Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-514-6
Σελίδες: 608
Συγγραφέας: Α. Κουτσουλέλος, Μ. Γεωργιάδου, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Ρεντούλης
Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Με το συλλογικό έργο υπό τον τίτλο «Αναγκαστική Εκτέλεση - Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015)» παρουσιάζονται διεξοδικά τα σημαντικότερα ζητήματα που αναφύονται στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει μετά από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015). Συγκεκριμένα, μέσα από τη συνδυαστική παράθεση θεωρίας και νομολογίας αναλύονται στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες οι προϋποθέσεις, η νομιμοποίηση και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, η προδικασία και η έκδοση απογράφου, οι κατʼ ιδίαν μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης και οι εκτελεστικές δίκες, η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων, η ανακοπή του καθʼ ου η εκτέλεση και του τρίτου, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου και ειδικών περιουσιακών στοιχείων, η αναγκαστική διαχείριση, ο εκούσιος πλειστηριασμός και η προσωπική κράτηση. Κεντρικός άξονας του έργου αποτελεί η πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του με το Ν 4335/2015 κατά το μέρος που εισήγαγε νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η έκδοση συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των σχετικών δικογράφων και με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, που διευκολύνει σημαντικά τον χρήστη της έκδοσης κατά την ανεύρεση του θέματος που τον απασχολεί.

 • 0
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ26
 • 1. Έννοια και λειτουργία26
 • 2. Νομικό πλαίσιο27
 • IΙ. ΟΡΓΑΝΑ28
 • 1. Γενικά28
 • 2. Άμεσα ή κύρια28
 • Δικαστικός επιμελητής29
 • Διορισμός – εντολή προς δικαστικό επιμελητή30
 • Περιεχόμενο της εντολής30
 • 3. Έμμεσα ή βοηθητικά34
 • Όργανα σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων35
 • 4. Δικαστήρια35
 • ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ38
 • 1. Γενικά38
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση39
 • Καθολικοί διάδοχοι40
 • Οιονεί καθολικοί διάδοχοι41
 • Ειδικοί διάδοχοι41
 • Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου42
 • Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα43
 • Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση43
 • 3. Παθητική νομιμοποίηση44
 • Καθολικοί διάδοχοι44
 • Οιονεί καθολικοί διάδοχοι45
 • Ειδικοί διάδοχοι45
 • Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου46
 • Αλλοδαπό Δημόσιο50
 • IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ52
 • 1. Προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης53
 • 2. Εκτελεστοί τίτλοι – Έννοια και σημασία53
 • α) Οι τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. πρώτη ΚΠολΔ)54
 • β) Οι αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. δεύτερη ΚΠολΔ)56
 • Έννοια προσωρινής εκτελεστότητας56
 • Δημόσια κατάθεση62
 • Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας62
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση65
 • γ) Οι διαιτητικές αποφάσεις66
 • δ) Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν δικαστικό συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων66
 • ε) Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 67
 • στ) Οι διαταγές πληρωμής67
 • ζ) Οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου68
 • η) Λοιποί τίτλοι εκ του νόμου προβλεπόμενοι69
 • θ) Αλλοδαποί τίτλοι72
 • Δικαστικές αποφάσεις73
 • Διαδικασία75
 • Η επιφύλαξη του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου76
 • 3. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης79
 • 4. Απαίτηση βέβαιη80
 • Διαλυτική αίρεση80
 • Απόδειξη πλήρωσης της αίρεσης 81
 • Ιδιωτικό έγγραφο για την απόδειξη της αίρεσης 83
 • Απόδειξη μελλοντικών γεγονότων 85
 • Εξάρτηση της εκτελεστότητας από μελλοντικό γεγονός 85
 • Μεταγενέστερα γεγονότα που δεν προκύπτουν από την ίδια την απόφαση86
 • Ρύθμιση απαιτήσεων Τραπεζών από ανατοκισμό86
 • 5. Απαίτηση εκκαθαρισμένη88
 • 6. Εκτέλεση επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων91
 • V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ94
 • 1. Έννοια94
 • 2. Περιαφή εκτελεστότητας96
 • Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστήριου τύπου είναι: 98
 • 3. Προϋποθέσεις έκδοσης99
 • Στοιχεία αίτησης 99
 • Αρμοδιότητα100
 • Άρνηση χορήγησης101
 • 4. Έκδοση άλλου απόγραφου102
 • VI. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ104
 • 1. Έναρξη-Λήξη αναγκαστικής εκτέλεσης104
 • 2. Ενέργειες προδικασίας105
 • Αντίγραφο απογράφου105
 • Σύνταξη επιταγής111
 • Κοινοποιήσεις115
 • VII. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ124
 • 1. Γενικά124
 • Άμεση αναγκαστική εκτέλεση124
 • Έμμεση αναγκαστική εκτέλεση124
 • Αναπληρωματική αναγκαστική εκτέλεση 124
 • 2. Παράδοση ή απόδοση κινητών125
 • 3. Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων127
 • 4. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους128
 • 5. Υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένης πράξης135
 • 6. Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης144
 • 7. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης157
 • 8. Υποχρέωση παράδοσης ή απόδοσης παιδιού163
 • 9. Υποχρέωση από μη τήρηση αποφάσεωνγια επικοινωνία παιδιού165
 • 10. Χρηματικές απαιτήσεις167
 • VIII. ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ170
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο170
 • 2. Διαδικασία170
 • 3. Παρέμβαση170
 • 4. Ένδικα μέσα171
 • 5. Αναστολή172
 • 6. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων172
 • IX. ΑΝΑΚΟΠH ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ174
 • 1. Έννοια, φύση και λειτουργία175
 • 2. Προσβαλλόμενες πράξεις177
 • 3. Προϋποθέσεις παραδεκτού179
 • Υλική αρμοδιότητα179
 • Τοπική αρμοδιότητα180
 • Ενεργητική νομιμοποίηση181
 • Ο καθ’ ου η εκτέλεση181
 • Περιπτωσιολογία189
 • Προθεσμία άσκησης192
 • Σκοπός και πεδίο εφαρμογής192
 • Η νομική φύση των προθεσμιών193
 • Έμμεση εκτέλεση195
 • Επίκληση και απόδειξη του εμπροθέσμου196
 • Η νέα ρύθμιση196
 • Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων197
 • Αοριστία της ανακοπής197
 • 4. Εφαρμοστέα διαδικασία198
 • Η άσκηση της ανακοπής199
 • Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης200
 • Αποδεικτική διαδικασία200
 • Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη204
 • 5. Περιεχόμενο του δικογράφου206
 • Η φύση των λόγων ανακοπής206
 • Τα είδη των λόγων ανακοπής207
 • Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου207
 • Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου207
 • Περιπτωσιολογία208
 • Πεδίο εφαρμογής215
 • Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο217
 • Λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη διαγνωστική δίκη, ως ενστάσεις217
 • Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν217
 • Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής224
 • Αίτημα ανακοπής225
 • 6. Απόφαση225
 • 7. Ένδικα μέσα226
 • Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα226
 • Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας 227
 • X. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ228
 • 1. Έννοια, φύση και λειτουργία228
 • 2. Προϋποθέσεις παραδεκτού231
 • Υλική αρμοδιότητα231
 • Τοπική αρμοδιότητα231
 • Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκων232
 • Παθητική νομιμοποίηση διαδίκων234
 • Προθεσμία άσκησης235
 • Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων237
 • Ορισμένο της ανακοπής238
 • 3. Εφαρμοστέα διαδικασία238
 • Η άσκηση της ανακοπής238
 • Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – άμυνα των καθ’ ων239
 • Αποδεικτική διαδικασία240
 • Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη241
 • 4. Περιεχόμενο δικογράφου241
 • Λόγοι241
 • Η κυριότητα242
 • Άλλο εμπράγματο δικαίωμα του τρίτου243
 • Η νομή244
 • Η απαγόρευση διάθεσης245
 • 5. Απόφαση και ένδικα μέσα249
 • XI. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ252
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης252
 • 2. Ακατάσχετα254
 • 3. Πώς γίνεται η κατάσχεση 256
 • 4. Βεβαιωτικός όρκος256
 • 5. Έκθεση κατάσχεσης257
 • 6. Διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης258
 • 7. Αντίγραφο ή περίληψη της έκθεσης της κατάσχεσης262
 • 8. Σύνταξη πράξης κατάθεσης στον συμβολαιογράφο263
 • 9. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης - Δημοσιεύσεις263
 • 10. Μεσεγγυούχος264
 • 11. Νομική φύση της κατάσχεσης265
 • XII. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ268
 • 1. Διαδικασία268
 • 2. Πράγματα υποκείμενα σε φθορά 272
 • 3. Σειρά κατακύρωσης 272
 • 4. Πλειοδοσία - Μη καταβολή πλειστηριάσματος 273
 • 5. Αναπλειστηριασμός274
 • 6. Μη εμφάνιση πλειοδοτών - Αναβολή πλειστηριασμού 277
 • 7. Χρηματιστηριακές αξίες278
 • 8. Καρποί278
 • 9. Κατακύρωση278
 • 10. Αναγγελίες283
 • 11. Ματαίωση πλειστηριασμού - Δήλωση συνέχισης - Υποκατάσταση στη θέση του επισπεύδοντος287
 • 12. Διανομή πλειστηριάσματος289
 • 13. Πίνακας κατάταξης δανειστών293
 • Προνόμια293
 • Γενικά προνόμια294
 • Ειδικά προνόμια297
 • Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη297
 • Τυχαία κατάταξη299
 • Ειδικές περιπτώσεις299
 • 14. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης - Διανομή 300
 • 15. Βιβλίο πλειστηριασμών 310
 • ΧIΙΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ312
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις312
 • 2. Αντικείμενο κατάσχεσης315
 • Γενικά315
 • Ειδικές περιπτώσεις317
 • Εξαιρέσεις 319
 • Πράγματα υποκείμενα σε άμεση φθορά320
 • Εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες320
 • Απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες320
 • Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών320
 • Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ325
 • Η δημόσια περιουσία325
 • 3. Κατασχετήριο έγγραφο326
 • Περιεχόμενο 326
 • Ακριβής περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίωνγίνεται η κατάσχεση 327
 • Ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση328
 • Επιταγή329
 • Διορισμός αντικλήτου329
 • Διαδικασία329
 • Κοινοποιήσεις332
 • 4. Συνέπειες για τον τρίτο335
 • 5. Δήλωση - Δικαιώματα τρίτου338
 • Δήλωση338
 • Καταφατική δήλωση343
 • Αρνητική δήλωση348
 • Συνέπειες δήλωσης. Αποζημίωση 350
 • Ανακοπή352
 • Ανακοπή του τρίτου362
 • 6. Δικαιώματα οφειλέτη364
 • 7. Ειδικά για τις τραπεζικές καταθέσεις364
 • XIV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, TΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ374
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης374
 • 2. Πώς γίνεται η κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης377
 • 3. Διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης380
 • 4. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης384
 • 5. Σύνταξη πράξης κατάθεσης στον συμβολαιογράφο386
 • 6. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης386
 • 7. Μεσεγγυούχος389
 • 8. Νομική φύση κατάσχεσης – Τύχη μισθώσεων390
 • XV. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ394
 • 1. Διαδικασία394
 • 2. Ειδικά για τον πλειστηριασμό πλοίου399
 • 3. Πώληση399
 • 4. Σειρά κατακύρωσης400
 • 5. Κατακύρωση - Μη καταβολή πλειστηριάσματος401
 • 6. Αναπλειστηριασμός405
 • 7. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών406
 • 8. Αναβολή πλειστηριασμού412
 • 9. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Δήλωση συνέχισης - Υποκατάσταση στη θέση του επισπεύδοντος413
 • 10. Αναστολή πλειστηριασμού416
 • 11. Διανομή πλειστηριάσματος - Πίνακας κατατάξης - Ανακοπή417
 • XVI. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ418
 • 1. Νομική φύση του πλειστηριασμού 418
 • 2. Ανατροπή κατάσχεσης 421
 • XVII. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ424
 • 1. Έννοια424
 • 2. Διαφορές από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό425
 • 3. Εφαρμοστέες διατάξεις426
 • XVIII. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ430
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις430
 • 2. Έννοια ειδικών περιουσιακών στοιχείων431
 • Περιουσιακό δικαίωμα431
 • Μεταβιβαστό δικαίωμα432
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας432
 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 433
 • Κατάσχεση επιχείρησης 434
 • Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή435
 • Προσύμφωνο435
 • Εργολαβικό αντάλλαγμα435
 • Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ437
 • Δικαίωμα άσκησης επικαρπίας437
 • Λοιπά δικαιώματα437
 • 3. Προϋποθέσεις438
 • Υποβολή αίτησης439
 • Αρμόδιο δικαστήριο439
 • Διαδικασία440
 • Απόφαση δικαστηρίου 442
 • Συνέπειες επίδοσης της απόφασης445
 • 4. Κατάσχεση446
 • 5. Διαχείριση448
 • Διορισμός διαχειριστή448
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή449
 • Λογοδοσία διαχειριστή451
 • Παύση διαχείρισης452
 • XIX. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ454
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις454
 • 2. Προϋποθέσεις456
 • Υποβολή αίτησης456
 • Αρμόδιο δικαστήριο 456
 • Διαδικασία457
 • Απόφαση δικαστηρίου457
 • 3. Επιβολή της αναγκαστικής διαχείρισης459
 • Συνέπειες της επιβολής 460
 • 4. Διαχειριστής462
 • Εξουσίες/Δικαιώματα462
 • Υποχρεώσεις 464
 • Ειδικότερα η υποχρέωση προς λογοδοσία466
 • Αντικατάσταση466
 • 5. Επόπτης διαχείρισης466
 • 6. Αναγγελίες δανειστών467
 • Διαδικασία 467
 • Συνέπειες468
 • 7. Παύση469
 • XX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ472
 • 1. Γενικά472
 • Νομικό πλαίσιο 472
 • Έννοια προσωπικής κράτησης474
 • Συνταγματικότητα προσωπικής κράτησης474
 • Επιτρεπτό κατά το ΔΣΑΠΔ 475
 • Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 477
 • 2. Προϋποθέσεις478
 • Είδος απαίτησης478
 • Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων480
 • Αρμόδιο δικαστήριο 482
 • Διαδικασία 483
 • Ένδικα μέσα483
 • 3. Πότε δεν επιτρέπεται484
 • Απαγόρευση απαγγελίας προσωπικής κράτησης για ορισμένες απαιτήσεις484
 • Απαγόρευση απαγγελίας προσωπικής κράτησης για ορισμένα πρόσωπα 485
 • 4. Προϋποθέσεις εκτέλεσης487
 • Απόφαση487
 • Διάρκεια της προσωπικής κράτησης 490
 • Προδικασία 491
 • Σύλληψη του οφειλέτη 493
 • 5. Αντιρρήσεις οφειλέτη 494
 • Κατά τη σύλληψη494
 • Μετά από τη σύλληψη 497
 • 6. Φυλάκιση οφειλέτη498
 • 7. Απόλυση οφειλέτη500
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ504
 • 1. Επιταγή προς πληρωμή506
 • 2. Επιταγή προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο512
 • 3. Επιταγή προς απόδοση χρήσης μισθίου516
 • 4. Ανακοπή του καθ’ ου κατά της εκτέλεσης518
 • 5. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης524
 • 6. Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης528
 • 7. Αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό534
 • 8. Κατασχετήριο έγγραφο στα χέρια τραπεζών ως τρίτων542
 • 9. Αίτηση και σημείωμα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου548
 • 10. Αγωγή αδικοπραξίας λόγω εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών με αίτημα προσωπικής κράτησης556
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ562
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ582
 • 0
 • 0