Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-975-5
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης

Στο έργο «Η Διαιτησία» προτάσσεται ως «Εισαγωγή» μια θεωρητική προσέγγιση του θεσμού της διαιτησίας και ακολουθούν τα νομοθετικά κείμενα με τη νομολογία ταξινομημένη κατʼ άρθρο. 

Το βιβλίο μαζί με την Εισαγωγή περιλαμβάνει 10 κεφάλαια: την Διαιτησία κατά τον ΚΠολΔ, Διατάξεις περί Διαιτησίας του ΑΚ, Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958, Δημόσια έργα και Διαιτησία, Διαιτησία ΤΕΕ, Ειδικές διατάξεις όταν διαιτητές είναι δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, Διαιτησία κατά τους κανόνες του ICC και Εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω DAB.

Μέσω του αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου ενισχύεται η διευκόλυνση του αναγνώστη στην έρευνά του.

 • -23
 • [1] EΙΣΑΓΩΓΗ3
 • 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 3
 • 2. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 4
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού της διαιτησίας – Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 4
 • Β. Διάκριση της διαιτησίας από άλλες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (amicable settlement, mediation, conciliation, διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, DAB, mini-trial)5
 • 3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ10
 • Α. Η διαιτησία υπό το πρίσμα του Συντάγματος10
 • Β. Η νομική φύση του θεσμού της διαιτησίας 12
 • Γ. Ad hoc και θεσμική διαιτησία14
 • Δ. Εσωτερική και διεθνής διαιτησία17
 • 4. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 20
 • 5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ24
 • Α. Στελέχωση Διαιτητικού Δικαστηρίου - Δυνατότητα Επιλογής των μελών του - Εξειδίκευση των διαιτητών 24
 • Β. Εμπιστευτικότητα - εχεμύθεια της διαιτητικής διαδικασίας 28
 • Γ. Δυνατότητα διαμόρφωσης της διαιτητικής διαδικασίας30
 • Δ. Εκτέλεση – «Ικανότητα Επιβολής» διαιτητικής απόφασης33
 • Ε. Χρονική διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας 35
 • ΣΤ. Κόστος της διαιτητικής διαδικασίας 38
 • 6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΛΠ)40
 • Α. Πολυμερής Διαιτησία40
 • Β. Συμμετοχή Τρίτων στη διαιτητική διαδικασία47
 • Β1. Συμμετοχή σε εκκρεμή δίκη ενώπιον των κρατικών δικαστηρίων και μεταγενέστερη διενέργεια διαιτητικής διαδικασίας48
 • Β.1.1. Ανακοίνωση Δίκης48
 • Β.1.2. Πρόσθετη παρέμβαση50
 • Β.2. Συμμετοχή σε εκκρεμή διαιτητική δίκη51
 • Β.2.1. Πρόσθετη Παρέμβαση51
 • Β.2.2. Ανακοίνωση Δίκης53
 • Γ. Ασφαλιστικά μέτρα 54
 • Γ.1. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής διαιτησίας55
 • Γ. 2. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας57
 • 7. Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ61
 • [2] Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ69
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ69
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ69
 • Άρθρο 867. – (Διαφορές που υπάγονται σε διαιτησία)69
 • Άρθρο 868. – (Συμφωνία για διαιτησία που αφορά μελλοντικές διαφορές)79
 • Άρθρο 869. – (Τύπος της συμφωνίας διαιτησίας)80
 • Άρθρο 870. – (Ένσταση υπαγωγής σε διαιτησία και συμφωνία διαιτησίας ενώπιον του δικαστηρίου)86
 • Άρθρο 871. – (Ποιοι μπορούν να ορισθούν διαιτητές)88
 • Άρθρο 871Α. – (Δικαστικοί λειτουργοί ως διαιτητές ή επιδιαιτητές) 90
 • Άρθρο 872. – (Ορισμός διαιτητών)94
 • Άρθρο 873. – (Κλήση του αντισυμβαλλόμενου να ορίσει διαιτητή)96
 • Άρθρο 874. – (Ορισμός επιδιαιτητή)97
 • Άρθρο 875. – (Αντικατάσταση διαιτητή και επιδιαιτητή)99
 • Άρθρο 876. – (Ορισμός διαιτητή ή επιδιαιτητή από τρίτον)100
 • Άρθρο 877. – (Ανέκκλητος ο διορισμός διαιτητή και επιδιαιτητή)101
 • Άρθρο 878. – (Ορισμός διαιτητή και επιδιαιτητή από το δικαστήριο)102
 • Άρθρο 879. – (Κατάλογος διαιτητών στο δικαστήριο)104
 • Άρθρο 880. – (Ορισμός μη υποχρεωτικός - άρνηση εκπλήρωσης καθηκόντων)105
 • Άρθρο 881. – (Ευθύνη διαιτητή και επιδιαιτητή)107
 • Άρθρο 882. – (Αμοιβές και έξοδα)109
 • Άρθρο 882Α. – (Αμοιβή διαιτητή η επιδιαιτητή που είναι δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός)114
 • Άρθρο 883. – (Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητή και επιδιαιτητή) 117
 • Άρθρο 884. – (Καθυστέρηση διαδικασίας ή έκδοσης απόφασης)120
 • Άρθρο 885. – (Λόγοι παύσης ισχύος της συμφωνίας διαιτησίας) 121
 • Άρθρο 886. – (Διαδικασία διαιτησίας - δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών – ισότητα διαδίκων)125
 • Άρθρο 887. – (Εκδίκαση χωρίς την σύμπραξη ενός μέρους - παρεμπίπτοντα ζητήματα)134
 • Άρθρο 888. – (Διεξαγωγή αποδείξεων)135
 • Άρθρο 889. – (Ασφαλιστικά μέτρα)136
 • Άρθρο 890. – (Εφαρμοστέο δίκαιο)138
 • Άρθρο 891. – (Τρόπος λήψης της απόφασης)139
 • Άρθρο 892. – (Διαιτητική απόφαση) 143
 • Άρθρο 893. – (Ολοκλήρωση και κατάθεση της διαιτητικής απόφασης)147
 • Άρθρο 894. – (Διόρθωση ή ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης)151
 • Άρθρο 895. – (Ένδικα μέσα)152
 • Άρθρο 896. – (Δεδικασμένο)153
 • Άρθρο 897. – (Λόγοι ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης)154
 • Άρθρο 898. – (Αρμόδιο δικαστήριο για την αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης)178
 • Άρθρο 899. – (Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Προθεσμία)179
 • Άρθρο 900. – (Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης)182
 • Άρθρο 901. – (Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης) 185
 • Άρθρο 902. – (Μόνιμες διαιτησίες στα Επιμελητήρια κλπ)187
 • Άρθρο 903. – (Δεδικασμένο αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης)188
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ193
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ193
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ193
 • Άρθρο 16. –193
 • Άρθρο 65. –194
 • Άρθρο 76. – (Ομοδικία αναγκαστική - συνέπειες)195
 • Άρθρο 98. – (Ειδική πληρεξουσιότητα)196
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ197
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ197
 • Άρθρο 263. – (Χρόνος υποβολής ένστασης)197
 • Άρθρο 264. – (Παραπομπή της υπόθεσης στη διαιτησία)198
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ199
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ199
 • Άρθρο 685. – (Ανεπίτρεπτη η διαιτησία)199
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ200
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ200
 • Άρθρο 905. – (Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου)200
 • Άρθρο 906. – (Κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής)202
 • Άρθρο 918. – (Αναγκαστική εκτέλεση βάσει [και] διαιτητικής απόφασης)205
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ207
 • (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ)207
 • Άρθρο 46 (ΕισΝΚΠολΔ). –207
 • Άρθρο 47 (ΕισΝΚΠολΔ). –208
 • Άρθρο 48 (ΕισΝΚΠολΔ). – (Διαιτησία Επιμελητηρίων)209
 • Άρθρο 49 (ΕισΝΚΠολΔ). – (Διαιτησία του Δημοσίου)210
 • Άρθρο 73 (ΕισΝΚΠολΔ). – (Αγωγή κακοδικίας κατά διαιτητή κ.λπ.)213
 • [3] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ219
 • (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ)219
 • Άρθρο 263. – (Διακοπή παραγραφής)219
 • Άρθρο 269. – Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κ.λπ.219
 • [4] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ223
 • (Ν 2735/1999)223
 • Ν 2735/1999223
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ223
 • Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής223
 • Άρθρο 2. – Ορισμοί και ερμηνευτικοί κανόνες225
 • Άρθρο 3. – Γνωστοποιήσεις226
 • Άρθρο 4. – Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων226
 • Άρθρο 5. – Έκταση δικαστικής παρέμβασης226
 • Άρθρο 6. – Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ227
 • Άρθρο 7. – Ορισμός - Τύπος227
 • Άρθρο 8. – Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής228
 • Άρθρο 9. – Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα (βλ. και άρθρο 17)228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ229
 • Άρθρο 10. – Αριθμός διαιτητών229
 • Άρθρο 11. – Ορισμός διαιτητών229
 • Άρθρο 12. – Λόγοι εξαίρεσης230
 • Άρθρο 13. – Διαδικασία εξαίρεσης230
 • Άρθρο 14. – Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή231
 • Άρθρο 15. – Διορισμός αντικαταστάτη διαιτητή232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ233
 • Άρθρο 16. – Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του233
 • Άρθρο 17. – Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ235
 • Άρθρο 18. – Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης235
 • Άρθρο 19. – Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων236
 • Άρθρο 20. – Τόπος διαιτησίας237
 • Άρθρο 21. – Έναρξη της διαιτησίας237
 • Άρθρο 22. – Γλώσσα238
 • Άρθρο 23. – Αγωγικό και ανταγωγικό αίτημα238
 • Άρθρο 24. – Ακροαματική και γραπτή διαδικασία239
 • Άρθρο 25. – Ερημοδικία240
 • Άρθρο 26. – Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο240
 • Άρθρο 27. – Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων240
 • Άρθρο 28. – Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς241
 • Άρθρο 29. – Λήψη αποφάσεων από περισσότερους διαιτητές241
 • Άρθρο 30. – Συμβιβασμός242
 • Άρθρο 31. – Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης242
 • Άρθρο 32. – Περάτωση διαδικασίας - Αμοιβή και έξοδα242
 • Άρθρο 33. – Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ244
 • Άρθρο 34. – Η αγωγή ακύρωσης244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ247
 • Άρθρο 35. – Δεδικασμένο και εκτελεστότητα247
 • Άρθρο 36. – Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων248
 • Άρθρο 37. – Τελικές διατάξεις248
 • [5] ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ251
 • (ΝΔ 4220/1961)251
 • ΝΔ 4220/1961251
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ251
 • Άρθρον πρώτον. –251
 • Άρθρον δεύτερον. –251
 • ΣΥΜΒΑΣΙΣΠερί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων251
 • Άρθρον 1. – 251
 • Άρθρον 2. – 253
 • Άρθρον 3. – 254
 • Άρθρον 4. – 255
 • Άρθρον 5. – 257
 • Άρθρον 6. – 260
 • Άρθρον 7. – 260
 • Άρθρον 8. – 261
 • Άρθρον 9. – 261
 • Άρθρον 10. –261
 • Άρθρον 11. –262
 • Άρθρον 12. –262
 • Άρθρον 13. –263
 • Άρθρον 14. –263
 • Άρθρον 15. –263
 • Άρθρον 16. –264
 • [6] ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ267
 • (Ν 3669/2008 ΚΑΙ Ν 3614/2007)267
 • Α΄. Ν 3669/2008267
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ267
 • Άρθρο 78. – Διαιτητική Επίλυση Διαφορών267
 • Β΄. Ν 3614/2007268
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013268
 • Άρθρο 25Α. – Διαδικασία Διαιτησίας 268
 • Γ΄. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ)273
 • [7] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΕΕ283
 • (ΠΔ 723/1979)283
 • ΠΔ 723/1979283
 • ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ283
 • Άρθρο 1. –283
 • Άρθρο 2. –286
 • Άρθρο 3. –286
 • Άρθρο 4. –286
 • Άρθρο 5. –287
 • Άρθρο 6. –287
 • Άρθρο 7. –287
 • Άρθρο 8. –288
 • Άρθρο 9. –288
 • Άρθρο 10. –289
 • Άρθρο 11. –289
 • [8] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ293
 • (Ν 1816/1988 ΚΑΙ Ν 2331/1995)293
 • Α.΄ Ν 1816/1988 (όπως ισχύει)293
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ293
 • Άρθρο 4. –293
 • Άρθρο 5. – 293
 • Άρθρο 6. – 294
 • Β΄. Ν 2331/1995296
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Ολομελεια Αρειου Παγου - Διαιτησιες Σχολη Δικαστων - Ποινικες και αλλες Διαταξεις296
 • Άρθρο 17. –296
 • Άρθρο 18. –300
 • [9] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ICC305
 • (ICC Arbitration Rules και σχετική ελληνική νομολογία)305
 • 1. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ305
 • 2. ICC ARBITRATION RULES308
 • INTRODUCTORY PROVISIONS308
 • Article 1. – International Court of Arbitration308
 • Article 2. – Definitions308
 • Article 3. – Written Notifications or Communications; Time Limits309
 • COMMENCING THE ARBITRATION310
 • Article 4. – Request for Arbitration310
 • Article 5. – Answer to the Request; Counterclaims311
 • Article 6. – Effect of the Arbitration Agreement313
 • MULTIPLE PARTIES, MULTIPLE CONTRACTS AND CONSOLIDATION314
 • Article 7. – Joinder of Additional Parties314
 • Article 8. – Claims Between Multiple Parties315
 • Article 9. – Multiple Contracts316
 • Article 10. – Consolidation of Arbitrations316
 • THE ARBITRAL TRIBUNAL316
 • Article 11. – General Provisions316
 • Article 12. – Constitution of the Arbitral Tribunal Number of Arbitrators317
 • Article 13. – Appointment and Confirmation of the Arbitrators318
 • Article 14. – Challenge of Arbitrators320
 • Article 15. – Replacement of Arbitrators320
 • THE ARBITRAL PROCEEDINGS321
 • Article 16. – Transmission of the File to the Arbitral Tribunal321
 • Article 17. – Proof of Authority321
 • Article 18. – Place of the Arbitration321
 • Article 19. – Rules Governing the Proceedings322
 • Article 20. – Language of the Arbitration322
 • Article 21. – Applicable Rules of Law322
 • Article 22. – Conduct of the Arbitration322
 • Article 23. – Terms of Reference323
 • Article 24. – Case Management Conference and Procedural Timetable324
 • Article 25. – Establishing the Facts of the Case325
 • Article 26. – Hearings325
 • Article 27. – Closing of the Proceedings and Date for Submission of Draft Awards326
 • Article 28. – Conservatory and Interim Measures326
 • Article 29. – Emergency Arbitrator327
 • AWARDS328
 • Article 30. – Time Limit for the Final Award328
 • Article 31. – Making of the Award328
 • Article 32. – Award by Consent329
 • Article 33. – Scrutiny of the Award by the Court329
 • Article 34. – Notification, Deposit and Enforceability of the Award329
 • Article 35. – Correction and Interpretation of the Award; Remission of Awards330
 • Article 36. – Advance to Cover the Costs of the Arbitration330
 • Article 37. – Decision as to the Costs of the Arbitration332
 • MISCELLANEOUS333
 • Article 38. – Modified Time Limits333
 • Article 39. – Waiver333
 • Article 40. – Limitation of Liability333
 • Article 41. – General Rule333
 • APPENDIX I – STATUTES OF THE INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION334
 • Article 1. – Function334
 • Article 2. – Composition of the Court334
 • Article 3. – Appointment334
 • Article 4. – Plenary Session of the Court335
 • Article 5. – Committees335
 • Article 6. – Confidentiality335
 • Article 7. – Modification of the Rules of Arbitration335
 • APPENDIX II – INTERNAL RULES OF THE INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION336
 • Article 1. – Confidential Character of the Work of the International Court of Arbitration336
 • Article 2. – Participation of Members of the International Court of Arbitration in ICC Arbitration337
 • Article 3. – Relations Between the Members of the Court and the ICC National Committees and Groups337
 • Article 4. – Committee of the Court338
 • Article 5. – Court Secretariat338
 • Article 6. – Scrutiny of Arbitral Awards339
 • APPENDIX III – ARBITRATION COSTS AND FEES339
 • Article 1. – Advance on Costs339
 • Article 2. – Costs and Fees341
 • Article 3. – ICC as Appointing Authority343
 • Article 4. – Scales of Administrative Expenses and Arbitrator’s Fees343
 • APPENDIX IV – CASE MANAGEMENT TECHNIQUES347
 • APPENDIX V – EMERGENCY ARBITRATOR RULES348
 • Article 1. – Application for Emergency Measures348
 • Article 2. – Appointment of the Emergency Arbitrator; Transmission of the File350
 • Article 3. – Challenge of an Emergency Arbitrator350
 • Article 4. – Place of the Emergency Arbitrator Proceedings351
 • Article 5. – Proceedings351
 • Article 6. – Order351
 • Article 7. – Costs of the Emergency Arbitrator Proceedings352
 • Article 8. – General Rule353
 • 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ICC356
 • ICC ARBITRATION CLAUSES354
 • Standard ICC Arbitration Clause354
 • ICC Arbitration Without Emergency Arbitrator 354
 • Escalation Clauses354
 • [10] ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ D.A.B.363
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ369
 • 0
 • 0