Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-977-9
Σελίδες: 588
Συγγραφέας: Κ. Γεράκη, Α. Κόντης, Κ. Σαϊτάκης, Θ. Τσιβόλας
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Το έργο Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του κληρονομικού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) στις διαθήκες που περιλαμβάνουν τις αναγνωριστικές αγωγές, τις ακυρωτικές, τις αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένου, τις αγωγές περί της εκπλήρωσης του τρόπουβ) στην αγωγή περί κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ειδικές αγωγές, πιστοποιητικά κλπγ) στην αγωγή διανομής κοινού κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ενστάσεις, πιστοποιητικά κλπδ) στη νόμιμη μοίρα, που περιλαμβάνει υπολογισμό νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία της, μέμψη άστοργης δωρεάς, αποποίηση, αποκλήρωσηε) στην αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου κλπ και στ) σε παράρτημα νομολογίας και υποδειγμάτων αιτήσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που περιλαμβάνει την έκδοση κληρονομητηρίου, απογραφή κληρονομίας, άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου κ.ά.
 • -23
 • [1] ΔΙΑΘΗΚΕΣ1
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ2
 • Α. Αναγνωριστικές αγωγές επί διαθηκών4
 • I. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκης4
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις4
 • 2. Στοιχεία της αγωγής5
 • 3. Δικονομικά ζητήματα6
 • 4. Άμυνα εναγομένου8
 • IΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη9
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις9
 • 2. Στοιχεία της αγωγής11
 • 3. Δικονομικά ζητήματα13
 • 4. Άμυνα εναγομένου16
 • IΙΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω μη τήρησης των νομίμων διατυπώσεων18
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις18
 • 2. Στοιχεία της αγωγής22
 • 3. Δικονομικά ζητήματα23
 • 4. Άμυνα εναγομένου26
 • IV. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στον νόμο ή στα χρηστά ήθη27
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις27
 • 2. Στοιχεία της αγωγής30
 • 3. Δικονομικά ζητήματα31
 • 4. Άμυνα εναγομένου32
 • V. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότητας33
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις33
 • 2. Στοιχεία της αγωγής33
 • 3. Δικονομικά ζητήματα34
 • 4. Άμυνα εναγομένου35
 • VΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ασάφειας διατάξεών της36
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις36
 • 2. Στοιχεία της αγωγής37
 • 3. Δικονομικά ζητήματα38
 • 4. Άμυνα εναγομένου39
 • VII. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας συνδιαθήκης39
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις39
 • 2. Στοιχεία της αγωγής40
 • 3. Δικονομικά ζητήματα41
 • 4. Άμυνα εναγομένου42
 • VIIΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της πλαστότητας διαθήκης42
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις42
 • 2. Στοιχεία της αγωγής43
 • 3. Δικονομικά ζητήματα44
 • 4. Άμυνα εναγομένου45
 • Β. Ακυρωτικές αγωγές επί διαθηκών46
 • Ι. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απειλής46
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις46
 • 2. Στοιχεία της αγωγής47
 • 3. Δικονομικά ζητήματα49
 • 4. Άμυνα εναγομένου50
 • IΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απάτης51
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις51
 • 2. Στοιχεία της αγωγής53
 • 3. Δικονομικά ζητήματα55
 • 4. Άμυνα εναγομένου56
 • IΙΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας πλάνης του διαθέτη57
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις57
 • 2. Στοιχεία της αγωγής58
 • 3. Δικονομικά ζητήματα60
 • 4. Άμυνα εναγομένου61
 • IV. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας παράλειψης μεριδούχου62
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις62
 • 2. Στοιχεία της αγωγής63
 • 3. Δικονομικά ζητήματα64
 • 4. Άμυνα εναγομένου65
 • V. Αγωγή ακύρωσης διάταξης υπέρ συζύγου67
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • 2. Στοιχεία της αγωγής68
 • 3. Δικονομικά ζητήματα70
 • 4. Άμυνα εναγομένου71
 • Γ. Αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένου72
 • Ι. Προσωπική αγωγή κληροδόχου72
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις72
 • 2. Στοιχεία της αγωγής74
 • 3. Δικονομικά ζητήματα76
 • 4. Άμυνα εναγομένου77
 • ΙΙ. Εμπράγματες αγωγές κληροδόχου79
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις79
 • 2. Κοινά στοιχεία των αγωγών82
 • 3. Δικονομικά ζητήματα83
 • 4. Άμυνα εναγομένου84
 • Δ. Αγωγή περί της εκπλήρωσης τρόπου86
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις86
 • 2. Στοιχεία της αγωγής87
 • 3. Δικονομικά ζητήματα89
 • 4. Άμυνα εναγομένου89
 • Ε. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχου90
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις90
 • 2. Στοιχεία της αγωγής93
 • 3. Δικονομικά ζητήματα94
 • 4. Άμυνα εναγομένου95
 • [2] ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ159
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ159
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ161
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις162
 • Ι. Έννοια και δικαιολογία της αγωγής περί κλήρου162
 • ΙΙ. Νομική φύση της αγωγής περί κλήρου165
 • Β. Διάδικοι166
 • Ι. Ενάγων166
 • 1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται ενεργητικά166
 • 2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά170
 • ΙΙ. Εναγόμενος171
 • 1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται παθητικά171
 • 2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται παθητικά179
 • Γ. Αίτημα αγωγής181
 • Ι. Αναγνωριστικό αίτημα/ Η διαφορά αναγνωριστικής αγωγής περί κλήρου και απλής αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγής181
 • ΙΙ. Καταψηφιστικό αίτημα186
 • ΙΙΙ. Αρνητική αναγνωριστική του κληρονομικού δικαιώματος αγωγή187
 • Δ. Στοιχεία της αγωγής (Βάση αγωγής - Απόδειξη)187
 • Ι. Βάση της αγωγής και απόδειξη (γενικά)188
 • ΙΙ. Στοιχεία που δεν αποτελούν βάση της αγωγής194
 • ΙΙΙ. Βάση της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχου195
 • IV. Βάση της (απλής) αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγής199
 • E. Αντικείμενο αγωγής200
 • I. Αντικείμενα της κληρονομίας (άρθρα 1871 και 1872 αρ. 1 ΑΚ)200
 • II. Το αντικατάλλαγμα (άρθρο 1872 αρ. 2 ΑΚ)203
 • 1. Έννοια203
 • 2. Νομική φύση204
 • 3. Προϋποθέσεις204
 • III. Κύρωση ανίσχυρης δικαιοπραξίας (άρθρο 1872 εδ. β΄ ΑΚ)205
 • IV. Επιλογή από τη νομολογία208
 • ΣΤ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα210
 • Ι. Αρμοδιότητα210
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα210
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα/διεθνής δικαιοδοσία211
 • ΙΙ. Διαδικασία213
 • ΙΙΙ. Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων/ κτηματολογικά φύλλα213
 • 1. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων213
 • 2. Καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα215
 • IV. Δικαστικό Ένσημο/Πιστοποιητικό Προϊσταμένου ΔΟΥ/ Επίδοση αγωγής στον οικονομικό Έφορο/Πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α./Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής216
 • 1. Δικαστικό ένσημο216
 • 2. Πιστοποιητικό προϊσταμένου ΔΟΥ218
 • 3. Επίδοση αγωγής στον οικονομικό Έφορο221
 • 4. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.221
 • 5. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής222
 • V. Δεδικασμένο/εκκρεμοδικία/εκτελεστότητα223
 • 1. Δεδικασμένο-21
 • 2. Εκκρεμοδικία-21
 • 3. Εκτελεστότητα-21
 • VI. Μεταγραφή αποδοχής κληρονομίας223
 • VII. Σώρευση αγωγών227
 • Z. Άμυνα του εναγομένου231
 • I. Άρνηση της αγωγής232
 • II. Ενστάσεις234
 • 1. Ένσταση παραγραφής235
 • 2. Ένσταση χρησικτησίας241
 • 3. Ένσταση συνεισφοράς249
 • 4. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος (άρθρ. 281 ΑΚ)251
 • 5. Ενστάσεις κατά της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχου253
 • 6. Ένσταση επισχέσεως (άρθρο 1875 § 2 ΑΚ)253
 • H. Ευθύνη και αξιώσεις του εναγομένου254
 • I. Γενικές παρατηρήσεις254
 • 1. Εισαγωγή254
 • 2. Νομική φύση254
 • 3. Διαβάθμιση της ευθύνης του νομέα της κληρονομίας255
 • II. Ευθύνη λόγω αδυναμίας απόδοσης των κληρονομιαίων ή λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσής τους258
 • 1. Ευθύνη του νομέα της κληρονομίας για απόδοση των αντικειμένων της κληρονομίας ή του αντικαταλλάγματος (γενικά - άρθρο 1873 ΑΚ)258
 • 2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ)262
 • 3. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 1 ΑΚ)262
 • 4. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)264
 • 5. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)265
 • 6. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)265
 • III. Ευθύνη για τα ωφελήματα266
 • 1. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ)267
 • 2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 2 ΑΚ)268
 • 3. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)269
 • 4. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)269
 • 5. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)270
 • IV. Δικονομικά ζητήματα των άρθρων 1874-1876 ΑΚ271
 • V. Αξίωση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνες272
 • 1. Σκοπός της ρύθμισης272
 • 2. Διακρίσεις δαπανών και κριτήρια διαβάθμισης της υποχρέωσης του ενάγοντος κληρονόμου273
 • 3. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1875 § 1 ΑΚ)275
 • 4. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής και ο κακόπιστος νομέας (άρθρα 1876 § 2 ΑΚ, 1877 § 1 ΑΚ)275
 • 5. Αξίωση δαπανών αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)276
 • 6. Δικονομικά ζητήματα276
 • Θ. Αγωγή περί κλήρου και ειδικές αγωγές278
 • Ι. Διαφορές αγωγής περί κλήρου και διεκδικητικής278
 • ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 1881 ΑΚ280
 • Ι. Αγωγή παροχής πληροφοριών281
 • Ι. Σκοπός και περιεχόμενο της διάταξης281
 • ΙΙ. Ενάγων-εναγόμενος283
 • 1. Ενάγων - δικαιούχος παροχής πληροφοριών283
 • 2. Εναγόμενος –υπόχρεος παροχής πληροφοριών283
 • ΙΑ. Αγωγή περί κλήρου του αφάντου285
 • Ι. Περιεχόμενο της διάταξης285
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες άσκησης της αγωγής287
 • ΙΙΙ. Παραγραφή288
 • [3] ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ343
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ343
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ343
 • Ι. Εισαγωγικά344
 • B. Η αγωγή διανομής του κοινού κλήρου345
 • I. Σχέση με την κοινή αγωγή διανομής345
 • II. Τα στοιχεία της αγωγής345
 • III. Εννοιολογική προσέγγιση επιμέρους στοιχείων της αγωγής346
 • IV. Αίτημα της αγωγής349
 • V. Διάδικοι350
 • VI. Φύση της αγωγής353
 • VII. Αντικειμενική σώρευση αγωγών354
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα354
 • Ι. Αρμοδιότητα354
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα354
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα355
 • ΙΙ. Διαδικασία355
 • ΙΙΙ. Απόδειξη355
 • IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων/καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα – Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ – Πιστοποιητικό φόρου κληρονομίας356
 • V. Η απόφαση και η εκτέλεσή της359
 • VI. Δεδικασμένο367
 • Δ. Άμυνα εναγομένου369
 • Ι. Άρνηση της αγωγής369
 • ΙΙ. Ενστάσεις369
 • 1. Ένσταση ότι ο κληρονομούμενος όρισε με τη διαθήκη του τον τρόπο της διανομής369
 • 2. Ένσταση ότι έχει αποκλεισθεί το δικαίωμα λύσης της κοινωνίας για ορισμένο χρόνο370
 • 3. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος για δικαστική διανομή371
 • 4. Ένσταση παραγραφής372
 • 5. Ένσταση χρησικτησίας372
 • 6. Ένσταση επισχέσεως373
 • 7. Ένσταση συνεισφοράς373
 • [4] ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ375
 • Άρθρα 1825-1845 ΑΚ383
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ383
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ383
 • Α. Γενικά385
 • Β. Δικαιούχοι της νόμιμης μοίρας387
 • I. Κατιόντες387
 • II. Γονείς388
 • III. Σύζυγος389
 • IV. Διαδοχή ή προσαύξηση389
 • Γ. Τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίρας392
 • I. Κληρονομική εγκατάσταση394
 • II. Κληροδοσία396
 • III. Χαριστικές παροχές397
 • Δ. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας398
 • I. Πραγματική κληρονομία – αφαίρεση χρεών399
 • II. Πλασματική κληρονομία400
 • III. Καταλογισμός στη νόμιμη μοίρα402
 • IV. Μέθοδος υπολογισμού403
 • V. Συνεισφορά405
 • Ε. Προσβολή και προστασία της νόμιμης μοίρας407
 • Ι. Ακυρότητα και ακυρωσία των διατάξεων δικαιοπραξιών αιτία θανάτου409
 • 1. Γενικά409
 • 2. Διαθήκη410
 • 3. Δωρεά αιτία θανάτου415
 • 4. Νέμηση ανιόντος416
 • 5. Ακυρότητα417
 • 6. Αναγνωριστική αγωγή421
 • 7. Ακυρωσία425
 • ΙΙ. Μέμψη άστοργης δωρεάς425
 • 1. Γενικά425
 • 2. Προϋποθέσεις426
 • 3. Υποκείμενες σε μέμψη δωρεές429
 • 4. Άσκηση του δικαιώματος442
 • 5. Αποτελέσματα445
 • 6. Καταβολή του ισαξίου446
 • 7. Αδικαιολόγητος πλουτισμός446
 • 8. Απόδοση καρπών447
 • 9. Παραίτηση448
 • 10. Παραγραφή448
 • ΙΙΙ. Αγωγή περί κλήρου448
 • IV. Ειδικές αγωγές460
 • ΣΤ. Απώλεια του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας463
 • Ι. Αποποίηση - Παραίτηση463
 • ΙΙ. Αποκλήρωση464
 • [5] ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ499
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ499
 • Α. Εισαγωγικά499
 • Β. Η αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης501
 • Ι. Τα στοιχεία της αγωγής501
 • ΙΙ. Αίτημα της αγωγής503
 • ΙΙΙ. Διάδικοι503
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα504
 • Ι. Αρμοδιότητα504
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα504
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα504
 • ΙΙ. Διαδικασία504
 • ΙΙΙ. Απόδειξη504
 • IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων/κτηματολογικά φύλλα505
 • V. Η απόφαση505
 • Δ. Άμυνα εναγομένου505
 • Ι. Άρνηση της αγωγής505
 • ΙΙ. Ενστάσεις506
 • 1. Η ένσταση παραίτησης από το δικαίωμα ακύρωσης506
 • 2. Η ένσταση παραγραφής506
 • [6] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ515
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ515
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ515
 • Α. Κληρονομητήριο515
 • Β. Απογραφή κληρονομίας520
 • Γ. Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου522
 • ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*559
 • 0
 • 0