Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-980-9
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Ε. Κινινή
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Με το βιβλίο «Υπηρεσίες πληρωμών» επιχειρείται η εξέταση της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και των αξιώσεων που έχουν οι συμμετέχοντες στην πράξη πληρωμής.

Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται ορισμένα προκαταρκτικής φύσεως ζητήματα και συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Ν 3862/2010, οι δημιουργούμενες έννομες σχέσεις και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Κεφάλαιο Πρώτο), οι υποχρεώσεις ενημέρωσης (Κεφάλαιο Δεύτερο) και το συμβατικό πλαίσιο (Κεφάλαιο Τρίτο).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις προσεγγίζουν τη διαδικασία πληρωμής αφηρημένα και ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία πληρωμών, επιλέγεται η εξέταση των αναφυόμενων ζητημάτων κατά τα στάδια εκτέλεσης της πράξης πληρωμής. Έτσι, στο Δεύτερο Μέρος εξετάζεται η ενεργοποίηση της πράξης πληρωμής με την εντολή πληρωμής (Κεφάλαιο Τέταρτο), η εξουσιοδότηση του παρόχου από τον χρήστη για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής (Κεφάλαιο Πέμπτο) και η εκτέλεση της πράξης πληρωμής (Κεφάλαιο Έκτο).  Τα ζητήματα ευθύνης εξετάζονται στο Τρίτο Μέρος. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Έβδομο αναλύονται η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, η ευθύνη σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης μέσου πληρωμών και η ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση πράξεων πληρωμών. Στο Κεφάλαιο Όγδοο εξετάζονται άλλες απαιτήσεις και ειδικότερα η απαίτηση για επιστροφή του ποσού της πράξης πληρωμής και η αναγωγική απαίτηση στη σχέση μεταξύ των παρόχων. Το έργο ολοκληρώνεται με τους λόγους αποκλεισμού της ευθύνης (Κεφάλαιο Ένατο).  Συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνή), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα τραπεζικού δικαίου.
 • -21
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ11
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ11
 • Κεφάλαιο Πρώτο11
 • Πεδίο εφαρμογής του ν. 3862/2010 και έννομες σχέσεις11
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής11
 • Α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής11
 • 1. Οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες πληρωμών (άρθ. 4 αριθ. 3)11
 • 2. Οι εξαιρέσεις (άρθ. 3)22
 • Β. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (άρθ. 2 § 1)25
 • Γ. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής26
 • ΙΙ. Οι έννομες σχέσεις 28
 • Α. Η σχέση αξίας30
 • Β. Η σχέση κάλυψης35
 • Γ. Η σχέση είσπραξης36
 • Δ. Η σχέση μεταξύ των παρόχων36
 • ΙΙΙ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου37
 • Κεφάλαιο Δεύτερο39
 • Υποχρεώσεις Ενημέρωσης39
 • Ι. Γενικά39
 • ΙΙ. Ενημέρωση στη σύμβαση πλαίσιο42
 • Α. Γενικές προσυμβατικές πληροφορίες (άρθ. 39) 42
 • Β. Συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με επιμέρους πράξεις πληρωμών44
 • 1. Πληροφορίες πριν από την εκτέλεση της πράξης πληρωμής (άρθ. 43) 44
 • 2. Πληροφορίες μετά την εκτέλεση της πράξης πληρωμής 44
 • α) Πληροφορίες προς τον πληρωτή (άρθ. 44)45
 • β) Πληροφορίες προς το δικαιούχο (άρθ. 45) 46
 • ΙΙΙ. Ενημέρωση στην επιμέρους πράξη πληρωμής47
 • IV. Έννομες συνέπειες47
 • V. Επιβολή χρέωσης (άρθ. 29)49
 • Κεφάλαιο Τρίτο51
 • Το συμβατικό πλαίσιο51
 • Ι. Γενικά - Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών πληρωμών51
 • ΙΙ. Η σύμβαση πλαίσιο55
 • Α. Η νομική φύση55
 • Β. Η τροποποίηση της σύμβασης πλαισίου (άρθ. 41)60
 • Γ. Η τακτική καταγγελία της σύμβασης πλαισίου (άρθ. 42)64
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης 64
 • 2. Καταγγελία από τον χρήστη (άρθ. 42 §§ 1 και 2)66
 • 3. Καταγγελία από τον πάροχο (άρθ. 42 § 3)66
 • 4. Έννομες συνέπειες της καταγγελίας67
 • ΙΙΙ. Η σύμβαση για την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής69
 • ΙV. Υποχρεώσεις του χρήστη70
 • Α. Απόδοση της δαπάνης και καταβολή της αμοιβής για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής 70
 • Β. Καταβολή χρεώσεων για την εκπλήρωση παρεπόμενων υποχρεώσεων (άρθ. 49 § 1) 74
 • Γ. Καταβολή επιβάρυνσης για την χρήση μέσου πληρωμών (άρθ. 49 § 3) 77
 • V. Οι αποκλίσεις για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα (άρθ. 31 και 50)80
 • A. Οι προϋποθέσεις συμβατικής απόκλισης80
 • B. Οι επιτρεπτές συμβατικές αποκλίσεις81
 • Γ. Ειδικές ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό χρήμα83
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ85
 • Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ85
 • Κεφάλαιο Τέταρτο85
 • Η ενεργοποίηση της πράξης πληρωμής85
 • Ι. Η πράξη πληρωμής (άρθ. 4 αριθ. 5)85
 • ΙΙ. Η εντολή πληρωμής87
 • Α. Η νομική φύση της εντολής πληρωμής (άρθ. 2 αριθ. 16)87
 • Β. Η αρχή της αυστηρότητας της εντολής πληρωμής95
 • Γ. Η λήψη της εντολής πληρωμής (άρθ. 61)97
 • 1. Ο χρόνος λήψης της εντολής πληρωμής97
 • 2. Προσδιορισμός του χρόνου λήψης από τον πάροχο99
 • 3. Οριοθέτηση της «εργάσιμης ημέρας»100
 • 4. Η εντολή πληρωμής υπό προθεσμία (άρθ. 61 § 2)101
 • Δ. Η άρνηση εκτέλεσης της εντολής πληρωμής (άρθ. 62)102
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης102
 • 2. Οι προϋποθέσεις άρνησης εκτέλεσης της εντολής πληρωμής103
 • α) Οι λόγοι άρνησης εκτέλεσης (άρθ. 62 § 2)103
 • β) Η υποχρέωση ενημέρωσης (άρθ. 62 § 1)104
 • γ) Έννομες συνέπειες (άρθ. 62 § 3)107
 • 3. Υποχρέωση αποζημίωσης 107
 • Ε. Η ανάκληση της εντολής πληρωμής (άρθ. 63)108
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης108
 • 2. Ο κανόνας του ανέκκλητου (άρθ. 63 § 1)109
 • 3. Εξαιρέσεις111
 • α) Πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από το δικαιούχο (άρθ. 63 §§ 2 και 3)111
 • β) Εντολή πληρωμής υπό προθεσμία (άρθ. 63 § 4)112
 • γ) Συμβατική διεύρυνση των δικαιωμάτων ανάκλησης (άρθ. 63 § 5)113
 • 4. Έννομες συνέπειες της έγκαιρης ανάκλησης114
 • Κεφάλαιο Πέμπτο115
 • Η εξουσιοδότηση προς τον πάροχο για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής115
 • Ι. Συγκατάθεση στην εκτέλεση της πράξης πληρωμής (άρθ. 51)115
 • Α. Η νομική φύση της συγκατάθεσης115
 • B. Η ανάκληση της συγκατάθεσης (άρθ. 51 § 3) 121
 • ΙΙ. Συγκατάθεση με τη χρησιμοποίηση μέσου πληρωμών122
 • A. Η έννοια του μέσου πληρωμών (άρθ. 4 αριθ. 23)122
 • Β. Περιορισμοί της χρήσης του μέσου πληρωμών (άρθ. 52)127
 • 1. Όρια δαπάνης (άρθ. 52 § 1)128
 • 2. Αναστολή της χρήσης του μέσου πληρωμών εκ μέρους του παρόχου 129
 • α) Λόγοι αναστολής (άρθ. 52 § 2)129
 • β) Διαδικασία αναστολής: Η υποχρέωση ενημέρωσης (άρθ. 52 § 3)132
 • γ) Άρση της αναστολής (άρθ. 52 § 4)133
 • Γ. Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών (άρθ. 53)134
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης134
 • 2. Υποχρέωση επιμέλειας 135
 • α) Ως προς το μέσο πληρωμών (άρθ. 53 § 1 περ. α΄)135
 • β) Ως προς τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας (άρθ. 53 § 2)137
 • 3. Η υποχρέωση ειδοποίησης (άρθ. 53 § 1 περ. β΄)138
 • Δ. Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα πληρωμών (άρθ. 54)141
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης141
 • 2. Υποχρεώσεις επιμέλειας 142
 • α) Προστασία εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας (άρθ. 54 § 1 περ. α΄)142
 • β) Απαγόρευση αποστολής μέσου πληρωμών που δεν ζητήθηκε (άρθ. 54 § 1 περ. β΄)144
 • γ) Εξασφάλιση κατάλληλων μέσων για να προβαίνει ο χρήστης σε γνωστοποίηση (άρθ. 54 § 1 περ. γ΄)144
 • δ) Αποτροπή της μη εγκεκριμένης χρήσης μέσου πληρωμών (άρθ. 54 § 1 περ. δ΄)145
 • ε) Υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης της γνωστοποίησης (άρθρ. 54 § 1 περ. γ΄ εδ. 2)146
 • 3. Ο κίνδυνος της αποστολής του μέσου πληρωμών (άρθ. 54 § 2)147
 • Κεφάλαιο Έκτο148
 • Η εκτέλεση της πράξης πληρωμής148
 • I. Μεταφορά του πλήρους ποσού πληρωμής148
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης148
 • Β. Απαγόρευση αφαίρεσης επιβαρύνσεων (άρθ. 64) 148
 • 1. Ο κανόνας (άρθ. 64 § 1)148
 • 2. Συμβατική εξαίρεση (άρθ. 64 § 2)149
 • 3. Έννομες συνέπειες (άρθ. 64 § 3)150
 • Γ. Επιμερισμός επιβαρύνσεων (ο κανόνας Share) (άρθ. 49 § 2)151
 • ΙΙ. Εκτέλεση πράξης πληρωμής με αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης (άρθ. 70)153
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης153
 • Β. Εκτέλεση σύμφωνα με αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης155
 • 1. Η έννοια του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης (άρθ. 4 αριθ. 21)155
 • 2. Η δεσμευτικότητα του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης (άρθ. 70 § 1)157
 • Γ. Έννομες συνέπειες σε περίπτωση χρησιμοποίησης εσφαλμένου αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης 161
 • 1. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του πληρωτή κατά του λήπτη161
 • 2. Αξίωση του πληρωτή για παροχή πληροφοριών162
 • 3. Καταβολή προσπάθειας για ανάκτηση του ποσού πληρωμής (άρθ. 70 § 2 εδ. 2 και 3) 163
 • 4. Αντιλογισμός της εσφαλμένης πίστωσης165
 • 5. Επιπτώσεις στη σχέση αξίας167
 • ΙΙI. Προθεσμίες εκτέλεσης της πράξης πληρωμής (άρθ. 66)167
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης167
 • Β. Προθεσμίες εκτέλεσης της εντολής πληρωμής από τον πάροχο του πληρωτή (άρθ. 66 § 1)169
 • Γ. Προθεσμίες διαβίβασης της εντολής πληρωμής από τον πάροχοτου δικαιούχου (άρθ. 66 § 3)172
 • IV. Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα χρηματικών ποσών (άρθ. 69)173
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης173
 • Β. Θέση στη διάθεση του δικαιούχου του χρηματικού ποσού 174
 • 1. Πράξη πληρωμής με λογιστικό χρήμα (άρθ. 67, 69 παρ. 1 εδ. 2)174
 • 2. Τοποθέτηση μετρητών (άρθ. 68)180
 • 3. Δικαίωμα του δικαιούχου να αντιταχθεί στην πίστωση180
 • Γ. Ημερομηνία αξίας 182
 • 1. Πράξη πληρωμής με λογιστικό χρήμα (άρθ. 69 παρ. 1 εδ. 1)182
 • 2. Τοποθέτηση μετρητών (άρθ. 68)183
 • 3. Ημερομηνία αξίας εις βάρος του πληρωτή (άρθ. 69 § 2)183
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ187
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ187
 • Κεφάλαιο Έβδομο187
 • Η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του πληρωτή187
 • Ι. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών (άρθ. 57)187
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης187
 • Β. Πραγματικό: έλλειψη συγκατάθεσης189
 • Γ. Έννομες συνέπειες 191
 • 1. Απώλεια αξίωσης του παρόχου για απόδοση της δαπάνης191
 • 2. Απαίτηση επιστροφής (άρθ. 57 § 1)192
 • Δ. Αποκλεισμός της απαίτησης επιστροφής (άρθ. 55)194
 • Ε. Οι απαιτήσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό194
 • ΙΙ. Ευθύνη του πληρωτή σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης μέσου πληρωμών (άρθ. 58)203
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης203
 • Β. Πεδίο εφαρμογής205
 • 1. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής: Χρήση ενός μέσου πληρωμών205
 • 2. Χρονικό πεδίο εφαρμογής207
 • Γ. Περιορισμένη ευθύνη του πληρωτή (άρθ. 58 § 1) 207
 • 1. Αντικειμενική ευθύνη από διακινδύνευση207
 • 2. Μη ασφαλής τήρηση των εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας208
 • 3. Όριο ευθύνης211
 • Δ. Απεριόριστη ευθύνη του πληρωτή (άρθ. 58 § 2)211
 • 1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις211
 • 2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις212
 • 3. Έκταση της ευθύνης 213
 • Ε. Αποκλεισμός της ευθύνης (άρθ. 58 §§ 3 και 4) 214
 • ΣΤ. Απόδειξη της γνησιότητας της πράξης πληρωμής (άρθ. 56)215
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης215
 • 2. Η απόδειξη της συγκατάθεσης στην εκτέλεση της πράξης πληρωμής 217
 • 3. Η αποδεικτική αξία της εξακρίβωσης της γνησιότητας της πράξης πληρωμής 219
 • ΙΙΙ. Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την πλημμελή εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων πληρωμών (άρθ. 71)222
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης222
 • Β. Μορφές ανώμαλης εξέλιξης - Πραγματικό ευθύνης225
 • Γ. Απαιτήσεις του πληρωτή 229
 • 1. Απαίτηση επιστροφής 229
 • α) Στις πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από τον πληρωτή (άρθ. 71 § 1 εδ. 2)229
 • β) Στις πράξεις πληρωμών που ενεργοποιούνται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού(άρθ. 71 § 2 εδ. 3)233
 • 2. Καταβολή επιβαρύνσεων που αφαιρέθηκαν από το ποσό πληρωμής (άρθ. 64 § 3 εδ. 1)234
 • Δ. Απαιτήσεις του δικαιούχου236
 • 1. Διαβίβαση της εντολής πληρωμής (άρθ. 71 § 2 εδ. 1)236
 • 2. Καταβολή στο δικαιούχο χρεώσεων που αφαιρέθηκαν (άρθ. 64 § 3 εδ. 2)237
 • Ε. Άλλες απαιτήσεις του χρήστη κατά του ευθυνόμενου παρόχου 238
 • 1. Επιστροφή τόκων και εξόδων συναλλαγής (άρθ. 71 § 3)238
 • 2. Απαίτηση για ανίχνευση της πράξης πληρωμής και παροχή πληροφοριών (άρθ. 71 § 1 εδ. 4 και άρθ. 71 § 2 εδ. 4)239
 • ΣΤ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης του παρόχου240
 • Ζ. Απόδειξη της προσήκουσας εκτέλεσης της πράξης πληρωμής (άρθ. 56)241
 • 1. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης241
 • 2. Απόδειξη της προσήκουσας εκτέλεσης242
 • Κεφάλαιο Όγδοο244
 • Άλλες απαιτήσεις των συμμετεχόντων στην πράξη πληρωμής244
 • Ι. Απαίτηση του πληρωτή για επιστροφή του ποσού πληρωμής στην πράξη πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου (άρθ. 59, 60)244
 • Α. Γενικά244
 • Β. Η νομική φύση της απαίτησης επιστροφής και ο δικαιολογητικός λόγος της θέσπισης αυτής246
 • Γ. Η εκ του νόμου απαίτηση επιστροφής250
 • 1. Προϋποθέσεις (άρθ. 59 § 1 εδ. 1)250
 • 2. Η αιτιολόγηση της απαίτησης (άρθ. 59 § 1 εδ. 2)252
 • 3. Συμβατικός αποκλεισμός της απαίτησης (άρθ. 59 § 3)253
 • Δ. Η συμβατική απαίτηση επιστροφής (άρθ. 59 § 1 εδ. 4)254
 • Ε. Οι λόγοι αποκλεισμού της απαίτησης του πληρωτή για επιστροφή (άρθ. 60 § 1)257
 • ΣΤ. Οι έννομες συνέπειες της άσκησης της απαίτησης επιστροφής (άρθ. 60 § 2)258
 • ΙΙ. Αναγωγική απαίτηση στη σχέση μεταξύ των παρόχων (άρθ. 73)262
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης 262
 • Β. Απευθείας αναγωγή267
 • 1. Προϋποθέσεις267
 • 2. Νομική φύση269
 • 3. Πεδίο εφαρμογής του άρθ. 73 § 1270
 • Γ. Αποκλεισμός της αναγωγικής ευθύνης271
 • Κεφάλαιο Ένατο272
 • Αποκλεισμός της ευθύνης272
 • I. Παράλειψη γνωστοποίησης της μη εγκεκριμένης ή πλημμελώς εκτελεσθείσας πράξης πληρωμής (άρθ. 55)272
 • Α. Γενικά - Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης272
 • Β. Βάρος ειδοποίησης272
 • Γ. Η αποσβεστική προθεσμία275
 • II. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης (άρθ. 74)277
 • Α. Γενικά277
 • Β. Ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις277
 • Γ. Εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης278
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ279
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ285
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ285
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ292
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ303
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ303
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ314
 • 0
 • 0