Κατʼ άρθρο ερμηνεία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-949-6
Σελίδες: 616
Συγγραφέας: Η. Σουφλερός
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Ο κανονισμός 1/2003 γα την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ (βασικός εκτελεστικός κανονισμός για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε όλους – πλέον - τους τομείς της οικονομίας και της αγοράς) σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής όσον αφορά στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (άρθρα 101-106, ιδίως άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ).

Στη μελέτη επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη παρουσίαση του συνόλου των ρυθμίσεων του κανονισμού 1/2003 (κατʼ άρθρο ερμηνεία), αλλά και των κυριότερων ρυθμίσεων του κανονισμού 773/2004 (εφαρμοστικού κανονισμού ορισμένων διατάξεων του Καν. 1/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον κανονισμό 622/2008 της Επιτροπής και όπως αναμένεται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί περαιτέρω με τον προταθέντα από την Επιτροπή νέο κανονισμό μετά την έκδοση της οδηγίας 2014/104/ΕΕ.

Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αποφάσεις της επί υποθέσεων ανταγωνισμού και η πλουσιότατη νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων. Στη νομολογία περιλαμβάνονται τόσο αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του ΓενΔ, καθώς και αποφάσεις επί αιτήσεων αναίρεσης κατά αποφάσεων του τελευταίου ενώπιον του ΔΕΕ. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και αποφάσεις (απαντήσεις) του ΔΕΕ επί προδικαστικών ερωτημάτων εθνικών δικαστηρίων βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ (αρχικά άρθρου 177 και μετέπειτα άρθρου 234 ΣυνθΕΚ).

Η μελέτη ολοκληρώνεται με εκτενές παράρτημα ενωσιακής νομοθεσίας.

Ευθέως ανάλογη προς την άνω νομολογία είναι και η εκτενέστατη βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνής), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα ανταγωνισμού.

 • -37
 • 1. Ο κανονισμός 17/19621
 • 2. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής του 19993
 • 2.1. Πρώτη επιλογή – Βελτίωση του (τότε) ισχύοντος συστήματος έγκρισης5
 • 2.1.1. Πρώτη πρόταση: Εισαγωγή του rule of reason στην ερμηνείατου (τότε) άρθρου 85 ΣυνθΕΚ5
 • 2.1.2. Δεύτερη πρόταση: Κατάργηση του μονοπωλίου της Ευρ. Επιτροπήςγια την εφαρμογή της παρ. 3 του (τότε) άρθρου 85 ΣυνθΕΚ και επέκταση της σχετικής αρμοδιότητας και στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού6
 • 2.1.2.1. Κατανομή των υποθέσεων βάσει του κέντρου βάρους κάθε υπόθεσης (Schwerpunkttheorie)6
 • 2.1.2.2. Κατανομή των υποθέσεων κατά το πρότυπο του κανονισμού περί ελέγχου των συγκεντρώσεων με βάση τα κατώτατα όρια του κύκλου εργασιών7
 • 2.1.3. Τρίτη πρόταση: Περαιτέρω επέκταση της απαλλαγής από την κοινοποίηση μέσω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 2 του καν. 17/19628
 • 2.1.4. Τέταρτη πρόταση: Απλούστευση των διαδικασιών (κατάργηση των μεταφράσεων, απλούστευση των διαβουλεύσεωντης συμβουλευτικής επιτροπής, γενίκευση της διαδικασίαςεναντίωσης για κοινοποιούμενες συμπράξεις)8
 • 2.2. Δεύτερη επιλογή: Μετάβαση σε ένα σύστημα εκ του νόμουεξαίρεσης 9
 • 3. Η πρόταση κανονισμού της 27.9.2000 και η έκδοσητου κανονισμού 1/200313
 • Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟ17
 • ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/200317
 • 1. Συνοπτική παράθεση17
 • 2. Το σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσης19
 • 3. Αποκεντρωμένη εφαρμογή και του άρθρου 81 παρ. 3 ΣυνθΕΚ(τώρα άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ)19
 • 3.1. Ο συνδυασμός εξαίρεσης εκ του νόμου και αποκεντρωμένης εφαρμογής19
 • 3.2. Άλλα παρεμφερή συστήματα εξαιρέσεων εκ του νόμουστο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού19
 • 4. Η ασκηθείσα κριτική στο σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσηςσε συνδυασμό με την αποκεντρωμένη εφαρμογή και της παρ. 3 του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (τώρα 101 ΣΛΕΕ)23
 • 4.1. Οι κυριότερες αντιρρήσεις για την εισαγωγή του συστήματοςτης εκ του νόμου εξαίρεσης24
 • 4.1.1. Οι νομικής φύσεως αντιρρήσεις25
 • 4.1.2. Οι δικαιοπολιτικής φύσεως αντιρρήσεις29
 • 4.2. Ο αντίλογος της Επιτροπής και των υποστηρικτών του συστήματος της εκ του νόμου εξαίρεσης30
 • 5. Επιπτώσεις και κίνδυνοι του συνδυασμού της εξαίρεσης εκτου νόμου με την αποκεντρωμένη εφαρμογή της παρ. 3του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (τώρα 101 ΣΛΕΕ)33
 • 6. Οι ρυθμίσεις του κανονισμού 1/2003 που αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών του νέου συστήματος34
 • 6.1. Ρυθμίσεις που αφορούν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικώναρχών ανταγωνισμού καθώς και τις σχέσεις των εθνικών αρχώνανταγωνισμού μεταξύ τους (άρθρα 11-14 καν. 1/2003)34
 • 6.2. Ρυθμίσεις ενδοτικού χαρακτήρα που αφορούν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και των εθνικών αρχών ανταγωνισμούμε τα εθνικά δικαστήρια (άρθρο 15 καν. 1/2003)35
 • 6.3. Ρυθμίσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα που αφορούν την ομοιόμορφηεφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού(άρθρο 16 καν. 1/2003)35
 • 7. Άλλα συνοδευτικά μέτρα - Το «πακέτο εκσυγχρονισμού»36
 • 8. Ο κανονισμός 773/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή απότην Επιτροπή των διαδικασιών βάσει των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ(τώρα 101 και 102 ΣΛΕΕ) και η τροποποίηση και συμπλήρωσή του με τον καν. 622/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων37
 • 9. Σχέση του συστήματος της εκ του νόμου εξαίρεσης (άρθρο 1 παρ. 2 του καν. 1/2003) με τους κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής38
 • Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΙΔΙΚΟ51
 • ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/200351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (άρθρα 1-3)51
 • ΑΡΧΕΣ51
 • Άρθρο 1 – Εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης51
 • 1. Γενικά51
 • 2. Άρθρο 1 παρ. 1 – Άμεση εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ51
 • 3. Άρθρο 1 παρ. 2 - Αναγωγή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕσε άμεσης εφαρμογής εξαίρεση εκ του νόμου52
 • 4. Άρθρο 1 παρ. 3 – Άμεση εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ54
 • Άρθρο 2 – Βάρος αποδείξεως55
 • 1. Εισαγωγικά55
 • 2. Το βάρος απόδειξης κατά τη διοικητική διαδικασία ενώπιον της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού56
 • 2.1. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης κατά τη διαδικασίαδιαπίστωσης και απαγόρευσης της παράβασης56
 • 2.2. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης όσον αφορά τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της εξαίρεσης που θεσπίζειτο άρθρο 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ (άρθρο 2 εδ. 2 του καν. 1/2003)60
 • 2.2.1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαίρεσης του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ60
 • 2.2.2. Ζητήματα από τη ρύθμιση του βάρους απόδειξης στο άρθρο 2 εδ. 261
 • 2.2.2.1. Το συμβατό της ρύθμισης με το ανακριτικό σύστημα61
 • 2.2.2.2. Το συμβατό της ρύθμισης με την αρχή in dubio pro reo (τεκμήριο αθωότητας) στη διαδικασία που καταλήγει στην επιβολή κυρώσεων64
 • 2.3. Το βάρος απόδειξης ως προς την εφαρμογή των κανονισμών ομαδικήςαπαλλαγής67
 • 2.4. Το βάρος απόδειξης σε περίπτωση ύπαρξης απόφασηςατομικής απαλλαγής67
 • 3. Η εφαρμογή του άρθρου 2 του καν. 1/2003 στην αστική δίκη68
 • 4. Αντικείμενο του βάρους απόδειξης: Μόνο πραγματικά περιστατικά69
 • 5. Τι δεν καλύπτεται από το άρθρο 2 του καν. 1/2003 69
 • 6. Το βάρος απόδειξης στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού(άρθρο 4 Ν 3959/2011)71
 • Άρθρο 3 – Σχέση μεταξύ των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης (101 και 102 ΣΛΕΕ) και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού73
 • 1. Εισαγωγικά - Η αρχική διατύπωση του άρθρου 3 στην πρόταση κανονισμού73
 • 2. Περιεχόμενο του άρθρου 3 του καν. 1/200376
 • 2.1. Άρθρο 3 παρ. 1 – Υποχρέωση παράλληλης εφαρμογήςκαι των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ76
 • 2.2. Άρθρο 3 παρ. 2 – Η ρύθμιση της υπεροχής του ενωσιακούδικαίου του ανταγωνισμού έναντι των αντίστοιχων εθνικών δικαίων 77
 • 2.2.1. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 1 - Απαγόρευση εφαρμογής της αυστηρότερηςεθνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού για τις συμπράξεις 77
 • 2.2.2. Διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς78
 • 2.2.3. Δυνατότητα αυστηρότερης μεταχείρισης των αμιγώς «εθνικών» συμπράξεων; - Το πρόβλημα της «αντίστροφης άνισης μεταχείρισης» και η νέα ρύθμισητου άρθρου 1 παρ. 4 του Ν 3959/2011 («δυναμική παραπομπή» στους κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής της ΕΕ για τις αμιγώς «εθνικές» συμπράξεις)79
 • 2.2.4. Άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 2 - Δυνατότητα εφαρμογής της αυστηρότερης εθνικής νομοθεσίας για τις μονομερείς αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές 83
 • 2.3. Άρθρο 3 παρ. 3 – Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των παρ. 1και 2 κατά την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και άλλων «εξωανταγωνιστικών» διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας86
 • 2.3.1. Πρώτη εξαίρεση: Εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων86
 • 2.3.2. Δεύτερη εξαίρεση: Εφαρμογή άλλων «εξωανταγωνιστικών»διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ (άρθρα 4-6)94
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ94
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες της Επιτροπής94
 • Άρθρο 5 – Αρμοδιότητες των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών97
 • 1. Γενικά97
 • 2. Είδη αποφάσεων που μπορούν να λαμβάνουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού98
 • 3. Έκταση ισχύος των εκδιδόμενων από τις εθνικές αρχέςανταγωνισμού αποφάσεων103
 • Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων106
 • 1. Γενικά106
 • 2. Ειδικότερα ως προς τις αρμοδιότητες των πολιτικών δικαστηρίων107
 • 2.1. Αγωγές αποζημίωσης107
 • 2.1.1. Γενικά - Οι αγωγές αποζημίωσης ως συμπληρωματικό μέσο(ιδιωτικής) επιβολής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ 107
 • 2.1.2. Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης 108
 • 2.1.2.1. Η από 11.6.2013 πρόταση οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης και η πρόσφατη οδηγία 2014/104/ΕΕ108
 • 2.1.2.2. Η από 11.6.2013 σύσταση της Επιτροπής για τις συλλογικές αγωγέςπαράλειψης και αποζημίωσης121
 • 2.2. Αγωγές με αίτημα την ακυρότητα συμφωνιών και αποφάσεων122
 • 2.3. Αγωγές παύσης και παράλειψης της παράβασης124
 • 3. Η περίπτωση των διαιτητικών δικαστηρίων125
 • 4. Άλλα συναφή ζητήματα126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (άρθρα 7-10)128
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ128
 • Άρθρο 7 – Διαπίστωση και παύση της παράβασης128
 • Άρθρο 8 – Προσωρινά μέτρα133
 • Άρθρο 9 – Αναλήψεις δεσμεύσεων135
 • 1. Εισαγωγικά135
 • 2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις για την ανάληψη δεσμεύσεων136
 • 3. Περιεχόμενο των δεσμεύσεων138
 • 4. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και έκτασητου δικαστικού ελέγχου της απόφασης δεσμεύσεων138
 • 5. Αποτελέσματα της απόφασης δεσμεύσεων140
 • 5.1. Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις140
 • 5.2. Για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια141
 • 5.3. Δέσμευση της Επιτροπής143
 • 5.4. Αποτελέσματα της απόφασης δεσμεύσεων έναντι τρίτων143
 • 6. Εκ νέου κίνηση της διαδικασίας (άρθρο 9 παρ. 2)144
 • Άρθρο 10 – Διαπίστωση του ανεφάρμοστου (των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ)146
 • 1. Περιεχόμενο του άρθρου 10146
 • 2. Δεσμευτικά αποτελέσματα της απόφασης βάσει του άρθρου 10148
 • 3. Επιστολές καθοδήγησης148
 • 4. Περάτωση της διαδικασίας χωρίς έκδοση τυπικής απόφασης149
 • 5. Προσφυγή κατά απόφασης βάσει του άρθρου 10149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV (άρθρα 11-16)150
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ150
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 11-16150
 • 1. Γενικά – Η ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο του συστήματοςπαράλληλων αρμοδιοτήτων που θεσπίζει ο καν. 1/2003 150
 • 2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)150
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 11-16 του καν. 1/2003152
 • Άρθρο 11 – Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμούτων κρατών μελών152
 • 1. Συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού153
 • 2. Συνεργασία μεταξύ Αρχών Ανταγωνισμού και άλλων Ρυθμιστικών Αρχών160
 • Άρθρο 12 – Ανταλλαγές πληροφοριών164
 • 1. Γενικά164
 • 2. Ως προς την ανταλλαγή (και) πληροφοριών εμπιστευτικούχαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 1)165
 • 3. Περιορισμοί ως προς τη χρησιμοποίηση ως αποδεικτικό μέσοτων ανταλλαγεισών πληροφοριών (άρθρο 12 παρ. 2)165
 • 4. Πρόσθετοι περιορισμοί ως προς τη χρησιμοποίησητων ανταλλασσόμενων πληροφοριών ως αποδείξεων για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα (άρθρο 12 παρ. 3)166
 • Άρθρο 13 – Αναστολή ή περάτωση της διαδικασίας172
 • Άρθρο 14 – Συμβουλευτική επιτροπή175
 • Άρθρο 15 – Συνεργασία με τα εθνικά δικαστήρια177
 • 1. Γενικά177
 • 2. Άρθρο 15 παρ. 1 – Συνεργασία με πρωτοβουλία του εθνικού δικαστηρίου 178
 • 2.1. Αίτημα του εθνικού δικαστηρίου προς την Επιτροπή για παροχήπληροφοριακών στοιχείων που αυτή κατέχει178
 • 2.1.1. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων ως απόρροια της αρχήςτης ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι των κρατών μελών178
 • 2.1.2. Περιορισμοί κατά τη διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείωναπό την Επιτροπή179
 • 2.2. Αίτημα του εθνικού δικαστηρίου προς την Επιτροπή για παροχή γνώμης,ως οιονεί «εμπειρογνώμονας», επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού183
 • 3. Άρθρο 15 παρ. 2 – Διαβίβαση στην Επιτροπή αντιγράφων εθνικών δικαστικών αποφάσεων185
 • 4. Άρθρο 15 παρ. 3 – Υποβολή παρατηρήσεων στο εθνικό δικαστήριοαπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπό τη ιδιότητα του amicus curiae186
 • 5. Άρθρο 15 παρ. 4 – Δυνατότητα παραχώρησης στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού ευρύτερης εξουσίας υποβολής παρατηρήσεων189
 • 6. Λοιπές διευκρινίσεις189
 • Άρθρο 16 – Ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού190
 • 1. Γενικά190
 • 2. Άρθρο 16 παρ. 1 – Δέσμευση των εθνικών δικαστηρίων από αποφάσεις της Επιτροπής194
 • 2.1. Ως προς τη δέσμευση από εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής194
 • 2.2. Ως προς τη δέσμευση από επικείμενες αποφάσεις της Επιτροπής198
 • 3. Άρθρο 16 παρ. 2 – Δέσμευση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού από εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής200
 • 4. Συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουναπό το άρθρο 16 του κανονισμού 1/2003201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (άρθρα 17-22)203
 • ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ203
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 17-22203
 • 1. Γενική επισκόπηση των εξουσιών έρευνας203
 • 2. Αρχές από τις οποίες διέπονται οι εξουσίες έρευνας204
 • 3. Άλλες διαδικαστικές εγγυήσεις204
 • 3.1. Δικαίωμα σε σιωπή (μη αυτοενοχοποίηση)204
 • 3.2. Προστασία της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και επιχείρησης(Legal Professional Privilege - LPP)205
 • 3.3. Δικαίωμα σε δικηγορική αρωγή κατά τη διενέργεια του ελέγχου207
 • ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 17-22208
 • Άρθρο 17 – Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών208
 • Άρθρο 18 – Αιτήσεις παροχής πληροφοριών211
 • Άρθρο 19 – Εξουσία διεξαγωγής ακροάσεων (Εξουσία της Επιτροπής να καλείφυσικά ή νομικά πρόσωπα σε συνέντευξη)214
 • Άρθρο 20 – Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής (Εξουσίες διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων)217
 • Άρθρο 21 – Έλεγχος άλλων χώρων224
 • Άρθρο 22 – Έρευνες από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI (άρθρα 23-24)231
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ231
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 23-24231
 • ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 23-24232
 • Άρθρο 23 – Πρόστιμα232
 • 1. Οι επιμέρους διατάξεις του άρθρου 23234
 • 1.1. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1-2 του άρθρου 23234
 • 1.1.1. Ζητήματα υπαιτιότητας και καταλογισμού234
 • 1.1.1.1. Τα στοιχεία του πραγματικού της υπαιτιότητας235
 • 1.1.1.2. Πρόσωπα, ως προς τα οποία ερευνάται η υπαιτιότητα238
 • 1.1.1.3. Τα ζητήματα του καταλογισμού μιας συμπεριφοράς σε συγκεκριμένηεπιχείρηση και της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης, ιδίως στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεων238
 • 1.1.1.4. Το ζήτημα του καταλογισμού της συμπεριφοράς του εμπορικούαντιπροσώπου ή άλλου διαμεσολαβούντος προσώπου στην αντιπροσωπευόμενη επιχείρηση ή στον εντολέα247
 • 1.1.1.5. Το ζήτημα του καταλογισμού σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης,μεταβίβασης και διαδοχής επιχειρήσεων248
 • 1.1.2. Ως προς το ανώτατο ύψος των προστίμων250
 • 1.1.2.1. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του άρθρου 23 παρ. 1250
 • 1.1.2.2. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του άρθρου 23 παρ. 2250
 • 1.2. Κριτήρια καθορισμού του ύψους του προστίμου (άρθρο 23 παρ. 3) –Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων256
 • 1.3. Οι νέες ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 4 για τις ενώσεις επιχειρήσεων259
 • 1.4. Μη ποινικός χαρακτήρας των κυρώσεων του άρθρου 23 (παρ. 5)261
 • 2. Μη επιβολή ή μείωση των προστίμων σε υποθέσεις μυστικών οριζόντιωνσυμπράξεων (καρτέλ) λόγω υπαγωγής μιας επιχείρησης σε «πρόγραμμαεπιείκειας»262
 • 2.1. Το «πρόγραμμα επιείκειας» του 2006262
 • 2.1.1. Πλήρης απαλλαγή από το πρόστιμο266
 • 2.1.1.1. Οι προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από το πρόστιμο(σημ. 8-13 της Ανακοίνωσης Επιείκειας)266
 • 2.1.1.2. Ως προς τις συνέπειες της πλήρους απαλλαγής μιας επιχείρησης από το πρόστιμο λόγω υπαγωγής της σε πρόγραμμα επιείκειας σε επίπεδο άσκησης αστικών αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον της βάσει της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσης (άρθρο 11 παρ. 4-6 της οδηγίας)268
 • 2.1.2. Μείωση του προστίμου270
 • 2.1.3. Διαδικασία271
 • 2.2. Ιδιαιτερότητες ως προς τη διαχείριση και τη δυνατότητα χρήσηςτων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιοτων προγραμμάτων επιείκειας271
 • 2.2.1. Οι σχετικές αναφορές στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής 271
 • 2.2.2. Η σχετική νομολογία του ΔΕΕ (αποφάσεις Pfleiderer και Donau Chemie)273
 • 2.2.2.1. Η απόφαση Pfleiderer273
 • 2.2.2.2. Η απόφαση Donau Chemie274
 • 2.2.3. Οι προταθείσες ρυθμίσεις στην από 11.6.2013 πρόταση οδηγίαςγια τις αγωγές αποζημίωσης και το ζήτημα του συμβατού τους με τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ276
 • 2.2.4. Οι τελικές ρυθμίσεις του συμβιβαστικού κειμένου της οδηγίας 2014/104279
 • 2.2.5. Ως προς την έκταση εφαρμογής του γενικού κανονισμού 1049/2001 (κανονισμός διαφάνειας)282
 • 3. Η συνεργασία στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης διαφορών(settlement procedures) σε υποθέσεις οριζόντιων συμπράξεων(καν. 622/2008 της Επιτροπής) ως ειδική ελαφρυντική περίσταση283
 • 3.1. Ο κανονισμός 622/2008 και η σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής283
 • 3.2. Ως προς τη διαχείριση και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριώνπου υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης διαφορών284
 • 4. Μείωση του προστίμου λόγω υπερβολικής διάρκειας της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής286
 • 5. Μείωση του προστίμου μέσω συνυπολογισμού του προστίμου που επιβλήθηκε από αρχή ανταγωνισμού κράτους-μέλους βάσει του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού για την ίδια παραβατική συμπεριφορά (αρχή της επιείκειας - νομολογία Walt Wilhelm)287
 • 6. Δυνατότητα συνεκτίμησης της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ως αποτέλεσμα συναινετικού διακανονισμού (συμβιβασμού) βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης ως ελαφρυντικής περίστασης κατά την επιμέτρηση του (διοικητικού) προστίμου που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή289
 • 7. Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem290
 • 7.1. Έννοια και έκταση εφαρμογής της αρχής290
 • 7.1.1. Γενικά290
 • 7.1.2. Έκταση εφαρμογής της αρχής ne bis in idem βάσει της ΕΣΔΑκαι του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ293
 • 7.1.3. Το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής ne bis in idem υπό το κράτοςτων καν. 17/62 και 1/2003297
 • 7.2. Η διαμόρφωση της εφαρμογής της αρχής ne bis in idem υπό το κράτος του κανονισμού 1/2003 (περιπτωσιολογία)301
 • 7.2.1. Ως προς τη σχέση μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών κατά την εφαρμογήτων άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ301
 • 7.2.1.1. Όσον αφορά τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας)302
 • 7.2.1.1.1. Δίωξη (κίνηση διαδικασίας) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή302
 • 7.2.1.1.2. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από εθνική αρχή ανταγωνισμού302
 • 7.2.1.2. Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 101ή/και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ302
 • 7.2.2. Ως προς τη σχέση μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών κατά την εφαρμογήαντίστοιχα των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήκαι των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια305
 • 7.2.2.1. Όσον αφορά τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας)305
 • 7.2.2.1.1. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή305
 • 7.2.2.1.2. Δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) από εθνική αρχή ανταγωνισμού305
 • 7.2.2.2. Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση αντίστοιχα του άρθρου 101 ή/και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ αφενός και των αντίστοιχωνεθνικών διατάξεων αφετέρου306
 • 7.2.3. Ως της την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στη σχέση μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή των άρθρων 101και 102 ΣΛΕΕ308
 • 7.2.3.1. Ως προς τη δίωξη (κίνηση της διαδικασίας) 308
 • 7.2.3.2. Ως προς την επιβολή κυρώσεων308
 • 7.2.4. Ως προς την (μη) εφαρμογή της αρχής ne bis in idem σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων από αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρών310
 • Άρθρο 24 – Χρηματικές ποινές312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII (άρθρα 25-26)315
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ315
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 25-26315
 • ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 25-26315
 • Άρθρο 25 – Παραγραφή (των εξουσιών της Επιτροπής) για την επιβολήκυρώσεων316
 • Άρθρο 26 – Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών (Παραγραφή της εκτέλεσης των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις)321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII (άρθρα 27-28)324
 • ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ324
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 27-28324
 • ΙΙ. Οι επιμέρους ρυθμίσεις των άρθρων 27-28326
 • Άρθρο 27 – Ακρόαση των μερών, των καταγγελλόντων και των λοιπώντρίτων ενδιαφερομένων326
 • 1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του καν. 1/2003327
 • 2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης330
 • 2.1. Γενικά330
 • 2.1.1. Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του καν. 1/2003330
 • 2.1.2. Η πρόσβαση στο φάκελο βάσει του γενικού κανονισμού 1049/2001 (κανονισμός διαφάνειας) και η σχέση του τελευταίου με τιςαντίστοιχες ρυθμίσεις των κανονισμών 1/2003 και 773/2004 και της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσης332
 • 2.1.2.1. Γενικά332
 • 2.1.2.2. Η σχετική με τον καν. 1049/2001 πρόσφατη ενωσιακή νομολογία333
 • 2.1.2.3. Η σημασία της ανωτέρω ενωσιακής νομολογίας σχετικά με τον καν. 1049/2001 για την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2014/104 για τις αγωγές αποζημίωσης και του προταθέντος τροποποιητικού κανονισμού του καν. 773/2004 της Επιτροπής337
 • 2.2. Προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα339
 • 2.3. Ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο340
 • 2.4. Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση των στοιχείων πουλαμβάνονται μέσω πρόσβασης στον φάκελο341
 • 2.4.1. Οι ρυθμίσεις του καν. 773/2004 και οι σχετικές Ανακοινώσεις της Επιτροπής341
 • 2.4.2. Οι προβλέψεις της από 11.6.2013 πρότασης οδηγίας για τις αγωγέςαποζημίωσης, όπως διαμορφώθηκαν στην οδηγία 2014/104343
 • 2.4.3. Η προαναγγελθείσα από την Επιτροπή τροποποίηση των κανόνων για την πρόσβαση στον φάκελο και τη χρήση των εγγράφων που λαμβάνονταιαπό αυτόν μετά την έκδοση της οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης και η πρόσφατη πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση345
 • 3. Η προφορική ακρόαση ενώπιον του συμβούλου ακροάσεων(άρθρα 11-14 του καν. 773/2004)346
 • 3.1. Προφορική ακρόαση των αποδεκτών της έκθεσης αιτιάσεων346
 • 3.2. Κλήση άλλων προσώπων σε προφορική ακρόαση347
 • Άρθρο 28 – Επαγγελματικό απόρρητο349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ353
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ353
 • Άρθρο 29 – Ατομική ανάκληση353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ358
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ358
 • Άρθρο 30 – Δημοσίευση των αποφάσεων358
 • Άρθρο 31 – Έλεγχος από το Δικαστήριο 360
 • Άρθρο 32 – Εξαιρέσεις371
 • Άρθρο 33 – Εκτελεστικές διατάξεις372
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ (άρθρα 34-45)374
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ374
 • Άρθρο 34 – Μεταβατικές διατάξεις374
 • Άρθρο 35 – Ορισμός των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών375
 • Άρθρα 36-42 - Τροποποίηση άλλων κανονισμών378
 • Άρθρο 36 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68378
 • Άρθρο 37 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74378
 • Άρθρο 38 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86379
 • Άρθρο 39 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87380
 • Άρθρο 40 – Τροποποίηση των κανονισμών αριθ. 19/65/ΕΟΚ, (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91380
 • Άρθρο 41 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87381
 • Άρθρο 42 – Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92381
 • Κοινές παρατηρήσεις στα άρθρα 36-42381
 • Άρθρο 43 – Κατάργηση των κανονισμών 17/62 και 141/62383
 • Άρθρο 44 – Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1/2003385
 • Άρθρο 45 – Έναρξη ισχύος387
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I-XIII391
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι391
 • ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1/2003391
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ398
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(κωδικοποιημένη έκδοση)398
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ408
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 622/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 30ής Ιουνίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004, της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων408
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV412
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (2004/C 101/03)412
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V425
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ (2004/C 101/04)425
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ437
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί χειρισμού των καταγγελιώναπό την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (2004/C 101/05)437
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI452
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ανεπίσημη καθοδήγηση ως προς καινοφανή ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ σε μεμονωμένες περιπτώσεις(επιστολές καθοδήγησης) (2004/C 101/06)452
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII456
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07) 456
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX475
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογήτου άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης (2004/C 101/08)475
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X500
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμωνπου επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σημείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2006/C 210/02)500
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI505
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ) (2006/C 298/11)505
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII512
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών εν όψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων (2008/C 167/01) 512
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII520
 • ΟΔΗΓΙΑ 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουντις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσειςτων διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης520
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ539
 • Α. Ελληνική539
 • Β. Ξενόγλωσση550
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ561
 • 0
 • 0