Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-491-0
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης

Η 7η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

Ειδικότερα, πέραν του τελευταίου αυτού νόμου, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4336/2015 που μετέβαλε εκτεταμένα τον ΚΕΔΕ, το Ν 4329/2015, ο οποίος τροποποίησε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Ν 4325/2015, που άλλαξε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το Ν 4321/2015, που τροποποίησε επίσης τον ΚΕΔΕ. 

Στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη, δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. 

Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010 και του Ν 4055/2012 που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. 

Τέλος, η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. 

Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19891
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]1
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ10
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]10
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ13
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ13
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]13
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ36
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]36
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ38
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]38
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ48
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]48
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ51
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]51
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ54
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]54
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ55
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]55
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ56
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]56
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ58
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]58
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199961
 • Ν 2717/199961
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ62
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ62
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ62
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]62
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ62
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]62
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ70
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]70
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ74
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]74
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ81
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]81
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ84
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]84
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ97
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]97
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ109
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]109
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ120
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]120
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ122
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]122
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ127
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]127
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ127
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]127
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ136
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]136
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ145
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]145
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ164
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]164
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ174
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]174
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ187
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 187
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ187
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]187
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ195
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]195
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ209
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]209
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ215
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]215
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ223
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 223
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ223
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 223
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA224
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285]224
 • [3] Ν 1406/1983227
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων227
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]227
 • [4] Ν 702/1977237
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας-17
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]237
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999251
 • Άρθρο πρώτο251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]251
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ264
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]264
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ269
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]269
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ271
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]271
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]272
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ274
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]274
 • Άρθρο δεύτερο274
 • Άρθρο τρίτο276
 • [6] ΝΔ 356/1974277
 • Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ277
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ289
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ333
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75]333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ336
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ338
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ340
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]340
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ344
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ346
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]346
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ348
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ349
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ351
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]351
 • [7] Ν 3900/2010353
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις353
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ353
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]353
 • [8] Ν 4055/2012357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’357
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]357
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ363