Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-747-8
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Ε. Περάκης
Συνεργασία: Ε. Κουράκης

Με τον Ν 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4155/2013 εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), χωρίς να θίγονται οι υπάρχουσες. Ο χαρακτηρισμός της ως «κεφαλαιακής» οφείλεται στο ότι η ΙΚΕ είναι εξοπλισμένη με τους βασικούς μηχανισμούς της κεφαλαιακής προστασίας. Η ΙΚΕ προορίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση, χωρίς αυτό να αποκλείει την υιοθέτησή της και από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η απλότητα στη σύσταση και τη λειτουργία της υπήρξε ζητούμενο, που μάλιστα θα δικαιολογούσε μικρότερη έκταση και μια πιο απλή δομή του νόμου, αν η ευελιξία της εταιρίας δεν αποτελούσε παράλληλο στόχο. Πράγματι σε ορισμένα σημεία έχει υιοθετηθεί κάπως λεπτομερειακή ρύθμιση με περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες των ενδιαφερομένων, ώστε η νέα εταιρική μορφή να είναι ικανή να ανταποκριθεί σε πολλαπλές ανάγκες.

Σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό της εταιρίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 43-120 του Ν 4072/2012 αφορά το παρόν έργο. Η δεύτερη έκδοση επικαιροποιεί και συμπληρώνει την πρώτη. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του καθηγητή Νομικής του Παν/μίου Αθηνών κου Ε. Περάκη, ελήφθησαν υπόψη οι εν τω μεταξύ νομοθετικές εξελίξεις και οι βιβλιογραφικές επισημάνσεις που αφορούν την ΙΚΕ. Προστέθηκαν υπόδειγμα καταστατικού με επιμέλεια του Ευάγγελου Κουράκη, Δικηγόρου, LL.M. καθώς και check-list του ίδιου για τη σύσταση της ΙΚΕ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης νομοθεσία δηλ. τόσο τις σχετικές διατάξεις του Ν 4072/2012 όπως ισχύει μετά τον Ν 4155/2013 (συνοδευόμενες από αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης κατʼ άρθρο), όσο και από τις εγκυκλίους που έχει μέχρι σήμερα εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τις οποίες δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις για τη σύσταση μιας ΙΚΕ και τη μετατροπή άλλης εταιρίας σε ΙΚΕ. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει το κείμενο του Ν 4072/2012 μεταφρασμένο στην αγγλική και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ1
 • § 1. Η εισαγωγή της ΙΚΕ1
 • § 2. H γενική φυσιογνωμία της ΙΚΕ8
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά8
 • ΙΙ. Η σύσταση και τα όργανα της ΙΚΕ9
 • ΙΙΙ. Η πολλαπλότητα των εισφορών στην ΙΚΕ: «Κεφαλαιακές», «εξωκεφαλαιακές» και «εγγυητικές» εισφορές10
 • ΙV. Το ελάχιστο κεφάλαιο (αρχικά 1 ευρώ και σήμερα) 0 ευρώ και η προστασία των δανειστών11
 • V. Το εφαρμοστέο δίκαιο (lex societatis) - Η έδρα και η μεταφορά της εκτός Ελλάδος16
 • VI. Τα εταιρικά έγγραφα και βιβλία και η γλώσσα τους20
 • VIΙ. Η εταιρική διαφάνεια21
 • VIIΙ. Η επίλυση των διαφορών23
 • ΙΧ. Η ένταξη της ΙΚΕ στο ελληνικό σύστημα του εταιρικού δικαίου24
 • Χ. Η χρησιμότητα της ΙΚΕ26
 • § 3. Η ίδρυση της ΙΚΕ27
 • Ι. Το καταστατικό27
 • ΙΙ. Διαδικασία σύστασης – εγγραφή στο ΓΕΜΗ30
 • ΙΙΙ. Άλλες εγγραφές στο ΓΕΜΗ33
 • ΙV. Κήρυξη της ακυρότητας ΙΚΕ34
 • V. Ευθύνη των ιδρυτών35
 • § 4. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ36
 • Ι. Γενικά36
 • ΙΙ. Η «νόμιμη διαχείριση»37
 • ΙΙΙ. H «καταστατική» διαχείριση38
 • ΙV. Η ανάκληση του διαχειριστή40
 • V. Έλλειψη διαχειριστή41
 • VI. Εξουσίες του διαχειριστή – Αμοιβή του διαχειριστή42
 • VII. Υποχρεώσεις του διαχειριστή43
 • VIII. Ευθύνη του διαχειριστή44
 • § 5. Οι αποφάσεις των εταίρων47
 • Ι. Καταμερισμός εξουσιών διαχειριστών και εταίρων – Αποφάσεις που λαμβάνονται μόνο από τους εταίρους – Οι τροποποιήσεις του καταστατικού47
 • ΙΙ. Κανόνας: Η λήψη των αποφάσεων των εταίρων σε συνέλευση49
 • ΙΙΙ. Τρόπος σύγκλησης και τόπος συνέλευσης49
 • ΙV. Συμμετοχή στη συνέλευση και διεξαγωγή των εργασιών της50
 • V. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση52
 • VΙ. Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων53
 • § 6. Οι εισφορές56
 • Ι. Τα τρία είδη εισφορών56
 • ΙΙ. Οι κεφαλαιακές εισφορές56
 • ΙΙΙ. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές60
 • ΙV. Οι εγγυητικές εισφορές65
 • V. Η απαγόρευση επιστροφής των εισφορών71
 • VΙ. Η εξαγορά των υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές72
 • VIΙ. Η λογιστική παρακολούθηση των εισφορών75
 • § 7. Τα εταιρικά μερίδια και η μεταβίβασή τους77
 • Ι. Γενικά77
 • ΙΙ. Η μεταβίβαση (ή επιβάρυνση) των μεριδίων εν ζωή79
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μεριδίων αιτία θανάτου81
 • ΙV. Ίδια μερίδια της εταιρίας82
 • V. Αναγκαστική εκτέλεση και εταιρικά μερίδια – Πτώχευση83
 • § 8. Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας85
 • Ι. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υφιστάμενους εταίρους85
 • ΙΙ. Αύξηση κεφαλαίου86
 • ΙΙΙ. Μείωση κεφαλαίου88
 • ΙV. Έξοδος εταίρου91
 • V. Αποκλεισμός εταίρου93
 • § 9. Σχέσεις εταίρων με την εταιρία και τους άλλους εταίρους95
 • Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων και οι καταστατικές διαμορφώσεις τους95
 • ΙΙ. Δικαίωμα πληροφοριών των εταίρων99
 • ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας100
 • ΙV. Συμβάσεις εταιρίας με το διαχειριστή ή εταίρους101
 • § 10. Οι ετήσιοι λογαριασμοί103
 • Ι. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις103
 • ΙΙ. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις106
 • § 11. Λύση και εκκαθάριση της ΙΚΕ106
 • Ι. Η οικονομική κρίση της εταιρίας106
 • ΙΙ. Λόγοι λύσης107
 • ΙΙΙ. Ο εκκαθαριστής108
 • ΙV. Οι εργασίες της εκκαθάρισης108
 • V. Η θέση των εταίρων κατά την εκκαθάριση110
 • § 12. Μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρία (ή άλλης εταιρίας σε ΙΚΕ)110
 • Ι. Μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρία110
 • ΙΙ. Μετατροπή εταιρίας σε ΙΚΕ112
 • ΙΙΙ. Η μεταβατική διάταξη για τη μετατροπή επε σε ΙΚΕ114
 • § 13. Συγχώνευση ΙΚΕ114
 • § 14. Ποινικές διατάξεις και διοικητικά πρόστιμα118
 • § 15. Φορολογία, ασφάλιση εταίρων και διαχειριστών119
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ120
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ123
 • Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και Διαμόρφωση του Καταστατικού αυτής125
 • Τμήμα Α΄: Βασικά στοιχεία της εταιρείας125
 • 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ125
 • 2. ΕΔΡΑ126
 • 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ127
 • 4. ΣΚΟΠΟΣ127
 • Τμήμα B΄: Κεφάλαιο, Εταιρικά Μερίδια και Εισφορές Εταίρων128
 • 5. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ128
 • 6. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΥ130
 • 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ133
 • 8. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ137
 • Τμήμα Γ΄: Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας140
 • 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ140
 • 10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ148
 • Τμήμα Δ΄: Είσοδος και έξοδος εταίρων – Mεταβίβαση μεριδίων155
 • 11. ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ155
 • 12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ159
 • 13. ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ161
 • 14. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ162
 • 15. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ163
 • 16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ165
 • 17. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ / ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ166
 • Τμήμα Ε΄: Λοιπά δικαιώματα εταίρων και σχέσεις μεταξύ αυτών166
 • 18. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ166
 • 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ168
 • 20. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ168
 • Τμήμα Στ΄: Λύση, Εκκαθάριση και Μετατροπή169
 • 21. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ169
 • 22. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ169
 • 23. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ170
 • Τμήμα Ζ΄: Λοιπά θέματα170
 • 24. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ170
 • 25. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ171
 • 26. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ171
 • 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ171
 • 28. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ171
 • 29. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ172
 • 30. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ172
 • 31. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ173
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013176
 • Γ. Προτυποποιημένο Καταστατικό Ι.Κ.Ε.176
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Πρόσθετες πληροφορίες για το προτυποποιημένο καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας179
 • CHECK LIST για τη σύσταση ΙΚΕ182
 • Α. Ενέργειες που αφορούν στην ίδρυση ΙΚΕ182
 • Β. Ενέργειες που ακολουθούν την ίδρυση ΙΚΕ185
 • Ν 4072/2012189
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις189
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ189
 • Άρθρο 43 – Βασικά χαρακτηριστικά 189189
 • Άρθρο 44 – Επωνυμία 190190
 • Άρθρο 45 – Έδρα 191191
 • Άρθρο 46 – Διάρκεια 192192
 • Άρθρο 47 – Εταιρική διαφάνεια 192192
 • Άρθρο 48 – Επίλυση διαφορών 193193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ194
 • Άρθρο 49 – Η ιδρυτική πράξη 194194
 • Άρθρο 50 – Περιεχόμενο του καταστατικού 195195
 • Άρθρο 51 – Διαδικασία σύστασης 195195
 • Άρθρο 52 – Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. 196196
 • Άρθρο 53 – Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας 196196
 • Άρθρο 54 – Ευθύνη ιδρυτών 197197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ198
 • Άρθρο 55 – Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές 198198
 • Άρθρο 56 – Διαχείριση εκ του νόμου 198198
 • Άρθρο 57 – Καταστατική διαχείριση 198198
 • Άρθρο 58 – Ποιος διορίζεται διαχειριστής 199199
 • Άρθρο 59 – Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων 199199
 • Άρθρο 60 – Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο 200200
 • Άρθρο 61 – Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο 200200
 • Άρθρο 62 – Έλλειψη διαχειριστή 200200
 • Άρθρο 63 – Δημοσιότητα 201201
 • Άρθρο 64 – Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή 201201
 • Άρθρο 65 – Υποχρέωση πίστεως 202202
 • Άρθρο 66 – Τήρηση βιβλίων 203203
 • Άρθρο 67 – Ευθύνη διαχειριστή 204204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ205
 • Άρθρο 68 – Αρμοδιότητα εταίρων 205205
 • Άρθρο 69 – Συνέλευση των εταίρων 206206
 • Άρθρο 70 – Σύγκληση 206206
 • Άρθρο 71 – Τόπος συνέλευσης 207207
 • Άρθρο 72 – Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων 207207
 • Άρθρο 73 – Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση 209209
 • Άρθρο 74 – Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων 209209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ210
 • Άρθρο 75 – Εταιρικά μερίδια 210210
 • Άρθρο 76 – Είδη εισφορών 211211
 • Άρθρο 77 – Κεφαλαιακές εισφορές 212212
 • Άρθρο 78 – Εξωκεφαλαιακές εισφορές 213213
 • Άρθρο 79 – Εγγυητικές εισφορές 214214
 • Άρθρο 80 – Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών 216216
 • Άρθρο 81 – Επιστροφή εισφορών 217217
 • Άρθρο 82 – Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές 217217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ218
 • Άρθρο 83 – Ελευθερία μεταβίβασης 218218
 • Άρθρο 84 – Μεταβίβαση εν ζωή 219219
 • Άρθρο 85 – Μεταβίβαση αιτία θανάτου 219219
 • Άρθρο 86 – Δικαίωμα προαίρεσης 220220
 • Άρθρο 87 – Ίδια μερίδια 220220
 • Άρθρο 88 – Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων 221221
 • Άρθρο 89 – Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους 222222
 • Άρθρο 90 – Αύξηση κεφαλαίου 222222
 • Άρθρο 91 – Μείωση κεφαλαίου 223223
 • Άρθρο 92 – Έξοδος εταίρου 224224
 • Άρθρο 93 – Αποκλεισμός εταίρου 225225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ226
 • Άρθρο 94 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 226226
 • Άρθρο 95 – Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή 227226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ228
 • Άρθρο 96 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 228228
 • Άρθρο 97 – Απογραφή 228228
 • Άρθρο 98 – Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων 228228
 • Άρθρο 99 – Έλεγχος 229229
 • Άρθρο 100 – Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών 229229
 • Άρθρο 101 – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 230230
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ231
 • Άρθρο 102 – Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης 231231
 • Άρθρο 103 – Λόγοι λύσης 231231
 • Άρθρο 104 – Εκκαθάριση και εκκαθαριστής 232232
 • Άρθρο 105 – Εργασίες εκκαθάρισης 232232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ234
 • Άρθρο 106 – Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή 234234
 • Άρθρο 107 – Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 235235
 • Άρθρο 108 – Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 237237
 • Άρθρο 109 – Σχέδιο συγχώνευσης 237237
 • Άρθρο 110 – Προστασία των δανειστών 238238
 • Άρθρο 111 – Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών 238238
 • Άρθρο 112 – Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης 239239
 • Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης 239239
 • Άρθρο 114 – Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης 240240
 • Άρθρο 115 – Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής 241241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ – ΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ242
 • Άρθρο 116 – Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις 242242
 • Άρθρο 117 – Προσαρμογή στο Ν 3853/2010 244244
 • Άρθρο 118 – Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ. 247247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ242
 • Άρθρο 119 – Ποινικές διατάξεις 249249
 • Άρθρο 120 – Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε. 250250
 • Άρθρο 330 – Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος 251251
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4072/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ252
 • Α. Η ανάγκη μιας νέας εταιρικής μορφής252
 • Β. Η ονομασία της εταιρίας254
 • Γ. Η νέα εταιρία ως κεφαλαιουχική εταιρία254
 • Δ. Η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο255
 • Ε. Η ευελιξία της νέας εταιρικής μορφής256
 • ΣΤ. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις256
 • Εγκ. ΥπΑΑΝ Κ2-4113/1/8.6.2012257
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1257
 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ257
 • Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ258
 • Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ261
 • Γ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ262
 • Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ264
 • Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΚΕ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ265
 • ΣΤ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΙΚΕ266
 • Εγκ. ΥπΑΑΝ Κ1-Φ084/24.5.2012269
 • ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΘΡΑ 43-120 Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν 3853/2010269
 • Έγγραφο ΥπΑΑΝ Κ2-5371/31.7.2013287
 • ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν 4072/2012 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4155/2013 ΚΑΙ Ν 4156/2013287
 • The New Greek “Private Company” (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία)293
 • Law 4072/2012293
 • Improvement of the business environment – New Company Form – Trademarks – Real estate brokers – Provisions on shipping, ports and fisheries and other provisions293
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ331