Ενημέρωση μέχρι το Ν 4356/2015
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-531-3
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Η παρούσα 8η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 218 ΠΚ και Ν 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 56, 81Α, 100, 110Α, 124, 126, 127, 292, 298, 347 και 361Β ΠΚ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι επίσης ενημερωμένες με τους νόμους 4249/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4262/2014, 4267/2014, 4268/2014, 4274/2014, 4285/2014, 4312/2014, 4315/2014 και 4322/2015, με τους οποίους επήλθαν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του Κώδικα.

Το έργο συμπληρώνεται με την Εισηγητική Έκθεση του ΠΚ, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 8
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΠΔ 283/198520
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ20
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Ο ποινικός νόμος20
 • Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4]20
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11]21
 • ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13]24
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ25
 • Η αξιόποινη πράξη25
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19]25
 • ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]26
 • ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35]28
 • IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41]30
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Απόπειρα και συμμετοχή32
 • Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]32
 • ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]33
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ34
 • Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση34
 • Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]34
 • ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]37
 • ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76]40
 • IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78]46
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Επιμέτρηση της ποινής47
 • Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87]47
 • ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93]54
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]57
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο59
 • Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104]59
 • ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ]64
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο76
 • Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116]76
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120]78
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]79
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ90
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]90
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ94
 • Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]94
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]97
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ99
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων99
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160]99
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166]102
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]103
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ108
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]108
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]121
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ122
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]122
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]123
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ127
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]127
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]130
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ134
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]134
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ149
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]149
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ156
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]156
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ160
 • Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]160
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ162
 • Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α]162
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ166
 • Μονομαχία [Άρθρα 316-321]166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]167
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ174
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]174
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ188
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]188
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ189
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]189
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ192
 • Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]192
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]196
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ201
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]201
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ209
 • Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]209
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ210
 • Πταίσματα 210
 • Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412]210
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457]210
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ219
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]219
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ220
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ220
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]220
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 227
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 258
 • 0
 • 0