Έννοια δημοσίων επιχειρήσεωνΝομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίαςΠεριορισμοί δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-966-3
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Α. Ηλιάδου
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Αντωνίου
Πρόλογος: Ε. Σπηλιωτόπουλος

Η παρούσα μονογραφία αφορά στις δημόσιες επιχειρήσεις, ως μονάδες οργάνωσης οικονομικής δρα­στηριότητας. Οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν μορφές οργάνωσης οι οποίες εξελίσσονται δι­αρκώς. Παρότι καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι με την εφαρμογή πολιτικών τυπικής ιδιωτικοποίησης, απελευθέρωσης αγορών και ουσια­στικής ιδιωτικοποίησης υπέστησαν σημαντικές αλλαγές κατά τις τελευ­ταίες δεκαετίες, η μελέτη του τρέχοντος νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους δεν έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην πρόσφατη βιβλιογραφία, όπως ίσως θα αναμενόταν. Στο βιβλίο εξετάζεται η δυνατότητα ορισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και προσδιορίζονται τα στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών. Περαιτέρω, εξετάζεται η εξέλιξη του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες επιχειρήσεις και η τάση ενοποίησης των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη κυρίως των διατάξεων του Ν 3429/2005. Τέλος, εξετάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του κράτους για περιορισμό της δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μελέτη περιλαμβάνει θεωρητική πρόταση με σκοπό την οριοθέτηση της δημόσιας από την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα και τις δυνατότητες άσκησης δικαστικού ελέγχου.

 

 • -25
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ7
 • Έννοια και ιδιαιτερότητα δημοσίων επιχειρήσεων7
 • Κεφάλαιο Α΄9
 • Καθιέρωση όρου «δημόσια επιχείρηση»9
 • Κεφάλαιο Β΄17
 • Ορισμός δημοσίων επιχειρήσεων17
 • Ι. Ορισμός επιχείρησης 17
 • Α. Οικονομικός όρος 17
 • Β. Νομικός όρος19
 • 1. Παραδείγματα κανόνων δικαίου 19
 • 2. Συμπέρασμα24
 • ΙΙ. Ορισμοί δημόσιας επιχείρησης25
 • Α. Καταγραφή επιμέρους ορισμών 25
 • 1. Δίκαιο ΕΕ 26
 • α. Πρωτογενές Δίκαιο ΕΕ 26
 • β. Παράγωγο Δίκαιο ΕΕ 27
 • 2. Σύνταγμα 28
 • α. Επιμέρους διατάξεις 28
 • β. Νομολογία 30
 • 3. Νομοθετικός ορισμός 32
 • α. Περιεχόμενο 34
 • β. Σημασία39
 • 4. Θεωρητικές προσεγγίσεις41
 • α. Ευρεία έννοια 41
 • β. Στενή έννοια 42
 • γ. Επιχειρήσεις δημοσίου τομέα 43
 • Β. Σύγκριση επιμέρους ορισμών44
 • 1. Ορισμός κατά το Δίκαιο ΕΕ και κατά την Εθνική έννομη τάξη44
 • 2. Ορισμός κατά το Σύνταγμα και κατά το κοινό δίκαιο45
 • 3. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 48
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα 49
 • Κεφάλαιο Γ΄51
 • Ιδιαιτερότητα δημοσίων επιχειρήσεων51
 • Ι. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως φορείς της οικονομίας52
 • Α. Επιχειρηματική δραστηριότητα 52
 • 1. Λειτουργική προσέγγιση 52
 • 2. Δραστηριότητα σχετικά με «εμπορεύσιμα» αγαθά 55
 • Β. Νομική προσωπικότητα 59
 • 1. Νομική μορφή 60
 • 2. Συνέπειες ίδιας νομικής προσωπικότητας 60
 • α. Υποκείμενο δικαίου 60
 • β. Διοικητική αυτοτέλεια και περιουσιακή αυτοτέλεια61
 • γ. Φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων 63
 • Γ. Υπαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο και λειτουργία κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας65
 • ΙΙ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως δημόσια νομικά πρόσωπα67
 • Α. Σχέση με το Δημόσιο 67
 • 1. Ουσιαστικό κριτήριο αποφασιστικής επιρροής 67
 • 2. Δημόσια εποπτεία και έλεγχος 68
 • 3. Αποδέκτες θεμελιωδών δικαιωμάτων 72
 • 4. Κατ’ εξαίρεση δικαιοδοσία διοικητικής δικαιοσύνης 73
 • α. Διφυή νομικά πρόσωπα 73
 • β. Δημόσιες συμβάσεις 76
 • Β. Αρχή νομιμότητας 77
 • Γ. Σκοπός δημοσίου συμφέροντος80
 • 1. Ιδιωτικό και δημόσιο συμφέρον 80
 • 2. Έννοια δημοσίου συμφέροντος83
 • 3. Τρόπος εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος 83
 • 4. Πρόβλημα αναποτελεσματικότητας84
 • 5. Δημόσιο συμφέρον και εταιρικό συμφέρον 86
 • ΙΙΙ. Ειδικές διαστάσεις δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας87
 • Α. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 87
 • 1. Έννοια επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 89
 • 2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 90
 • 3. Συναφείς έννοιες 92
 • Β. Δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια95
 • 1. Οι διακρίσεις της έννοιας δημόσια υπηρεσία 95
 • 2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια 96
 • 3. Συνέπειες υπαγωγής 97
 • Γ. Δημόσιο μονοπώλιο 99
 • ΙV. Συμπέρασμα102
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ103
 • Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεων103
 • Κεφάλαιο Δ΄105
 • Εξέλιξη νομικού πλαισίου105
 • Ι. Ανομοιόμορφοι κανόνες 105
 • Α. Ειδικοί κανόνες105
 • Β. Αποσπασματικοί ενιαίοι κανόνες108
 • 1. Δημόσιος τομέας 108
 • 2. Ευρύτερος δημόσιος τομέας111
 • 3. Λοιπές κατηγοριοποιήσεις 112
 • ΙΙ. Ενιαίο νομικό πλαίσιο 113
 • A. Αναδιοργάνωση δημοσίων επιχειρήσεων114
 • 1. Τυπική ιδιωτικοποίηση 115
 • 2. Συνέπειες117
 • Β. Ενοποίηση κανονιστικού πλαισίου 119
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα120
 • Κεφάλαιο Ε΄121
 • Ισχύον νομικό πλαίσιο121
 • Ι. Κοινοί κανόνες 121
 • Α. Δημόσιες επιχειρήσεις (Κεφάλαιο Α΄ Ν 3439/2005)122
 • 1. Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων122
 • α. Γενική συνέλευση (ΓΣ)122
 • β. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)124
 • (1) Σύνθεση και μέλη124
 • (2) Αρμοδιότητες126
 • (3) Λειτουργία127
 • γ. Διευθύνων Σύμβουλος 127
 • 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ)128
 • α. Νομική φύση 128
 • β. Δημοσίευση 129
 • γ. Περιεχόμενο 129
 • 3. Εσωτερικός έλεγχος 130
 • 4. Κρατική εποπτεία και έλεγχος 132
 • α. Όργανα εποπτείας και ελέγχου 132
 • (1) Υπουργοί132
 • (2) Λοιπά όργανα της Διοίκησης133
 • β. Εύρος και μέσα εποπτείας και ελέγχου 133
 • (1) Υποχρεώσεις δημοσίων επιχειρήσεων134
 • (2) Επιχειρησιακό σχέδιο135
 • (3) Προϋπολογισμός136
 • (4) Κυρώσεις137
 • 5. Οικονομικές καταστάσεις 137
 • 6. Προσωπικό 138
 • 7. Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ)139
 • Β. Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου140
 • (Κεφάλαιο Β΄ Ν 3429/2005)140
 • Γ. Καταστατικό 140
 • ΙΙ. Διατάξεις εκτός Ν 3429/2005142
 • Α. Κανόνες επίλυσης συγκρούσεων 142
 • 1. Δημόσιες επιχειρήσεις (Κεφάλαιο Α΄ Ν 3429/2005) 142
 • 2. Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (Κεφάλαιο Β΄ Ν 3429/2005)143
 • Β. Ειδικές διατάξεις 143
 • Γ. Γενική Κυβέρνηση 146
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα149
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ151
 • Περιορισμός δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας151
 • Κεφάλαιο Στ΄153
 • Νομικό πλαίσιο περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας153
 • Ι. Πολιτικές περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας153
 • Α. Περίοδος οικονομικής ευημερίας 153
 • 1. Απελευθέρωση αγορών 153
 • α. Δίκαιο ΕΕ 154
 • β. Άμεσες συνέπειες157
 • 2. Αποκρατικοποίηση159
 • α. Νομικό πλαίσιο159
 • β. Άμεσες συνέπειες 160
 • 3. Αξιολόγηση 162
 • Β. Περίοδος οικονομικής κρίσης163
 • 1. Νομικό πλαίσιο 164
 • Κεφάλαιο Η΄210
 • Θεωρητική πρόταση210
 • Ι. Σύσταση δημοσίων επιχειρήσεων210
 • Α. Κρατική παρέμβαση στην οικονομία 211
 • 1. Θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις 211
 • 2. Ουσιώδεις υποδομές και φυσικά μονοπώλια 214
 • Β. Επιλογή δημόσιας επιχείρησης 217
 • 1. Εναλλακτικές δυνατότητες παρέμβασης στην οικονομία 217
 • 2. Κριτήρια επιλογής μορφών παρέμβασης στην οικονομία 221
 • α. Δίκαιο ΕΕ 221
 • β. Σύνταγμα 223
 • (1) Οικονομική ελευθερία223
 • (2) Αντικειμενική λειτουργία θεμελιωδών δικαιωμάτων226
 • 3. Μέθοδος επιλογής 228
 • ΙΙ. Μέσα και όρια δικαστικού ελέγχου 229
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα 232
 • α. Αποκρατικοποιήσεις 164
 • β. Κατάργηση και μετασχηματισμοί δημοσίων επιχειρήσεων170
 • 2. Συνέπειες 171
 • ΙΙ. Νομικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων173
 • Α. Γενικό νομικό πλαίσιο 174
 • 1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 174
 • 2. Θεσμική οργάνωση 175
 • α. ΔΕΑΑ 175
 • β. Ειδικός Λογαριασμός «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις»176
 • γ. Σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων177
 • 3. Μορφές αποκρατικοποιήσεων και διαδικασία 177
 • 4. Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας - Ειδική Μετοχή179
 • Β. Θεσμικές αλλαγές κατά την περίοδο της κρίσης180
 • 1. ΤΑΙΠΕΔ 180
 • 2. «Νέο ανεξάρτητο Ταμείο»182
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα 183
 • Κεφάλαιο Ζ΄185
 • Νομολογιακή προσέγγιση περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας185
 • Ι. Περίοδος οικονομικής ευημερίας185
 • Α. Τυπική ιδιωτικοποίηση185
 • Β. Έξοδος από δημόσιο τομέα188
 • ΙΙ. Οικονομική κρίση 189
 • Α. Αποκρατικοποίηση 190
 • 1. ΟΠΑΠ ΑΕ 190
 • 2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 195
 • Β. Κατάργηση δημοσίων επιχειρήσεων (ΕΡΤ ΑΕ)201
 • 1. Προσωρινή διαταγή 201
 • 2. Απόφαση Επιτροπής Αναστολών 202
 • 3. Απόφαση επί της κυρίας δίκης 207
 • ΙΙΙ. Συμπέρασμα 208
 • ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ235
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ239
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ251
 • 0
 • 0