Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-964-9
Σελίδες: 648
Επιμέλεια: Θ. Φορτσάκης
Συνεργασία: Β. Αθανασάκη, Δ. Καραβάς, Α. Καραγκούνη, Ι. Παπαδάκης, Θ. Παραμύθας, Γ. Πιτσιλής , Ε. Ράντος, Θ. Σκαφιδά, Χ. Τιμαγένης, Γ. Φουφόπουλος, Ι. Γκότσης, Κ. Λαμπαδάριος, Π. Πανταζόπουλος

Για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα υπο­δείγματα που αφορούν τη φορολογική διαδικασία, αλλά και την δικαστική αμφισβή­τηση πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών, αντικείμενα που λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών, αλλά και της πολυπλοκότητάς τους προκαλούν ανασφά­λεια ακόμη και σε δικηγόρους με ειδίκευση στη φορολογία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των ειδικότερων θεμάτων των φορολογικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να έχει ένα χρήσιμο κάθε φορά υπόδειγμα που θα τον βοηθήσει να συντάξει με πληρότητα τα κύρια διαδικαστικά έγγραφα καθώς και τη φορολογική προσφυγή (διοικητική ή δικαστική) με βάση τα εκάστοτε υπάρχοντα πραγματικά περιστατικά.

Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα του βιβλίου, που αφορά τη διαδικασία ενώπιον των αρχών της φορολογικής διοίκησης, χωρίζεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια: α) Απόψεις – Έγγραφα ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, β) Ενδικοφανείς προσφυγές, γ) Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τα υποδείγματα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων/παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης και χωρίζονται σε: α) Προσφυγές που αφορούν τα ειδικότερα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, πρόστιμα, φορολογία κληρονομιών και άλλες φορολογίες), β) αίτηση αναστολής, γ) έφεση, δ) αναίρεση, ε) τριτανακοπή, στ) ανακοπή ερημοδικίας, ζ) αίτηση αναθεώρησης, η) αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας, θ) πρόσθετοι λόγοι, ι) υπομνήματα και ια) ανακοπές. Στο έργο έχουν ενταχθεί, επίσης, υπόδειγμα προσφυγής κατά τελωνειακής καταλογιστικής πράξης, καθώς και υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για φορολογική διαφορά.

Επιπλέον, με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν κάθε υπόδειγμα, προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα. Με τις εμπεριεχόμενες περαιτέρω παραπομπές καθοδηγείται δε ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας. Το έργο συμπληρώνεται από χρήσιμο συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση του βιβλίου «Υποδείγματα φορολογικού δικαίου» εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου των δικηγόρων, οι οποίοι κατά κανόνα λειτουργούν υπό την πίεση της καθημερινότητας και της στενότητας του χρόνου, ιδίως αυτών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στενότερα με τις διαφορές του φορολογικού δικαίου.

 • -21
 • I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
 • α. Έγγραφα προς τη φορολογική Διοίκηση - Απόψεις1
 • 1. Απόψεις (αντιρρήσεις) επί της επικείμενης έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος [Β. Αθανασάκη]1
 • Παρατηρήσεις12
 • 2. Απόψεις επί αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου [Ι. Παπαδάκης]13
 • Παρατηρήσεις21
 • 3. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Υπόμνημα επί προσωρινής πράξης επιβολής προστίμου [Β. Αθανασάκη]25
 • Παρατηρήσεις35
 • 4. Απόψεις επί ελέγχου με έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού [Γ. Πιτσιλής]37
 • Παρατηρήσεις44
 • 5. Τεκμηρίωση τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών(απαραίτητα στοιχεία) [Θ. Παραμύθας]47
 • Παρατηρήσεις51
 • β. Ενδικοφανείς προσφυγές59
 • 6. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος μεταβολής φορολογικής κατοικίας [Γ. Πιτσιλής]59
 • Παρατηρήσεις64
 • 7. Ενδικοφανής προσφυγή - Άρνηση χορήγησης ΑΦΕ [Γ. Πιτσιλής]67
 • Παρατηρήσεις74
 • 8. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης επιφύλαξης επί φορολογικής δήλωσης [Ι. Παπαδάκης]77
 • Παρατηρήσεις85
 • 9. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης [Θ. Παραμύθας]87
 • Παρατηρήσεις95
 • 10. Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω απόρριψης εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, χρησιμοποιούμενων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μεθόδων τεκμηρίωσης [Θ. Παραμύθας]103
 • Παρατηρήσεις115
 • 11. Ενδικοφανής προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 56 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), λόγω εντοπισμού εκ μέρους της φορολογικής αρχής επιπλέον συνδεδεμένων προσώπων [Θ. Παραμύθας]119
 • Παρατηρήσεις128
 • 12. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου [Π. Πανταζόπουλος]133
 • Παρατηρήσεις139
 • 13. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου [Β. Αθανασάκη]141
 • Παρατηρήσεις167
 • 14. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ [Β. Αθανασάκη]171
 • Παρατηρήσεις183
 • 15. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής διασφαλιστικών μέτρων άρθ. 46 ΚΦΔ [Δ. Καραβάς] 187
 • Παρατηρήσεις191
 • 16. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου λόγω λήψης εικονικών στοιχείων [Γ. Πιτσιλής] 195
 • Παρατηρήσεις202
 • 17. Ενδικοφανής προσφυγή αμφισβήτησης αντικειμενικής αξίας ακινήτου (άρθ. 10 Β παρ. 4 ΚΦΚ) [Γ. Φουφόπουλος]207
 • Παρατηρήσεις216
 • γ. Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτωναπό ναυτιλιακές επιχειρήσεις221
 • 18. Δικαιολογητικά απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιριών και υποδείγματα βεβαιώσεων μερισμάτων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου [Χ. Τιμαγένης]221
 • 18α. Υπόδειγμα βεβαίωσης Πλοιοκτήτριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]224
 • 18β. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Holding Company [Χ. Τιμαγένης]225
 • 18γ. Υπόδειγμα βεβαίωσης Διαχειρίστριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]226
 • Παρατηρήσεις (Κοινές 18, 18α, 18β, 18γ)227
 • II. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ235
 • α. Προσφυγές235
 • i. Εισόδημα235
 • 19. Προσφυγή κατά απόφασης επί ενδικοφανούς σχετικά με την απόρριψη δαπάνης [Π. Πανταζόπουλος]235
 • Παρατηρήσεις241
 • 20. Προσφυγή κατά απόρριψης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος [Π. Πανταζόπουλος]243
 • Παρατηρήσεις249
 • 21. Προσφυγή κατά καταλογισμού έκτακτης εισφοράς [Θ. Σκαφιδά]251
 • 22. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά καταλογισμού έκτακτης εισφοράς [Θ. Σκαφιδά]257
 • Παρατηρήσεις (Κοινές 21, 22)260
 • 23. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω εντοπισμού άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα (place of effective management) [Θ. Παραμύθας]263
 • Παρατηρήσεις272
 • 24. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και κατά σχετικού προστίμου του ΚΦΔ λόγω απόρριψης της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP) [Θ. Παραμύθας]279
 • Παρατηρήσεις291
 • ii. ΦΠΑ227
 • 25. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ [Ε. Ράντος]297
 • Παρατηρήσεις305
 • iii. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών311
 • 26. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]311
 • Παρατηρήσεις324
 • 26α. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]325
 • Παρατηρήσεις328
 • iv. Πρόστιμα329
 • 27. Προσφυγή κατά της απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΦΔ [Ι. Γκότσης]329
 • Παρατηρήσεις335
 • v. Άλλες φορολογίες337
 • 28. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δημοτικής φορολογίας [Κ. Λαμπαδάριος]337
 • Παρατηρήσεις 345
 • 29. Προσφυγή για την επιστροφή ΦΜΑ λόγω ματαίωσης συμβολαίου (άρθρο 16 Ν 1587/1950) [Κ. Λαμπαδάριος]347
 • Παρατηρήσεις351
 • vi. Τελωνειακή νομοθεσία353
 • 30. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δασμών και πολλαπλών τελών [Γ. Φουφόπουλος]353
 • Παρατηρήσεις360
 • vii. Άλλα θέματα363
 • 31. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά των μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ [Π. Πανταζόπουλος]363
 • Παρατηρήσεις370
 • β. Αιτήσεις αναστολής373
 • 32. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής [Π. Πανταζόπουλος]373
 • 32α. Αίτηση αναστολής επί ανακοπής [Π. Πανταζόπουλος]379
 • Παρατηρήσεις (Κοινές 32, 32α)385
 • γ. Έφεση389
 • 33. Έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος]389
 • Παρατηρήσεις404
 • 34. Αίτηση αναστολής επί έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος]407
 • Παρατηρήσεις412
 • δ. Αναίρεση415
 • 35. Αναίρεση κατά απόφασης δικαστηρίου που αποφάσισε ανέκκλητα [Γ. Φουφόπουλος]415
 • Παρατηρήσεις425
 • 36. Αίναίρεση κατά εφετειακής απόφασης [Π. Πανταζόπουλος]427
 • Παρατηρήσεις431
 • ε. Τριτανακοπή435
 • 37. Τριτανακοπή επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]435
 • Παρατηρήσεις441
 • στ. Ανακοπή ερημοδικίας445
 • 38. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]445
 • Παρατηρήσεις449
 • 39. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Θ. Σκαφιδά]451
 • Παρατηρήσεις459
 • ζ. Αίτηση αναθεώρησης463
 • 40. Αίτηση αναθεώρησης επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]463
 • Παρατηρήσεις 467
 • η. Αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας απόφασης471
 • 41. Αίτηση ερμηνείας απόφασης επί φορολογικών διαφορών [Π. Πανταζόπουλος]471
 • Παρατηρήσεις474
 • θ. Πρόσθετοι λόγοι477
 • 42. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο [Β. Αθανασάκη]477
 • Παρατηρήσεις486
 • 43. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης [Β. Αθανασάκη]487
 • Παρατηρήσεις492
 • 44. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]493
 • Παρατηρήσεις506
 • ι. Υπομνήματα509
 • 45. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]509
 • 45α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]521
 • 46. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]527
 • 46α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]541
 • Παρατηρήσεις (Κοινές 45, 45α, 46, 46α)544
 • 47. Υπόμνημα επί αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]545
 • Παρατηρήσεις554
 • ια. Ανακοπές557
 • 48. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης [Γ. Φουφόπουλος]557
 • Παρατηρήσεις564
 • 49. Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης [Γ. Φουφόπουλος]571
 • Παρατηρήσεις577
 • 50. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού [Ε. Ράντος]581
 • Παρατηρήσεις591
 • IIΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)599
 • 51. Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ [Γ. Φουφόπουλος]599
 • Παρατηρήσεις616
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ619
 • 0
 • 0