Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-945-8
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Ε. Περάκης

Η 3η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές ως γνωστόν τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας.

Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Το χρονικό διάστημα μετά το 2010 και μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2015) έχει να επιδείξει και αυτό σημαντική νομοθετική παραγωγή, που δικαιολογεί την ανανέωση (σε τρίτη έκδοση) της παρούσας νομοθετικής συλλογής. Όπως και κατά το παρελθόν, τα νέα νομοθετήματα είτε παρεμβαίνουν ευθέως στο κείμενο του ΚΝ 2190/1920, είτε διαμορφώνουν ένα νέο νομοθετικό «περιβάλλον» εκτός του νόμου αυτού, που επηρεάζει και άλλες εταιρικές μορφές, αλλά βεβαίως και την ανώνυμη εταιρία. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για την εταιρική δημοσιότητα, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των «οντοτήτων» και τον τακτικό τους έλεγχο.

Κυρίως με τον Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) αναμορφώθηκε ριζικά το λογιστικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αλλά και των λοιπών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΕΠΕ και ΙΚΕ) με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013. Ο νέος νόμος κατάργησε το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980) και τα κλαδικά σχέδια ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο πρόσφατος Ν 4336/2015 για το «Μνημόνιο ΙΙΙ» (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015) υπήρξε η ευκαιρία για την ενσωμάτωση των περί ελέγχου διατάξεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013, που ρυθμίζει τα του ελέγχου για όλες τις «οντότητες», περιλαμβανομένης (και μάλιστα κατʼ εξοχήν) της ΑΕ. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν τα άρθρα 36 έως 38 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και η § 4 του άρθρου 43α (για συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η έκθεση των ελεγκτών), αλλά και η § 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Ν 4308/2014, που (προσωρινά) ρύθμισε το θέμα του προαιρετικού ελέγχου για τις μικρές εταιρίες.

Το έργο με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου ΚΝ 2190/1920 ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας 2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι το ΠΔ 30/1988 (όροι διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους), ο Ν 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση), Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια), Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), Ν 3853/2010 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3777/2009 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3693/2008 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών) και ο Ν 4308/2014 (για Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την έκδοση αυτή υπογράφει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

 • -31
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2010-2015) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ1
 • Ι. Η πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας1
 • ΙΙ. Η απλούστευση της δημοσιότητας4
 • ΙΙΙ. Η ανανέωση του δικαίου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (N 4308/2014)6
 • IV. Το νέο δίκαιο του ελέγχου (άρθρο 2 υποπαρ. Α.1 Ν 4336/2015)11
 • V. Επιμέρους τροποποιήσεις του ΚΝ 2190/1920 κατά την πενταετία 2010-201515
 • VI. Μεταβίβαση μετοχών Α.Ε. και φορολόγηση υπεραξίας19
 • VΙΙ. Το μέλλον της ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα20
 • Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Απρίλιος 2015) [Απόσπασμα]23
 • Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά23
 • ΙΙ. Τα κύρια σημεία της αναμόρφωσης25
 • [1] ΚΝ 2190/192029
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον – Γενικαί διατάξεις29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον – Διοικητικόν Συμβούλιον78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον – Γενικαί συνελεύσεις91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον – Διάλυσις και εκκαθάρισις134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον – Κρατική εποπτεία119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον – Ποινικαί διατάξεις151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας ΑνώνυμηςΕταιρείας144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων ΑνώνυμωνΕταιρειών184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί(οικονομικές καταστάσεις) των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)189
 • I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ197
 • [2] ΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013197
 • Προτυποποιημένα καταστατικά197
 • Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας197
 • Γενική Διάταξη200
 • Μεταβατικές Διατάξεις200
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. – Πρόσθετες πληροφορίες για το προτυποποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας201
 • [3] N 3419/2005203
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]203
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο203
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας [...]231
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Άλλες διατάξεις [...]231
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ232
 • [4] Ν 3853/2010235
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικώνκαι κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-12]235
 • MΕΡΟΣ Α΄235
 • [5] N 4072/2012251
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις251
 • [6] N 4250/2014253
 • Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις253
 • II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ224
 • [7] ΠΔ 30/1988257
 • Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις257
 • [8] Ν 3156/2003259
 • Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα259
 • III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ281
 • [9] Ν 3016/2002281
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίουκαι άλλες διατάξεις281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα281
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο281
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος284
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις286
 • [10] Ν 3588/2007288
 • Πτωχευτικός Κώδικας288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων288
 • IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ293
 • [11] Ν 4308/2014293
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους293
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές Σύνταξης ΧρηματοοικονομικώνΚαταστάσεων297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες Επιμέτρησης301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις338
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»342
 • Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξειςστο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικώνυπό τον τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»353
 • [12] N 3693/2008356
 • Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Αντικείμενο και Ορισμοί356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Εγγραφή σε Μητρώο365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Ελεγκτικά Πρότυπα και Εκθέσεις Ελέγχου371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Ποιοτικός Έλεγχος373
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Πειθαρχική και Αστική Ευθύνη374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύκρατών - μελών375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX – Ορισμός και παύση378
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος379
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI – Διεθνείς πτυχές382
 • [13] Ν 4336/2015387
 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου ΣύμβασηςΟικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό ΜηχανισμόΣταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης387
 • V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ393
 • [14] Ν 3777/2009393
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις393
 • [15] Ν 2166/1993406
 • Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στηνέμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις406
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων406
 • VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ413
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΝ 2190/1920413
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ479
 • 0
 • 0