Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-562-736-2
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Δ. Λαδάς
Πρόλογος: K. Adomeit
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο του μποϋκοτάζ, το οποίο αποτελεί μορφή συλλογικής κυρίως δράσης που δεν ρυθμίζεται ρητά νομοθετικά. Αναλύεται το τριμερές μποϋκοτάζ, αναγκαίο στοιχείο του οποίου είναι η συλλογικότητα, καθώς και το διμερές μποϋκοτάζ, δηλαδή η άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλαγών από ένα πρόσωπο έναντι άλλου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ  (εργασιακές, καταναλωτικές σχέσεις), οι ιδεολογικές μορφές του και προσδιορίζονται τα κριτήρια του φαινομένου. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης του μποϋκοτάζ αναλύεται η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου, η ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσης καθώς η σχέση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δικαίου ανταγωνισμού. Περαιτέρω εξετάζεται η ελευθερία έκφρασης γνώμης ως συνισταμένης του μποϋκοτάζ (εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσεις, ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότητας, ελευθερία γνώμης εργαζομένου και του υποκινητή σε μποϋκοτάζ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του δικαιικού κλάδου του ανταγωνισμού στον οποίο το μποϋκοτάζ ρυθμίζεται ρητά όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ειδικότερα ζητήματα της εφαρμογής μποϋκοτάζ από επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. παραγωγών) για άσκηση πίεσης με σκοπό την αύξηση τιμής διάθεσης προϊόντος καθώς και περιπτώσεων στις οποίες υποκινητής του μποϋκοτάζ είναι ανταγωνιστική επιχείρηση όταν εταιρία παραβιάζει διατάξεις του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Κατόπιν εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι ειδικότερες εξουσίες που παρέχει η έννομη τάξη στις ενώσεις καταναλωτών και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα,  ως προς τις ενώσεις καταναλωτών αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των ενώσεων αυτών και τη συλλογική αγωγή ενώ ως προς το δεύτερο, ζητήματα σχετικά με τη συλλογικότητα της προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, τους σκοπούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τους άξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας κ.λπ. Τέλος στο πλαίσιο την ενότητας αυτής επιχειρείται κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζ. Την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης ακολουθεί η εξέταση της ειδικότερης εκδήλωσής της και συγκεκριμένα του εργασιακού αγώνα όπου αναλύονται ο θεμελιώδης χαρακτήρας, η νομοθετική ρύθμιση, η έννοια, οι βασικές μορφές και οι έννομες συνέπειες της απεργίας για να διερευνηθεί στη συνέχεια το θέμα της χρήσης του μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώνα (διακριτές φάσεις μποϋκοτάζ, το μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίας, μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενο, μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησης κ.λπ.). Τέλος παρατίθενται σε θέσεις τα πορίσματα της μελέτης, η οποία πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
 • -17
 • Ι. Εισαγωγή στο ζήτημα1
 • 1. Συλλογική δράση και αγορά1
 • 2. Το φαινόμενο του μποϋκοτάζ - Θεμελιώδης προσέγγιση3
 • α. Τριμερής σχέση4
 • β. Διμερές μποϋκοτάζ7
 • 3. Τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ8
 • α. Ιδεολογικές μορφές8
 • β. Μποϋκοτάζ στις εργασιακές σχέσεις10
 • γ. Μποϋκοτάζ στις καταναλωτικές σχέσεις11
 • δ. Προσδιορισμός κριτηρίων μποϋκοτάζ11
 • 4. Μεθοδολογική προσέγγιση16
 • α. Ρύθμιση του φαινομένου16
 • β. Ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσης18
 • γ. Συλλογικές συμβάσεις και δίκαιο ανταγωνισμού19
 • δ. Πρακτική διάσταση του μποϋκοτάζ20
 • ε. Διαστρωμάτωση της μελέτης21
 • ΙΙ. Μποϋκοτάζ και ελευθερία έκφρασης γνώμης23
 • 1. Συνταγματικές πτυχές23
 • α. Εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσεις25
 • β. Ειδικά η αρχή της αναλογικότητας26
 • γ. Ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότητας28
 • δ. Οριοθέτηση της ελευθερίας έκφρασης γνώμης30
 • ε. Η ελευθερία γνώμης του εργαζομένου32
 • στ. Η ελευθερία γνώμης του υποκινητή σε μποϋκοτάζ35
 • 2. Ενδιάμεσο συμπέρασμα36
 • ΙΙΙ. Μποϋκοτάζ στο δίκαιο του ανταγωνισμού39
 • 1. Επιχειρηματική ελευθερία ως δομικό στοιχείο του ανταγωνισμού39
 • 2. Συγκρουόμενα συμφέροντα των ανταγωνιστών στο πεδίο του ανταγωνισμού41
 • 3. Μποϋκοτάζ από επαγγελματική ένωση για άσκηση πίεσης αύξησης τιμών45
 • 4. Μποϋκοτάζ από επιχείρηση για προάσπιση συμφερόντων καταναλωτών και εργαζομένων50
 • 5. Ενδιάμεσο συμπέρασμα51
 • IV. Συγκριτική επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων53
 • 1. Προσέγγιση53
 • 2. Ενώσεις καταναλωτών53
 • α. Θεσμικό πλαίσιο53
 • β. Εργαζόμενος - καταναλωτής55
 • 3. Σύστημα συλλογικής προστασίας καταναλωτών58
 • α. Η συλλογική αγωγή59
 • αα. Προστατευόμενα με τη συλλογική αγωγή συμφέροντα60
 • ββ. Διαδικασία συλλογικής αγωγής63
 • γγ. Πεδίο ισχύος απόφασης επί συλλογικής αγωγής63
 • δδ. Δημοσιότητα της απόφασης επί συλλογικής αγωγής65
 • β. Ασφαλιστικά μέτρα από ενώσεις καταναλωτών66
 • γ. Ηθική βλάβη66
 • δ. Κριτική προσέγγιση της με συλλογική αγωγή αιτουμένης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη68
 • ε. Δικαστική υποστήριξη μελών ενώσεων καταναλωτών69
 • στ. Συνοπτική αξιολόγηση των μέσων συλλογικού αγώνα των ενώσεων καταναλωτών – Ενδιάμεση παρατήρηση70
 • 4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων71
 • α. Συλλογικότητα προάσπισης συμφερόντων εργαζομένων71
 • β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων74
 • γ. Συλλογική διαπραγμάτευση76
 • δ. Συλλογική σύμβαση εργασίας80
 • αα. Όριο επιχειρηματικής πολιτικής και συλλογικές συμβάσεις83
 • ββ. Οριοθέτηση της συλλογικής δράσης88
 • ε. Πεδίο ανάπτυξης της συλλογικής αυτονομίας και συλλογική δέσμευση90
 • στ. Οικονομικοί όροι συμβάσεων εργασίας ρυθμιζόμενοι από νόμο94
 • ζ. Άξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας101
 • αα. Εργασιακός αγώνας102
 • ββ. Διαβουλεύσεις επί μεταβίβασης και παύσης λειτουργίας της επιχείρησης103
 • γγ. Αναφορά στις Αρχές104
 • δδ. Ποινική προστασία συμφερόντων εργαζομένων104
 • η. Δικαστική υποστήριξη εργαζομένων105
 • 5. Συλλογική προστασία παρεχόμενη από ανεξάρτητες αρχές108
 • 6. Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων109
 • 7. Κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζ111
 • V. Εργασιακός αγώνας115
 • 1. Εδραίωση της συλλογικής αυτονομίας στο εργατικό δίκαιο115
 • 2. Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της απεργίας117
 • α. Η συνταγματική κατοχύρωση117
 • β. Διεθνείς πηγές για το δικαίωμα της απεργίας118
 • γ. Η απεργία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης121
 • δ. Προάσπιση συλλογικών συμφερόντων κατά τη νομολογία του ΔΕΚ123
 • ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμα128
 • 3. Έννοια και βασικές μορφές της απεργίας129
 • 4. Εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμιση της απεργίας133
 • α. Τέλος της νομοθετικής ρύθμισης133
 • β. Προϋποθέσεις νομιμότητας134
 • γ. Απαγόρευση ανταπεργίας136
 • δ. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργασιακός αγώνας137
 • ε. Απεργοσπάστες139
 • 5. Έννομες συνέπειες της απεργίας140
 • 6. Η απεργία ως έσχατο μέσο εργασιακού αγώνα141
 • 7. Ενδιάμεσο συμπέρασμα143
 • 8. Το μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώνα143
 • α. Διακριτές φάσεις μποϋκοτάζ146
 • β. Μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίας149
 • γ. Μποϋκοτάζ δεύτερης φάσης που διενεργείται από καταναλωτές150
 • δ. Μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενο151
 • ε. Μποϋκοτάζ υπέρ εργαζομένων από άλλους φορείς προστασίας συλλογικών συμφερόντων151
 • στ. Μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησης153
 • ζ) Αστραπιαία ακτιβιστική δράση «Flash – Mob»153
 • η. Αξιολογική εκτίμηση155
 • VI. Σύνοψη σε θέσεις157
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ161
 • Ι. Ελληνική161
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση174
 • 0
 • 0