Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-959-5
Σελίδες: 754
Συγγραφέας: Χ. Ζουμπούλης, Γ. Νικολαΐδης, Ε. Νικολάου, Γ. Πανόπουλος, Ν. Δαβράδος, Β. Μαραζοπούλου, Χ. Μεϊδάνης, Α. Μεταλληνός, Χ. Παμπούκης, Δ. Σταματιάδης, Γ. Σωμαράκης, Χρ. Τσούκα
Επιμέλεια: Χ. Παμπούκης

Ο Κανονισμός EE 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις της 4ης Ιουλίου 2012 είναι ένας θεμελιώδης και φιλόδοξος Κανονισμός, γιατί είναι ο πρώτος που είναι πλήρης ως προ τη δομή του, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων, αλλά και συνεργασίας με το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. 

Καλύπτει τις διεθνείς κληρονομικές σχέσεις, δηλαδή τις κληρονομικές σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας και επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο τόσο ως προς τη διεθνής δικαιοδοσία και τον κανόνα σύγκρουσης (αντικαθιστά σημαντικά την ΑΚ 28) καθώς και τους κανόνες αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων σε κληρονομικές υποθέσεις. Σημαντικό είναι πρακτικά το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Ο Κανονισμός αποτελείται από 84 άρθρα. 

Αντικείμενο του έργου «Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο» είναι η κατʼ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού, η οποία επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναλύονται διεξοδικά οι θεμελιώδεις επιλογές του Κανονισμού, το πεδίο εφαρμογής του και επισημαίνονται οι κυριότερες αλλαγές ως προς το ελληνικό δίκαιο, καθιστώντας το έργο ένα πολύτιμο βοήθημα για την ερμηνεία και εφαρμογή του. 

Απευθύνεται συνεπώς σε όλη την ελληνική νομική κοινότητα (τους δικαστές, τους συμβολαιογράφους, τους δικηγόρους και τους φοιτητές των Νομικών Σχολών).

 Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την 17η Αυγούστου 2015. 

Τέλος ας σημειωθεί ότι το έργο «Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο» αποτελεί και ευρωπαϊκά ένα από τα λίγα ερμηνευτικά βοηθήματα του Κανονισμού EE 650/2012.

 • -15
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Κανονισμό κληρονομικών σχέσεων 650/2012 της 4ης Ιουλίου 20121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I15
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ15
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής15
 • Άρθρο 2 – Αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής εντός των κρατών μελών83
 • Άρθρο 3 – Ορισμοί88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II105
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ105
 • Άρθρο 4 – Γενική διεθνής δικαιοδοσία105
 • Άρθρο 5 – Συμφωνία επιλογής δικαστηρίου115
 • Άρθρο 6 – Διαπίστωση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας στην περίπτωση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου121
 • Άρθρο 7 – Δικαιοδοσία στην περίπτωση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου126
 • Άρθρο 8 – Περάτωση της αυτεπάγγελτης διαδικασίας λόγω επιλογής δικαίου127
 • Άρθρο 9 – Δικαιοδοσία βάσει παράστασης129
 • Άρθρο 10 – Επικουρική διεθνής δικαιοδοσία140
 • Άρθρο 11 – Αναγκαστική δικαιοδοσία (Forum necessitatis)149
 • Άρθρο 12 – Περιορισμός των διαδικασιών156
 • Άρθρο 13 – Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας, κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας164
 • Άρθρο 14 – Πότε επιλαμβάνεται δικαστήριο172
 • Άρθρο 15 – Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας174
 • Άρθρο 16 – Έλεγχος του παραδεκτού176
 • Άρθρο 17 – Εκκρεμοδικία180
 • Άρθρο 18 – Συναφείς αγωγές186
 • Άρθρο 19 – Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ193
 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ193
 • Άρθρο 20 – Οικουμενική εφαρμογή193
 • Άρθρο 21 – Γενικός κανόνας195
 • Άρθρο 22 – Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου201
 • Άρθρο 23 – Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου231
 • Άρθρο 24 – Διατάξεις τελευταίας βούλησης εκτός από κληρονομικές συμβάσεις275
 • Άρθρο 25 – Κληρονομικές συμβάσεις285
 • Άρθρο 26 – Ουσιαστικό κύρος των διατάξεων τελευταίας βούλησης313
 • Άρθρο 27 – Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας βούλησης που συντάσσονται εγγράφως321
 • Άρθρο 28 – Τυπικό κύρος δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης335
 • Άρθρο 29 – Ειδικές ρυθμίσεις για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή κληρονομίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις344
 • Άρθρο 30 – Ειδικοί κανόνες που θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν τη διαδοχή σε σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία345
 • Άρθρο 31 – Προσαρμογή εμπραγμάτων δικαιωμάτων358
 • Άρθρο 32 – Συναποθνήσκοντες370
 • Άρθρο 33 – Σχολάζουσα κληρονομία377
 • Άρθρο 34 – Αναπαραπομπή388
 • Άρθρο 35 – Δημόσια τάξη (ordre public)404
 • Άρθρο 36 – Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα δικαίου – Σύγκρουση δικαίων εδαφικού χαρακτήρα424
 • Άρθρο 37 – Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα δικαίου – Σύγκρουση δικαίων προσωπικού χαρακτήρα429
 • Άρθρο 38 – Μη εφαρμογή του Κανονισμού 650/2012 σε εσωτερικές συγκρούσεις δικαίων430
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV433
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ433
 • Άρθρο 39 – Αναγνώριση433
 • Άρθρο 40 – Λόγοι μη αναγνώρισης439
 • Άρθρο 41 – Μη επανεξέταση επί της ουσίας453
 • Άρθρο 42 – Αναστολή της διαδικασίας αναγνώρισης455
 • Άρθρο 43 – Εκτελεστότητα457
 • Άρθρο 44 – Καθορισμός κατοικίας471
 • Άρθρο 45 – Κατά τόπον αρμοδιότητα473
 • Άρθρο 46 – Διαδικασία476
 • Άρθρο 47 – Μη προσκόμιση της βεβαίωσης481
 • Άρθρο 48 – Κήρυξη εκτελεστότητας483
 • Άρθρο 49 – Γνωστοποίηση της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας485
 • Άρθρο 50 – Ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας488
 • Άρθρο 51 – Διαδικασία προσβολής της απόφασης επί του ενδίκου μέσου494
 • Άρθρο 52 – Απόρριψη ή ανάκληση κήρυξης της εκτελεστότητας496
 • Άρθρο 53 – Αναστολή της διαδικασίας497
 • Άρθρο 54 – Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα499
 • Άρθρο 55 – Μερική εκτελεστότητα508
 • Άρθρο 56 – Νομική αρωγή (ευεργέτημα πενίας)510
 • Άρθρο 57 – Καμία εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηματικού ποσού514
 • Άρθρο 58 – Καμία φορολογική επιβάρυνση ή τέλος516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V519
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ519
 • Άρθρο 59 – Αποδοχή των δημόσιων εγγράφων519
 • Άρθρο 60 – Εκτελεστότητα των δημόσιων εγγράφων546
 • Άρθρο 61 – Εκτελεστότητα δικαστικών συμβιβασμών558
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI563
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ563
 • Άρθρο 62 – Καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου563
 • Άρθρο 63 – Σκοπός του κληρονομητηρίου580
 • Άρθρο 64 – Αρμοδιότητα για την έκδοση του κληρονομητηρίου585
 • Άρθρο 65 – Αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου590
 • Άρθρο 66 – Εξέταση της αίτησης598
 • Άρθρο 67 – Χορήγηση του κληρονομητηρίου608
 • Άρθρο 68 – Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου616
 • Άρθρο 69 – Αποτελέσματα του κληρονομητηρίου624
 • Άρθρο 70 – Επικυρωμένα αντίγραφα του κληρονομητηρίου635
 • Άρθρο 71 – Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση του κληρονομητηρίου640
 • Άρθρο 72 – Ένδικα μέσα648
 • Άρθρο 73 – Αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου654
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII659
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ659
 • Άρθρο 74 – Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση659
 • Άρθρο 75 – Σχέση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις660
 • Άρθρο 76 – Σχέση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1346/2000 του Συμβουλίου665
 • Άρθρο 77 – Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό 669
 • Άρθρο 78 – Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών και τις διαδικασίες 671
 • Άρθρο 79 – Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 672
 • Άρθρο 80 – Σύνταξη και μεταγενέστερη τροποποίηση των βεβαιώσεων και των εντύπων που προβλέπονται στα άρθρα 46, 59, 60, 61, 65 και 67673
 • Άρθρο 81 – Διαδικασία επιτροπής673
 • Άρθρο 82 – Επανεξέταση674
 • Άρθρο 83 – Μεταβατικές διατάξεις675
 • Άρθρο 84 – Έναρξη ισχύος681
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ683
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου683
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥ725
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ731
 • 0
 • 0