Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-960-1
Σελίδες: 544
Επιμέλεια: Γ. Μαραγκού
Πρόλογος: Χ. Χρυσανθάκης
Συνεργασία: Κ. Βλαχέα, Κ. Δήμου, Κ. Ζώη, Ε. Κουλουμπίνη, Β. Λιακόπουλος, Ε. Λυκεσά, Γ. Σταματάτος, Ε. Καϋμενάκη, Ε. Λιάσκα, Α. Λιγωμένου

Με το παρόν έργο παρουσιάζεται συστηματικά το σύνολο της ύλης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η οργάνωση και η ένταξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας πλέον λειτουργίας του αναδεικνύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ένα κατεξοχήν νομιμοποιητικό θεσμό. 

Στο παρόν έργο επιχειρείται η ανάλυση των κατʼ άρθρο 90 του Συντάγματος αρμοδιοτήτων (δικαιοδοτικών, ελεγκτικών και γνωμοδοτικών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες του επιτρέπουν αφενός τον δημοσιονομικό έλεγχο και αφετέρου την ουσιώδη συμβολή στην κατάρτιση και παρακολούθηση της πορείας των εσόδων και των εξόδων του κράτους. 

Το έργο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ερμηνεύονται τα θέματα του προληπτικού ελέγχου δαπανών και του κατασταλτικού ελέγχου λογαριασμών, του ενδίκου βοηθήματος της έφεσης και των πράξεων καταλογισμού, της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  της εκδίκασης υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων. Στη συνέχεια εξετάζεται το ένδικο βοήθημα της ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ένδικα μέσα της αιτήσεως αναθεωρήσεως και της αιτήσεως αναιρέσεως. Τέλος με ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο τρόπο αναλύεται το κεφάλαιο του ελέγχου των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σε εύχρηστα, περιεκτικά διαγράμματα όλες οι διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν στη λειτουργία, στη συγκρότηση και στις αρμοδιότητές του, καθώς επίσης και του ΠΔ 1225/1981 που αφορά στη δικονομική αντιμετώπιση των ενώπιον του διαφορών. Η σχηματική απεικόνιση των διαγραμμάτων εμπλουτίζεται με την παράθεση πρόσφατης νομολογίας στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, τόσο κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, όσο και του κατασταλτικού ελέγχου των δημοσίων λογαριασμών.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδείγματα, συνοδευόμενα από εύχρηστες νομολογιακές, νομοθετικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.   

Στο παρόν έργο έχουν περιληφθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις οι οποίες έχουν επηρεάσει στη φυσιογνωμία του Δικαστηρίου με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών

 • -20
 • ΜΕΡΟΣ Α΄2
 • Μελέτες - Συμβολές2
 • 1. Αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προληπτικός έλεγχος δαπανών και κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών2
 • Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν2
 • Α. Προληπτικός έλεγχος δαπανών2
 • 1. Γενικά2
 • 2. Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου3
 • 3. Διαδικασία προληπτικού ελέγχου4
 • 4. Έκταση προληπτικού ελέγχου6
 • 5. Ανάκληση θεώρησης χρηματικού εντάλματος7
 • Β. Κατασταλτικός έλεγχος λογαριασμών - Διαφορές από τον έλεγχο των λογαριασμών8
 • 1. Έλεγχος λογαριασμών8
 • 2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως Δικαστήριο Λογαριασμών (Δικαιοδοσία)11
 • 2.1. Υποκείμενη σχέση υπολόγου12
 • 2.2. Διαφορές από κατασταλτικό έλεγχο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου12
 • 2.3. Διαφορές από τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης13
 • 2.4. Διαχειριστές κοινοτικών πόρων14
 • 2.5. Διαφορές από τον κατασταλτικό έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)15
 • 2.6. Διαφορές στον τομέα αποθεματοποίησης ρυζιού15
 • 2.7. Διαφορές από τη διανομή τροφίμων σε απόρους σε εκτέλεση κοινοτικού προγράμματος-20
 • 2.8. Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντος16
 • 2.9. Καταλογισμός αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών17
 • 2.10. Καταλογισμός στρατιωτικών γιατρών18
 • 2.11. Καταλογισμός αστικής ευθύνης υπαλλήλου19
 • 3. Πρόσωπα εμπλεκόμενα στη διαχείριση χρηματικού ή υλικού -20
 • Δημόσιοι υπόλογοι - συνευθυνόμενοι - αχρεωστήτως λαβόντες20
 • 3.1 Δημόσιοι υπόλογοι20
 • 3.2. Συνευθυνόμενος21
 • 3.3. Αχρεωστήτως λαβόντες22
 • 4. Έλλειμμα - Απώλεια σε διαχειρίσεις χρηματικού ή υλικού24
 • 5. Ευθύνη υπολόγου για διαπιστωθέν έλλειμμα ή απώλεια24
 • 6. Καταλογιστική πράξη27
 • 7. Αιτιώδης σύνδεσμος31
 • 8. Αιτιολογία καταλογιστικής πράξης31
 • 8.1. Καταλογιστική πράξη οικονομικού επιθεωρητή31
 • 8.2. Καταλογιστική Πράξη Κλιμακίου - Επιτρόπου32
 • 9. Καταλογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής32
 • 10. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης33
 • 10.1. Στις πράξεις καταλογισμού που εκδίδονται από οικονομικό επιθεωρητή33
 • 10.2. Στις πράξεις καταλογισμού που εκδίδονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο33
 • 10.3. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης αχρεωστήτως λαβόντων34
 • 2. Έφεση κατά καταλογιστικών πράξεων35
 • Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος ΕλΣυν35
 • Ι. Εισαγωγή35
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού36
 • 1. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης36
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση39
 • 3. Προθεσμία40
 • 4. Παράβολο42
 • ΙΙΙ. Λόγοι Έφεσης45
 • 1. Αναρμοδιότητα45
 • 2. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας47
 • 3. Παράβαση νόμου49
 • 4. Ουσιαστικά σφάλματα69
 • 5. Υπαιτιότητα70
 • IV. Διαδικασία74
 • 1. Διάδικοι75
 • 2. Ακυρότητα δικογράφου76
 • 3. Νομιμοποίηση πληρεξούσιου77
 • 4. Κοινοποίηση αντιγράφου77
 • 5. Πρόσθετοι λόγοι78
 • 6. Παρέμβαση79
 • 7. Βίαιη διακοπή - Κατάργηση79
 • 3. Η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας: Η αίτηση αναστολής στην έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου80
 • Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος ΕλΣυν80
 • Ι. Εισαγωγή80
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού80
 • 1. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης80
 • 2. Έννομο συμφέρον81
 • 3. Άσκηση έφεσης82
 • 4. Προθεσμία82
 • 5. Παράβολο82
 • ΙΙΙ. Λόγοι αναστολής83
 • 1. Ανεπανόρθωτη βλάβη83
 • 2. Ευδοκίμηση της έφεσης83
 • IV. Διαδικασία84
 • 1. Διάδικοι84
 • 2. Ακυρότητα δικόγραφου84
 • 3. Νομιμοποίηση πληρεξούσιου84
 • V. Προσωρινή διαταγή84
 • 4. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, στους ΟΤΑ ή σε άλλα ΝΠΔΔ (άρθρο 98 παρ. 1 εδ. ζ΄)85
 • Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας85
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις85
 • II. Ιστορική αναδρομή86
 • III. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο87
 • IV. Περιπτωσιολογία και νομολογιακές εφαρμογές94
 • V. Τελικές Παρατηρήσεις99
 • 5. Ανακοπή101
 • Γεράσιμος Σταματάτος, Εισηγητής ΕλΣυν101
 • Ι. Γενικά101
 • ΙΙ. Παραδεκτό101
 • Α. Δικαιοδοσία101
 • Β. Παράβολο105
 • Γ. Φύση προσβαλλόμενης πράξης106
 • Δ. Το έννομο συμφέρον/ενεργητική νομιμοποίηση106
 • Ε. Παθητική νομιμοποίηση107
 • ΣΤ. Προθεσμία109
 • ΙΙΙ. Βάσιμο110
 • Α. Γενικά110
 • Β. Ταμειακή βεβαίωση111
 • Γ. Κατάσχεση114
 • ΙV. Διαδικασία115
 • Α. Η άσκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο δικογράφου115
 • Β. Δικαστική πληρεξουσιότητα/νομιμοποίηση διαδίκων117
 • Γ. Παραίτηση - Κατάργηση δίκης118
 • V. Έκταση δικαστικού ελέγχου118
 • 6. Το ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου120
 • Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Σύμβουλος ΕλΣυν120
 • Εισαγωγή120
 • Ι. Το παραδεκτό της αίτησης αναθεώρησης121
 • Α. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης αναθεώρησης121
 • Β. Η προθεσμία άσκησης της αίτησης αναθεώρησης123
 • Γ. Η κριτική προσέγγιση των διατάξεων που περιέχονται στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το Ν 4129/2013125
 • ΙΙ. Το βάσιμο της αίτησης αναθεώρησης: Οι λόγοι αναθεώρησης127
 • Α. Η πλάνη περί τα πραγματικά γεγονότα και το λογιστικό λάθος127
 • Β. Η προσαγωγή νέων κρίσιμων εγγράφων129
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα132
 • 7. Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου134
 • Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλος ΕλΣυν134
 • I. Εισαγωγή134
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως134
 • Α. Διάδικοι134
 • Β. Παρέμβαση136
 • Γ. Τρόπος άσκησης - Δικόγραφο137
 • Δ. Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση139
 • Ε. Έννομο συμφέρον141
 • ΣΤ. Προθεσμία142
 • Ζ. Κοινοποίηση δικογράφου143
 • Η. Παράβολο145
 • ΙΙΙ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα147
 • ΙV. Λόγοι αναιρέσεως150
 • Α. Κακή σύνθεση του Τμήματος ως δικαστηρίου της ουσίας151
 • Β. Εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την επίδικη υπόθεση152
 • Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας152
 • V. Όρια αναιρετικού ελέγχου160
 • Α. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστή της ουσίας160
 • Β. Διαδικαστικά έγγραφα162
 • Γ. Νομικές έννοιες162
 • VI. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη αίτηση αναιρέσεως164
 • VIΙ. Συνέπειες της αναιρετικής απόφασης - Τμήμα της παραπομπής165
 • 8. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή (άρθρο 98 παρ.1 εδ. β΄ του Συντ)168
 • Ευαγγελία Κουλουμπίνη, Σύμβουλος ΕλΣυν168
 • Ι. Γενικά θέματα168
 • α. Συνταγματική και νομοθετική θεμελίωση του ελέγχου των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο168
 • β. Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη172
 • γ. Έκταση και φύση του ελέγχου174
 • δ. Η φύση των Πράξεων των Κλιμακίων176
 • ε. Εκτελεσθείσες συμβάσεις177
 • ζ. Έλεγχος επί μέρους φάσεων της διαδικασίας177
 • η. Ο έλεγχος της διακηρύξεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο178
 • θ. Ουσιώδεις πλημμέλειες στην διακήρυξη με αντίκτυπο την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού-20
 • ι. Η θεσμοθέτηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων182
 • κ. Η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών183
 • ΙΙ. Ειδικότερα Θέματα-20
 • Α. Συμβάσεις δημοσίων έργων184
 • 1. Νομικό καθεστώς184
 • 2. Υπαγωγή των συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου184
 • 3. Τα στάδια του ελέγχου185
 • 4. Σχέδιο σύμβασης199
 • 5. Υποκατάσταση αναδόχου199
 • 6. Συμπληρωματικές συμβάσεις200
 • 7. Προγραμματικές συμβάσεις202
 • B. Συμβάσεις Προμηθειών204
 • 1. Η ειδική διάταξη του άρθρου 278 και 279 επ. του Ν 3852/2010204
 • 2. Έκταση του ελέγχου204
 • 3. Δικαίωμα προαίρεσης206
 • 4. Διαδικασία διενέργειας προμήθειας, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007206
 • 5. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Δημοσίευση της διακήρυξης206
 • 6. Υποβολή ενστάσεων κατά των όρων της διακήρυξης (ανοικτού - κλειστού διαγωνισμού)207
 • 7. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι την κατακύρωση207
 • Γ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών210
 • 1. Έννοια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών210
 • 2. Υπέρβαση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης211
 • Δ. Ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών212
 • 1. Δανειακές συμβάσεις212
 • 2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών212
 • 3. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης213
 • ΙΙΙ. Αίτηση ανάκλησης των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου214
 • ΙV. 1. Η αίτηση αναθεώρησης και η σύσταση του νέου Τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου217
 • 2. Ειδικότερα νομολογιακά θέματα218
 • ΜΕΡΟΣ B΄224
 • Διαγράμματα - Νομολογία224
 • I. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τον Ν 4129/2013224
 • [1] Κατηγορίες224
 • [2] Ενέργειες Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του228
 • [3] Γενικές διατάξεις επί του ελέγχου228
 • [4] Δικαιολογητικά ελέγχου229
 • [5] Προληπτικός Έλεγχος δαπανών229
 • [6] Έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων (προσυμβατικό στάδιο)258
 • [7] Κατασταλτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου289
 • [7.1] Αντικείμενο: έλεγχος λογαριασμών-απολογισμών289
 • [7.2] Διαχείριση δημοσίου χρήματος345
 • [7.3] Έννοιες δημοσίου υπολόγου, συνευθυνομένου, αχρεωστήτως λαβόντος και ελλείμματος352
 • [7.4] Διαδικασία άσκησης κατασταλτικού ελέγχου381
 • [7.5] Αποκατάσταση του ελλείμματος - καταλογιστική πράξη - ένδικα βοηθήματα και μέσα389
 • IΙ. Δικονομία - ΠΔ 1225/1981399
 • [1] Δικαιοδοσία399
 • [2] Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων401
 • [3] Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές404
 • [4] Εξαίρεση – Αποχή Δικαστών405
 • [5] Διάδικοι406
 • [6] Ικανότητα δικαστικής παράστασης408
 • [7] Εκπροσώπηση Δημοσίου – Νομικών Προσώπων κ.λπ.409
 • [8] Ομοδικία - Συνεκδίκαση - Χωρισμός410
 • [9] Παρέμβαση411
 • [10] Παράσταση διαδίκων – Πληρεξουσιότητα412
 • [11] Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές415
 • [12] Εκθέσεις417
 • [13] Δικόγραφα418
 • [14] Επιδόσεις419
 • [15] Προθεσμίες ΚΝΕΣ και 1225/1981427
 • [16] Δικονομικές ακυρότητες428
 • [17] Περιεχόμενο αίτησης - διαδικασία429
 • [18] Έφεση430
 • [19] Προπαρασκευή συζήτησης - Ορισμός δικασίμου442
 • [20] Συζήτηση υποθέσεων - Διακοπή - Κατάργηση δίκης444
 • [21] Απόφαση - Διόρθωση και ερμηνεία450
 • [22] Δεδικασμένο454
 • [23] Απόδειξη455
 • [24] Ανακοπή458
 • [25] Αναθεώρηση459
 • [26] Πρότυπη δίκη - προδικαστικό ερώτημα461
 • [27] Αίτηση αναιρέσεως463
 • [28] Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα ένδικα μέσα474
 • [29] Τριτανακοπή475
 • [30] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας476
 • [31] Υποχρέωση εκτέλεσης αποφάσεων477
 • [32] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων478
 • [33] Αγωγή478
 • [34] Ανακοπή479
 • [35] Αίτηση ανάκλησης άρθρων 35 παρ. 5 και 36 παρ. 5 ΚΝΕΣ480
 • [36] Αίτηση αναθεώρησης άρθρου 37 παρ. 1 ΚΝΕΣ481
 • [37] Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου - Άρση αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου483
 • [38] Ένσταση ενώπιον του Κλιμακίου484
 • [39] Αίτηση ανακλήσεως/Αίτηση αναθεωρήσεως488
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄496
 • Υποδείγματα Δικογράφων Ελεγκτικού Συνεδρίου496
 • Ι. Έφεση κατά καταλογιστικής πράξης 496
 • Α. Έφεση κατά πράξης Επιτρόπου στο πλαίσιο ελέγχου λογαριασμών Δήμου501
 • Β. Έφεση κατά πράξης κανονισμού σύνταξης του ΓΛΚ505
 • ΙΙ. Αίτηση αναιρέσεως στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου507
 • Α. Αίτηση αναιρέσεως απόφασης απορριπτικής έφεσης κατά καταλογιστικής πράξης Οικονομικών Επιθεωρητών510
 • Β. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης Τμήματος απορριπτικής έφεσης κατά απόφασης καταλογισμού Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών510
 • ΙΙΙ. Ένσταση ενώπιον του Κλιμακίου514
 • Υπόδειγμα ένστασης ενώπιον του Κλιμακίου για πράξεις σχετικές με την πληρωμή των συντάξεων 515
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ518
 • 0
 • 0