Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-969-4
Σελίδες: 608
Συγγραφέας: Α. Κουτσουλέλος, Μ. Γεωργιάδου, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Ρεντούλης
Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Με το συλλογικό έργο υπό τον τίτλο «Αναγκαστική Εκτέλεση - Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015)» παρουσιάζονται διεξοδικά τα σημαντικότερα ζητήματα που αναφύονται στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015). Συγκεκριμένα, μέσα από τη συνδυαστική παράθεση θεωρίας και νομολογίας αναλύονται στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες οι προϋποθέσεις, η νομιμοποίηση και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, η προδικασία και η έκδοση απογράφου, οι κατʼ ιδίαν μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης και οι εκτελεστικές δίκες, η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων, η ανακοπή του καθʼ ου η εκτέλεση και του τρίτου, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου και ειδικών περιουσιακών στοιχείων, η αναγκαστική διαχείριση, ο εκούσιος πλειστηριασμός και η προσωπική κράτηση. Κεντρικός άξονας του έργου αποτελεί η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του με το Ν 4335/2015 κατά το μέρος που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η έκδοση συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των σχετικών δικογράφων και με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, που διευκολύνει σημαντικά τον χρήστη της έκδοσης κατά την ανεύρεση του θέματος που τον απασχολεί.

 • -25
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ1
 • 1. Έννοια και λειτουργία1
 • 2. Νομικό πλαίσιο2
 • IΙ. ΟΡΓΑΝΑ3
 • 1. Γενικά3
 • 2. Άμεσα ή κύρια3
 • Δικαστικός επιμελητής4
 • Διορισμός – εντολή προς δικαστικό επιμελητή5
 • Περιεχόμενο της εντολής5
 • 3. Έμμεσα ή βοηθητικά9
 • Όργανα σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων10
 • 4. Δικαστήρια10
 • ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ13
 • 1. Γενικά13
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση14
 • Καθολικοί διάδοχοι15
 • Οιονεί καθολικοί διάδοχοι16
 • Ειδικοί διάδοχοι16
 • Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου17
 • Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα18
 • Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση18
 • 3. Παθητική νομιμοποίηση19
 • Καθολικοί διάδοχοι19
 • Οιονεί καθολικοί διάδοχοι20
 • Ειδικοί διάδοχοι20
 • Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου21
 • Αλλοδαπό Δημόσιο25
 • IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ27
 • 1. Προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης28
 • 2. Εκτελεστοί τίτλοι – Έννοια και σημασία28
 • α) Οι τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. πρώτη ΚΠολΔ)29
 • β) Οι αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. δεύτερη ΚΠολΔ)31
 • Έννοια προσωρινής εκτελεστότητας31
 • Δημόσια κατάθεση37
 • Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας37
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση40
 • γ) Οι διαιτητικές αποφάσεις41
 • δ) Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν δικαστικό συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων41
 • ε) Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 42
 • στ) Οι διαταγές πληρωμής42
 • ζ) Οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου43
 • η) Λοιποί τίτλοι εκ του νόμου προβλεπόμενοι44
 • θ) Αλλοδαποί τίτλοι47
 • Δικαστικές αποφάσεις48
 • Διαδικασία50
 • Η επιφύλαξη του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου51
 • 3. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης54
 • 4. Απαίτηση βέβαιη55
 • Διαλυτική αίρεση55
 • Απόδειξη πλήρωσης της αίρεσης 56
 • Ιδιωτικό έγγραφο για την απόδειξη της αίρεσης 58
 • Απόδειξη μελλοντικών γεγονότων 60
 • Εξάρτηση της εκτελεστότητας από μελλοντικό γεγονός 60
 • Μεταγενέστερα γεγονότα που δεν προκύπτουν από την ίδια την απόφαση61
 • Ρύθμιση απαιτήσεων Τραπεζών από ανατοκισμό61
 • 5. Απαίτηση εκκαθαρισμένη63
 • 6. Εκτέλεση επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων66
 • V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ69
 • 1. Έννοια69
 • 2. Περιαφή εκτελεστότητας71
 • Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστήριου τύπου είναι: 73
 • 3. Προϋποθέσεις έκδοσης74
 • Στοιχεία αίτησης 74
 • Αρμοδιότητα75
 • Άρνηση χορήγησης76
 • 4. Έκδοση άλλου απόγραφου77
 • VI. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ79
 • 1. Έναρξη-Λήξη αναγκαστικής εκτέλεσης79
 • 2. Ενέργειες προδικασίας80
 • Αντίγραφο απογράφου80
 • Σύνταξη επιταγής86
 • Κοινοποιήσεις90
 • VII. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ99
 • 1. Γενικά99
 • Άμεση αναγκαστική εκτέλεση99
 • Έμμεση αναγκαστική εκτέλεση99
 • Αναπληρωματική αναγκαστική εκτέλεση 99
 • 2. Παράδοση ή απόδοση κινητών100
 • 3. Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων102
 • 4. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους103
 • 5. Υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένης πράξης110
 • 6. Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης119
 • 7. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης132
 • 8. Υποχρέωση παράδοσης ή απόδοσης παιδιού138
 • 9. Υποχρέωση από μη τήρηση αποφάσεωνγια επικοινωνία παιδιού140
 • 10. Χρηματικές απαιτήσεις142
 • VIII. ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ145
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο145
 • 2. Διαδικασία145
 • 3. Παρέμβαση145
 • 4. Ένδικα μέσα146
 • 5. Αναστολή147
 • 6. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων147
 • IX. ΑΝΑΚΟΠH ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ149
 • 1. Έννοια, φύση και λειτουργία150
 • 2. Προσβαλλόμενες πράξεις152
 • 3. Προϋποθέσεις παραδεκτού154
 • Υλική αρμοδιότητα154
 • Τοπική αρμοδιότητα155
 • Ενεργητική νομιμοποίηση156
 • Ο καθ’ ου η εκτέλεση156
 • Περιπτωσιολογία164
 • Προθεσμία άσκησης167
 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής167
 • Η νομική φύση των προθεσμιών168
 • Έμμεση εκτέλεση170
 • Επίκληση και απόδειξη του εμπροθέσμου171
 • Η νέα ρύθμιση171
 • Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων172
 • Αοριστία της ανακοπής172
 • 4. Εφαρμοστέα διαδικασία173
 • Η άσκηση της ανακοπής174
 • Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης175
 • Αποδεικτική διαδικασία175
 • Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη179
 • 5. Περιεχόμενο του δικογράφου181
 • Η φύση των λόγων ανακοπής181
 • Τα είδη των λόγων ανακοπής182
 • Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου182
 • Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου182
 • Περιπτωσιολογία183
 • Πεδίο εφαρμογής190
 • Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο192
 • Λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη διαγνωστική δίκη, ως ενστάσεις192
 • Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν192
 • Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής199
 • Αίτημα ανακοπής200
 • 6. Απόφαση200
 • 7. Ένδικα μέσα201
 • Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα201
 • Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας 202
 • X. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ203
 • 1. Έννοια, φύση και λειτουργία203
 • 2. Προϋποθέσεις παραδεκτού206
 • Υλική αρμοδιότητα206
 • Τοπική αρμοδιότητα206
 • Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκων207
 • Παθητική νομιμοποίηση διαδίκων209
 • Προθεσμία άσκησης210
 • Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων212
 • Ορισμένο της ανακοπής213
 • 3. Εφαρμοστέα διαδικασία213
 • Η άσκηση της ανακοπής213
 • Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – άμυνα των καθ’ ων214
 • Αποδεικτική διαδικασία215
 • Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη216
 • 4. Περιεχόμενο δικογράφου216
 • Λόγοι216
 • Η κυριότητα217
 • Άλλο εμπράγματο δικαίωμα του τρίτου218
 • Η νομή219
 • Η απαγόρευση διάθεσης220
 • 5. Απόφαση και ένδικα μέσα224
 • XI. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ227
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης227
 • 2. Ακατάσχετα229
 • 3. Πώς γίνεται η κατάσχεση 231
 • 4. Βεβαιωτικός όρκος231
 • 5. Έκθεση κατάσχεσης232
 • 6. Διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης233
 • 7. Αντίγραφο ή περίληψη της έκθεσης της κατάσχεσης237
 • 8. Σύνταξη πράξης κατάθεσης στον συμβολαιογράφο238
 • 9. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης - Δημοσιεύσεις238
 • 10. Μεσεγγυούχος239
 • 11. Νομική φύση της κατάσχεσης240
 • XII. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ243
 • 1. Διαδικασία243
 • 2. Πράγματα υποκείμενα σε φθορά 247
 • 3. Σειρά κατακύρωσης 247
 • 4. Πλειοδοσία - Μη καταβολή πλειστηριάσματος 248
 • 5. Αναπλειστηριασμός249
 • 6. Μη εμφάνιση πλειοδοτών - Αναβολή πλειστηριασμού 252
 • 7. Χρηματιστηριακές αξίες253
 • 8. Καρποί253
 • 9. Κατακύρωση253
 • 10. Αναγγελίες258
 • 11. Ματαίωση πλειστηριασμού - Δήλωση συνέχισης - Υποκατάσταση στη θέση του επισπεύδοντος262
 • 12. Διανομή πλειστηριάσματος264
 • 13. Πίνακας κατάταξης δανειστών268
 • Προνόμια268
 • Γενικά προνόμια269
 • Ειδικά προνόμια272
 • Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη272
 • Τυχαία κατάταξη274
 • Ειδικές περιπτώσεις274
 • 14. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης - Διανομή 275
 • 15. Βιβλίο πλειστηριασμών 285
 • ΧIΙΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ287
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις287
 • 2. Αντικείμενο κατάσχεσης290
 • Γενικά290
 • Ειδικές περιπτώσεις292
 • Εξαιρέσεις 294
 • Πράγματα υποκείμενα σε άμεση φθορά295
 • Εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες295
 • Απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες295
 • Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών295
 • Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ300
 • Η δημόσια περιουσία300
 • 3. Κατασχετήριο έγγραφο301
 • Περιεχόμενο 301
 • Ακριβής περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίωνγίνεται η κατάσχεση 302
 • Ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση303
 • Επιταγή304
 • Διορισμός αντικλήτου304
 • Διαδικασία304
 • Κοινοποιήσεις307
 • 4. Συνέπειες για τον τρίτο310
 • 5. Δήλωση - Δικαιώματα τρίτου313
 • Δήλωση313
 • Καταφατική δήλωση318
 • Αρνητική δήλωση323
 • Συνέπειες δήλωσης. Αποζημίωση 325
 • Ανακοπή327
 • Ανακοπή του τρίτου337
 • 6. Δικαιώματα οφειλέτη339
 • 7. Ειδικά για τις τραπεζικές καταθέσεις339
 • XIV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, TΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ349
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης349
 • 2. Πώς γίνεται η κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης352
 • 3. Διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης355
 • 4. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης359
 • 5. Σύνταξη πράξης κατάθεσης στον συμβολαιογράφο361
 • 6. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης361
 • 7. Μεσεγγυούχος364
 • 8. Νομική φύση κατάσχεσης – Τύχη μισθώσεων365
 • XV. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ369
 • 1. Διαδικασία369
 • 2. Ειδικά για τον πλειστηριασμό πλοίου374
 • 3. Πώληση374
 • 4. Σειρά κατακύρωσης375
 • 5. Κατακύρωση - Μη καταβολή πλειστηριάσματος376
 • 6. Αναπλειστηριασμός380
 • 7. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών381
 • 8. Αναβολή πλειστηριασμού387
 • 9. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Δήλωση συνέχισης - Υποκατάσταση στη θέση του επισπεύδοντος388
 • 10. Αναστολή πλειστηριασμού391
 • 11. Διανομή πλειστηριάσματος - Πίνακας κατατάξης - Ανακοπή392
 • XVI. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ393
 • 1. Νομική φύση του πλειστηριασμού 393
 • 2. Ανατροπή κατάσχεσης 396
 • XVII. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ399
 • 1. Έννοια399
 • 2. Διαφορές από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό400
 • 3. Εφαρμοστέες διατάξεις401
 • XVIII. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ405
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις405
 • 2. Έννοια ειδικών περιουσιακών στοιχείων406
 • Περιουσιακό δικαίωμα406
 • Μεταβιβαστό δικαίωμα407
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας407
 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 408
 • Κατάσχεση επιχείρησης 409
 • Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή410
 • Προσύμφωνο410
 • Εργολαβικό αντάλλαγμα410
 • Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ412
 • Δικαίωμα άσκησης επικαρπίας412
 • Λοιπά δικαιώματα412
 • 3. Προϋποθέσεις413
 • Υποβολή αίτησης414
 • Αρμόδιο δικαστήριο414
 • Διαδικασία415
 • Απόφαση δικαστηρίου 417
 • Συνέπειες επίδοσης της απόφασης420
 • 4. Κατάσχεση421
 • 5. Διαχείριση423
 • Διορισμός διαχειριστή423
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή424
 • Λογοδοσία διαχειριστή426
 • Παύση διαχείρισης427
 • XIX. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ429
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις429
 • 2. Προϋποθέσεις431
 • Υποβολή αίτησης431
 • Αρμόδιο δικαστήριο 431
 • Διαδικασία432
 • Απόφαση δικαστηρίου432
 • 3. Επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης434
 • Συνέπειες της επιβολής 435
 • 4. Διαχειριστής437
 • Εξουσίες/Δικαιώματα437
 • Υποχρεώσεις 439
 • Ειδικότερα η υποχρέωση προς λογοδοσία441
 • Αντικατάσταση441
 • 5. Επόπτης διαχείρισης441
 • 6. Αναγγελίες δανειστών442
 • Διαδικασία 442
 • Συνέπειες443
 • 7. Παύση444
 • XX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ447
 • 1. Γενικά447
 • Νομικό πλαίσιο 447
 • Έννοια προσωπικής κράτησης449
 • Συνταγματικότητα προσωπικής κράτησης449
 • Επιτρεπτό κατά το ΔΣΑΠΔ 450
 • Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 452
 • 2. Προϋποθέσεις453
 • Είδος απαίτησης453
 • Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων455
 • Αρμόδιο δικαστήριο 457
 • Διαδικασία 458
 • Ένδικα μέσα458
 • 3. Πότε δεν επιτρέπεται459
 • Απαγόρευση απαγγελίας προσωπικής κράτησης για ορισμένες απαιτήσεις459
 • Απαγόρευση απαγγελίας προσωπικής κράτησης για ορισμένα πρόσωπα 460
 • 4. Προϋποθέσεις εκτέλεσης462
 • Απόφαση462
 • Διάρκεια της προσωπικής κράτησης 465
 • Προδικασία 466
 • Σύλληψη του οφειλέτη 468
 • 5. Αντιρρήσεις οφειλέτη 469
 • Κατά τη σύλληψη469
 • Μετά από τη σύλληψη 472
 • 6. Φυλάκιση οφειλέτη473
 • 7. Απόλυση οφειλέτη475
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ479
 • 1. Επιταγή προς πληρωμή481
 • 2. Επιταγή προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο487
 • 3. Επιταγή προς απόδοση χρήσης μισθίου491
 • 4. Ανακοπή του καθ’ ου κατά της εκτέλεσης493
 • 5. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης499
 • 6. Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης503
 • 7. Αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό509
 • 8. Κατασχετήριο έγγραφο στα χέρια τραπεζών ως τρίτων517
 • 9. Αίτηση και σημείωμα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου523
 • 10. Αγωγή αδικοπραξίας λόγω εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών με αίτημα προσωπικής κράτησης531
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ537
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ557
 • 0
 • 0