Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-513-9
Σελίδες: 384
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Η παρούσα 7η έκδοση του έργου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 59, 113, 279, 340, 478, 497 και 578 ΚΠΔ και του Ν 4360/2016 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 “Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών” και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 “Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατʼ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ”» (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 574 ΚΠΔ. Αξίζει αναφοράς η ρύθμιση του άρθρου 65 του Ν 4356/2015, με την οποία ορίσθηκε ότι στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 177 του ΚΠΔ, εφόσον το αποδεικτικό μέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4236/2014, 4251/2014, 4254/2014, 4264/2014, 4267/2014, 4274/2014 και 4322/2015, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση

 • -17
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ1
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]1
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]2
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ7
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]7
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ14
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 14
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ14
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35]14
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β]20
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Έγκληση [Άρθρα 46-53]27
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56]30
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ31
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]31
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ31
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]31
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ33
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 33
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ33
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70]33
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε [Άρθρο 71]36
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ37
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 37
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]37
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88]39
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95]41
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ44
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α]44
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ49
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 49
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ49
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121]49
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ57
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]57
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Γενική διάταξη [Άρθρο 127]60
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]60
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ62
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137]62
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ65
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 65
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147]65
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]73
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ75
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]75
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]81
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ83
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]83
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ86
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ86
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179]86
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • Αυτοψία [Άρθρα 180-182]87
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ88
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι88
 • Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203]88
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208]97
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]99
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ112
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β]112
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ117
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ117
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ117
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 117
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]117
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ118
 • Προανάκριση [Άρθρα 243-245]118
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ124
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 124
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ124
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]124
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Έρευνες [Άρθρα 253-259]125
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]130
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ134
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]134
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ138
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304]138
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ157
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 157
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ157
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]157
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319]167
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ169
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ169
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ169
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328]169
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ174
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ174
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]174
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ176
 • Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]176
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ178
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]178
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Αποδεικτική διαδικασία185
 • α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361]185
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363]189
 • γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365]190
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368]191
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ192
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373]192
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ195
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 195
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ195
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374]195
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]196
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ197
 • Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]197
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ215
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ215
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ215
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 215
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ215
 • Πταίσματα 215
 • 1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413]215
 • 2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416]217
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ218
 • Πλημμελήματα 218
 • 1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426]218
 • 2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427]222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ222
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 222
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ222
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ225
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]225
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ227
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 227
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ227
 • Έκδοση [Άρθρα 436-456]227
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ235
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461]235
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ238
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ238
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ238
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]238
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ245
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 245
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ245
 • Έφεση [Άρθρα 477-481]245
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ246
 • Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485]246
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ248
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 248
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ248
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]248
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ258
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]258
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ267
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ267
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ267
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530]267
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ271
 • Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532]271
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ272
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545]272
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ276
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ276
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ276
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554]276
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ279
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563]279
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ284
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566]284
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ285
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569]285
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ286
 • Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571]286
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572]287
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ288
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ288
 • Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580]288
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ295
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ295
 • Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589]295
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ300
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ300
 • Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603]300
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ307
 • 0
 • 0