Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-525-2
Σελίδες: 588
Συγγραφέας: Κ. Γεράκη, Α. Κόντης, Κ. Σαϊτάκης, Θ. Τσιβόλας
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Το έργο Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του κληρονομικού δικαίου και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν. Χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) στις διαθήκες που περιλαμβάνουν τις αναγνωριστικές αγωγές, τις ακυρωτικές, τις αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένου, τις αγωγές περί της εκπλήρωσης του τρόπουβ) στην αγωγή περί κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ειδικές αγωγές, πιστοποιητικά κλπγ) στην αγωγή διανομής κοινού κλήρου, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου, ενστάσεις, πιστοποιητικά κλπδ) στη νόμιμη μοίρα, που περιλαμβάνει υπολογισμό νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία της, μέμψη άστοργης δωρεάς, αποποίηση, αποκλήρωσηε) στην αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης, που περιλαμβάνει θέματα αρμοδιότητας, διαδικασίας, άμυνας εναγομένου κλπ και στ) σε παράρτημα νομολογίας και υποδειγμάτων αιτήσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, που περιλαμβάνει την έκδοση κληρονομητηρίου, απογραφή κληρονομίας, άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου κ.ά.
 • 0
 • [1] ΔΙΑΘΗΚΕΣ24
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ24
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ25
 • Α. Αναγνωριστικές αγωγές επί διαθηκών27
 • I. Αναγνωριστική αγωγή περί της ύπαρξης διαθήκης27
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις27
 • 2. Στοιχεία της αγωγής28
 • 3. Δικονομικά ζητήματα29
 • 4. Άμυνα εναγομένου31
 • IΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη32
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις32
 • 2. Στοιχεία της αγωγής34
 • 3. Δικονομικά ζητήματα36
 • 4. Άμυνα εναγομένου39
 • IΙΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω μη τήρησης των νομίμων διατυπώσεων41
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις41
 • 2. Στοιχεία της αγωγής45
 • 3. Δικονομικά ζητήματα46
 • 4. Άμυνα εναγομένου49
 • IV. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω αντίθεσης στον νόμο ή στα χρηστά ήθη50
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις50
 • 2. Στοιχεία της αγωγής53
 • 3. Δικονομικά ζητήματα54
 • 4. Άμυνα εναγομένου55
 • V. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότητας56
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις56
 • 2. Στοιχεία της αγωγής56
 • 3. Δικονομικά ζητήματα57
 • 4. Άμυνα εναγομένου58
 • VΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας διαθήκης λόγω ασάφειας διατάξεών της59
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις59
 • 2. Στοιχεία της αγωγής60
 • 3. Δικονομικά ζητήματα61
 • 4. Άμυνα εναγομένου62
 • VII. Αναγνωριστική αγωγή περί της ακυρότητας συνδιαθήκης62
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις62
 • 2. Στοιχεία της αγωγής63
 • 3. Δικονομικά ζητήματα64
 • 4. Άμυνα εναγομένου65
 • VIIΙ. Αναγνωριστική αγωγή περί της πλαστότητας διαθήκης65
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις65
 • 2. Στοιχεία της αγωγής66
 • 3. Δικονομικά ζητήματα67
 • 4. Άμυνα εναγομένου68
 • Β. Ακυρωτικές αγωγές επί διαθηκών69
 • Ι. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απειλής69
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις69
 • 2. Στοιχεία της αγωγής70
 • 3. Δικονομικά ζητήματα72
 • 4. Άμυνα εναγομένου73
 • IΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας απάτης74
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις74
 • 2. Στοιχεία της αγωγής76
 • 3. Δικονομικά ζητήματα78
 • 4. Άμυνα εναγομένου79
 • IΙΙ. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας πλάνης του διαθέτη80
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις80
 • 2. Στοιχεία της αγωγής81
 • 3. Δικονομικά ζητήματα83
 • 4. Άμυνα εναγομένου84
 • IV. Αγωγή ακύρωσης διάταξης τελευταίας βούλησης εξαιτίας παράλειψης μεριδούχου85
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις85
 • 2. Στοιχεία της αγωγής86
 • 3. Δικονομικά ζητήματα87
 • 4. Άμυνα εναγομένου88
 • V. Αγωγή ακύρωσης διάταξης υπέρ συζύγου90
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις90
 • 2. Στοιχεία της αγωγής91
 • 3. Δικονομικά ζητήματα93
 • 4. Άμυνα εναγομένου94
 • Γ. Αγωγές κληροδόχου κατά του βεβαρημένου95
 • Ι. Προσωπική αγωγή κληροδόχου95
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις95
 • 2. Στοιχεία της αγωγής97
 • 3. Δικονομικά ζητήματα99
 • 4. Άμυνα εναγομένου100
 • ΙΙ. Εμπράγματες αγωγές κληροδόχου102
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις102
 • 2. Κοινά στοιχεία των αγωγών105
 • 3. Δικονομικά ζητήματα106
 • 4. Άμυνα εναγομένου107
 • Δ. Αγωγή περί της εκπλήρωσης τρόπου109
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις109
 • 2. Στοιχεία της αγωγής110
 • 3. Δικονομικά ζητήματα112
 • 4. Άμυνα εναγομένου112
 • Ε. Αναγνωριστική αγωγή καταπιστευματοδόχου113
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις113
 • 2. Στοιχεία της αγωγής116
 • 3. Δικονομικά ζητήματα117
 • 4. Άμυνα εναγομένου118
 • [2] ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ182
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ182
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ184
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις185
 • Ι. Έννοια και δικαιολογία της αγωγής περί κλήρου185
 • ΙΙ. Νομική φύση της αγωγής περί κλήρου188
 • Β. Διάδικοι189
 • Ι. Ενάγων189
 • 1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται ενεργητικά189
 • 2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά193
 • ΙΙ. Εναγόμενος194
 • 1. Πρόσωπα που νομιμοποιούνται παθητικά194
 • 2. Πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται παθητικά202
 • Γ. Αίτημα αγωγής204
 • Ι. Αναγνωριστικό αίτημα/ Η διαφορά αναγνωριστικής αγωγής περί κλήρου και απλής αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγής204
 • ΙΙ. Καταψηφιστικό αίτημα209
 • ΙΙΙ. Αρνητική αναγνωριστική του κληρονομικού δικαιώματος αγωγή210
 • Δ. Στοιχεία της αγωγής (Βάση αγωγής - Απόδειξη)210
 • Ι. Βάση της αγωγής και απόδειξη (γενικά)211
 • ΙΙ. Στοιχεία που δεν αποτελούν βάση της αγωγής217
 • ΙΙΙ. Βάση της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχου218
 • IV. Βάση της (απλής) αναγνωριστικής του κληρονομικού δικαιώματος αγωγής222
 • E. Αντικείμενο αγωγής223
 • I. Αντικείμενα της κληρονομίας (άρθρα 1871 και 1872 αρ. 1 ΑΚ)223
 • II. Το αντικατάλλαγμα (άρθρο 1872 αρ. 2 ΑΚ)226
 • 1. Έννοια226
 • 2. Νομική φύση227
 • 3. Προϋποθέσεις227
 • III. Κύρωση ανίσχυρης δικαιοπραξίας (άρθρο 1872 εδ. β΄ ΑΚ)228
 • IV. Επιλογή από τη νομολογία231
 • ΣΤ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα233
 • Ι. Αρμοδιότητα233
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα233
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα/διεθνής δικαιοδοσία234
 • ΙΙ. Διαδικασία236
 • ΙΙΙ. Εγγραφή των αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων/ κτηματολογικά φύλλα236
 • 1. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων236
 • 2. Καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα238
 • IV. Δικαστικό Ένσημο/Πιστοποιητικό Προϊσταμένου ΔΟΥ/ Επίδοση αγωγής στον οικονομικό Έφορο/Πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α./Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής239
 • 1. Δικαστικό ένσημο239
 • 2. Πιστοποιητικό προϊσταμένου ΔΟΥ241
 • 3. Επίδοση αγωγής στον οικονομικό Έφορο244
 • 4. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.244
 • 5. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής245
 • V. Δεδικασμένο/εκκρεμοδικία/εκτελεστότητα246
 • 1. Δεδικασμένο2
 • 2. Εκκρεμοδικία2
 • 3. Εκτελεστότητα2
 • VI. Μεταγραφή αποδοχής κληρονομίας246
 • VII. Σώρευση αγωγών250
 • Z. Άμυνα του εναγομένου254
 • I. Άρνηση της αγωγής255
 • II. Ενστάσεις257
 • 1. Ένσταση παραγραφής258
 • 2. Ένσταση χρησικτησίας264
 • 3. Ένσταση συνεισφοράς272
 • 4. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος (άρθρ. 281 ΑΚ)274
 • 5. Ενστάσεις κατά της περί κλήρου αγωγής νομίμου μεριδούχου276
 • 6. Ένσταση επισχέσεως (άρθρο 1875 § 2 ΑΚ)276
 • H. Ευθύνη και αξιώσεις του εναγομένου277
 • I. Γενικές παρατηρήσεις277
 • 1. Εισαγωγή277
 • 2. Νομική φύση277
 • 3. Διαβάθμιση της ευθύνης του νομέα της κληρονομίας278
 • II. Ευθύνη λόγω αδυναμίας απόδοσης των κληρονομιαίων ή λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσής τους281
 • 1. Ευθύνη του νομέα της κληρονομίας για απόδοση των αντικειμένων της κληρονομίας ή του αντικαταλλάγματος (γενικά - άρθρο 1873 ΑΚ)281
 • 2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ)285
 • 3. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 1 ΑΚ)285
 • 4. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)287
 • 5. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)288
 • 6. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)288
 • III. Ευθύνη για τα ωφελήματα289
 • 1. Ευθύνη καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1874 ΑΚ)290
 • 2. Ευθύνη καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1876 § 2 ΑΚ)291
 • 3. Ευθύνη κακόπιστου νομέα (άρθρο 1877 § 1 ΑΚ)292
 • 4. Ευθύνη κακόπιστου και υπερήμερου νομέα (άρθρο 1877 § 2 ΑΚ)292
 • 5. Ευθύνη του αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)293
 • IV. Δικονομικά ζητήματα των άρθρων 1874-1876 ΑΚ294
 • V. Αξίωση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνες295
 • 1. Σκοπός της ρύθμισης295
 • 2. Διακρίσεις δαπανών και κριτήρια διαβάθμισης της υποχρέωσης του ενάγοντος κληρονόμου296
 • 3. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα πριν από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 1875 § 1 ΑΚ)298
 • 4. Αξίωση δαπανών καλόπιστου νομέα μετά από την επίδοση της αγωγής και ο κακόπιστος νομέας (άρθρα 1876 § 2 ΑΚ, 1877 § 1 ΑΚ)298
 • 5. Αξίωση δαπανών αποκτήσαντος τη νομή με κολάσιμη πράξη (άρθρο 1878 ΑΚ)299
 • 6. Δικονομικά ζητήματα299
 • Θ. Αγωγή περί κλήρου και ειδικές αγωγές301
 • Ι. Διαφορές αγωγής περί κλήρου και διεκδικητικής301
 • ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 1881 ΑΚ303
 • Ι. Αγωγή παροχής πληροφοριών304
 • Ι. Σκοπός και περιεχόμενο της διάταξης304
 • ΙΙ. Ενάγων-εναγόμενος306
 • 1. Ενάγων - δικαιούχος παροχής πληροφοριών306
 • 2. Εναγόμενος –υπόχρεος παροχής πληροφοριών306
 • ΙΑ. Αγωγή περί κλήρου του αφάντου308
 • Ι. Περιεχόμενο της διάταξης308
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις και συνέπειες άσκησης της αγωγής310
 • ΙΙΙ. Παραγραφή311
 • [3] ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΗΡΟΥ366
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ366
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ366
 • Ι. Εισαγωγικά367
 • B. Η αγωγή διανομής του κοινού κλήρου368
 • I. Σχέση με την κοινή αγωγή διανομής368
 • II. Τα στοιχεία της αγωγής368
 • III. Εννοιολογική προσέγγιση επιμέρους στοιχείων της αγωγής369
 • IV. Αίτημα της αγωγής372
 • V. Διάδικοι373
 • VI. Φύση της αγωγής376
 • VII. Αντικειμενική σώρευση αγωγών377
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα377
 • Ι. Αρμοδιότητα377
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα377
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα378
 • ΙΙ. Διαδικασία378
 • ΙΙΙ. Απόδειξη378
 • IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων/καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα – Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ – Πιστοποιητικό φόρου κληρονομίας379
 • V. Η απόφαση και η εκτέλεσή της382
 • VI. Δεδικασμένο390
 • Δ. Άμυνα εναγομένου392
 • Ι. Άρνηση της αγωγής392
 • ΙΙ. Ενστάσεις392
 • 1. Ένσταση ότι ο κληρονομούμενος όρισε με τη διαθήκη του τον τρόπο της διανομής392
 • 2. Ένσταση ότι έχει αποκλεισθεί το δικαίωμα λύσης της κοινωνίας για ορισμένο χρόνο393
 • 3. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος για δικαστική διανομή394
 • 4. Ένσταση παραγραφής395
 • 5. Ένσταση χρησικτησίας395
 • 6. Ένσταση επισχέσεως396
 • 7. Ένσταση συνεισφοράς396
 • [4] ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ398
 • Άρθρα 1825-1845 ΑΚ406
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ406
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ406
 • Α. Γενικά408
 • Β. Δικαιούχοι της νόμιμης μοίρας410
 • I. Κατιόντες410
 • II. Γονείς411
 • III. Σύζυγος412
 • IV. Διαδοχή ή προσαύξηση412
 • Γ. Τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίρας415
 • I. Κληρονομική εγκατάσταση417
 • II. Κληροδοσία419
 • III. Χαριστικές παροχές420
 • Δ. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας421
 • I. Πραγματική κληρονομία – αφαίρεση χρεών422
 • II. Πλασματική κληρονομία423
 • III. Καταλογισμός στη νόμιμη μοίρα425
 • IV. Μέθοδος υπολογισμού426
 • V. Συνεισφορά428
 • Ε. Προσβολή και προστασία της νόμιμης μοίρας430
 • Ι. Ακυρότητα και ακυρωσία των διατάξεων δικαιοπραξιών αιτία θανάτου432
 • 1. Γενικά432
 • 2. Διαθήκη433
 • 3. Δωρεά αιτία θανάτου438
 • 4. Νέμηση ανιόντος439
 • 5. Ακυρότητα440
 • 6. Αναγνωριστική αγωγή444
 • 7. Ακυρωσία448
 • ΙΙ. Μέμψη άστοργης δωρεάς448
 • 1. Γενικά448
 • 2. Προϋποθέσεις449
 • 3. Υποκείμενες σε μέμψη δωρεές452
 • 4. Άσκηση του δικαιώματος465
 • 5. Αποτελέσματα468
 • 6. Καταβολή του ισαξίου469
 • 7. Αδικαιολόγητος πλουτισμός469
 • 8. Απόδοση καρπών470
 • 9. Παραίτηση471
 • 10. Παραγραφή471
 • ΙΙΙ. Αγωγή περί κλήρου471
 • IV. Ειδικές αγωγές483
 • ΣΤ. Απώλεια του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας486
 • Ι. Αποποίηση - Παραίτηση486
 • ΙΙ. Αποκλήρωση487
 • [5] ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ522
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ522
 • Α. Εισαγωγικά522
 • Β. Η αγωγή ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής της κληρονομίας λόγω πλάνης524
 • Ι. Τα στοιχεία της αγωγής524
 • ΙΙ. Αίτημα της αγωγής526
 • ΙΙΙ. Διάδικοι526
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα527
 • Ι. Αρμοδιότητα527
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα527
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα527
 • ΙΙ. Διαδικασία527
 • ΙΙΙ. Απόδειξη527
 • IV. Δικαστικό ένσημο - Εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων/κτηματολογικά φύλλα528
 • V. Η απόφαση528
 • Δ. Άμυνα εναγομένου528
 • Ι. Άρνηση της αγωγής528
 • ΙΙ. Ενστάσεις529
 • 1. Η ένσταση παραίτησης από το δικαίωμα ακύρωσης529
 • 2. Η ένσταση παραγραφής529
 • [6] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ538
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ538
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ538
 • Α. Κληρονομητήριο538
 • Β. Απογραφή κληρονομίας543
 • Γ. Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανηλίκου545
 • ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ*582
 • 0
 • 0