Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-970-0
Σελίδες: 180
Συγγραφέας: Κ. Σαϊτάκης
Επιμέλεια: Κ. Χριστοδούλου
Συνεργασία: Αθ. Δράγιος, Ν. Σγουρινάκης

Το βιβλίο «Το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης μετά το Ν 4356/2015» επιχειρεί μία πρώτη ανάλυση -με αμιγώς πρακτικό προσανατολισμό- του νέου νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης. 

Σημαντική καινοτομία του Ν 4356/2015 είναι ότι αφορά και ομόφυλα ζευγάρια, εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ο ρόλος και οι συνέπειες του συμφώνου ενισχύονται, δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει ανάλυση του νόμου, η οποία καλύπτει ζητήματα όπως είναι η νομική φύση των κανόνων, το διαχρονικό δίκαιο, οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις σύναψης του συμφώνου, το ελαττωματικό σύμφωνο συμβίωσης, οι τρόποι λύσης του συμφώνου, οι ρυθμίσεις για τις προσωπικές, περιουσιακές, κληρονομικές σχέσεις των συμβίων, για τις σχέσεις τους με τα τέκνα τους κλπ. Ο λογιστής-φοροτεχνικός Ν. Σγουρινάκης αναπτύσσει τις φορολογικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα εισοδήματα των συζύγων/συμβίων και ο συμβολαιογράφος Αθ. Δράγιος επιμελήθηκε ενός υποδείγματος σύμβασης συμφώνου συμβίωσης.

Το βιβλίο «Το νέο Σύμφωνο Συμβίωσης μετά το Ν 4356/2015» περιλαμβάνει το Ν 4356/2015, αιτιολογική έκθεση του νόμου, έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, εφαρμοστική υπουργική απόφαση, τον προϊσχύοντα Ν 3719/2008, αιτιολογική έκθεση του Ν 3719/2008, διαγραμματική απεικόνιση του Ν 4356/2015 και υποδείγματα αγωγής διατροφής, αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα και καθορισμού επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνου λόγω λύσης του συμφώνου συμβίωσης. 

Αναλυτικά ευρετήρια πλαισιώνουν το έργο, το οποίο είναι επίκαιρο και χρήσιμο όχι μόνο για τους νομικούς, αλλά για κάθε πολίτη.

 • 0
 • Πρόλογος8
 • Ι. Εισαγωγή16
 • 1. Έννοια – Δικαιολογία16
 • 2. Νομική ρύθμιση – Φύση κανόνων18
 • 3. Διαχρονικό δίκαιο21
 • ΙΙ. Σύναψη24
 • 1. Θετικές προϋποθέσεις24
 • 2. Κωλύματα25
 • 3. Τύπος27
 • ΙΙΙ. Ελαττωματικό σύμφωνο συμβίωσης30
 • 1. Ακυρότητα30
 • 2. Ακυρωσία34
 • ΙV. Λύση38
 • 1. Τρόποι λύσης39
 • 2. Αποτελέσματα43
 • V. Προσωπικές σχέσεις των συμβίων44
 • 1. Επώνυμο44
 • 2. Ρύθμιση των λοιπών προσωπικών σχέσεων44
 • VΙ. Μη προσωπικές σχέσεις των συμβίων48
 • 1. Νομική ρύθμιση48
 • 2. Μη προσωπικές σχέσεις των συμβίων διαρκούσης της συμβίωσης50
 • 3. Έννομες συνέπειες διακοπής της συμβίωσης52
 • 4. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα55
 • 5. Διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης59
 • VII. Κληρονομικές σχέσεις των συμβίων64
 • 1. Εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα64
 • 2. Νόμιμη μοίρα68
 • 3. Εξαίρετο, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και οικογενειακή στέγη69
 • 4. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων του κληρονομικού δικαίου72
 • VIII. Σχέσεις γονέων – τέκνων76
 • 1. Θεμελίωση συγγένειας - Τεκμήριο πατρότητας76
 • 2. Επώνυμο τέκνου79
 • 3. Γονική μέριμνα80
 • 4. Κοινή υιοθεσία82
 • IX. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων που αφορούν τους συζύγους στο σύμφωνο συμβίωσης84
 • 1. Φορολογική μεταχείριση των συμβίων85
 • 2. Εργασιακές και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές86
 • 3. Παραγραφή των αξιώσεων των συμβίων έναντι αλλήλων87
 • 4. Αποκατάσταση ψυχικής οδύνης του επιζώντος συμβίου87
 • 5. Κοινή οικογενειακή μερίδα88
 • X. Σχέση του συμφώνου συμβίωσης με τις φορολογικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα εισοδήματα των συζύγων90
 • 1. Γενικά90
 • 2. Φορολογία Εισοδήματος91
 • 3. Παράδειγμα φορολογικής δήλωσης μερών συμφώνου συμβίωσης94
 • XI. Βιβλιογραφία100
 • XII. Νομοθεσία102
 • Ν 4356/2015Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις102
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4356/2015109
 • Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»119
 • Υπουργική απόφαση ΥΑ ΤΑΔΚ 39/2016Αποτύπωση ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης128
 • Ν 3719/2008Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις132
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 3719/2008136
 • XIII. Διαγραμματική απεικόνιση Ν 4356/2015144
 • XIV. Υποδείγματα154
 • 1. Σύμβαση Συμφώνου Συμβίωσης154
 • 2. Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης163
 • 3. Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα169
 • 4. Ιδιωτικό συμφωνητικό καθορισμού επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνου175
 • Ευρετήριο178
 • 0
 • 0