Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-891-8
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Δ. Κιούπης

Το έργο «Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική» αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Δικαστική Ψυχιατρική» εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με την αξιόποινη πράξη, την ενοχή του δράστη, την ελευθερία της βούλησης, τη νομοθετική ρύθμιση, την ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό (36 ΠΚ), τη μερική ανικανότητα και τη μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό και τις έννομες συνέπειες αυτών. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με παράθεση πρακτικών εφαρμογών (π.χ. εξάρτηση από τα παίγνια, κλεπτομανία, πυρομανία κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Δικαστική Ψυχολογία» παρουσιάζονται ζητήματα αναφορικά με το μεθοδολογικό πρόβλημα (έλλειψη ενιαίας θεωρίας), τα ειδικά θέματα του κλινικού ψυχολόγου (σύγκρουση ρόλων), τα τεστ και τις δοκιμασίες, την απολογία του κατηγορουμένου, την κατάθεση του μάρτυρα και την ψυχολογία του δικαστή.

Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Ο πραγματογνώμων (δικαστικός ψυχίατρος - δικαστικός ψυχολόγος) στην ποινική δίκη» αναλύονται θέματα αναφορικά με τις ρυθμίσεις των άρθρων 183-208 ΚΠΔ, την επικοινωνία με το δικαστήριο, την αρμοδιότητα του δικαστή να διορίζει τον κατάλληλο πραγματογνώμονα, την ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή, το πεδίο λειτουργίας του πραγματογνώμονα, την ειδική περίπτωση της πραγματογνωμοσύνης επί ανθρώπων και ειδικότερα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης (άρθρα 199, 200 ΚΠΔ), τις δυσχέρειες στο έργο του πραγματογνώμονα, τις ιδιαιτερότητες της ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης, τον τεχνικό σύμβουλο και, τέλος, την κατανομή αρμοδιοτήτων ψυχιάτρου - δικαστή. Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται επίσης με παράθεση πρακτικών εφαρμογών, ενώ το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -17
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ Α΄Δικαστική ψυχιατρική5
 • 1. H αξιόποινη πράξη5
 • 2. Το βασικό ερώτημα: Πότε ο δράστης είναι ένοχος; Πότε φταίει;16
 • 3. Ελευθερία της βούλησης ή ετεροκαθορισμός18
 • 4. Η νομοθετική ρύθμιση29
 • 5. Η ειδικότερη διαμόρφωση των κριτηρίων στο πλαίσιο της μικτής μεθόδου33
 • 6. Το πρώτο επίπεδο της μικτής μεθόδου35
 • 6.1 Η νοσηρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών35
 • 6.2 Η διατάραξη της συνείδησης40
 • 7. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του πρώτου επιπέδου κρίσης σχετικά με την ανικανότητα για καταλογισμό45
 • 8. Το δεύτερο επίπεδο47
 • 9. Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό (36 ΠΚ)51
 • 10. Μερική ανικανότητα, μερικώς ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό54
 • 11. Οι έννομες συνέπειες56
 • 11.1 Ανικανότητα προς καταλογισμό56
 • 11.2 Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό58
 • 12. Η περίπτωση της υπαίτιας διατάραξης συνείδησης59
 • 13. Η ρύθμιση του άρθρου 36 παρ.2 ΠΚ63
 • 14. Το άρθρο 193 ΠΚ66
 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄68
 • Ανικανότητα για καταλογισμό68
 • Εξάρτηση από τα παίγνια70
 • Κλεπτομανία 72
 • Πυρομανία74
 • Ελαττωμένος καταλογισμός, μέθη75
 • Αμφισβήτηση για την ύπαρξη ελαττωμένου καταλογισμού77
 • Ανικανότητα για καταλογισμό81
 • ΜΕΡΟΣ Β΄Δικαστική ψυχολογία87
 • 1. Εισαγωγικά87
 • 2. Το μεθοδολογικό πρόβλημα (έλλειψη ενιαίας θεωρίας)91
 • 3. Ειδικά θέματα κλινικού ψυχολόγου - Σύγκρουση ρόλων94
 • 4. Τεστ και δοκιμασίες, παρατήρηση, συνέντευξη96
 • 5. Απολογία κατηγορουμένου103
 • 6. Η κατάθεση του μάρτυρα106
 • 6.1 Η αντίληψη του μάρτυρα108
 • 6.2 Η μνήμη του μάρτυρα114
 • 6.3 Το τρίτο στάδιο: η κατάθεση120
 • 6.4 Μια ιδιαίτερη περίπτωση: η αναγνώριση του δράστη124
 • 7. Η ψυχολογία του δικαστή129
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄Ο πραγματογνώμων (δικαστικός ψυχίατρος - δικαστικός ψυχολόγος) στην ποινική δίκη133
 • 1. Γενικά133
 • 2. Οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ (183-208)135
 • 3. Η επικοινωνία με το δικαστήριο (διαφορετική γλώσσα, διαφορετικοί ρόλοι)138
 • 4. Η αρμοδιότητα του δικαστή να διορίζει τον κατάλληλο πραγματογνώμονα. Οι δυσκολίες διάκρισης σε ορισμένες περιπτώσεις140
 • 5. Η ενημέρωση του πραγματογνώμονα από τον δικαστή143
 • 6. Το πεδίο λειτουργίας του πραγματογνώμονα145
 • 7. Η ειδική περίπτωση της πραγματογνωμοσύνης επί ανθρώπων και ειδικότερα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης (άρθρα 199, 200 ΚΠΔ)146
 • 8. Δυσχέρειες στο έργο του πραγματογνώμονα150
 • 9. Οι ιδιαιτερότητες της ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης152
 • 10. Τεχνικός σύμβουλος155
 • 11. Κατανομή αρμοδιοτήτων ψυχιάτρου - δικαστή. Ο τελικός ρόλος του δικαστή156
 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄159
 • Το δικαστήριο δεν αποδέχεται το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης159
 • Γνωστοποίηση πραγματογνώμονα161
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ163
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ169
 • 0
 • 0