Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-743-0
Σελίδες: 1468
Συγγραφέας: Ι. Κόκκορης, Ν. Κοσμίδης, Γ. Τριανταφύλλου, Λ. Αθανασίου, Γ. Δελλής, Γ. Κατσουλάκος, Α. Κομνηνός, Ι. Λιανός, Δ. Λουκάς, Ε. Μαστρομανώλης, Α. Μικρουλέα, Δ. Τζουγανάτος, Ν. Φαραντούρης, Θ. Φορτσάκης
Επιμέλεια: Δ. Τζουγανάτος

Το συλλογικό έργο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» αποτελεί την πιο πρόσφατη, πλήρη και συστηματική επεξεργασία του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού από μια κορυφαία ομάδα διακεκριμένων νομικών και οικονομολόγων. Η εξέλιξη του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την τελευταία δεκαπενταετία καθιστά όλο και πιο δύσκολο εγχείρημα τη συγγραφή ενός συστηματικού ερμηνευτικού έργου που θα μπορεί να ισορροπεί τις απαιτήσεις θεωρίας και πράξης. Η συνεχής διεύρυνση της ύλης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και η εντονότερη εμπλοκή οικονομικής ανάλυσης, διοικητικής διαδικασίας και ποινικού δικαίου στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, δημιουργούν την ανάγκη συνεργασίας νομικών με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και οικονομολόγων. Προϊόν τέτοιας συνεργασίας αποτελεί το παρόν έργο. Το «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» δομείται σε τρία μείζονα μέρη: α) τη γενική εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού, όπου εξετάζονται το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (§1), η οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμού (§2), και οι διασυνοριακοί περιορισμοί του ανταγωνισμού (§3), β) το ουσιαστικό δίκαιο του ανταγωνισμού όπου αναλύονται η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, η θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η εξέλιξη της σχέσης ελληνικού και ενωσιακού δικαίου (§4), η σχέση του δικαίου του ελεύθερου με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (§5), το υποκείμενο της απαγόρευσης: η επιχείρηση (§6), το αντικείμενο της απαγόρευσης: μορφές συμπράξεων (§7), ο περιορισμός του ανταγωνισμού (§8), η εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ και άρθρου 1 παρ. 3 Ν 3959/2011 (§9), η οριζόντια συνεργασία (§10), οι συμφωνίες επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας-μεταφορά τεχνολογίας (§11), οι κάθετες συμφωνίες (§12), η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (§13), οι καταχρήσεις μη τιμολογιακού χαρακτήρα (§14), οι καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα (§15 imitatie horloges), οι κρατικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού (§16), οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (§17), και γ) η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού όπου παρουσιάζονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού: οργάνωση, διαδικασία, δικαστικός έλεγχος (§18), η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (§19), η εφαρμογή του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού από διαιτητικά όργανα (§20), τα πρόστιμα, το πρόγραμμα επιείκειας και η διευθέτηση (§21), τα διορθωτικά μέτρα και οι δεσμεύσεις (§22), οι διοικητικές κυρώσεις στο δίκαιο ανταγωνισμού και η αρχή της αναλογικότητας (§23), οι αστικές αξιώσεις (§24), και τέλος το ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (§25). Κάθε ενότητα συνοδεύεται από βιβλιογραφία, ενώ το έργο διαθέτει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -47
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • §1 Το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού3
 • Εισαγωγικά5
 • Α. Προστασία της οικονομικής ελευθερίας6
 • Β. Η επιδίωξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας12
 • Γ. Οι στόχοι δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης17
 • Δ. Επίμετρο26
 • §2 Οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμού28
 • Α. Βασικές Αρχές Μικροοικονομικής για την Ανάλυση του Ανταγωνισμού31
 • Β. Ορισμός Σχετικής Αγοράς και Εκτίμηση Σημαντικής Μονοπωλιακής Δύναμης (ή Δεσπόζουσας Θέσης)76
 • Γ. Οικονομική Ανάλυση Οριζόντιων Συμπράξεων: Συνθήκες που Διευκολύνουν τον Συντονισμό της Συμπεριφοράς σε Ολιγοπωλιακές Αγορές («Σιωπηρές» Συνεργασίες / tacit collusion)107
 • §3 Διασυνοριακοί περιορισμοί του ανταγωνισμού: Μονομερείς λύσεις, διεθνείς συμβάσεις και μη δεσμευτική διεθνής συνεργασία Αρχών Ανταγωνισμού129
 • Α. Εισαγωγικά130
 • Β. Η εξωεδαφική εφαρμογή των ημεδαπών κανόνων ανταγωνισμού131
 • Γ. Διμερείς συμφωνίες: χρήσιμες αλλά περιορισμένης εμβέλειας135
 • Δ. Πολυμερείς συμφωνίες: από τις απόπειρες διεθνών συμφωνιών στην προσπάθεια σύγκλισης μέσω της συνεργασίας των Αρχών ανταγωνισμού137
 • Ε. Προοπτικές141
 • ΜΕΡΟΣ Ι145
 • ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ145
 • §4 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, η θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η εξέλιξη της σχέσης ελληνικού και ενωσιακού δικαίου145
 • Α. Από τον Ν 703/1977 στον Ν 3959/2011147
 • Β. Από τον Κανονισμό 17/62 του Συμβουλίου στον εκσυγχρονισμό του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού153
 • Γ. Ο Κανονισμός 1/2003 και η σχέση εθνικού και ενωσιακού δικαίου156
 • §5 Σχέση του δικαίου του ελεύθερου με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού170
 • Α. Εισαγωγικά171
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων προστασίας των Ν 146/2014 και Ν 3959/2011173
 • Γ. Αντικείμενο προστασίας177
 • Δ. Σχέση δικαίου του αθέμιτου και δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού179
 • Ε. Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα188
 • 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ190
 • Ι. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΠΑΡ. 1 ΣΛΕΕ ΚΑΙ 1 ΠΑΡ. 1 Ν 3959/2011190
 • §6 Το υποκείμενο της απαγόρευσης: Η επιχείρηση190
 • Α. Ορισμός191
 • Β. Οικονομική δραστηριότητα192
 • Γ. Αυτοτέλεια202
 • §7 Το αντικείμενο της απαγόρευσης: Μορφές συμπράξεων206
 • Α. Η απαγορευμένη σύμπραξη ως έννοια γένους: επιμέρους μορφές208
 • Β. Συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων208
 • Γ. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων218
 • Δ. Εναρμονισμένη πρακτική221
 • §8 Ο περιορισμός του ανταγωνισμού238
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις242
 • Β. Το τρίπτυχο «παρεμπόδιση, περιορισμός και νόθευση του ανταγωνισμού»243
 • Γ. Περιορισμός του Ανταγωνισμού ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα ορισμένης σύμπραξης249
 • Δ. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας («de minimis»)270
 • Ε. Επηρεασμός του εμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης274
 • ΣΤ. Ο ενδεικτικός κατάλογος περιπτώσεων παράβασης του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ (και 1 παρ. 1 Ν 3959/2011)281
 • ΙΙ. Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΠΑΡ. 3 ΣΛΕΕ ΚΑΙ 1 ΠΑΡ. 3 Ν 3959/2011316
 • §9 Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ και άρθρου 1 παρ. 3 Ν 3959/2011316
 • Α. Η Εξαίρεση σύμφωνα με το Άρθρο 101(3)316
 • Β. Κριτήρια Εξαίρεσης320
 • Γ. Κανονισμοί Απαλλαγής κατά κατηγορία328
 • Δ. Η Πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού333
 • ΙΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 3347
 • §10 Οριζόντια συνεργασία347
 • Α. Οι μορφές, τα οφέλη και οι κίνδυνοι της οριζόντιας συνεργασίας348
 • Β. Το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο: Κανονισμοί 2658/2000 και 2659/2000352
 • Γ. Οι τροποποιήσεις του προϊσχύσαντος ρυθμιστικού πλαισίου για τις οριζόντιες συμφωνίες364
 • Δ. Η οριζόντια συνεργασία στην ενωσιακή και ελληνική νομολογία369
 • Ε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών στο δίκαιο των ΗΠΑ374
 • §11 Συμφωνίες επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μεταφορά τεχνολογίας377
 • Α. Διανοητική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός και οικονομική ανάλυση: αντιθέσεις και συνέργειες378
 • Β. Ειδικότερα: η μεταφορά τεχνολογίας381
 • Γ. Ο Κανονισμός 772/2004 για τη μεταφορά τεχνολογίας: γενικά χαρακτηριστικά385
 • Δ. Ο Κανονισμός 772/2004 για τη μεταφορά τεχνολογίας: αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν περιορισμών390
 • Ε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά τεχνολογίας στο δίκαιο των ΗΠΑ398
 • §12 Κάθετες συμφωνίες400
 • Εισαγωγή401
 • Α. Η οικονομική προσέγγιση των κάθετων συμφωνιών403
 • Β. Ο Κανονισμός 330/2010 της Επιτροπής (Kανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες)415
 • Δεύτερο κεφάλαιο455
 • ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ455
 • Ι. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ455
 • §13 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης455
 • Α. Ιστορικές, θεωρητικές βάσεις και αντικείμενο προστασίας των άρθρων 2 του Ν 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ458
 • Β. Τα στοιχεία του κανόνα δικαίου των άρθρων 2 του Ν 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ470
 • Γ. Δεσπόζουσα θέση497
 • Δ. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Γενικές αρχές525
 • §14 Καταχρήσεις μη τιμολογιακού χαρακτήρα543
 • Α. Εισαγωγή546
 • Β. Πρακτικές αποκλειστικότητας547
 • Γ. Άρνηση προμήθειας556
 • Δ. Πρακτικές παρεμπόδισης παραλλήλου εμπορίου586
 • Ε. Συνδεδεμένες-συζευγμένες (tying) και ομαδικές πωλήσεις (bundling)593
 • ΣΤ. Καταχρηστική άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων619
 • Ζ. Κατάχρηση κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιών621
 • Η. Δομική κατάχρηση624
 • Θ. Διακριτική μεταχείριση και εκμεταλλευτικές πρακτικές626
 • Ι. Συμπερασματικές θεωρητικές σημειώσεις632
 • §15 Καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα643
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις646
 • Β. Επιθετική τιμολόγηση647
 • Γ. Καταχρηστική εκπτωτική πολιτική667
 • Δ. Διακριτική Τιμολόγηση688
 • Ε. Συμπίεση περιθωρίου (margin squeeze)703
 • ΣΤ. Υπερβολική Τιμολόγηση708
 • Τρίτο κεφάλαιο720
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ720
 • §16 Κρατικοί περιορισμοί720
 • Α. Το ζήτημα721
 • Β. Από τη νομολογία ΙΝΝΟ/ΑΤΑΒ και van Eycke/ASPA στην απόφαση CIF722
 • Γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ725
 • Δ. Συνδυασμένη εφαρμογή άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ και κανόνων ανταγωνισμού735
 • Ε. Ευθύνη των επιχειρήσεων747
 • 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ749
 • §17 Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων749
 • Α. Εισαγωγή751
 • Β. Δικαιοδοσία753
 • Γ. Ουσιαστική αξιολόγηση συγκεντρώσεων783
 • Δ. Διαδικασία840
 • Ε. Δεσμεύσεις - Διορθωτικά μέτρα861
 • ΣΤ. Δικαστικός έλεγχος869
 • Ζ. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ΜΜΕ (Άρθρο 3 Ν 3592/2007) από την ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού874
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ881
 • Πρώτο κεφάλαιο881
 • ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ881
 • §18 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού: οργάνωση, διαδικασία, δικαστικός έλεγχος881
 • Εισαγωγή886
 • Α. Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ανταγωνισμού886
 • Β. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού918
 • Γ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώπιον της Δικαιοσύνης1008
 • §19 Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού1031
 • Εισαγωγή1033
 • Α. Λευκή Βίβλος και Συγκριτικό Δίκαιο1033
 • Β. Δέσμευση δυνάμει του άρθρου 35 § 1 Ν 3959/20111039
 • Γ. Συμπεράσματα1053
 • §20 Εφαρμογή του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού από διαιτητικά όργανα1056
 • Α. Εισαγωγικά1058
 • Β. Σύγχρονο δίκαιο ανταγωνισμού και διαιτησία1059
 • Γ. Το δίκαιο ανταγωνισμού ως εφαρμοστέο δίκαιο ενωπίον των διαιτητών1069
 • Δ. Σχέσεις διαιτητικών οργάνων - Ευρωπαϊκής επιτροπής και αρχών ανταγωνισμού1074
 • Ε. Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων1085
 • Δεύτερο κεφάλαιο1094
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ1094
 • §21 Πρόστιμα, επιείκεια, διευθέτηση1094
 • Α. Πολιτική προστίμων: γενικά χαρακτηριστικά1097
 • Β. Κριτήρια καθορισμού του προστίμου1106
 • Γ. Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης για απαλλαγή ή μείωση του προστίμου1150
 • §22 Διορθωτικά μέτρα-δεσμεύσεις1188
 • Α. Τυπολογία και σημασία των διορθωτικών μέτρων1190
 • Β. Ανάληψη δεσμεύσεων1207
 • §23 Οι διοικητικές κυρώσεις στο δίκαιο ανταγωνισμού και η αρχή της αναλογικότητας1240
 • Εισαγωγή1241
 • Α. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το ΓενΔΕΕ, το ΔΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1241
 • Β. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από την ΕΑ1253
 • Γ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το ΔΕφΑθ κατά τον έλεγχο των αποφάσεων της ΕΑ1265
 • Δ. Συμπεράσματα: η αξία του υπάρχοντος συστήματος δικαστικού ελέγχου1272
 • §24 Αστικές αξιώσεις1274
 • Α. Διοικητικές κυρώσεις v. αστικές αξιώσεις1277
 • B. Αξίωση αποζημίωσης για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων κατά ΑΚ 9141300
 • §25 Ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού1350
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις1354
 • B. Τα επιμέρους εγκλήματα1373
 • Γ. Ποινές1404
 • Δ. Παραγραφή1409
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1413
 • 0
 • 0