Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-974-8
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Κ. Κουτσουλέλος

Το έργο «Πρακτικά Θέματα Πολιτικής Δικονομίας» περιλαμβάνει 60 πρακτικά που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Πολιτικής Δικονομίας (Γενικό Μέρος, Απόδειξη, Αναγκαστική Εκτέλεση, Ασφαλιστικά Μέτρα, Ειδικές Διαδικασίες κ.λπ.) σε συνδυασμό με το ουσιαστικό δίκαιο (Αστικό, Εμπορικό κ.λπ.). Πολλά από τα πρακτικά αυτά έχουν αποτελέσει θέματα εξετάσεων στις ελληνικές Νομικές Σχολές και για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Πηγές για τη διαμόρφωση των εν λόγω πρακτικών αποτέλεσαν δικαστικές αποφάσεις και δικονομικά θέματα που είτε εμφανίζονται συχνότερα στην πράξη είτε στηρίζονται σε κρίσιμα δικονομικά θέματα.

Η δομή των απαντήσεων των πρακτικών στηρίχθηκε στη δικανική μέθοδο, δηλαδή στην παράθεση του κανόνα δικαίου με πλήρη ανάλυσή του, αναφορά στα πραγματικά περιστατικά όπως προκύπτουν από αυτά και υπαγωγή τους στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου.

Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η εξοικείωση του δικηγόρου, υποψήφιου δικαστή, φοιτητή, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για την εφαρμογή των δικονομικών κανόνων στην πράξη.

Το έργο συμπληρώνεται με βασική γενική βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ8
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ10
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ20
 • [1] Δικαιοδοσία - Μισθωτικές Διαφορές - Αρμοδιότητα -Απόφαση - Ένδικα Μέσα 2122
 • [2] Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Διαδικαστικές Προϋποθέσεις 2526
 • [3] Αρμοδιότητα - Ανακοίνωση – Διαδικαστικές Προϋποθέσεις 2728
 • [4] Αγωγή (αναγνωριστική) - Αρμοδιότητα - Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Παρέμβαση - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Δικαστικά Έξοδα 3031
 • [5] Αγωγή (σώρευση) - Αρμοδιότητα - Απόφαση - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Απόδειξη (βάρος) - Ένδικα Μέσα 3435
 • [6] Αγωγή (καταψηφιστική) - Προϋποθέσεις Παροχής Εννόμου προστασίας - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Απόδειξη (βάρος) 3738
 • [7] Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Παρέκταση - Παραίτηση της αγωγής 3940
 • [8] Απόφαση - Αναγκαστική Εκτέλεση (εκτελεστοί τίτλοι) 4344
 • [9] Αρμοδιότητα - Δεδικασμένο 4546
 • [10] Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας 4849
 • [11] Απόδειξη (αποδεικτικά έγγραφα) 5051
 • [12] Διαδικαστικές Προϋποθέσεις - Ομοδικία - Αγωγή (σώρευση) 5152
 • [13] Δικαιοδοσία - Απόφαση 5556
 • [14] Δικαιοδοσία - Δεδικασμένο - Γαμικές Διαφορές 5758
 • [15] Δικαιοδοσία - Παρέκταση - Διαδικαστικές Πράξεις 5960
 • [16] Αρμοδιότητα - Αγωγή (σώρευση) - Δικόγραφα - Μισθωτικές Διαφορές 6263
 • [17] Αρμοδιότητα – Παρέκταση – Προσεπίκληση – Ερημοδικία – Ένδικα Μέσα 6465
 • [18] Αρμοδιότητα - Ομοδικία - Επιδόσεις - Προϋποθέσεις Παροχής Εννόμου Προστασίας - Επαναφορά των Πραγμάτων - Αγωγή Κακοδικίας - Αντίκλητος - Απόδειξη (αποδεικτικά μέσα) - Ένδικα Μέσα 6869
 • [19] Δικαιοδοσία - Αγωγή (παρεμπίπτουσα) - Προτάσεις - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές 7576
 • [20] Αγωγή (σώρευση) - Αρμοδιότητα - Γαμικές Διαφορές - Δεδικασμένο 7778
 • [21] Δικαιοδοσία - Μισθωτικές Διαφορές - Αρμοδιότητα -Απόφαση - Ένδικα Μέσα 8081
 • [22] Αρμοδιότητα - Αυτοκίνητα - Αγωγή (πλαγιαστική, σώρευση) - Ομοδικία - Δεδικασμένο – Διαδικαστικές Προϋποθέσεις 8384
 • [23] Εργατικές Διαφορές - Αρμοδιότητα - Διαδικαστικές Προϋποθέσεις - Παρέμβαση - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Δικαστικά Έξοδα - Παρεμπίπτοντα Ζητήματα - Δεδικασμένο - Δίκη (αναστολή) - Δικαιοδοσία- Δικαστήρια (ειδικά) - Συμβιβασμός - Απόδειξη (αποδεικτικά μέσα) - Αναγκαστική Εκτέλεση (εκτελεστοί. τίτλοι) - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές 8990
 • [24] Αρμοδιότητα - Παρέμβαση - Δεδικασμένο – Ένδικα βοηθήματα (τριτανακοπή) 9697
 • [25] Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Διαδικαστικές Προϋποθέσεις- Εργατικές Διαφορές - Επιδόσεις - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας – Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση (εκτελεστοί τίτλοι, προδικασία, αναστολή εκτελεστότητας, κατάσχεση, αναγκαστική διαχείριση) - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Ερημοδικία 100101
 • [26] Αρμοδιότητα - Εκκρεμοδικία - Αναγκαστική Εκτέλεση (ανακοπή, πρόσθετοι λόγοι) - Δεδικασμένο – Διαδικαστικές Προϋποθέσεις – Ένδικα Μέσα 107108
 • [27] Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Απόδειξη (βάρος, αποδεικτικά μέσα) - Εκκρεμοδικία - Δικαστικά Έξοδα - Αγωγή (αναγνωριστική) - Αναγκαστική Εκτέλεση (προδικασία, ανακοπή, πρόσθετοι λόγοι, εκτελεστοί τίτλοι, αναγγελία δανειστών) - Παρέμβαση - Απόφαση (αναστολή εκτελεστότητας) - Δεδικασμένο - Ερημοδικία 115116
 • [28] Αγωγή (σώρευση, συνεκδίκαση) - Ομοδικία - Αρμοδιότητα - Παρέκταση - Ερημοδικία - Απόδειξη (προαπόδειξη, πράξη, αποδεικτικά μέσα) - Παραίτηση αγωγής - Αναγκαστική Εκτέλεση (ανακοπή, αναστολή εκτελεστότητας αναστολή εκτέλεσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός, χρηματικές απαιτήσεις, ειδικά περιουσιακά στοιχεία, αναγκαστική διαχείρηση, προνομιούχοι δανειστές) - Ένδικα Μέσα 128129
 • [29] Αρμοδιότητα - Προτάσεις - Ερημοδικία – Απόδειξη (προαπόδειξη, πράξη) - Ένδικα Μέσα - Μέσα Επίθεσης και Αμυνας - Παρεμπίπτοντα Ζητήματα - Δεδικασμένο – Αναγκαστική Εκτέλεση (ανακοπή τρίτου) - Ομοδικία 139140
 • [30] Αρμοδιότητα - Ομοδικία - Δίκη (διακοπή) - Διαδικαστικές Προϋποθέσεις - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Αυτοκίνητα - Απόδειξη (αποδεικτικά μέσα, βάρος) - Ερημοδικία - Ένδικα Μέσα 147148
 • [31] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Απόφαση - Ένδικα Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Απόδειξη 155156
 • [32] Αρμοδιότητα - Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές - Απόδειξη 160161
 • [33] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Μισθωτικές Διαφορές - Εκκρεμοδικία - Αναγκαστική Εκτέλεση 163164
 • [34] Αρμοδιότητα - Αναγκαστική Εκτέλεση – Μέσα Επίθεσης και Άμυνας - Απόδειξη - Ένδικα Μέσα – Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές 167168
 • [35] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Δικαστικά Έξοδα - Ομοδικία - Ερημοδικία 173174
 • [36] Ομοδικία - Αρμοδιότητα-Ασκηση αγωγής-Αποδοχή αγωγής-Αναγκαστική εκτέλεση - Προσωρινή εκτελεστότητα - Ένδικα μέσα - Αναγκαστική κατάσχεση 178179
 • [37] Δικαιοδοσία - Ομοδικία-Παρέμβαση - Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο-Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Πλειστηριασμός - Πίνακας κατάταξης - Υποκατάσταση επισπεύδοντος δανειστή 184185
 • [38] Νομιμοποίηση - Προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας - Δεδικασμένο 193194
 • [39] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Αίτημα αγωγής - Αναγκαστική εκτέλεση - Κατάσχεση 196197
 • [40] Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Απόδειξη - Βάρος απόδειξης - Ασφαλιστικά μέτρα - Μεσεγγύηση - Δεδικασμένο -Εκτελεστότητα 200201
 • [41] Μισθωτικές διαφορές - Εκχώρηση απαίτησης - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Προθεσμία και λόγοι ανακοπής - Έφεση - Αναίρεση 205206
 • [42] Γαμικές διαφορές - Εκουσία δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα 210211
 • [43] Μισθωτικές διαφορές - Αρμοδιότητα - Δεδικασμένο -Ένσταση συμψηφισμού - Έφεση 213214
 • [44] Αρμοδιότητα - Ειδικές διαδικασίες - Αυτοκινητικές διαφορές - Απόδειξη - Μάρτυρες - Αγωγή - Αοριστία - Αναίρεση 221222
 • [45] Αρμοδιότητα - Ειδικές Διαδικασίες - Προσβολές από δημοσιεύματα - Αναγκαστική εκτέλεση 228229
 • [46] Αρμοδιότητα - Απόδειξη - Μάρτυρες - Αναγκαστική εκτέλεση - Προσωρινή εκτελεστότητα - Προσωπική κράτηση - Έφεση - Αναστολή εκτελεστότητας - Διαταγή πληρωμής - Πλαστότητα εγγράφου 232233
 • [47] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Συνέπειες άσκησης - Δικαστικά έξοδα - Κλήτευση διαδίκων - Ενσταση και άρνηση - Απόδειξη - Βάρος απόδειξης - Μάρτυρες - Έφεση - Διαδικασία κατ’ έφεση δίκης 244245
 • [48] Αρμοδιότητα - Αγωγή - Αοριστία - Ενσταση και άρνηση - Νομιμοποίηση - Απόδειξη - Βάρος απόδειξης - Ανακοπή ερημοδικίας - Λόγοι ανακοπής 250251
 • [49] Μισθωτικές διαφορές - Αγωγή-Αντικειμενική σώρευση αγωγών - Αρμοδιότητα - Δικαίωμα επίσχεσης - Ενστάσεις - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Προθεσμία ανακοπής - Νομιμοποίηση-Ομοδικία - Αναγγελία δανειστών - Πίνακας κατάταξης - Ανακοπή κατά πίνακα - Προνόμια - Έξοδα εκτέλεσης - Εκτελεστικές δίκες - Πρόσθετη παρέμβαση 255256
 • [50] Αναγκαστική εκτέλεση - Τίτλοι εκτελεστοί - Συμβολαιογραφικά έγγραφα - Υποχρέωση για ενέργεια πράξης - Επιταγή για εκτέλεση - Αγωγή αποζημίωσης 265266
 • [51] Μισθωτικές διαφορές - Δυστροπία - Υπομίσθωση - Αγωγή - Αοριστία αγωγής - Ομοδικία - Αναίρεση - Ενστάσεις-Απόδειξη - Βάρος απόδειξης - Δεδικασμένο - Εκτελεστότητα 268269
 • [52] Αγωγή - Σώρευση αγωγών - Ομοδικία - Προσεπίκληση -Αρμοδιότητα - Νομιμοποίηση - Δεδικασμένο - Κύρια παρέμβαση 274275
 • [53] Προτάσεις - Ερημοδικία - Ανακοπή ερημοδικίας - Έφεση - Δεδικασμένο - Παρεμπίπτοντα ζητήματα - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου-Εκτελεστικές δίκες - Ομοδικία -Πρόσθετη παρέμβαση - Κατάσχεση επικαρπίας 281282
 • [54] Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Λόγοι ανακοπής -Προθεσμία - Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής - Ερημοδικία 289290
 • [55] Καταδίκη σε δήλωση βούλησης - Σώρεση αγωγών - Προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας -Αρμοδιότητα - Αναγκαστική εκτέλεση - Δεδικασμένο-Εκτελεστότητα - Αγωγή - Συνέπειες άσκησης -Εκκρεμοδικία - Διάθεση επιδίκου αντικειμένου 295296
 • [56] Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου - Μεσεγγύηση - Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις - Εκτελεστικές δίκες -Ένδικα μέσα 301302
 • [57] Οροφοκτησία - Αρμοδιότητα - Συμβιβαστική επέμβαση - Διαταγή πληρωμής - Απάντηση και ένσταση - Απόδειξη-Βάρος απόδειξης - Ερημοδικία 306307
 • [58] Αρμοδιότητα - Αποφάσεις - Διακρίσεις αποφάσεων - Έφεση - Αγωγή - Συνέπειες άσκησης - Μεταβολή αιτήματος αγωγής - Διαδικασία κατ’ έφεση δίκης 310311
 • [59] Αρμοδιότητα - Παρέκταση - Αγωγή - Αντικειμενική σώρευση αγωγών - Συνέπειες άσκησης αγωγής - Τόκοι υπερημερίας - Σιωπηρή ομολογία - Έφεση - Αναίρεση - Αναγκαστική εκτέλεση - Προσωρινή εκτελεστότητα - Ανακοπή - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος 314315
 • [60] Προσεπίκληση - Δικονομικός εγγυητής - Ιδιωτικά έγγραφα -Αμφισβήτηση γνωσιότητας - Πλαστότητα - Διαδικασία στα ειρηνοδικεία - Παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου - Προτάσεις 321322
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ326
 • 0
 • 0