Λογιστικά βιβλία και στοιχεία Κανόνες επιμέτρησης - αποτίμησης Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014 Παραδείγματα - Εφαρμογές - Σχόλια
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-976-2
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Β - Χρ. Ναούμ, Ορ. Βλησμάς, Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η δεύτερη -μετά την πρώτη έγκαιρη και έγκυρη- επιτυχημένη έκδοση του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα», κρίθηκε επιβεβλημένη, ιδίως μετά και τη δημοσίευση της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Τα αναλυτικά παραδείγματα και οι εφαρμογές που συνόδευαν τη θεωρία και τα σχόλια στην πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, ενώ, παράλληλα, αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν το ελληνικό λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα – 2η έκδοση 2016» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτωνΛογιστικά ΑρχείαΠαραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξειςΑρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΚανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεωνΑρχή του δεδουλευμένουΠροσάρτημα (σημειώσεις)Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΕφαρμογές για το κλείσιμο της χρήσης για πολύ μικρές και μικρές οντότητεςΥποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΝέο σχέδιο λογαριασμώνΣύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα δεύτερη έκδοση στοχεύει να αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, στέλεχος επιχείρησης αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος και κατόπιν η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 118
 • Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους18
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ18
 • Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής18
 • Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων20
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ22
 • 1. Γενικά22
 • 2. Κατηγορίες μεγέθους23
 • 2.1. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ24
 • 2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014)28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 232
 • Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία32
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ32
 • Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία32
 • Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία33
 • Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος34
 • Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων37
 • Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων37
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ38
 • 1. Λογιστικά αρχεία38
 • 1.1. Ορισμός - περιεχόμενο38
 • 1.2. Λογιστική και φορολογική βάση40
 • 2. Απλογραφικά βιβλία45
 • 2.1. Περιεχόμενο45
 • 3. Διπλογραφικά βιβλία47
 • 3.1. Υπόχρεοι47
 • 3.2. Τρόπος τήρησης48
 • 4. Λοιπά λογιστικά αρχεία49
 • 4.1. Γενικά49
 • 4.2. Το Μητρώο Παγίων50
 • 4.3. Το αρχείο αποθεμάτων51
 • 4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)52
 • 4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα52
 • 4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων53
 • 5. Στοιχεία ή τεκμήρια56
 • 5.1. Γενικά56
 • 5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων57
 • 5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης58
 • 5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης59
 • 5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων 60
 • 6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 364
 • Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις64
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ64
 • Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης64
 • Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου65
 • Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο66
 • Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου67
 • Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών67
 • Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης69
 • Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο69
 • Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου70
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ71
 • 1. Τα στοιχεία πωλήσεων71
 • 1.1. Τιμολόγιο71
 • 1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο72
 • 1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου73
 • 1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο75
 • 1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών79
 • 1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων85
 • 1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 488
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων88
 • NOMOΘΕΣΙΑ88
 • Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων88
 • Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων89
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ91
 • 1. Εισαγωγή91
 • 2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένου98
 • 2.1. Διπλογραφικά βιβλία99
 • 2.2. Απλογραφικά βιβλία106
 • 2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδου106
 • 2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδου107
 • 3. Το προσάρτημα (σημειώσεις)108
 • 3.1. Μικρές οντότητες109
 • 3.2. Μεγάλες και μεσαίες οντότητες111
 • 4. Εργασίες κλεισίματος και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων111
 • 4.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου112
 • 4.1.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία113
 • 4.1.2. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με διπλογραφικά βιβλία117
 • 4.2. Η απογραφή και η επιμέτρησή της121
 • 4.2.1. Η απογραφή οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία121
 • 4.2.2. Η απογραφή οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία123
 • 4.3. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων125
 • 4.3.1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων οντότητων με απλογραφικα βιβλία126
 • 4.3.2. Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία128
 • 4.4. Επιμέτρηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων134
 • 4.4.1. Προβλέψεις134
 • 4.4.2. Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων136
 • 4.4.3. Επιμέτρηση υποχρεώσεων138
 • 4.4.4. Αναγνώριση κρατικών ενισχύσεων - επιχορηγήσεων138
 • 4.5. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης139
 • 4.5.1. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα απλογραφικά βιβλία140
 • 4.5.2. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα διπλογραφικά βιβλία141
 • 4.6. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι εγγραφές κλεισίματος145
 • 4.6.1. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στα απλογραφικά βιβλία145
 • 4.6.2. Οι οικονομικές καταστάσεις στα διπλογραφικά βιβλία152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5166
 • NOMOΘΕΣΙΑ166
 • Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία166
 • Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία169
 • Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών170
 • Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία170
 • Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις171
 • Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι172
 • Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία172
 • Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων176
 • Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης177
 • Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα178
 • Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών179
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ180
 • 1. Γενικά180
 • 2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία181
 • 2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 183
 • 2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση190
 • 2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)201
 • 2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία202
 • 2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών204
 • 2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων 206
 • 2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία209
 • 2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεων209
 • 2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 216
 • 2.10. Αναβαλλόμενοι φόροι216
 • 2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία217
 • 3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα223
 • 3.1. Γενικά223
 • 3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό224
 • 3.3. Έξοδα κατ’ είδος226
 • 3.4. Άσκηση εφαρμογής226
 • 4. Στοιχεία της καθαρής θέσης237
 • 5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα238
 • 5.1. Συναλλαγματική ισοτιμία238
 • 5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων239
 • 5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6240
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις240
 • NOMOΘΕΣΙΑ240
 • Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων240
 • Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές244
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ248
 • 1. Γενικά για το προσάρτημα248
 • 2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα250
 • 3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)259
 • 4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7272
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις272
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ272
 • Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης272
 • Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης273
 • Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση274
 • Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων277
 • Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες279
 • Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων279
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ282
 • 1. Εισαγωγή282
 • 2. Το λογιστικό πρόβλημα282
 • 3. Η έννοια του ελέγχου285
 • 3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες285
 • 3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες288
 • 3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι288
 • 4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης290
 • 5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων293
 • 6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις299
 • 7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων303
 • 7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες304
 • 7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες317
 • 7.3. Κοινές δραστηριότητες321
 • 8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8324
 • Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις324
 • NOMOΘΕΣΙΑ324
 • Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή324
 • Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις325
 • Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων327
 • Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις327
 • Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος327
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ328
 • 1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων 328
 • 2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων329
 • 3. Απογραφή έναρξης330
 • 4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)331
 • 5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις331
 • 6. Παραπομπές333
 • 7. Σημαντική μεταβατική διάταξη (παρ. 6, άρθρου 38, Ν 4308/2014)333
 • 8. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)334
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9336
 • Ορισμοί336
 • 1. Γενικά336
 • 2. Γλωσσάριο338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10361
 • Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων361
 • Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης361
 • Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης364
 • Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις367
 • Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις368
 • Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις369
 • Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)370
 • Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων371
 • Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες372
 • Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)372
 • Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)375
 • Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις378
 • Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις379
 • Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις380
 • Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)381
 • Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης382
 • Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012383
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11385
 • Σχέδιο λογαριασμών385
 • 1. Ομάδες Λογαριασμών385
 • 2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμών397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12400
 • Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις400
 • Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος401
 • Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1.401
 • ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία406
 • Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2.406
 • ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων410
 • Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1.410
 • Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2.412
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ416
 • 0
 • 0