Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-973-1
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Κ. Κουτσουλέλος

Με την έκδοση «Πολιτική Δικονομία» επιχειρείται ευσύνοπτα και κατανοητά η παρουσίαση της ύλης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά από τις ουσιώδεις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν 4335/2015. 

Ειδικότερα, τα ζητήματα που αναπτύσσονται αφορούν στο γενικό μέρος (π.χ. δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, διαδικαστικές προϋποθέσεις, ομοδικία, θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, επιδόσεις, διαδικαστικές πράξεις), τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια (π.χ. αγωγή, ερημοδικία, απόφαση, δεδικασμένο), την απόδειξη, τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, την αναγκαστική εκτέλεση (προϋποθέσεις και μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης, προδικασία, ανακοπή, κατάσχεση και πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων, εκούσιος πλειστηριασμός, κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, προσωπική κράτηση), τις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία και τη διανομή. 

Στο τέλος του έργου «Πολιτική Δικονομία» παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄8
 • ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ10
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ22
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ24
 • Α΄. Έννοια - Πηγές24
 • Β΄. Δικαιοδοσία26
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις26
 • 2. Περιεχόμενο26
 • 3. Διεθνής δικαιοδοσία31
 • 4. Ετεροδικία31
 • 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας33
 • 6. Εξέταση της δικαιοδοσίας33
 • Γ΄. Αρμοδιότητα34
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις34
 • 2. Υλική αρμοδιότητα34
 • α) Συνήθης υλική aρμοδιότητα35
 • β) Εξαιρετική υλική αρμοδιότητα38
 • 3. Τοπική αρμοδιότητα ή δωσιδικία43
 • α) Νόμιμη δωσιδικία43
 • β) Αποκλειστικές δωσιδικίες44
 • γ) Συντρέχουσες δωσιδικίες48
 • δ) Κατά παρέκταση δωσιδικία51
 • ε) Κατά παραπομπή δωσιδικία53
 • 4. Έρευνα αρμοδιότητας54
 • Δ΄. Εξαίρεση54
 • Ε΄. Η δίκη57
 • 1. Έννοια57
 • 2. Σκοποί58
 • 3. Υποκείμενα59
 • 4. Διακρίσεις59
 • ΣΤ΄. Διαδικαστικές προϋποθέσεις60
 • 1. Έννοια60
 • 2. Έρευνα - Συνέπειες68
 • Ζ΄. Προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας69
 • 1. Έννοια69
 • Η΄. Ομοδικία71
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις71
 • 2. Απλή ομοδικία71
 • 3. Αναγκαστική ομοδικία73
 • Θ΄. Παρέμβαση75
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις75
 • 2. Κύρια παρέμβαση75
 • 3. Πρόσθετη παρέμβαση 77
 • Ι΄. Προσεπίκληση81
 • 1. Έννοια81
 • 2. Προϋποθέσεις81
 • 3. Τρόπος άσκησης82
 • 4. Συνέπειες82
 • 5. Δικαστική προσεπίκληση84
 • ΙΑ΄. Ανακοίνωση84
 • 1. Έννοια84
 • 2. Προϋποθέσεις85
 • 3. Τρόπος άσκησης85
 • 4. Συνέπειες85
 • 5. Διαφορές μεταξύ ανακοίνωσης και προσεπίκλησης86
 • IB΄. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές87
 • 1. Έννοια87
 • 2. Οι αρχές ειδικότερα87
 • α) Αρχή συζήτησης - αρχή ανάκρισης - μικτό σύστημα (άρθρ. 106, 107, 108 ΚΠολΔ)87
 • β) Η αρχή του φυσικού δικαστή (άρθρ. 8 Συντ. και 109 ΚΠολΔ)88
 • γ) Η αρχή της ισότητας και της ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 20 παρ. 2 Συντ. και 110 ΚΠολΔ)89
 • δ) Η αρχή τήρησης της προδικασίας (άρθρ. 111 παρ. 2 ΚΠολΔ)90
 • ε) Η αρχή της προφορικότητας ή της εγγραφής διεξαγωγής της δίκης (άρθρ. 111 παρ. 1 και 115 ΚΠολΔ)90
 • στ) Η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων (άρθρ. 93 παρ. 2 Συντ. 113 και 114 ΚΠολΔ)91
 • ζ) Η αρχή της οικονομίας της δίκης92
 • η) Η αρχή της αμεσότητας92
 • θ) Η αρχή της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης (άρθρ. 93 παρ. 3 Συντ. και 305 ΚΠολΔ)92
 • ι) Η αρχή της αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης (άρθρ. 93 παρ. 3 Συντ.)92
 • ια) Η αρχή της καλής πίστης και το καθήκον της αλήθειας (άρθρ. 116 ΚΠολΔ)93
 • ιβ) Η αρχή της συσσώρευσης ή το αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι 94
 • ιγ) Διαμεσολάβηση (άρθρ. 116Α ΚΠολΔ)95
 • ΙΓ΄. Τα δικαστικά έγγραφα95
 • 1. Έννοια95
 • 2. Διακρίσεις95
 • ΙΔ΄. Επιδόσεις97
 • 1. Έννοια97
 • 2. Όργανα επίδοσης98
 • 3. Τόπος επίδοσης99
 • 4. Πως γίνεται η επίδοση - Έκθεση επίδοσης104
 • 5. Χρόνος επίδοσης105
 • 6. Σε ποιόν γίνεται η επίδοση105
 • ΙΕ΄. Αντίκλητος106
 • 1. Έννοια106
 • 2. Διορισμός106
 • 3. Η εξουσία του αντικλήτου106
 • 4. Παύση εξουσίας107
 • 5. Διαφορές αντικλήτου - δικαστικού πληρεξουσίου108
 • IΣΤ΄. Δικονομικές προθεσμίες108
 • 1. Έννοια108
 • 2. Διακρίσεις108
 • 3. Έναρξη - Λήξη - Υπολογισμός109
 • 4. Διακοπή - Αναστολή110
 • 5. Παράταση - Σύντμηση111
 • ΙΖ΄. Η επαναφορά των πραγμάτων112
 • 1. Έννοια - Προϋποθέσεις112
 • 2. Συζήτηση της αίτησης113
 • IΗ΄. Διαδικαστικές πράξεις114
 • 1. Έννοια114
 • 2. Διακρίσεις114
 • 3. Τα ελαττώματα (ανίσχυρο) των διαδικαστικών πράξεων116
 • 4. Διαφορές μορφών του ανίσχυρου119
 • α) Ανυπόστατη - Άκυρη:119
 • β) Άκυρη - Απαράδεκτη:120
 • ΙΘ΄. Εγγυοδοσία120
 • 1. Έννοια120
 • 2. Πώς γίνεται120
 • 3. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση121
 • 4. Η τύχη της εγγύησης121
 • 5. Εγγυοδοσία για δικαστικά έξοδα121
 • Κ΄. Δικαστικά έξοδα122
 • 1. Έννοια122
 • 2. Προκαταβολή των εξόδων123
 • 3. Κατανομή των εξόδων124
 • 4. Συμψηφισμός126
 • 5. Προσδιορισμός - Απόδοση127
 • ΚΑ΄. Το ευεργέτημα της πενίας128
 • 1. Έννοια128
 • 2. Υποκείμενα128
 • 3. Πώς παρέχεται129
 • 4. Περιεχόμενο του ευεργετήματος129
 • 5. Παύση, ανάκληση ή περιορισμός130
 • 6. Αποτελέσματα130
 • ΚΒ΄. Ποινές131
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις131
 • II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ132
 • Α΄. Απόπειρα συμβιβασμού132
 • 1. Έννοια - Περιεχόμενο132
 • 2. Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών133
 • 3. Δικαστική μεσολάβηση133
 • 4. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση134
 • Β΄. Αγωγή135
 • 1. Έννοια135
 • 2. Διακρίσεις135
 • Γ΄. Άσκηση - Στοιχεία αγωγής138
 • 1. Τρόπος άσκησης138
 • 2. Στοιχεία αγωγής140
 • Δ΄. Σώρευση αγωγών142
 • 1. Έννοια142
 • 2. Επικουρική σώρευση142
 • Ε΄. Συνέπειες άσκησης αγωγής144
 • 1. Διακρίσεις144
 • 2. Ουσιαστικές συνέπειες144
 • 3. Δικονομικές συνέπειες144
 • ΣΤ΄. Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση146
 • 1. Γενικά - Πινάκιο146
 • 2. Συμπλήρωση παραλείψεων147
 • 3. Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου148
 • Ζ΄. Συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο148
 • 1. Γενικά148
 • 2. Οι προτάσεις – Συζήτηση των υποθέσεων149
 • 3. Αναβολή συζήτησης153
 • 4. Αναστολή δίκης154
 • 5. Ματαίωση - Επανάληψη συζήτησης154
 • 6. Συνεκδίκαση υποθέσεων155
 • 7. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων155
 • 8. Πρακτικά156
 • 9. Διερμηνείς - Κωφάλαλοι156
 • 10. Διακοπή της δίκης157
 • 11. Κατάργηση της δίκης159
 • 12. Περάτωση δίκης162
 • Η΄. Τα μέσα επίθεσης και άμυνας163
 • 1. Είδη163
 • 2. Απάντηση163
 • 3. Ένσταση164
 • 4. Ανταγωγή169
 • Θ΄. Ερημοδικία171
 • 1. Απουσία εναγομένου171
 • 2. Απουσία ενάγοντος172
 • 3. Απουσία κυρίως παρεμβάντος173
 • 4. Απουσία προσθέτως παρεμβάντος173
 • 5. Απουσία προσεπικληθέντων174
 • 6. Πλασματική ερημοδικία174
 • Ι΄. Παρεμπίπτοντα ζητήματα174
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις174
 • 2. Παρεμπίπτουσα αγωγή176
 • ΙΑ΄. Δικαστική απόφαση177
 • 1. Έννοια177
 • 2. Περιεχόμενο177
 • 3. Έκδοση απόφασης178
 • 4. Διακρίσεις αποφάσεων179
 • 5. Αποτελέσματα181
 • 6. Άκυρη - ανυπόστατη δικαστική απόφαση182
 • 7. Διόρθωση και ερμηνεία183
 • IB΄. Δεδικασμένο185
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις185
 • 2. Προϋποθέσεις και έκταση185
 • 3. Προσβολή ή ανατροπή του δεδικασμένου190
 • 4. Μεταρρύθμιση δεδικασμένου190
 • 5. Δεδικασμένο αλλοδαπής απόφασης191
 • 6. Νομική φύση192
 • III. ΑΠΟΔΕΙΞΗ194
 • A΄. Γενικά194
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις194
 • 2. Το αντικείμενο της απόδειξης197
 • 3. Το βάρος της απόδειξης202
 • 4. Κατανομή του βάρους απόδειξης203
 • Β΄. Τα αποδεικτικά μέσα205
 • 1. Έννοια205
 • 2. Η ομολογία207
 • 3. Η αυτοψία209
 • 4. Η πραγματογνωμοσύνη211
 • 5. Μάρτυρες217
 • 6. Η εξέταση των διαδίκων 222
 • 7. Ένορκες βεβαιώσεις224
 • 8. Τα έγγραφα225
 • IV. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ234
 • Α΄. Γενικά234
 • 1. Έννοια234
 • 2. Διακρίσεις236
 • 3. Γενικές αρχές ή προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων μέσων237
 • 4. Η άσκηση των ενδίκων μέσων240
 • Β΄. Ανακοπή ερημοδικίας242
 • 1. Έννοια242
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού242
 • 3. Άσκηση245
 • 4. Αποτελέσματα245
 • 5. Συζήτηση κατ' αντιμωλία246
 • 6. Ερήμην συζήτηση246
 • Γ΄. Έφεση247
 • 1. Έννοια247
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού247
 • 3. Άσκηση έφεσης250
 • 4. Αποτελέσματα έφεσης251
 • 5. Διαδικασία253
 • 6. Απόφαση256
 • Δ΄. Αναψηλάφηση258
 • 1. Έννοια258
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού258
 • 3. Άσκηση αναψηλάφησης264
 • 4. Αποτελέσματα αναψηλάφησης (άρθρ. 546 ΚΠολΔ)265
 • 5. Διαδικασία266
 • 6. Έκδοση απόφασης 266
 • Ε΄. Αναίρεση267
 • 1. Έννοια267
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού267
 • 3. Άσκηση282
 • 4. Αποτελέσματα αναίρεσης (άρθρ. 565 ΚΠολΔ)286
 • 5. Διαδικασία της αναιρετικής δίκης287
 • 6. Διαδικασία μετά την αναίρεση (άρθρ. 580 ΚΠολΔ)293
 • 7. Αναίρεση υπέρ του νόμου (άρθρ. 557 ΚΠολΔ)293
 • V. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ294
 • Α΄. Ανακοπή294
 • 1. Έννοια294
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της294
 • 3. Άσκηση και συζήτησή της295
 • Β΄. Τριτανακοπή296
 • 1. Έννοια - Διακρίσεις296
 • 2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της296
 • 3. Αρμοδιότητα δικαστηρίου298
 • 4. Άσκηση και συζήτησή της298
 • 5. Απόφαση επί της τριτανακοπής298
 • VI. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ300
 • Α΄. Έννοια300
 • Β΄. Όργανα300
 • Γ΄. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση302
 • Δ΄. Προϋποθέσεις304
 • Ε΄. Έκδοση απογράφου312
 • ΣΤ΄. Προδικασία313
 • Ζ΄. Μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης315
 • Η΄. Οι εκτελεστικές δίκες320
 • Θ΄. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης321
 • Ι΄. Ανακοπή τρίτου323
 • IΑ΄. Κατάσχεση και πλειστηριασμός της κινητής περιουσίας του οφειλέτη325
 • 1. Ακατάσχετα325
 • 2. Πως γίνεται κατάσχεση - Νομική της φύση326
 • 3. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου329
 • 4. Πλειστηριασμός – Αναπλειστηριασμός (άρθρ. 959 ΚΠολΔ)333
 • 5. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών339
 • 6. Αναβολή πλειστηριασμού346
 • 7. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση347
 • 8. Ανατροπή κατάσχεσης348
 • ΙΒ΄. Κατάσχεση και πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, των πλοίων των αεροσκαφών του349
 • 1. Αντικείμενο κατάσχεσης349
 • 2. Πώς γίνεται η κατάσχεση350
 • 3. Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης 355
 • 4. Πλειστηριασμός357
 • 5. Αναπλειστηριασμός363
 • 6. Αναγγελία - Ικανοποίηση των δανειστών363
 • 7. Αναβολή πλειστηριασμού364
 • 8. Ματαίωση του πλειστηριασμού - Υποκατάσταση364
 • 9. Αναστολή πλειστηριασμού365
 • 10. Ανατροπή κατάσχεσης366
 • ΙΓ΄. Εκούσιος πλειστηριασμός366
 • ΙΔ΄. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων366
 • IΕ΄. Αναγκαστική διαχείριση369
 • ΙΣΤ΄. Προσωπική κράτηση373
 • VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ378
 • A΄. Γενικά378
 • B΄. Οι γενικές ρυθμίσεις380
 • Γ΄. Οι υπαγόμενες διαφορές382
 • 1. Οικογενειακές διαφορές382
 • 2. Περιουσιακές διαφορές390
 • 3. Διαταγές396
 • VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ406
 • Α΄. Γενικά406
 • Β΄. Εγγυοδοσία (άρθρ. 704 και 705 ΚΠολΔ)414
 • Γ΄. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθρ. 706 ΚΠολΔ)415
 • Δ΄. Συντηρητική κατάσχεση (άρθ. 707 επ. ΚΠολΔ)416
 • Ε΄. Δικαστική μεσεγγύηση (άρθρ. 725 επ. ΚΠολΔ)420
 • ΣΤ΄. Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρ. 728 επ. ΚΠολΔ)420
 • Ζ΄. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρ. 731 επ. ΚΠολΔ)422
 • Η΄. Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση (άρθρ. 737 και 738 ΚΠολΔ)425
 • IX. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ428
 • Α΄. Γενικά428
 • Β΄. Ειδικές διατάξεις436
 • X. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ456
 • Α΄. Γενικά456
 • Β΄. Διαιτητές - Επιδιαιτητές457
 • Γ΄. Διαδικασία463
 • Δ΄. Απόφαση464
 • Ε΄. Μόνιμες διαιτησίες467
 • XI. ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ468
 • Α΄. Γενικά468
 • Β΄. Διαδικασία468
 • XII. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ470
 • Α΄. Γενικά470
 • Β΄. Διαδικασία470
 • ΧΙΙΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ472
 • Α΄. Γενικά472
 • Β΄. Διαδικασία472
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ478
 • 0
 • 0