Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-963-2
Σελίδες: 668
Επιμέλεια: Λ. Καρατζά

Η παρούσα 6η έκδοση, ευέλικτη και πρακτική, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015), με έναρξη ισχύος από 1.1.2016 (εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του). 

Προς διευκόλυνση των αναγνωστών μας και για την καλύτερη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων παρατίθεται το ισχύον άρθρο και αμέσως παρακάτω το προϊσχύον. 

Ειδικά στο Τέταρτο Βιβλίο των Ειδικών Διαδικασιών, το οποίο αντικαταστάθηκε εν συνόλω, παρατίθενται αρχικά τα άρθρα 591-645, όπως ισχύουν σήμερα, και στο τέλος αυτών παρατίθεται συνολικά το προϊσχύον τέταρτο βιβλίο, ήτοι τα άρθρα 591-681Δ, λόγω μη αντιστοίχισης των ισχυόντων με τα προϊσχύοντα άρθρα. Με το άρθρο 1 του Ν 4335/2015 τροποποιούνται 317 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ. Οι τροποποιήσεις είναι αθρόες και πολύ σημαντικές. 

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11]3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ5
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21]5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ13
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ18
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ18
 • Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ19
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51]19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ20
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61]20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ25
 • Διάδικοι [Άρθρα 62-73]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ28
 • Ομοδικία [Άρθρα 74-78]28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ29
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93]29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ33
 • Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105]33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ37
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ41
 • Εκθέσεις [Άρθρο 117]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ42
 • Δικόγραφα [Άρθρα 118-121]42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ46
 • Επιδόσεις [Άρθρα 122-143]46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ60
 • Προθεσμίες [Άρθρα 144-151]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ63
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ65
 • Ακυρότητες [Άρθρα 159-161]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ66
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ68
 • Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ75
 • Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ80
 • Ποινές [Άρθρα 205-207]80
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ83
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ83
 • Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ]83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ90
 • Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220]90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ93
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ95
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232]95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ101
 • Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ132
 • Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ133
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ136
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ139
 • Απόφαση [Άρθρα 300-314]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ144
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ146
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ150
 • Απόδειξη [Άρθρα 335-465]150
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ150
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351]150
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ154
 • Ομολογία [Άρθρα 352-354]154
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ154
 • Aυτοψία [Άρθρα 355-367]154
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ158
 • Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392]158
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ164
 • Μάρτυρες [Άρθρα 393-414]164
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ172
 • Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420]172
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ174
 • [Όρκος] [Άρθρα 421-424] [Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431]174
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ176
 • Έγγραφα [Άρθρα 432-465]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ184
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ189
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477]189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ190
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494]190
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ197
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ197
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500]197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ201
 • Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510]201
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ204
 • Έφεση [Άρθρα 511-537]204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ213
 • Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ222
 • Αναίρεση [Άρθρα 552-582]222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ243
 • Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590]243
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ246
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ246
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]246
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ248
 • Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613]248
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι248
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592]248
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ250
 • Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602]250
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ254
 • Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605]254
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV255
 • Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609]255
 • ΤΙΤΛΟΣ V258
 • Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613]258
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ260
 • Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622Β]260
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι260
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614]260
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ263
 • Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620]263
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ265
 • Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622]265
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV266
 • Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρο 622Α]266
 • ΤΙΤΛΟΣ V267
 • Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρο 622B]267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ268
 • Διαταγές [Άρθρα 623-645]268
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι268
 • Διαταγή πληρωμής [Άρθρα 623-636]268
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ276
 • Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645]276
 • [ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ] ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ281
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ281
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ282
 • Γαμικές διαφορές [Άρθρα 592-613]282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ286
 • Διαφορές που αναφέρονταισε σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 614-622]286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ291
 • Έκδοση διαταγής πληρωμής [Άρθρα 623-634]291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ295
 • Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρα 635-646]295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ297
 • Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ]297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ304
 • Εργατικές διαφορές [Άρθρα 663-676]304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ310
 • Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας [Άρθρα 677-681]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ312
 • Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του [Άρθρα 681Α]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ313
 • Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων [Άρθρα 681Β-681Δ]313
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ317
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ317
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703]317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ331
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ331
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ332
 • Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724]332
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ338
 • Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ339
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730]339
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ343
 • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736]343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ346
 • Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738]346
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ347
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ347
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781]347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ361
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866]361
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ397
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ397
 • Διαιτησία [Άρθρα 867-903]397
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ418
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ418
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α]418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ440
 • Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952]440
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ449
 • Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981]449
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ491
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β]491
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ498
 • Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016]498
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ526
 • Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021]526
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ529
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033]529
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ533
 • Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046]533
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ539
 • Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054]539
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 4335/2015546
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 3994/2011550
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ533
 • Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Άρθρα 1-76]553
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ579
 • 0
 • 0