Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Ν 2717/1999)

Ακυρωτικές Διαφορές (ΠΔ 18/1989)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €80.00
ΝΠ €90.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-953-3
Σελίδες: 1572
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Ε. Θεοφανίδου, Γ. Κουκούτσης, Σ. Κυβέλος, Τ. Προυσανίδης, Ν. Σοϊλεντάκης, Π. Τσόγκας, Β. Καράκωστας, Π. Μαρινάκης, Π. Πανταζόπουλος, Χ. Τσόγκας

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία. Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω των σημαντικών νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων που επήλθαν στην Διοικητική Δικονομία. Το έργο έχει ενημερωθεί με τον Ν 4329/2015 που προσέθεσε τρίτο τμήμα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις. Στον τόμο αποτυπώνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση της βασικής νομοθεσίας των διοικητικών διαφορών, ακυρωτικών και ουσίας. Η «Διοικητική Δικονομία. Ερμηνεία κατʼ άρθρο» αποτελεί το πληρέστερο έργο για την ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του ΠΔ 18/1989. Είναι προϊόν συλλογικής εργασίας, το οποίο αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης της Διοικητικής Δικονομίας και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη.

Ειδικότερα στη Διοικητική Δικονομία περιλαμβάνεται εκτός από την ερμηνεία των δύο βασικών νομοθετημάτων που διέπουν την διοικητική δίκη (του Ν 2717/1999 που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας και του ΠΔ 18/1989 που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές) και ο Ν 3886/2010, ο οποίος ρυθμίζει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στις δημόσιες συμβάσεις. Επιπρόσθετα το έργο εμπλουτίζεται με την ερμηνεία του άρθρου 1 του Ν 3900/2010 σχετικά με την πιλοτική δίκη, καθώς επίσης και των άρθρων 53-58 του Ν 4055/2012 για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης.

Πέραν αυτών στο έργο περιλαμβάνεται και ο Κανονισμός του ΣτΕ (Απόφ. ΣτΕ 19/2013), με όλες τις τροποποιήσεις του έως και σήμερα, με τον οποίο εισάγονται νέες δικονομικές διατάξεις.

Επίσης το έργο συνοδεύεται από το Παράρτημα βασικών νομοθετικών κειμένων, όπου παρουσιάζονται πλήρως ενημερωμένοι οι Ν 702/1977 και Ν 1406/1983 καθώς και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν 4325/2015.

Σε κάθε άρθρο της Ερμηνείας η σχετική ύλη παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από την χρήση πλαγιαρίθμων, συνοδευόμενη από (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Η πλούσια και εκτενής αναφορά στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων βοηθάει τον χρήστη στην αναζήτηση της πληροφορίας που αναζητά. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των αναγνωστών, εκτός από το εκτενές και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του τόμου, στα επιμέρους άρθρα παρατίθενται περιεχόμενα και ξεχωριστό αλφαβητικό ευρετήριο κατά περίπτωση.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του διοικητικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης και συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου.

 • 0
 • I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ21
 • [1] Ν 2717/199921
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας21
 • (ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)21
 • Άρθρο Πρώτο21
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ21
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ21
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ [Άρθρο 1]21
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαιοδοσία [Άρθρα 2-5]24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμοδιότητα [Άρθρα 6-11]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [Άρθρο 12] 74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [Άρθρο 13]75
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αποκλεισμός Δικαστών [Άρθρο 14] 76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αποχή Δικαστών [Άρθρα 15-16]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξαίρεση Δικαστών [Άρθρα 17-19]79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Κοινές Διατάξεις [Άρθρα 20-21]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικαστικοί Υπάλληλοι [Άρθρο 22]83
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ικανότητα Διαδίκου [Άρθρο 23] 83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικανική ικανότητα [Άρθρα 24-26]84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δικολογική ικανότητα [Άρθρα 27-32]90
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 33-43]103
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκθέσεις [Άρθρο 44]114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Δικόγραφα [Άρθρα 45-46]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Επιδόσεις [Άρθρα 47-57]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αντίκλητος [Άρθρα 58-59]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 60-61]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Δικονομικές ακυρότητες [Άρθρο 62]141
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Προσφυγή [Άρθρα 63-70]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αγωγή [Άρθρα 71-78]180
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εξουσία του Δικαστηρίου [Άρθρα 79-80]224
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 81-88]240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 89-91]263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– Έφεση [Άρθρα 92-100]275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αίτηση αναθεώρησης [Άρθρα 101-105Α]323
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τριτανακοπή [Άρθρα 106-108]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας [Άρθρα 109-111]350
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ [Άρθρα 112-114]363
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ομοδικία [Άρθρα 115-121]371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνάφεια [Άρθρο 122]388
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– Ομοδικία και συνάφεια [Άρθρο 123]394
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ – ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αντικειμενική σώρευση [Άρθρο 124]395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Συνεκδίκαση [Άρθρο 125]398
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 126-131]398
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Η συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 132-139Α]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄– Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 140-141] 445
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρα 142-143]456
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 144-148]466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διοικητικός φάκελος [Άρθρο 149]475
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 150-155]476
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Αυτοψία [Άρθρα 156-158]487
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 159-168]490
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έγγραφα [Άρθρα 169-176]504
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ομολογία [Άρθρο 177]515
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Εξηγήσεις των διαδίκων [Άρθρο 178]516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Μάρτυρες [Άρθρα 179-185]517
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Δικαστικά τεκμήρια [Άρθρο 186]528
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ529
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Απόφαση [Άρθρο 187-192]529
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρακτικά [Άρθρο 193]534
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Υπηρεσιακές μεταβολές [Άρθρο 194]536
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επίδοση αποφάσεων και πρακτικών [Άρθρο 195]537
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Συνέπειες των αποφάσεων [Άρθρα 196-199]538
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Άρθρο 200-205Α]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [Άρθρα 206-209Α]624
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρο 210]631
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [Άρθρα 211-215]634
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ643
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ643
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ643
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ643
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 216]643
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Ανακοπή [Άρθρα 217-225]658
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 226]709
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 227] 710
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 228]713
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία [Άρθρο 229]718
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 230].720
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ720
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αίτηση για προσωπική κράτηση [Άρθρα 231-243]720
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ721
 • ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ721
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 244]721
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 245]726
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 246-252]728
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Εκδίκαση της ένστασης [Άρθρα 253-260]747
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Ένδικα μέσα [Άρθρο 261]770
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ομοδικία - Συνάφεια - Αντικειμενική Σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρο 262]775
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Δικολογική ικανότητα των διαδίκων [Άρθρο 263]776
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Κατάργηση της δίκης [Άρθρο 264]776
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρο 265].777
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 266]777
 • ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ778
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διαφορές υπαγόμενες στις ρυθμίσεις [Άρθρο 267]778
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Αρμόδιο δικαστήριο [Άρθρο 268]779
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ένσταση [Άρθρα 269-271]780
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [Άρθρο 272]781
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ782
 • [Άρθρα 272Α-272Ι]782
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ791
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ791
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 273-276Α]791
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παράβολα [Άρθρο 277]804
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ813
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ813
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ813
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Εκκρεμείς δίκες [Άρθρο 278]813
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Άσκηση ενδίκων μέσων [Άρθρο 279]816
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Προθεσμίες [Άρθρα 280-282]818
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ820
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Αναφορά σε διατάξεις [Άρθρο 283]820
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Παραπομπές [Άρθρο 284]820
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Καταργούμενες διατάξεις [Άρθρο 285, Δεύτερο]820
 • II. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ825
 • [2] ΠΔ 18/1989825
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας825
 • (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)825
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ825
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ825
 • [Άρθρα 1-14] 825
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ859
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ859
 • [Άρθρα 15-16]859
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ866
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ866
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]866
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] 1020
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]1045
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]1262
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67]1297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]1322
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ1326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]1326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]1356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]1359
 • [3] Ν 3886/20101367
 • Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και τηνΟδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)1367
 • (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)1367
 • [Άρθρα 1-13]1367
 • III. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ1425
 • [4] Ν 3900/20101425
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις1425
 • (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)1425
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-2]1425
 • [Άρθρο 70]1449
 • IV. ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ1453
 • [5] Ν 4055/20121453
 • Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής1453
 • (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)1453
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρa 53-58]1453
 • V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ1483
 • [6] Ν 1406/19831483
 • Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων1483
 • (ΦΕΚ Α΄ 182/14.12.1983)1483
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]1483
 • [7] Ν 702/19771491
 • Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας1491
 • (ΦΕΚ Α΄ 268/19.9.1977)1491
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36, 37]1491
 • [8] Ν 2690/19991501
 • Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις1501
 • (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)1501
 • [Άρθρο πρώτο]1501
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]1501
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]1510
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]1513
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]1515
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]1516
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33, δεύτερο, τρίτο]1517
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1521
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ1569
 • Εισαγωγικό σημείωμα στον Ν 4446/20161573
 • [1] Ν 2717/19991581
 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας1581
 • (ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)1581
 • Άρθρα 5, 6, 17, 19, 27, 42, 93, 126, 126Α, 126Β, 127, 128, 128Α, 129, 133, 135, 142, 194, 202, 209Α, 276, 2771581
 • [2] ΠΔ 18/19891607
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας1607
 • (ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989)1607
 • Άρθρα 17, 19, 21, 33, 36, 41, 53, 58, 69Α1607
 • [3] Ν 4412/20161619
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)1619
 • (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016)1619
 • Άρθρα 360-373, 376, 377, 3791619
 • [4] Ν 3900/20101635
 • Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις1635
 • (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010)1635
 • Άρθρο 11635
 • [8] Ν 2690/19991637
 • Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις1637
 • (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)1637
 • Άρθρο 31637
 • 0
 • 0