Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-955-7
Σελίδες: 776
Συγγραφέας: Ι. Ράλλης

Στο βιβλίο Η Λογιστική των Ο.Τ.Α. συσχετίζεται η πολυνομία που διέπει το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ με τη λογιστική τυποποίηση που επιβάλει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε οκτώ κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης των Ο.Τ.Α., του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του προληπτικού και απολογιστικού ελέγχου των Ο.Τ.Α. Γίνεται, παράλληλα, αναφορά στις επικαιροποιημένες σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στην επίδραση των I.P.S.AS. (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα) στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Μία σπουδαία αλλαγή που συντελέστηκε μετά την πρώτη έκδοση του εγχειριδίου αφορά την εφαρμογή του ΠΔ 315/1999, που επεκτάθηκε με τον Ν 3979/2011 στις Περιφέρειες και τον Ν 4257/2014 στα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα των δήμων και τους συνδέσμους αυτών.

Το βιβλίο Η Λογιστική των ΟΤΑ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, του λογιστές, τους Ελεγκτές, αλλά και τους φοιτητές που σπουδάζουν εφαρμοσμένη Λογιστική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • -31
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Οι αρχές που διέπουν την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων1
 • 1. Η λογιστική τυποποίηση των ΟΤΑ στην Ελλάδα1
 • 2. Η έννοια των Οικονομικών Καταστάσεων4
 • 3. Ο σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων5
 • 4. Οι λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων5
 • Β. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων των ΟΤΑ διεθνώς8
 • 1. Διαφορές των οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών8
 • 2. Τα χαρακτηριστικά της υποβολής μίας οικονομικής έκθεσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση9
 • 3. Ποιοι είναι οι χρήστες των οικονομικών εκθέσεων10
 • 4. Οι χρήσεις των οικονομικών εκθέσεων12
 • 5. Ποιοι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω των οικονομικών εκθέσεων12
 • 6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών των Οικονομικών Καταστάσεων14
 • Γ. Βασικές αρχές διάρθρωσης των λογαριασμών του ΚΛΣ15
 • Δ. Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων16
 • Ε. Βιβλία και Στοιχεία των ΟΤΑ17
 • 1. Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία στους ΟΤΑ, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό17
 • Ι. Βιβλία17
 • ΙΙ. Στοιχεία18
 • 2. Βιβλία τηρούμενα στους ΟΤΑ, λόγω εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος23
 • I. Γενικές αρχές μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων23
 • II. Υποχρεωτικώς τηρούμενα βιβλία.27
 • III. Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων28
 • Στ. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ κατά την έναρξη εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος29
 • 1. Εισαγωγή29
 • 2. Απογραφή - Αποτίμηση της περιουσίας των ΟΤΑ και ΠΔ 315/199931
 • 3. Απογραφή και Αποτίμηση Παγίων33
 • 3.1. Γενικά33
 • 3.2 Εκτίμηση της αξίας των ακινήτων35
 • 4. Νομικά θέματα κατά την διαδικασία της απογραφής36
 • 5. Απογραφή και αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων36
 • 5.1. Απογραφή αποθεμάτων - Υλικών38
 • 5.2. Απογραφή - Αποτίμηση Συμμετοχών - Εγγυήσεων38
 • 5.3. Απογραφή - Αποτίμηση Απαιτήσεων39
 • 5.4. Απογραφή και αποτίμηση των χρεογράφων40
 • 5.5. Απογραφή και αποτίμηση των χρηματικών διαθεσίμων41
 • 5.6. Απογραφή - αποτίμηση Υποχρεώσεων41
 • 5.7. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης - Κεφαλαίου43
 • 6. Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την απογραφή της δημοτικής περιουσίας44
 • 6.1. Έννοια κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων και τρόπος απογραφής και αποτίμησής τους44
 • 6.2. Λοιπά σχετικά με την απογραφή κοινόχρηστων χώρων47
 • 6.3. Προβλήματα καταγραφής κοινόχρηστου χώρου48
 • 6.4. Απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί σε λοιπά ΝΠΔΔ - Διαδημοτικές επιχειρήσεις48
 • 6.5. Έννοια των κοινωφελών περιουσιακών στοιχείων και τρόπος απογραφής και αποτίμησής τους49
 • 6.6. Ακίνητα τρίτων49
 • 6.7. Απογραφή και αποτίμηση των σχολείων - σχολικής περιουσίας49
 • 6.8. Επιχορηγούμενα ακίνητα και εγκαταστάσεις50
 • 6.9. Απογραφή ακινήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς χρησικτησίας51
 • 6.10. Απογραφή οικοπέδων που προκύπτουν από εισφορά σε γη, σε περίπτωση επεκτάσεως του σχεδίου πόλης (Ν 1337/1983)51
 • 6.11. Αθλητικές εγκαταστάσεις52
 • 6.12. Γεωτρήσεις52
 • 6.13. Κατεστραμμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία52
 • 6.14. Απαλλοτριωμένα ακίνητα, αλλά μη διαμορφωμένα52
 • 6.15. Ακίνητα υπό απαλλοτρίωση52
 • 6.16. Διαδικασία απογραφής Καλλικρατικών Δήμων 53
 • Ζ. Κυρώσεις μη εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου53
 • Η. Δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες - Θεσμικό πλαίσιο54
 • 2. Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ55
 • Α. Ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ55
 • ΟΜΑΔΑ 1 – Πάγιο Ενεργητικό56
 • 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του Πάγιου Ενεργητικού56
 • 2. Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων.57
 • 3. Αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων58
 • α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί58
 • β. Παράγοντες που επιδρούν στην μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων59
 • γ. Η έννοια της απόσβεσης59
 • δ. Μέθοδοι και γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων60
 • ε. Λογιστική και διαχειριστική απεικόνιση των αποσβέσεων61
 • στ. Προϋποθέσεις για αναγνώριση των αποσβέσεων ως εκπεστέες από τα έσοδα δαπάνης61
 • 4. Έννοιες και τρόποι διαμόρφωσης του αρχικού κόστους κτήσης ενσώματων παγίων στοιχείων62
 • α. Κόστος κτήσεως διά αγοράς62
 • β. Απόκτηση παγίων στοιχείων από δωρεές τρίτων62
 • γ. Απόκτηση παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)63
 • δ. Απόκτηση με απαλλοτρίωση67
 • ε. Ιδιοπαραγωγή ή ιδιοκατασκευή παγίων στοιχείων67
 • 5. Λογιστικά θέματα σχετικά με τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία68
 • 5.1. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων68
 • 5.2. Προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις παγίων στοιχείων71
 • 5.3. Απόσυρση παγίων στοιχείων72
 • 5.4. Ενσώματα πάγια στοιχεία και επιχορηγήσεις.73
 • 5.5. Δημοτική - Δημόσια (κοινόχρηστη περιουσία)74
 • 5.6. Εμπράγματα βάρη επί ακινήτων74
 • 5.7. Καταγραφή ακίνητης περιουσίας δήμων και περιφερειών75
 • 5.8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ή περιφερειακού ακινήτου76
 • 5.9. Εκποίηση δημοτικού ή περιφερειακού ακινήτου77
 • 5.10. Ανταλλαγή ακινήτων78
 • 6. Εννοιολογική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 1 «Πάγιου Ενεργητικού» κατά λογαριασμό78
 • 6.1. Λογαριασμός 10 «Εδαφικές Εκτάσεις»78
 • 6.2. Λογαριασμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα»81
 • 6.3. Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»89
 • 6.4. Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά Μέσα»92
 • 6.5. Λογαριασμός 14 «Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός»93
 • 6.6 Λογαριασμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων»95
 • 6.7. Λογαριασμός 16 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης»105
 • 6.8. Λογαριασμός 17 «Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσης»111
 • 6.9. Λογαριασμός 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις»113
 • 6.10 Λογαριασμός 19 «Πάγιο Ενεργητικό άυλων κέντρων»127
 • ΟΜΑΔΑ 2 – Αποθέματα129
 • 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 2 «Αποθέματα»129
 • 2. Εννοιολογική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 2 «Αποθέματα» κατά λογαριασμό130
 • 2.1. Λογαριασμός 20 «Εμπορεύματα»130
 • 2.2. Λογαριασμός 21 «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή»130
 • 2.3. Λογαριασμός 22 «Υποπροϊόντα και υπολείμματα»130
 • 2.4. Λογαριασμός 23 «Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα- υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)»130
 • 2.5. Λογαριασμός 24 «Υλικά κατασκευής ή επισκευής τεχνικών έργων»131
 • 2.6. Λογαριασμός 25 «Αναλώσιμα υλικά»131
 • 2.7. Λογαριασμός 26 «Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων»131
 • 2.8. Λογαριασμός 28 «Είδη συσκευασίας»131
 • 2.9. Λογαριασμός 29 «Αποθέματα άλλων κέντρων»131
 • 3. Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασμών Αποθεμάτων στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ131
 • 4. Λογαριασμοί της Ομάδας 2 και Προϋπολογισμός των ΟΤΑ132
 • 5. Λειτουργία των λογαριασμών της Ομάδας 2 «Αποθέματα»133
 • 5.1. Αρχή της χρήσης133
 • 5.2. Διάρκεια της χρήσης133
 • 5.3. Τέλος της χρήσης134
 • 6. Λογιστικά θέματα σχετικά με τους λογαριασμούς της ομάδας 2135
 • 7. Διαδικασίες προμηθειών στους ΟΤΑ140
 • 7.1. Η έννοια της προμήθειας στον δημόσιο τομέα140
 • 7.2. Το θεσμικό καθεστώς των προμηθειών στους ΟΤΑ140
 • 7.3. Ροή των διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια στους ΟΤΑ156
 • ΟΜΑΔΑ 3 – Απαιτήσεις & Διαθέσιμα159
 • 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3 «Απαιτήσεις»159
 • 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της ομάδας 3159
 • 1.2. Διάκριση των απαιτήσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες159
 • 1.3. Διάκριση των απαιτήσεων βάσει του βαθμού φερεγγυότητάς τους και λοιπά θέματα που αφορούν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων159
 • 1.4. Η βεβαίωση των εσόδων στους ΟΤΑ164
 • 2. Αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 3166
 • 2.1. Λογαριασμός 30 «Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες και λοιπά έσοδα (λογ. 70-75)»166
 • 2.2. Λογαριασμός 32 «Παραγγελίες στο Εξωτερικό»169
 • 2.3. Λογαριασμός 33 «Χρεώστες Διάφοροι»170
 • 2.4. Λογαριασμός 34 «Χρεόγραφα»174
 • 2.5. Λογαριασμός 35 «Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων»177
 • 2.6. Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού»179
 • 2.7. Λογαριασμός 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα»183
 • 2.8. Λογαριασμός 39 «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα άλλων κέντρων»190
 • ΟΜΑΔΑ 4 – Καθαρή θέση – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις191
 • 1. Παρουσίαση του περιεχομένου της ομάδας 4191
 • 2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της «Καθαρής Θέσης»191
 • 3. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της ομάδας 4192
 • 3.1. Λογαριασμός 40 «Κεφάλαιο»192
 • 3.2. Λογαριασμός 41 «Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής»193
 • 3.3. Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις Νέο»196
 • 3.4. Λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων»197
 • 3.5. Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις»203
 • 3.6. Λογαριασμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»213
 • 3.7. Λογαριασμός 46 και 47220
 • 3.8. Λογαριασμός 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με άλλα κέντρα»220
 • 3.9. Λογαριασμός 49 «Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άλλων κέντρων»220
 • ΟΜΑΔΑ 5 – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις221
 • 1. Παρουσίαση του περιεχομένου της Ομάδας 5221
 • 2. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 5221
 • 2.1. Λογαριασμός 50 «Προμηθευτές»221
 • 2.2. Λογαριασμός 51 «Γραμμάτια πληρωτέα»227
 • 2.3. Λογαριασμός 52 «Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων»229
 • 2.4. Λογαριασμός 53 «Πιστωτές διάφοροι»230
 • 2.5. Λογαριασμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη»232
 • 2.6. Λογαριασμός 55 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί»247
 • 2.7. Λογαριασμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού»250
 • 2.8. Λογαριασμός 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής»251
 • 2.9. Λογαριασμός 59 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις άλλων κέντρων».253
 • ΟΜΑΔΑ 6 – Λογαριασμοί Εξόδων254
 • 1. Οργανικά έξοδα κατ’ είδος254
 • 1.1. Σημασία περιεχόμενο των λογαριασμών της ομάδας 6 - εννοιολογικοί χαρακτηρισμοί254
 • 2. Ανάλυση των λογαριασμών της ομάδας 6 στους ΟΤΑ259
 • 3. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 6261
 • 3.1. Λογαριασμός 60 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»261
 • 3.2. Λογαριασμός 61 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ»265
 • 3.3. Λογαριασμός 62 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ»283
 • 3.4. Λογαριασμός 63 «ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ»295
 • 3.5. Λογαριασμός 64 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ»298
 • 3.6. Λογαριασμός 65 «ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ»309
 • 3.7. Λογαριασμός 66 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ»310
 • 3.8. Λογαριασμός 67 «ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ»310
 • 3.9. Λογαριασμός 68 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ»314
 • 3.10. Λογαριασμός 69 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»314
 • ΟΜΑΔΑ 7 – Λογαριασμοί εσόδων315
 • 1. Διάκριση των εσόδων σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό315
 • 2. Νομικό πλαίσιο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ΟΤΑ316
 • 2.1. Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί εσόδων318
 • 2.2. Όργανα επιβολής φορολογητέων εσόδων, τελών319
 • 2.3. Η διαδικασία «Βεβαίωσης» των εσόδων των ΟΤΑ320
 • 3. Η διαδικασία είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ323
 • 4. Έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων326
 • 5. Διαγραφή χρεών327
 • 6. Ανάλυση των λογαριασμών της ομάδας 7 στους ΟΤΑ328
 • 6.1. Λογαριασμός 70: «Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων»328
 • 6.2. Λογαριασμός 71: «Πωλήσεις προϊόντων»330
 • 6.3. Λογαριασμός 72: «Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις»331
 • 6.4. Λογαριασμός 73: «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (παροχή υπηρεσιών)»335
 • 6.5. Λογαριασμός 74: «Έσοδα από επιχορηγήσεις»349
 • 6.6. Λογαριασμός 75: «Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές»351
 • 6.7. Λογαριασμός 76 «Έσοδα Κεφαλαίων»352
 • 6.8. Λογαριασμός 78: «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Γενικά Έσοδα»353
 • ΟΜΑΔΑ 8 – Λογαριασμοί έκτακτων & ανόργανων Αποτελεσμάτων354
 • 8.1. Περιεχόμενο της Ομάδας 8354
 • 8.2. Λογαριασμός 80 «Γενική Εκμετάλλευση»354
 • 1. Παρουσίαση του Λογαριασμού354
 • 2. Εργασίες κατάρτισης του λογαριασμού 80 «Γενική Εκμετάλλευση»355
 • 8.3. Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα»357
 • 8.4. Λογαριασμός 82 «Έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων»359
 • 8.5. Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους»361
 • 8.6. Λογαριασμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων»362
 • 8.7. Λογαριασμός 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»362
 • 8.8. Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσεως»362
 • 8.9. Λογαριασμός 88: «Αποτελέσματα προς διάθεση»364
 • 8.10 Λογαριασμός 89 «Ισολογισμός»365
 • ΟΜΑΔΑ 10 – Λογαριασμοί Τάξεως366
 • 1. Συνοπτική παρουσίαση366
 • 2. Λειτουργία και περιεχόμενο των υπολογαριασμών της ομάδας 10366
 • 3. Εμφάνιση στον Ισολογισμό των λογαριασμών τάξεως367
 • 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ369
 • Α. Η κοστολογική Διάρθρωση των ΟΤΑ369
 • 1. Παρουσίαση της Αναλυτικής Λογιστικής369
 • 2. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής369
 • 3. Προϋποθέσεις υλοποίησης της Αναλυτικής Λογιστικής371
 • 4. Σύνδεση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής372
 • 1. Μεταφορά των δεδομένων των ομάδων 2, 6, 7 και 8 - Τρόποι λειτουργίας372
 • 2. Λογιστική διαδικασία της μεταφοράς των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής στην Αναλυτική Λογιστική374
 • 5. Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των λογαριασμών της ομάδας 9376
 • 5.1. Λογαριασμός 90 «Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί»376
 • 5.2. Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη Εξόδων - Ενδιάμεσα κέντρα κόστους»378
 • 5.3. Λογαριασμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους»380
 • 5.4. Λογαριασμός 93 «Κόστος παραγωγής - κόστος ιδιοκατασκευής παγίων εγκαταστάσεων»387
 • 5.5. Λογαριασμός 94 «Αποθέματα»387
 • 5.6. Λογαριασμός 96 «Έσοδα - Μικτά Αποτελέσματα»389
 • 5.7. Λογαριασμός 97 «Διαφορές απογραφών και καταλογισμού»390
 • 5.8. Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά Αποτελέσματα»390
 • 5.9. Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως και άνοιγμά τους στη νέα χρήση393
 • 4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ399
 • Α. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ399
 • 1. Εισαγωγή399
 • 2. Η σημασία του προϋπολογισμού στους ΟΤΑ399
 • 3. Η έννοια του προϋπολογισμού400
 • 4. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ στην Ελλάδα400
 • 4.1. Συνοπτική παρουσίαση400
 • 4.2. Οι αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό στους ΟΤΑ401
 • 4.3. Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού403
 • 4.4. Κατάρτιση, ψήφιση, έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση του Προϋπολογισμού405
 • 4.5. Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού411
 • 4.6. Μεταφορά πιστώσεων - αποθεματικό412
 • 4.7. Αναμόρφωση - Τροποποίηση προϋπολογισμού415
 • 4.8. Εκτέλεση και έλεγχος της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού417
 • 4.9. Προϋπολογισμός και Διπλογραφικό σύστημα των ΟΤΑ420
 • 5. Ο απολογισμός των ΟΤΑ 442
 • 6. Πίνακες αντιστοίχισης κωδικών Λογιστικού Σχεδίου και κωδικών προϋπολογισμού (ΚΥΑ 26945/2015)446
 • 7. Σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα παρακολούθησης, κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού478
 • 7.1. Επιτροπή Οικονομικής ανασυγκρότησης ΟΤΑ479
 • 7.2. Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού479
 • 7.3 Αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού480
 • 7.4. Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ481
 • 7.5. Προγραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης 481
 • 7.6. Σύνταξη εκθέσεων από την Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης481
 • 7.7. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ΟΠΔ481
 • 7.8. Υποβολή οικονομικών στοιχείων 482
 • Β. Τα είδη ελέγχου των ΟΤΑ483
 • 1. Εισαγωγή483
 • 2. Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ483
 • 3. Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ484
 • 4. Ο έλεγχος είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ486
 • 5. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των ΟΤΑ από το Υπουργείο Οικονομικών 486
 • 6. Σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και εποπτείας των ΟΤΑ487
 • 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ489
 • Α. Εισαγωγή489
 • Β. Λογιστικές συμφωνίες τέλους χρήσης489
 • 1. Ασώματες ακινητοποιήσεις489
 • 2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις490
 • 3. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις496
 • 4. Αποθέματα498
 • 5. Πελάτες499
 • 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων500
 • 7. Χρηματικά Διαθέσιμα501
 • 7.1. Ταμείο (λ/γ 38.00)501
 • 7.2. Λογαριασμοί Όψεως (λ/γ 38.03)502
 • 7.3. Παραδείγματα συμφωνίας χρηματικών διαθεσίμων μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Οικονομικής διαχείρισης503
 • 8. Κεφάλαιο504
 • 9. Επιχορηγήσεις505
 • 10. Προβλέψεις507
 • 11. Χορηγήσεις - Τράπεζες507
 • 12. Προμηθευτές509
 • 13. Φόροι - Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί509
 • 14. Μεταβατικοί Λογαριασμοί515
 • 15. Δαπάνες - λογαριασμοί ομάδας 6515
 • 16. Έσοδα λογαριασμοί ομάδας 7516
 • 17. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα - Έξοδα - λογαριασμοί ομάδας 8516
 • 18. Στοιχεία από Νομική Υπηρεσία516
 • 19. Συμφωνίες βάσει του Απολογιστικού Πίνακα, του Δήμου517
 • 20. Κόστος παροχής υπηρεσιών518
 • Γ. Κλείσιμο Ισολογισμού στην πράξη518
 • 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ521
 • Α. Ισολογισμός521
 • Β. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως525
 • Γ. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης527
 • Δ. Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων530
 • Ε. Πίνακας μεταβολών παγίων531
 • Στ. Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής533
 • Ζ. Προσάρτημα Ισολογισμού537
 • H. Αριθμοδείκτες αξιολόγησης των Δήμων544
 • 7. ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ549
 • Α. Γενική Λογιστική (Ομάδα 1 έως 8)549
 • Β. Ομάδα 10658
 • Γ. Ομάδα 9664
 • Δ. Συντελεστές αποσβέσεων παγίων στοιχείων684
 • 1. Γενικά περί αποσβέσεων684
 • 2. Χρηματοοικονομική μίσθωση685
 • 3. Ανέγερση ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή και δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα686
 • 4. Συντελεστές αποσβέσεων687
 • 5. ΠΔ 315/1999 και αποσβέσεις690
 • 8. IPSAS - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ693
 • 1. Τι περιλαμβάνει ο Δημόσιος Τομέας693
 • 2. Οι παραδεκτές λογιστικές μέθοδοι694
 • 2.1. Η ταμειακή βάση (Cash Basis)695
 • 2.2. Η τροποποιημένη ταμειακή βάση (Modified Cash Basis)695
 • 2.3. Η δεδουλευμένη λογιστική βάση (Αccrual basis)696
 • 2.4. Η τροποποιημένη δεδουλευμένη λογιστική βάση (Modified Αccrual basis)696
 • 2.5. Σύγκριση των διαφόρων λογιστικών μεθόδων697
 • 2.6. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της δεδουλευμένης βάσης 698
 • 3. Ιστορική αναδρομή των IPSAS699
 • 3.1. Πώς φτάσαμε στα IPSAS699
 • 3.2. Διάγραμμα διοικητικής δομής του IPSASB702
 • 3.3. Αντικείμενο των Προτύπων του Δημόσιου Τομέα703
 • 3.4. Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων του Δημόσιου Τομέα703
 • 3.5. Πληροφορίες προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσίου Τομέα704
 • 4. Στόχος των IPSAS705
 • 5. Το πεδίο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα705
 • 6. Ποια είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα και η αντιστοίχισή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα706
 • 7. Συνοπτική παράθεση των διαφορών μεταξύ IFRS & IPSAS709
 • 8. Ποιες είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των IPSAS710
 • 9. Συσχέτιση Οικονομικών Καταστάσεων και Προϋπολογισμού στα IPSAS711
 • 10. Διαδικασία εφαρμογής των IPSAS713
 • 11. Λογιστικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των IPSAS 714
 • 12. Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων Δημοσίου Τομέα με δεδουλευμένη βάση716
 • 13. Τα εν ισχύ πρότυπα των IPSAS μετά την 1η Ιανουαρίου 2014724
 • 14. Εξελίξεις ως προς την εφαρμογή των IPSAS στην Ελλάδα726
 • 15. Νέες τάσεις στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων των Δήμων - Δημοφιλείς Οικονομικές Εκθέσεις στην Αυτοδιοίκηση727
 • Βιβλιογραφία733
 • Αλφαβητικό ευρετήριο737
 • 0
 • 0