Νεώτερες εξελίξεις και προβληματισμοί Συνέδριο της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-527-6
Σελίδες: 584
Συγγραφέας: Α. Αλεφάντη, Α. Αντωνίου, Θ. Αραβάνης, Α. Γέροντας, Γ. Γκανασούλης, Χ. Δετσαρίδης, Κ. Καρατσώλης, Λ. Κιουσοπούλου, Α. Κουλίδης, Ε. Κουλουμπίνη, Ε. Λευθεριώτου, Ν. Μαμαλούγκας, Δ. Μέλισσας, Χ. Ντουχάνης, Ε. Τολέρης, Α. Χαροκόπου , Σ. Βλαχόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης, Γ. Γιαννακούρου, Κ. Γώγος, Π. Λαζαράτος, Α. Λιγωμένου, Γ. Μαραγκού, Χ. Μητκίδης, Δ. Οικονόμου, Α. Σακελλαροπούλου, Γ. Σιούτη
Επιμέλεια: Κ. Βαρδακαστάνης

Ο παρών τόμος αποτυπώνει τις εργασίες του Συνεδρίου της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νεότερες εξελίξεις και προβληματισμοί" που έγινε στο Ναύπλιο στις 10-12 Οκτωβρίου 2014. 

Το Συνέδριο είχε τις δύο προαναφερόμενες θεματικές ενότητες που απαρτίστηκαν από εισηγήσεις που κάλυψαν σειρά επί μέρους ζητημάτων και των δύο αυτών κεντρικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο τόμος διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα στο Τμήμα Ι «Περιβάλλον» και στο Τμήμα ΙΙ «Δημόσιες συμβάσεις». 

Στο τμήμα Ι για το περιβάλλον έχουν παρατεθεί οι εισηγήσεις που αφορούν κατά σειρά τις θεματικές ενότητες για την αυθαίρετη δόμηση, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα ειδικά ζητήματα  πολιτιστικού περιβάλλοντος, τις επεμβάσεις σε δάση και τη διαχείριση υδατικών πόρων και αποβλήτων και τα ειδικά ζητήματα δόμησης. 

Περαιτέρω, στο τμήμα ΙΙ για τις δημόσιες συμβάσεις υπάρχουν οι θεματικές ενότητες για τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, την ανάθεση δημόσιας σύμβασης και τις αναθέτουσες αρχές, τις ΣΔΙΤ, τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την δικαστική προστασία και τις εναλλακτικές μορφές (διαιτητική επίλυση διαφορών). 

Στον τόμο περιλαμβάνονται ακόμη σε ξεχωριστές ενότητες οι εναρκτήριες ομιλίες του Προέδρου του ΝΣΚ Μ. Απέσσου και του Διευθυντή στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. Nunes de Almeida, η καταληκτική ομιλία του Προέδρου ε.τ. του ΣτΕ κ. Ρίζου, καθώς επίσης και οι συνόψεις – συμπεράσματα του συνεδρίου αφενός στα ζητήματα περιβάλλοντος της Αντιπροέδρου ε.τ. ΣτΕ Α. Θεοφιλοπούλου και του Ομ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών Ι. Καράκωστα αφετέρου στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων του Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Παν/μίου Αθηνών Χ. Χρυσανθάκη και του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ Δ. Ράικου.

 • 0
 • ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ18
 • Μιχαήλ Απέσσος,Πρόεδρος ΝΣΚ18
 • Joaquim Nunes de Almeida,Διευθυντής στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής22
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ30
 • Περιβάλλον - Δημόσιες Συμβάσεις: Νεώτερες εξελίξεις - Προβληματισμοί,Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.30
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ36
 • Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις,Γλυκερία Π. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών36
 • Γεωργία και περιβάλλον στο ευρωπαϊκό δίκαιο: Ιδιόμορφες δημόσιες συμβάσεις,Ελένη Λευθεριώτου, Πάρεδρος ΝΣΚ50
 • ΤΜΗΜΑ Ι72
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ72
 • Α. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ72
 • Η αυθαίρετη δόμηση και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι και το νόμο 4014/2011,Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ72
 • Ταυτοποίηση - νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και πολιτική αξιοπιστία,Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος90
 • Νόμος 4178/2013 – Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - Παρατηρήσεις – Προβληματισμοί101
 • Αυθαίρετη δόμηση και ειδικότερες πτυχές κανόνων δικαίου,Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος114
 • Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ126
 • Μια πρώτη, συνολική, επισκόπηση των αλλαγών στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Σκέψεις και προβληματισμοί126
 • Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: μεθοδολογικά ζητήματα και ενσωμάτωση στο συνολικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού144
 • Η νομολογία για το χωρικό σχεδιασμό και ο Ν 4269/2014: η περίπτωση των Eιδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού158
 • Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ170
 • Επιδράσεις της κρίσης στη νομοθεσία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος,Νικόλαος Ρόζος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., Δ.Ν.170
 • Κριτήρια χαρακτηρισμού ακινήτων ως «μνημείων» και σχετικές σταθμίσεις στην σημερινή συγκυρία: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣΕ 1675/2014 παραπ. 7μ. (ήδη ΣΕ 3176/2015 7μ.)178
 • Παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια - Προβλήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής πολιτικών προστασίας,Γεώργιος Γκανασούλης, Γεν. Δ/ντής Πολεοδομίας ΥΠΕΝ194
 • Δ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ220
 • Το κεφάλαιο των επιτρεπτών επεμβάσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στον πρόσφατο Ν. 4280/2014: Προτεραιότητες της κρίσης ή κρίση προτεραιοτήτων;,Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος220
 • Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των υδατικών πόρων ως προϋπόθεση της αδειοδότησης έργων,Κωνσταντίνος Ε. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ258
 • Οι σημαντικότερες διευκρινίσεις στο θέμα των αποβλήτων της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ και του ΣτΕ,Αγγελική Χαροκόπου, Δικηγόρος270
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σύμπραξης δημόσιου ‑ ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων,Επαμεινώνδας Τολέρης, Διευθυντής ΥΠΕΝ298
 • E. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ310
 • Πολεοδόμηση και δάσος: Αλληλοαποκλεισμός ή συνύπαρξη;,Χρήστος Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας310
 • Από τους Γ.Ο.Κ. στην αρχιτεκτονική του Ν.Ο.Κ.,Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος326
 • Δόμηση στον αιγιαλό: Προστασία αιγιαλού και περιβαλλοντικό Σύνταγμα.Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος340
 • Ο αιγιαλός και η παραλία – Η λειτουργία τους – Η περιβαλλοντική τους διάσταση,Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους353
 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ362
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ362
 • Α. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ362
 • Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις στις δημόσιες συμβάσεις - Με αφορμή τις ΣτΕ 451/2013, 1943/2013,Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών362
 • Έγκριση επιμετρήσεων και λογαριασμών δημόσιου έργου μετά το Ν 4070/2012 (φ.82), που τροποποίησε το Ν 3669/2008 (φ.116),Αλέξανδρος Ροϊλός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους383
 • Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ392
 • Το επείγον ως λόγος εξαίρεσης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες επί δημοσίων συμβάσεων,Γιώργος Γεραπετρίτης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών392
 • Η εξουσία του εθνικού νομοθέτη σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο να θεσπίζει κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων δημοσίων συμβάσεων, ως προς την τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Υπόθεση C‑465/11, ΔΕΚ 13-12-2012, Forposta SA,Χρήστος Π. Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ406
 • Η επίδραση της νομολογίας των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση της νέας Οδηγίας 2014/24, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις,Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους425
 • Θέματα δημοσίων συμβάσεων στον τομέα περιβάλλοντος όπως προκύπτουν κατά την διαχείρισή τους από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ,Νικόλαος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Υποδ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΑΤ)441
 • Γ. ΣΔΙΤ452
 • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - Ο έλεγχός τους από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα - Η περίπτωση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου,Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν452
 • Οι συμβάσεις παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ469
 • Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ498
 • Πτυχές της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού επί δημόσιων συμβάσεων,Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν498
 • Παράλληλες αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Διασφάλιση της νομιμότητας ή ανασφάλεια δικαίου;Σκέψεις με αφορμή την ΕΣ 506/2014 (Τμήμα μείζονος – επταμελούς Σύνθεσης)Σπύρος Β. Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών510
 • Ο έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο - Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια,Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος ΕλΣυν514
 • Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ528
 • Η αποζημίωση του αναδόχου κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο στο δίκαιο δημοσίων έργων,Αποστόλης Γέροντας, Καθηγητής ΕΑΠ528
 • Απαγορεύσεις τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και δικαστική προστασία,Κυριάκος Π. Παπανικολάου, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ538
 • Διαιτητική επίλυση διαφορών από δημόσιες συμβάσεις και δημόσιο συμφέρον,Αντώνης Αντωνίου, Πάρεδρος ΝΣΚ545
 • ΣΥΝΟΨΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ564
 • Α. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ564
 • Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.564
 • Ιωάννης Καράκωστας, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών570
 • Β. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ576
 • Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών στο Τμήμα ΠΕ&ΔΔ Αθηνών, Δικηγόρος576
 • Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ580
 • 0
 • 0