Μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών
Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-562-735-5
Σελίδες: 326
Επιμέλεια: Δ. Αυγητίδης
Με το δίλημμα: - Πρόταξη στην ικανοποίηση των πιστωτών ή στη διάσωση της επιχείρησης;  - Έμφαση στην πρόληψη της πτώχευσης ή στην ανατροπή των αποτελεσμάτων της;, ο συγγραφέας αναπτύσσει τις δύο προπτωχευτικές διαδικασίες αυτή της εξυγίανσης, που εισήγαγε ο Ν 4013/2011 τροποποιώντας τα άρθρα 99-106 του Ν 3588/2007 και αυτή της διαδικασία συνδιαλλαγής, που ίσχυε με το Ν 3588/2007 και η οποία ισχύει μεταβατικά για τις -πολλές- εκκρεμότητες που έχει αφήσει η εφαρμογή της, και η διαδικασία εξυγίανσης που την έχει αντικαταστήσει. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο διαδικασιών, η νομική τους φύση, ο τρόπος που εξελίσσονται, καθώς και οι ομοιότητες και διαφορές τους, επιχειρείται να αναδειχθούν μέσα από τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης αλλά και από τη συγκριτική παράθεση των σημαντικότερων παρόμοιων διαδικασιών που ισχύουν σε άλλα δίκαια (Γαλλίας, Αμερικής Αγγλίας και Γερμανίας). Κυρίως δε, λόγω των νεότερων εξελίξεων στο πτωχευτικό δίκαιο δίνεται έμφαση στις νέες διατάξεις περί της εξυγίανσης των επιχειρήσεων (προϋποθέσεις υπαγωγής, άνοιγμα διαδικασίας, συμφωνία πιστωτών, επικύρωση συμφωνίας πιστωτών). Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα της νομοθεσίας τόσο σε προϊσχύσασες διατάξεις του Ν 3588/20007 (άρθρα 99-106) όσο και στις ισχύουσες, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον πρόσφατο Ν 4011/2011.
 • -23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ3
 • Α. Κρίση, διάσωση και πτώχευση της επιχείρησης3
 • Ι. Κρίση της επιχείρησης: αίτια και επιλογές3
 • 1. Όροι και διακρίσεις 3
 • 2. Σύνοψη των επιλογών αντιμετώπισης της κρίσης 5
 • ΙΙ. Η πτώχευση ως εκκαθαριστική διαδικασία στο παράδειγμα νομικού προσώπου 8
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα η προσπάθεια διάσωσης της επιχείρησης10
 • 1. Άτυπες προσπάθειες διάσωσης11
 • 2. Προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες12
 • V. Βασικά χαρακτηριστικά διαδικασιών διάσωσης15
 • B. Η αντιμετώπιση της κρίσης της επιχείρησης εκτός πτωχευτικού δικαίου στο παράδειγμα της ανώνυμης εταιρίας: η πρόληψη της πτώχευσής της17
 • Ι. Στο εταιρικό δίκαιο17
 • 1. Κανόνες αντιμετώπισης17
 • 2. Κανόνες έμμεσης πρόληψης21
 • α) Κανόνες για το κεφάλαιο και την εταιρική περιουσία21
 • β) Κανόνες για τις οικονομικές καταστάσεις21
 • γ) Κανόνες σχετικοί με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων23
 • δ) Κανόνες σχετικοί με τις υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου24
 • ΙΙ. Στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς25
 • 1. Κανόνες εισαγωγής και εξόδου25
 • 2. Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ31
 • Α. Κρίση και αφερεγγυότητα31
 • Β. Ο στόχος της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών35
 • Ι. Το διαδικαστικό μοντέλο πριν τον Πτωχευτικό Κώδικα 39
 • ΙΙ. Ειδικότερα ο πτωχευτικός συμβιβασμός42
 • 1. Ο πτωχευτικός συμβιβασμός ως τρόπος περάτωσης της πτώχευσης42
 • 2. Ο προληπτικός συμβιβασμός45
 • ΙΙΙ. Eξώδικος ή φιλικός συμβιβασμός46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ51
 • Α. Η αποδοχή της σημασίας διάσωσης της επιχείρησης51
 • Ι. Συνοπτική επισκόπηση εξυγιαντικών θεσμών52
 • 1. «Παγωμένες πιστώσεις» και ν.δ. 3562/195653
 • 2. Ο ν. 1386/198354
 • 3. Ο ν. 1892/199057
 • α) Ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης58
 • β) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης του άρθρου 44 του ν. 1892/199060
 • αα) Στόχος60
 • ββ) Προϋποθέσεις υπαγωγής62
 • γγ) Η δέσμευση των μη συμβαλλομένων πιστωτών64
 • δδ) Περιεχόμενο και νομική φύση της συμφωνίας65
 • εε) Διαδικασία67
 • στστ) Μη εκπλήρωση της συμφωνίας70
 • γ) Θέση της επιχείρησης υπό επίτροπο 72
 • δ) Αποτίμηση74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ77
 • Α. Βασικές νομοθετικές επιλογές77
 • Β. Προληπτικές της πτώχευσης διαδικασίες80
 • Ι. Αγγλικό δίκαιο80
 • 1. Ιστορία80
 • 2. Εκούσια διευθέτηση χρεών ή εκούσιος διακανονισμός («Company Voluntary Arrangement»)84
 • α) Προϋποθέσεις 84
 • β) Διαδικασία85
 • γ) Η συμφωνία και τα αποτελέσματά της86
 • δ) Προσβολή της συμφωνίας88
 • ε) Εκτέλεση και ολοκλήρωση της συμφωνίας89
 • στ) Αποτυχία της συμφωνίας90
 • 3. Διαχείριση (Administration)91
 • α) Αίτηση92
 • β) Απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας - Προϋποθέσεις93
 • γ) Στόχοι 94
 • δ) Αναστολή διώξεων94
 • ε) Εξέλιξη της διαδικασίας95
 • στ) Λήξη της διαδικασίας98
 • II. Γαλλικό δίκαιο99
 • 1. Ιστορία99
 • 2. Η σύγχρονη νομοθεσία102
 • 3. Η διαδικασία συνδιαλλαγής (procédure de conciliation) 103
 • 4. Η διαδικασία sauveguarde108
 • 5. Η διαδικασία sauveguarde financière accélérée 113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 115
 • Α. Γερμανικό δίκαιο116
 • I. Η εισαγωγή του πτωχευτικού κώδικα (Insolvenzordnung)116
 • II. Το σχέδιο αφερεγγυότητας (Insolvenzplan)118
 • 1. Η διαδικασία119
 • Β. Δίκαιο των Η.Π.Α.125
 • I. Ιστορική προέλευση125
 • II. Συμμετέχοντες και αρμοδιότητες 126
 • III. Εξέλιξη της διαδικασίας128
 • IV. Προεγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης (prepackaged reorganization plan)133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ TΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ135
 • Α. Η διεύρυνση του σκοπού του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου 135
 • Β. Ρυθμίσεις για τη διάσωση και εξυγίανση της επιχείρησης140
 • Γ. To προσυμφωνημένο σχέδιο αναδιοργάνωσης143
 • Ι. Πτώχευση εξαιτίας επαπειλούμενης αδυναμίας και σχέδιο αναδιοργάνωσης143
 • ΙΙ. Η διαδικασία αναδιοργάνωσης145
 • 1. Πρόταση του οφειλέτη146
 • 2. Περιεχόμενο του σχεδίου146
 • 3. Προεξέταση του σχεδίου από το δικαστήριο148
 • 4. Αποδοχή του σχεδίου149
 • 5. Επικύρωση του σχεδίου151
 • 6. Αποτελέσματα της επικύρωσης154
 • 7. Ακύρωση του σχεδίου155
 • 8. Ατομική ανατροπή του σχεδίου156
 • 9. Κήρυξη νέας πτώχευσης - Ματαίωση του σχεδίου157
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ161
 • Α. Φύση και σκοπός161
 • Ι. Σχέση με την πτώχευση161
 • II. Ο προαιρετικός χαρακτήρας των διαδικασιών164
 • ΙΙΙ. Ο συναινετικός χαρακτήρας των διαδικασιών165
 • ΙV. Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας των διαδικασιών168
 • 1. Διαδικασία συνδιαλλαγής168
 • α) Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας στο νόμο168
 • β) Εξυγιαντικός σκοπός και σκοπός της πτώχευσης171
 • γ) Ο εξυγιαντικός σκοπός στη νομολογία172
 • 2. Ο εξυγιαντικός χαρακτήρας της διαδικασίας εξυγίανσης173
 • V. Ο συλλογικός χαρακτήρας των διαδικασιών175
 • 1. Η διαδικασία συνδιαλλαγής175
 • α) Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών176
 • β) Η έλλειψη καθολικότητας της διαδικασίας και η αναστολή των ατομικών διώξεων177
 • γ) Συλλογικότητα179
 • 2. Η διαδικασία εξυγίανσης 180
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ181
 • Α. Προϋποθέσεις181
 • I. Έλλειψη παύσης πληρωμών181
 • II. Παρούσα ή προβλέψιμη οικονομική αδυναμία182
 • Β. Διαδικασία183
 • Ι. Άνοιγμα της διαδικασίας183
 • 1. Υποβολή αίτησης184
 • 2. Άνοιγμα της διαδικασίας187
 • α) Περιεχόμενο δικαστικού ελέγχου187
 • β) Συνέπειες ανοίγματος διαδικασίας190
 • 3. Διορισμός μεσολαβητή192
 • 4. Προληπτικά μέτρα194
 • α) Αίτηση194
 • β) Προσωρινή διαταγή196
 • γ) Περιεχόμενο προληπτικών μέτρων197
 • δ) Γενικά συμπεράσματα 200
 • ε) Τα προληπτικά μέτρα στη νομολογία202
 • ΙI. Σύναψη της συμφωνίας209
 • III. Eπικύρωση της συμφωνίας211
 • 1. Aποτελέσματα επικύρωσης της συμφωνίας214
 • α) Συμβαλλόμενοι πιστωτές215
 • β) Μη συμβαλλόμενοι πιστωτές216
 • γ) Εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληρο217
 • 2. Ειδικά η αναστολή λήψης μέτρων ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης 217
 • IV. Λύση της συμφωνίας219
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Η ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ223
 • Α. Η κριτική κατά της διαδικασίας συνδιαλλαγής223
 • Β. Η νέα διαδικασία εξυγίανσης226
 • I. Φύση και βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας εξυγίανσης226
 • ΙΙ. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας 227
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής228
 • 1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις228
 • 2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις228
 • α) Παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης 229
 • β) Παύση πληρωμών232
 • δ) Λύση ανώνυμης εταιρίας ή ε.π.ε.235
 • ΙV. Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας235
 • 1. Υποβολή αίτησης235
 • 2. Έκθεση εμπειρογνώμονα237
 • 3. Παράβολο 239
 • V. Απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας240
 • 1. Οι προϋποθέσεις ανοίγματος241
 • α) Δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας242
 • β) Βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης 242
 • γ) Έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών 243
 • 2. Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου245
 • α) Μεσολαβητής245
 • β) Ειδικός εντολοδόχος246
 • 3. Προληπτικά μέτρα 247
 • VI. Σύναψη της συμφωνίας249
 • 1. Συνέλευση των πιστωτών250
 • 2. Υπογραφή της συμφωνίας251
 • 3. Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης 252
 • 4. Σύμπραξη μετόχων ή εταίρων και τρίτων253
 • 5. Περιεχόμενο της συμφωνίας 254
 • VII. Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας257
 • VIII. Eπικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης258
 • 1. Προϋποθέσεις επικύρωσης258
 • 2. Απόφαση επικύρωσης261
 • 3. Αποτελέσματα της επικύρωσης262
 • α) Δέσμευση των μη συμβαλλομένων πιστωτών262
 • β) Λοιπές συνέπειες264
 • IX. Μεταβατικές ρυθμίσεις265
 • Χ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις267
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ269
 • Ν 1892/1990 [Άρθρο 44]269
 • Ν 3588/2007 [Άρθρα 99-106]271
 • Ν 4013/2011 [Άρθρα 12-14]276
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ299
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ307
 • 0
 • 0