Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-910-6
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Π. Αλεξάκης, Ι. Παπαδάκης
Συνεργασία: Z. Mπραγουδάκης

Το βιβλίο «Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία» έχει ως στόχο να εισαγάγει τον αναγνώστη στις ουσιώδεις έννοιες του χρήματος και της οικονομικής πίστης. 

Με τη χρήση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης παρουσιάζονται ο ρόλος, οι ιδιότητες και η οικονομική σημασία του χρήματος, οι τεχνικές του λειτουργίες και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτές, η εξέλιξη στα σύγχρονα είδη και ο ορισμός του χρήματος, η προσφορά και η ζήτησή του, καθώς και η επίτευξη χρηματικής ισορροπίας, αλλά και η σημασία και η συμβολή της οικονομικής πίστης στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Το έργο «Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία» με εύληπτο και κατανοητό τρόπο και με τη βοήθεια διαγραμμάτων, πινάκων και αριθμητικών δεδομένων βοηθά τον αναγνώστη να προσεγγίσει τις έννοιες της νομισματικής θεωρίας και πολιτικής και της οικονομικής πίστης, αλλά και να τις κατανοήσει αποτελεσματικότερα μέσα από τη συμπλήρωση κάθε κεφαλαίου με ερωτήσεις, ασκήσεις, αλλά και πρακτικά θέματα για το χρήμα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη νομισματική πολιτική, όπως διαφαίνονται στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι, στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ1
 • Εισαγωγή1
 • 1.1 Ο ρόλος του χρήματος1
 • 1.2 Αντιπραγματισμός5
 • 1.3 Τεχνικές λειτουργίες του χρήματος13
 • 1.3.1 Μέτρο της αξίας14
 • 1.3.2 Μέσο πληρωμών16
 • 1.3.3 Μέσο μελλοντικών παροχών21
 • 1.3.4 Μέσο αποταμίευσης24
 • 1.3.5 Συμπέρασμα26
 • 1.4 Ο Δυναμικός ρόλος του χρήματος26
 • 1.5 Σύνοψη32
 • Ερωτήσεις κεφαλαίου34
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 237
 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ37
 • Εισαγωγή37
 • 2.1 Είδη χρήματος και κριτήρια ταξινόμησης37
 • 2.2 Ορισμός του χρήματος38
 • 2.3 Φυσικά χαρακτηριστικά του χρήματος41
 • 2.3.1 «Λογική» ανταλλακτική αξία42
 • 2.3.2 Διάρκεια42
 • 2.3.3 Υποδιαίρεση, τυποποίηση43
 • 2.4 Περιεκτικό χρήμα43
 • 2.4.1 Διαδικασία έκδοσης45
 • 2.4.2 Μειονεκτήματα49
 • 2.4.3 Ψευδοπεριεκτικό χρήμα51
 • 2.5 Παραστατικό χρήμα53
 • 2.5.1 Διαδικασία έκδοσης53
 • 2.5.2 Σύγχρονα είδη χρήματος54
 • 2.6 Ευρύτερη έννοια του χρήματος66
 • 2.6.1 Οιονεί χρήμα67
 • 2.6.2 Κόστος ευκαιρίας της ρευστότητας69
 • 2.6.3 Εμπειρικός ορισμός του χρήματος75
 • 2.6.4 Ο ορισμός του χρήματος στην πράξη77
 • 2.7 Σύνοψη86
 • Ερωτήσεις κεφαλαίου90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 393
 • ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ93
 • Εισαγωγή93
 • 3.1 Γενικό Επίπεδο Τιμών94
 • 3.2 Δείκτες τιμών98
 • 3.3 Αστάθεια τιμών και τεχνικές λειτουργίες του χρήματος101
 • 3.3.1 Επίδραση στο μέτρο της αξίας102
 • 3.3.2 Επίδραση στο μέσο πληρωμών103
 • 3.3.3 Επίδραση στις μελλοντικές παροχές104
 • 3.3.4 Επίδραση στο μέσο αποταμίευσης105
 • 3.3.5 Συμπέρασμα106
 • 3.4 Πληθωρισμός106
 • 3.4.1 Προέλευση107
 • 3.4.2 Επιπτώσεις109
 • 3.5 Παλαιότερες θεωρίες για την αξία του χρήματος114
 • 3.5.1 Η θεωρία της εμπορευματικής αξίας114
 • 3.5.2 Η θεωρία του Κράτους118
 • 3.5.3 Οι αρχές της ποσοτικής θεωρίας του χρήματος119
 • 3.6 Σύνοψη123
 • Ερωτήσεις κεφαλαίου125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4129
 • Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ129
 • Εισαγωγή129
 • 4.1 Ζήτηση χρήματος130
 • 4.1.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες130
 • 4.1.2 Συναρτήσεις ζήτησης χρήματος137
 • 4.1.3 Διαγραμματική απεικόνιση της ζήτησης χρήματος138
 • 4.2 Προσφορά χρήματος141
 • 4.2.1 Πρωτογενές χρήμα και νομισματική βάση142
 • 4.2.2 Δευτερογενές ή τραπεζικό χρήμα146
 • 4.2.3 Συνολική προσφορά χρήματος147
 • 4.2.4 Εξωγενής προσφορά χρήματος155
 • 4.2.5 Ενδογενής προσφορά χρήματος160
 • 4.2.6 Συναρτήσεις προσφοράς χρήματος164
 • 4.3 Χρηματική ισορροπία165
 • 4.3.1 Χρηματική ισορροπία και επίπεδο τιμών: Η κλασική άποψη169
 • 4.3.2 Χρηματική ισορροπία και επίπεδο προϊόντος: Η κεϋνσιανή άποψη175
 • 4.4 H νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη184
 • 4.5 Σύνοψη194
 • Ερωτήσεις κεφαλαίου196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5203
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ203
 • Εισαγωγή203
 • 5.1 Η σημασία της οικονομικής πίστης204
 • 5.2 Πιστωτική χρηματοδότηση και επενδύσεις205
 • 5.2.1 Προϋποθέσεις για σχηματισμό φυσικού κεφαλαίου206
 • 5.2.2 Συμβολή της πίστης207
 • 5.2.3 Απλά αριθμητικά παραδείγματα210
 • 5.3 Πιστωτική χρηματοδότηση και κατανάλωση215
 • 5.3.1 Διαχρονική κατανομή της κατανάλωσης215
 • 5.3.2 Συμβολή της πίστης216
 • 5.4 Στοιχεία μικροοικονομικής ανάλυσης της πίστης218
 • 5.5 Ο δυναμικός ρόλος της πίστης227
 • 5.5.1 Πίστη και οικονομική ισορροπία228
 • 5.5.2 Πίστη και οικονομική ανάπτυξη231
 • 5.6 Λογαριασμοί ροής κεφαλαίων234
 • 5.6.1 Μέθοδος κατάρτισης234
 • 5.6.2 Ταυτότητες και ισότητες240
 • 5.7 Στοιχεία θεωρίας δανειακών κεφαλαίων242
 • 5.7.1 Προσφορά δανειακών κεφαλαίων242
 • 5.7.2 Ζήτηση δανειακών κεφαλαίων246
 • 5.7.3 Ισορροπία δανειακών κεφαλαίων249
 • 5.7.4 Η καμπύλη LB251
 • 5.8 Σύνοψη256
 • Ερωτήσεις κεφαλαίου259
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ263
 • Ελληνόγλωσση263
 • Ξενόγλωσση264
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ267