Διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα

Κώδικας Φορολογικής ΔιαδικασίαςΔικονομία φορολογικών διαφορών Είσπραξη φορολογικών εσόδων (ΚΦΔ, ΚΕΔΕ)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-529-0
Σελίδες: 384
Συγγραφέας: Ε. Μπακάλης, Π. Πανταζόπουλος

Στο πλαίσιο των εκδόσεων που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν με σχηματικό τρόπο, υπό μορφή διαγραμμάτων, βασικά νομοθετήματα της ελληνικής νομοθεσίας, κυκλοφόρησε η «Φορολογική διαδικασία» που αφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τη δικονομία των φορολογικών διαφορών και τη διαδικασία για την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των φορολογικών εσόδων. 

Στο παρόν έργο καταβλήθηκε προσπάθεια ο Κώδικας να απεικονιστεί σχηματικά, με τη μορφή συνοπτικών διαγραμμάτων, ώστε ο χρήστης εύκολα να μπορεί να διατρέξει τους κανόνες δικαίου που θέτει ο Ν 4174/2013, αλλά και να βρει απάντηση στα ερωτήματά του και να οργανώσει τις ενέργειες του, χωρίς να απαιτείται να καταφύγει στο ίδιο το κείμενο του νόμου, παρά μόνο διαβάζοντας το οικείο κάθε φορά διάγραμμα.

Τα διαγράμματα απεικονίζουν ένα άρθρο του ΚΦΔ κάθε φορά (εκτός αν συστηματικοί λόγοι ή λόγοι διευκόλυνσης του αναγνώστη καθιστούν αναγκαία την απεικόνιση περισσοτέρων άρθρων μαζί) και είναι κατανεμημένα ανά ενότητες, σύμφωνα και με τα κεφάλαια του Κώδικα. Επιπλέον, τα διαγράμματα συνοδεύονται από σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό, ανά ενότητα του Κώδικα, όπου κυρίως δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες στον εφαρμοστή του ΚΦΔ, με βάση τις αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κατʼ εξουσιοδότηση και για την ερμηνεία του Κώδικα. Ακόμη, όπου αυτό ήταν δυνατόν, έγινε προσπάθεια σύνδεσης της ήδη υπάρχουσας νομολογίας με τις νέες ρυθμίσεις. 

Σημειώνονται, επίσης, όσες, λίγες προς το παρόν, δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί σχετικά με τον ίδιο τον ΚΦΔ. Για το σκοπό της παρουσίασης κατά το δυνατόν συνολικά της αντιμετώπισης των φορολογικών υποθέσεων, στο έργο παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο (υπό μορφή διαγραμμάτων και κατόπιν σχολιασμού) τόσο οι δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά στις φορολογικές διαφορές όσο και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ σχετικά με την εκτέλεση για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, στις οποίες, άλλωστε και ο ΚΦΔ παραπέμπει. Ο χρήστης του Έργου έχει τη δυνατότητα να δει σχηματικά όλη την πορεία μίας φορολογικής υπόθεσης, από τη γένεση της με την εκκίνηση της οικείας διαδικασίας μέχρι τη λήψη μέτρων από τη Φορολογική Διοίκηση για την είσπραξη του σχετικού ποσού που καταλογίστηκε.

Τέλος, παρατίθενται ορισμένα αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις. Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα τελευταία νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του νομικού της πράξης, του λογιστή, του οικονομικού και φορολογικού συμβούλου και εν γένει κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο, προσφέροντάς του ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

 • -20
 • ΜΕΡΟΣ Α΄Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) [Διαγράμματα 1-12]2
 • [1] Γενικές Διατάξεις - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Κοινοποίηση - Έντυπα - Προθεσμίες - Φορολογικός εκπρόσωπος - Εγκύκλιοι2
 • Διάγραμμα2
 • Ερμηνευτικά σχόλια9
 • Γενικά (άρθρο 1 ΚΦΔ)9
 • Ορισμοί (άρθρο 3 ΚΦΔ)10
 • Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 ΚΦΔ)10
 • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 4 ΚΦΔ)12
 • Κοινοποίηση πράξεων (άρθρο 5 ΚΦΔ)13
 • Έντυπα (άρθρο 6 ΚΦΔ)15
 • Προθεσμίες (άρθρο 7 ΚΦΔ)15
 • Φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρο 8 ΚΦΔ)16
 • Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες (άρθρο 9 ΚΦΔ)16
 • [2] Φορολογικό Μητρώο [άρθρο 10]18
 • Διάγραμμα18
 • Ερμηνευτικά σχόλια20
 • Φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ (άρθρα 10 - 11 ΚΦΔ)20
 • [3] Αποδεικτικό Ενημερότητας [άρθρο 12]24
 • Διάγραμμα24
 • Ερμηνευτικά σχόλια25
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12 ΚΦΔ)25
 • Βεβαίωση οφειλής27
 • [4] Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων30
 • Διάγραμμα30
 • Ερμηνευτικά σχόλια34
 • Βιβλία και στοιχεία (άρθρο 13 ΚΦΔ)34
 • Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους (άρθρα 14, 15, 16 ΚΦΔ)35
 • Πληροφορίες από τρίτους 36
 • Στοιχεία κ.λπ. σε άλλη γλώσσα 37
 • Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο (άρθρο 17 ΚΦΔ)39
 • Άρση απορρήτου40
 • Περιπτωσιολογία άρσης απορρήτου42
 • Υπηρεσίες υπέρ των οποίων αίρεται το απόρρητο44
 • Δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων45
 • [5] Υποβολή δηλώσεων46
 • Διάγραμμα46
 • Ερμηνευτικά σχόλια48
 • Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18, 19, 20 ΚΦΔ) 48
 • [6] Ενδοομιλικές συναλλαγές52
 • Διάγραμμα52
 • Ερμηνευτικά σχόλια55
 • Φάκελος τεκμηρίωσης (άρθρο 21 ΚΦΔ)55
 • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (άρθρο 22 ΚΦΔ)61
 • [7] Φορολογικοί έλεγχοι68
 • Διάγραμμα68
 • Ερμηνευτικά σχόλια73
 • Εξουσίες φορολογικής διοίκησης (άρθρο 23 ΚΦΔ)73
 • Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 ΚΦΔ)74
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου (άρθρο 25 ΚΦΔ)77
 • Είσοδος σε κατοικία79
 • Επανέλεγχος81
 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ΚΦΔ)82
 • Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρο 27 ΚΦΔ)83
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ)85
 • Προσωρινός διορθωτικός πρσδιορισμός του φόρου85
 • Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού86
 • Έκθεση ελέγχου87
 • Πρόστιμα89
 • Αμοιβαία διοικητική συνδρομή (άρθρο 29 ΚΦΔ)90
 • [8] Προσδιορισμός του φόρου92
 • Διάγραμμα92
 • Ερμηνευτικά σχόλια97
 • Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ΚΦΔ)97
 • Πράξεις προσδιορισμού του φόρου99
 • Άμεσος προσδιορισμός99
 • Διοικητικός προσδιορισμός100
 • Εκτιμώμενος προσδιορισμός100
 • Διορθωτικός προσδιορισμός101
 • Προληπτικός προσδιορισμός102
 • Έκδοση πράξης προσδιορισμού μετά από απόφαση δικαστηρίου103
 • Παραγραφή (άρθρο 36 ΚΦΔ)103
 • Παράταση χρόνου παραγραφής103
 • Φοροδιαφυγή104
 • Παράταση χρόνου παραγραφής με διάταξη νόμου104
 • Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 ΚΦΔ)106
 • Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΔ)107
 • [9] Είσπραξη110
 • Διάγραμμα110
 • Ερμηνευτικά σχόλια121
 • Αρμόδια όργανα προς είσπραξη (άρθρο 40 ΚΦΔ)121
 • Πληρωμή φόρου (άρθρο 41 ΚΦΔ)121
 • Επιστροφή φόρου (άρθρο 42 ΚΦΔ)121
 • Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις (άρθρο 43 ΚΦΔ)122
 • Σειρά εξόφλησης (άρθρο 44 ΚΦΔ)124
 • Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη (άρθρο 45 ΚΦΔ)124
 • Λήψη διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 ΚΦΔ)125
 • Ακρόαση στην περίπτωση των διασφαλιστικών μέτρων126
 • Φύση των μέτρων126
 • Μη εφαρμογή των μέτρων126
 • Λήψη των μέτρων128
 • Πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα128
 • Αναστολή των μέτρων129
 • Άρση των μέτρων130
 • Ολική άρση των μέτρων131
 • Αμφισβήτηση των μέτρων133
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47, 48, 49 ΚΦΔ)133
 • Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρο 48 ΚΦΔ)136
 • Συμψηφισμός136
 • Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 ΚΦΔ)138
 • Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50 ΚΦΔ)139
 • Δικαιώματα ευθυνομένων αλληλλεγγύως προσώπων143
 • Παραγραφή είσπραξης φόρων (άρθρο 51 ΚΦΔ)144
 • [10] Τόκοι και πρόστιμα146
 • Διάγραμμα146
 • Ερμηνευτικά σχόλια154
 • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 ΚΦΔ)154
 • Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54 ΚΦΔ)155
 • Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης156
 • Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης157
 • Άρνηση συνεργασίας κατά το φορολογικό έλεγχο158
 • Μη εγγραφή στο Μητρώο/Εγγραφή περισσότερες φορές158
 • Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις158
 • Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων159
 • Φορολογίες κεφαλαίου160
 • Επανάληψη παραβάσεων160
 • Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55 ΚΦΔ)161
 • Παραπομπή αδικημάτων φοροδιαφυγής σε δίκη (άρθρο 55Α ΚΦΔ)162
 • Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56 ΚΦΔ)162
 • Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58 ΚΦΔ)162
 • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ (άρθρο 58Α ΚΦΔ)164
 • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59 ΚΦΔ)165
 • Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60 ΚΦΔ)165
 • Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ΚΦΔ)166
 • Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62 ΚΦΔ)166
 • [11] Διαδικασίες προσφυγής [άρθρο 63]168
 • Διάγραμμα168
 • Ερμηνευτικά σχόλια172
 • Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 63 ΚΦΔ)172
 • Αίτημα αναστολής174
 • Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής176
 • Ακρόαση υπόχρεου176
 • Αιτιολογία απόφασης178
 • Νέα πράξη178
 • Προσφυγή κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς178
 • Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης (άρθρα 64, 65 ΚΦΔ)180
 • [12] Εγκλήματα Φοροδιαφυγής [άρθρο 66 ΚΦΔ]182
 • Διάγραμμα182
 • Ερμηνευτικά σχόλια188
 • ΚΦΔ - Ποινικές Κυρώσεις (άρθρα 66-71)188
 • Αδίκημα φοροδιαφυγής λόγω μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης188
 • Αδίκημα μη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης κ.λπ. φόρου189
 • Αδίκημα έκδοσης, αποδοχής πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων190
 • Άσκηση ποινικής δίωξης192
 • Παραγραφή192
 • Αρμόδιο δικαστήριο193
 • ΜΕΡΟΣ Β΄Δικονομία φορολογικών διαφορών[Διαγράμματα 1-10]196
 • [1] Φορολογικές Διαφορές [άρθρα 1-2 ΚΔΔ]196
 • Διάγραμμα196
 • [2] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε πρώτο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]197
 • Διάγραμμα197
 • [3] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε δεύτερο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]198
 • Διάγραμμα198
 • [4] Αρμοδιότητα κατά τόπο [άρθρο 7 ΚΔΔ]198
 • Διάγραμμα198
 • [5] Εκπροσώπηση του Δημοσίου - Επιδόσεις [άρθρα 25, 49 ΚΔΔ]199
 • Διάγραμμα199
 • [6] Ενδικοφανής διαδικασία [άρθρο 63 ΚΔΔ]200
 • Διάγραμμα200
 • [7] Ενδοστρεφής δίκη στις φορολογικές διαφορές [άρθρο 64 ΚΔΔ]201
 • Διάγραμμα201
 • [8] Προσφυγή [άρθρα 63 επ. ΚΔΔ]201
 • Διάγραμμα201
 • [9] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρα 200 επ. ΚΔΔ]205
 • Διάγραμμα205
 • [10] Έφεση [άρθρα 92 επ. ΚΔΔ]208
 • Διάγραμμα208
 • Ερμηνευτικά σχόλια211
 • Η έννοια της φορολογικής διαφοράς (Άρθρα 2 - 5 ΚΔΔ)211
 • Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές212
 • Επίλυση φορολογικών διαφορών με αγωγή213
 • Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων214
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (Άρθρο 6 ΚΔΔ)217
 • Περισσότερα πρόστιμα ΚΒΣ219
 • Κατά προτεραιότητα εκδίκαση219
 • Νομιμοποίηση πληρεξουσίων - Συμπλήρωση παραλείψεων (Άρθρα 27 - 30 και 139Α ΚΔΔ)220
 • Πτωχός221
 • Νομιμοποίηση ΑΕ223
 • Επιδόσεις (Άρθρα 47 – 57 ΚΔΔ)227
 • Περιεχόμενο δικογράφου (Άρθρα 45 - 46 ΚΔΔ)225
 • Προθεσμίες (Άρθρα 60 - 61 ΚΔΔ)231
 • Προσφυγή (Άρθρα 63 - 70 ΚΔΔ)232
 • Προσβαλλόμενες πράξεις (Άρθρο 63 ΚΔΔ)232
 • Ενδικοφανής προσφυγή234
 • Ενεργητική νομιμοποίηση (Άρθρο 64 ΚΔΔ)236
 • Παθητική νομιμοποίηση (Άρθρο 65 ΚΔΔ)239
 • Προθεσμία (Άρθρο 66 ΚΔΔ)239
 • Διακοπή της προθεσμίας (Άρθρο 67 ΚΔΔ)241
 • Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής (Άρθρο 68 ΚΔΔ)242
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (Άρθρο 69 ΚΔΔ)243
 • Δεύτερη προσφυγή (Άρθρο 70 ΚΔΔ)245
 • Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής (Άρθρο 79 ΚΔΔ)246
 • Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας246
 • Εξουσία δικαστηρίου247
 • Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί φορολογικών πράξεων248
 • Φορολογική απαλλαγή249
 • Χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος249
 • Μεταβολή της πραγματικής βάσης249
 • Λήψη, καταχώριση εικονικού τιμολογίου251
 • Έφεση (Άρθρα 92 - 100 ΚΔΔ)251
 • Καταβολή ποσοστού του οφειλόμενου φόρου252
 • Πρόσθετη παρέμβαση (Άρθρο 113 ΚΔΔ)258
 • Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα259
 • Συνάφεια πράξεων (Άρθρο 122 ΚΔΔ)260
 • Προδικασία - Επίδοση αντιγράφου της προσφυγής (Άρθρο 126 ΚΔΔ)261
 • Πρόσθετοι λόγοι (Άρθρο 131 ΚΔΔ)263
 • Υπόμνημα (Άρθρο 138 ΚΔΔ)264
 • Παραίτηση (Άρθρο 143 ΚΔΔ)264
 • Απόδειξη (Άρθρα 144 - 145 ΚΔΔ)265
 • Αποδεικτικά μέσα (Άρθρα 147 επ. ΚΔΔ)265
 • Προσωρινή δικαστική προστασία (Άρθρα 200 - 209 ΚΔΔ)266
 • Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης269
 • Παράβολο (Άρθρο 277 ΚΔΔ)274
 • Συμπλήρωση παραβόλου276
 • Εκτέλεση της πράξης - Ταμειακή βεβαίωση276
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης277
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων[Διαγράμματα 1-5]280
 • [1] Αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών εσόδων [άρθρα 45, 47, 48 ΚΦΔ, ΚΕΔΕ]280
 • Διάγραμμα280
 • [2] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 10 επ. ΚΕΔΕ]282
 • Διάγραμμα282
 • [3] Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου [άρθρα 30 επ. ΚΕΔΕ]283
 • Διάγραμμα283
 • [4] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρα 35 επ. ΚΕΔΕ]285
 • Διάγραμμα285
 • [5] Ανακοπές [άρθρα 216 επ. ΚΔΔ]286
 • Διάγραμμα286
 • Ερμηνευτικά σχόλια288
 • Εκτελεστοί τίτλοι (Άρθρα 45, 47 ΚΦΔ, 2, 4 ΚΕΔΕ)288
 • Αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης289
 • Ατομική ειδοποίηση292
 • Αλληλέγγυα ευθυνόμενα πρόσωπα293
 • Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης296
 • Θάνατος φορολογούμενου298
 • Ατομική ειδοποίηση - κατάσχεση στα χέρια τρίτου298
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (Άρθρα 9 επ. ΚΕΔΕ)299
 • Όρια της ευχέρειας του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη του πλέον πρόσφορου μέτρου εκτέλεσης299
 • Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη300
 • Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου301
 • Ανακοπές (Άρθρα 216 επ. ΚΔΔ)304
 • Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης305
 • Ανακοπή κατασχετήριας έκθεσης306
 • Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού307
 • Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση308
 • Προθεσμία310
 • Δικόγραφο310
 • Ανασταλτικό αποτέλεσμα311
 • Εξουσία δικαστηρίου312
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ318
 • 1. Απόψεις επί προσωρινού προσδιορισμού προστίμου318
 • Παρατηρήσεις323
 • 2. Ενδικοφανής προσφυγή και αναστολή324
 • Παρατηρήσεις331
 • 3. Προσφυγή334
 • Παρατηρήσεις341
 • 4. Έφεση342
 • Παρατηρήσεις349
 • 5. Αίτηση αναίρεσης350
 • Παρατηρήσεις354
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 356
 • 0
 • 0