Κανονισμός της Βουλής Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Πρόσθετα ΠρωτόκολλαΔιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €10.00
ΝΠ €12.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-505-4
Σελίδες: 432
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης

Η παρούσα δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Σύνταγμα» εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος περιλαμβάνει και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της.

Επίσης,  παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, λόγω της προεξέχουσας θέσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει αναχθεί σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στο παρόν έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με το Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και στόχος του είναι να αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία χρήσιμη και πρακτική έκδοση.

 • -13
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1
 • ΤΜΗΜΑ Α΄1
 • Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2]1
 • ΤΜΗΜΑ Β΄2
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3]2
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25]3
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ22
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105]22
 • ΤΜΗΜΑ Α΄22
 • Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29]22
 • ΤΜΗΜΑ Β΄24
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50]24
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄38
 • Βουλή [Άρθρα 51-80]38
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄57
 • Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86]57
 • ΤMHMA E΄61
 • Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α]61
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄74
 • Διοίκηση [Άρθρα 101-105]74
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120]81
 • ΤΜΗΜΑ Α΄81
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109]81
 • ΤΜΗΜΑ Β΄83
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110]83
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄84
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119]84
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄91
 • Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120]91
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΜέρος Κοινοβουλευτικό92
 • MEPOΣ ΠPΩTO92
 • OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 1-83Α]92
 • MEPOΣ ΔEYTEPO187
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY [Άρθρα 84-123]187
 • MEPOΣ TPITO227
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY [Άρθρα 124-138Α]227
 • MEPOΣ TETAPTO247
 • EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ [Άρθρα 139-159]247
 • MEPOΣ ΠEMΠTO270
 • EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 160-163]270
 • MEPOΣ EKTO278
 • TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ [Άρθρα 164-172]278
 • ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)286
 • TΙΤΛΟΣ Ι286
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]286
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ287
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]287
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ290
 • ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]290
 • ΤΙΤΛΟΣ IV291
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]291
 • ΤΙΤΛΟΣ V294
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46]294
 • ΤΙΤΛΟΣ VI296
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50]296
 • ΤΙΤΛΟΣ VII297
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]297
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ301
 • Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1]301
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι302
 • Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18]302
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ309
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51]309
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ321
 • Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59]321
 • Άρθρο δεύτερον 324
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]325
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]328
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα 1-9, δεύτερο]332
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]336
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 3-7]342
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]346
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]350
 • Ν 2462/1997354
 • Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.97)354
 • Άρθρο πρώτο354
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1]356
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5]356
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27]358
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45]368
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47]377
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53]378
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ381
 • 0
 • 0