Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-950-2
Σελίδες: 214
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Παμπούκης
Πρόλογος: Σ. Βρέλλης

Το παρόν βιβλίο «Έμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» επιχειρεί να προσεγγίσει, υπό το πρίσμα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, μια σύγχρονη και ευρέως διαδεδομένη μορφή κατοχής χρηματοπιστωτικών τίτλων, η οποία έχει επικρατήσει να αποκαλείται έμμεση κατοχή τίτλων ή κατοχή τίτλων μέσω ενδιάμεσων προσώπων. Το ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς επιστημονικής συζήτησης, αλλά και ενός σχεδίου Σύμβασης εκπονηθείσας από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης. Πλην όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή συμφωνία για την προσήκουσα αντιμετώπισή του.

Στόχος του βιβλίου είναι η προσέγγιση της έμμεσης κατοχής τίτλων υπό το ερώτημα του προσήκοντος εφαρμοστέου επʼ αυτής δικαίου, με σκοπό αφενός τη βαθύτερη κατανόηση της σχετικής προβληματικής και αφετέρου την υποβολή της θέσης του γράφοντος ως προς την ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο διττός σκοπός επιχειρείται να αποτυπωθεί στη δομή της μελέτης. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το υπό εξέταση πρόβλημα, ενώ στο δεύτερο παρα­τίθεται η προτεινόμενη επίλυση αυτού. Η διάταξη αυτή βασίζεται στη σκέψη ότι η ορθή απά­ντηση στο πρόβλημα εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει τεθεί και από το πόσο σαφές και κατανοητό έχει καταστεί. Η εξέταση του προβλήματος αρχίζει με την κατά το δυνατό νομικά αποχαρακτηρισμένη σκιαγράφηση των σχέσεων έμμεσης κατοχής τίτλων στη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Ακολούθως, παρατίθεται η ιδιαίτερη προβληματική που εγείρεται αναφορικά με τις σχέσεις αυτές, όταν αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι προσεγγί­σεις της επίλυσης του προβλήματος, παρατίθενται στο δεύτερο μέρος. Εκεί γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου η προτεινόμενη λύση να αντανακλά δικαιοπολιτικές θεωρήσεις και σταθμίσεις που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη λειτουργία και τον παγκοσμιοποιημένο χαρα­κτήρα των σχέσεων έμμεσης κατοχής, χωρίς όμως να επεμβαίνει, ούτε να προκαταλαμβάνει, την αντιμετώπιση των σχέσεων αυτών σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου.

Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ.Σπυρίδων Βρέλλης, «η ενασχόληση με την έμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αποτελεί εγχεί­ρημα δυσχερές, που προϋποθέτει νομική εμβρίθεια, στέρεη γνώση πολλών κλάδων του δικαίου (αστικού, εμπορικού, ιδιωτικού διεθνούς) αλλά και οικονομίας, σκέψη καθαρή και συστηματι­κή, μεγάλη ικανότητα ακριβούς, λεπτής και βαθειάς αναλύσεως των οικονομικών φαινομένων, αξιολογήσεώς τους και υπαγωγής τους -με δύναμη συνθέσεως που λίγοι διαθέτουν- σε συγκε­κριμένες νομικές κατηγορίες. Ο κ.Σιβιτανίδης, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρι­τείου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science, διαθέτει πλούσια όλα αυτά τα προσόντα».

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1
 • Η έμμεση κατοχή τίτλων κατά το ουσιαστικό δίκαιο1
 • Τίτλος 1: Συστήματα κατοχής τίτλων στο πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων1
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • ΙΙ. Επενδυτικά αξιόγραφα και άμεση κατοχή τίτλων7
 • ΙΙΙ. Η εξάλειψη της χρήσης του χαρτίου 10
 • ΙV. Η δομή της έμμεσης κατοχής τίτλων 15
 • V. Κίνδυνοι λόγω της μετάβασης από την άμεση στην έμμεση κατοχή τίτλων 21
 • Τίτλος 2: Συγκριτική θεώρηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της έμμεσης κατοχής τίτλων23
 • Ι. Το ελληνικό δίκαιο 23
 • Α. Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με Λογιστική Μορφή 24
 • Β. Σύστημα Άυλων Τίτλων 27
 • Γ. Το αστικό και εμπορικό δίκαιο 28
 • ΙΙ. Τα αλλοδαπά δίκαια 34
 • Α. Γερμανία34
 • Β. Ολλανδία38
 • Γ. Βραζιλία40
 • Δ. Ισπανία40
 • Ε. Γαλλία41
 • ΣΤ. Βέλγιο, Λουξεμβούργο41
 • Ζ. Αγγλία42
 • Η. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής45
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα από την επισκόπηση των ρυθμίσεων των διαφόρων εννόμων τάξεων 48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β53
 • Ο προβληματισμός στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου53
 • Τίτλος 1: Διασυνοριακές συναλλαγές επί τίτλων53
 • Ι. Κατοχή τίτλων και διασυνοριακές συναλλαγές53
 • ΙΙ. Οι παραδοσιακοί κανόνες σύγκρουσης και η απόρριψη της εφαρμογής τους58
 • Τίτλος 2: Η προσήκουσα μέθοδος ρύθμισης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο65
 • Ι. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου65
 • ΙΙ. Η ανάγκη ύπαρξης αυτόνομου κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 70
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ73
 • Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α73
 • Ο κατάλληλος κανόνας σύγκρουσης73
 • Τίτλος 1: Η ρυθμιστέα σχέση και ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού73
 • Ι. Η ρυθμιστέα σχέση73
 • Α. Γνήσια έμμεση κατοχή τίτλων74
 • Β. Μη γνήσια ή καταχρηστική έμμεση κατοχή τίτλων80
 • ΙΙ. Ο νομικός χαρακτηρισμός90
 • Τίτλος 2: Το εφαρμοστέο δίκαιο94
 • Ι. Ο προβληματισμός ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο94
 • Α. Εφαρμογή του δικαίου που διέπει τα δικαιώματα επί των υποκείμενων τίτλων94
 • Β. Εφαρμογή της lex rei sitae 96
 • Γ. Εφαρμογή του δικαίου του συστήματος - η lex creationis του έμμεσου100
 • Δ. Λύσεις βασιζόμενες στην αρχή του τόπου του οικείου ενδιάμεσου (PRIMA) 104
 • §1. Ο προσδιορισμός του οικείου ενδιάμεσου (PRIMA) 106
 • α. Η κατάτμηση της αλυσίδας κατοχής106
 • β. Super-PRIMA107
 • §2. Ο προσδιορισμός του τόπου του οικείου ενδιάμεσου 109
 • α. Η εξεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου χωρίς προσφυγή στη συμφωνία των μερών110
 • β. Η επίδραση της συμφωνίας των μερών στο εφαρμοστέο δίκαιο 117
 • ΙΙ. Η προσήκουσα λύση 121
 • Α. Το απρόσφορο κάποιων κανόνων σύγκρουσης να επιλύσουν κρίσιμα ζητήματα122
 • Β. Καταστρατήγηση δικαίου 131
 • Γ. Conflits mobiles 134
 • Δ. Το προτεινόμενο συνδετικό στοιχείο 138
 • §1. Νομικά πρόσωπα: το δίκαιο της συσσωμάτωσης του νομικού προσώπου 138
 • §2. Φυσικά πρόσωπα: το δίκαιο του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας145
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα - Ο προτεινόμενος κανόνας σύγκρουσης 147
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β148
 • Πεδίο εφαρμογής148
 • Τίτλος 1: Ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανόνα σύγκρουσης 148
 • Τίτλος 2: Ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανόνα σύγκρουσης153
 • I. Η συμβατική σχέση μεταξύ ενδιάμεσου και επενδυτή153
 • ΙΙ. Οι υποσχετικές συμβάσεις με αντικείμενο έμμεσα δικαιώματα επί τίτλων 157
 • ΙΙΙ. Άμεσα δικαιώματα επί τίτλων 158
 • IV. Ζητήματα που διέπονται από τη lex concursus 165
 • Συμπέρασμα171
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ179
 • Ελληνόγλωσση179
 • Ξενόγλωσση184
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 197