Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-934-2
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Ε. Σπηλιωτόπουλος

Ο δεύτερος τόμος του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου και είναι αφιερωμένος στη Διοικητική Δικαιοσύνη.

Η δέκατη πέμπτη έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και ειδικότερα με τους Ν 4055/2012, 4072/2012, 4274/2014 και 4329/2015 που επέφεραν τροποποιήσεις στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ).

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο οροθετούνται βασικές έννοιες όπως ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, ο έλεγχος μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη (ενδιάμεσος έλεγχος), η Διοικητική Δικαιοσύνη και ο έλεγχος αυτής, τα χαρακτηριστικά των διοικητικών δικαστηρίων, οι διακρίσεις των διοικητικών διαφορών και τα γενικά χαρακτηριστικά της διοικητικής δικονομίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως προς την οργάνωση και τη δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

Στο τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης ακυρώσεως και οι λόγοι ακυρώσεως. Στη συνέχεια αναλύονται η αίτηση αναιρέσεως και η υπαλληλική προσφυγή.

Στη διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρουσιάζονται αναλυτικά η προδικασία, η κύρια διαδικασία, οι συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και η τριτανακοπή.Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμοδιότητές του. Ενδελεχώς αναλύεται η διαδικασία εκδίκασης των διαφορών ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε αγωγή και προσφυγή και στην έκταση του δικαστικού ελέγχου του δικαστηρίου επʼ αυτών. Παράλληλα με τα παραπάνω στο εν λόγω κεφάλαιο εξηγείται η μεταφορά υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως διαφορών ακυρωτικών ή ουσίας στα διοικητικά δικαστήρια και αντιστρόφως.

Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παράγραφοι με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

 • ΜΕΡΟΣ Γ’1
 • H ΔIOIKHTIKH ΔIKAIOΣYNH1
 • KEΦAΛAIO A’1
 • BAΣIKEΣ ENNOIEΣ1
 • §1. O έλεγχος της δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης1
 • §2. O ενδιάμεσος έλεγχος6
 • §3. H διοικητική δικαιοσύνη12
 • §3α. H εξέλιξη της διοικητικής δικαιοσύνης στην Eλλάδα12
 • §4. Λόγοι που δικαιολογούν την ύπαρξη διοικητικής δικαιοσύνης19
 • §5. Διακρίσεις των δικαστηρίων. Tα διοικητικά δικαστήρια 21
 • §6. Tα χαρακτηριστικά των διοικητικών δικαστηρίων23
 • §7. Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών διαφορών28
 • §8. H σύγκρουση καθηκόντων37
 • §9. Γενικά χαρακτηριστικά της διοικητικής δικονομίας43
 • KEΦAΛAIO Β’49
 • TO ANΩTATO EIΔIKO ΔIKAΣTHPIO49
 • §1. Oργάνωση και Δικαιοδοσία49
 • §2. H διαδικασία51
 • §3. Έλεγχος της συνταγματικότητας των νομοθετικών πράξεων53
 • §4. Συνέπειες της κήρυξης νομοθετικής πράξης ως αντισυνταγματικής 61
 • §5. Eρμηνεία της έννοιας των νομοθετικών πράξεων66
 • KEΦAΛAIO Γ’69
 • TO ΣYMBOYΛIO THΣ EΠIKPATEIAΣ69
 • §1. Oργάνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας69
 • §2. Δικαστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Eπικρατείας75
 • §3. Πιλοτική δίκη - προδικαστικό ερώτημα80
 • TMHMA Ι84
 • H AITHΣH AKYPΩΣEΩΣ84
 • 1ον. ΟI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ TOY ΠAPAΔEKTOY THΣ AITHΣHΣ AKYPΩΣEΩΣ84
 • §1. Tο έννομο συμφέρον87
 • §2. H προθεσμία97
 • §3. H άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής106
 • §4. H φύση της προσβαλλόμενης πράξης 108
 • §5. H έλλειψη παράλληλης προσφυγής 125
 • 2ον. OI ΛOΓOI AKYPΩΣEΩΣ127
 • §1. Aναρμοδιότητα 129
 • §2. Παράβαση ουσιώδους τύπου131
 • §3. Παράβαση νόμου 135
 • §4. Kατάχρηση εξουσίας 153
 • TMHMA ΙI159
 • H AITHΣH ANAIPEΣEΩΣ KAI H YΠAΛΛHΛIKH ΠPOΣΦYΓH159
 • §1. Oι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης αναιρέσεως 159
 • §2. Oι λόγοι αναιρέσεως164
 • §3. Oι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής 174
 • §4. H έκταση του ελέγχου της προσφυγής 177
 • TMHMA ΙΙI179
 • H ΔIAΔIKAΣIA ΣTO ΣYMBOYΛIO EΠIKPATEIAΣ179
 • §1. H άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 179
 • §2. H λοιπή προδικασία 190
 • §3. H κύρια διαδικασία203
 • §4. Συνέπειες των αποφάσεων του ΣE207
 • §5. H τριτανακοπή218
 • §6. Διόρθωση και ερμηνεία των αποφάσεων 222
 • KEΦAΛAIO Δ’223
 • TO EΛEΓKTIKO ΣYNEΔPIO223
 • §1. Oργάνωση - αρμοδιότητα223
 • §2. Διαδικασία227
 • §3. Πρότυπη δίκη - προδικαστικό ερώτημα231
 • KEΦAΛAIO Ε’235
 • TA ΔIOIKHTIKA ΔIKAΣTHPIA235
 • §1. Διάρθρωση και οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων235
 • §2. Aρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων236
 • §3. Ένδικα βοηθήματα στα διοικητικά δικαστήρια για διαφορές ουσίας247
 • §4. Διαδικασία εκδίκασης των διαφορών ουσίας 261
 • §5. H έκταση του δικαστικού ελέγχου επί διαφορών ουσίας 272
 • §6. Συνέπειες των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων 278
 • §8. Ακυρωτική αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων 280
 • AΛΦABHTIKO EYPETHPIO281