Ενώσεις προσώπων, Επιχείρηση, Ομάδες περιουσίας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €28.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-994-6
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: K. Παναγόπουλος

Ο Άρειος Πάγος σε δύο περιπτώσεις οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα, ένωση προσώπων η μία (θρησκευτική κοινότητα) και ομάδα περιουσίας η άλλη (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), αρνήθηκε την ικανότητα δικαίου, αντιμετωπίζοντας αμφότερες ως νομικά ανύπαρκτες. Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου έφτασε η πρώτη από τις ως άνω υποθέσεις που απασχόλησαν τον Άρειο Πάγο, έκρινε ότι η συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα (Καθολική Παναγιά Χανίων) έχει αυτοδικαίως ιδιόμορφη (sui generis) νομική προσωπικότητα καίτοι δεν είχε τηρήσει την διαδικασία και δημοσιότητα που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένου τύπου.

Την όλη αυτή αντιφατικότητα το βιβλίο «Τα “οιονεί” Νομικά Πρόσωπα ως υποκείμενα Δικαίου» ερευνά παράλληλα εξετάζοντας ενιαία και συστηματικά τα ζητήματα, που ανακύπτουν με τις οντότητες δίχως νομική προσωπικότητα και την ικανότητα δικαίου αυτών.

Στο πεδίο έρευνας του συγγραφέα τίθενται οι ενώσεις προσώπων, οι ομάδες περιουσίας στερούμενες νομικής προσωπικότητας, το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητος περιουσίας, οι ειδικοί λογαριασμοί, οι θρησκευτικές κοινότητες και οι ιεροί ναοί, τα πολιτικά κόμματα, η κοινοπραξία και η ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα, οι ενώσεις ιδιοκτητών πολυκατοικίας, οι επιχειρήσεις, η συμπλοιοκτησία, τα joint ventures, οι ειδικοί λογαριασμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ενώσεις οικονομικής στήριξης ηθοποιών και καλλιτεχνών άσματος και χορού κ.λπ. 

Το παρόν έργο που στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες του δικηγόρου της πράξης αλλά και του ερευνητή για ενημέρωση για τις οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα  συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αναλυτικά ευρετήρια.  

 

 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ15
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 125
 • Τριμερής διάκριση των υποκειμένων του δικαίου25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 227
 • Διάκριση ικανότητας δικαίου, δικαιοπραξίας και καταλογισμού27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 331
 • Νομοθετικός διαχωρισμός προσώπου και ικανότητας δικαίου31
 • Α. Η νομοθετική ρύθμιση για το φυσικό πρόσωπο31
 • Β. Η νομοθετική ρύθμιση για το νομικό πρόσωπο33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 436
 • Ατελής (περιορισμένη – μερική) ικανότητα δικαίου36
 • Α. Φυσικού προσώπου37
 • Β. Νομικού προσώπου39
 • Γ. Οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα («οιονεί» νομικών προσώπων)40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 542
 • Ικανότητα δικαίου και «έννομη σχέση»42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 647
 • «Ειδικές» ικανότητες δικαίου;47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 750
 • Κοινωνία με «συνημμένη χείρα» και «οιονεί» νομικά πρόσωπα50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 852
 • Ο αντίστοιχος προβληματισμός στο γερμανικό δίκαιο52
 • Α. Εισαγωγικές σκέψεις52
 • Β. Αναγωγή οντοτήτων σε νομικά πρόσωπα 55
 • Γ. Αναγνώριση μόνο ικανότητας δικαίου και δη ατελούς 56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 959
 • Ομάδες περιουσίας στερούμενες νομικής προσωπικότητας59
 • 1. Εισαγωγή59
 • 2. Η νομοθετική ρύθμιση62
 • 3. Οι απόψεις στη θεωρία62
 • 4. Η νομολογία65
 • 5. Εναλλακτική κατανόηση του άρθρου 62 ΚΠολΔ68
 • 6. Κατακλείδα74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1077
 • Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας ως υποκείμενο δικαίου77
 • Ι. Εισαγωγή - Νομοθετική ρύθμιση77
 • II. Νομική φύση του αμοιβαίου κεφαλαίου – Υποστηριζόμενες απόψεις80
 • ΙΙΙ. Η ενδεδειγμένη λύση88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1193
 • Ειδικοί λογαριασμοί93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12105
 • Θρησκευτικές κοινότητες και ιεροί ναοί105
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση και ερμηνεία της105
 • 2. Ικανότητα δικαίου θρησκευτικών κοινοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα ή ιερών ναών, στο παράδειγμα της καθολικής εκκλησίας Παναγίας Χανίων110
 • 3. Η ενδεδειγμένη θέση115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13117
 • Το πολιτικό κόμμα117
 • Ι. Οι απόψεις της θεωρίας117
 • 1. Αναγόρευση του κόμματος, ερμηνευτικά,σε νομικό πρόσωπο117
 • 2. Το κόμμα ως ένωση προσώπων δίχως νομικήπροσωπικότητα122
 • 3. Το πολιτικό κόμμα μετά το ν. 3023/2002124
 • ΙΙ. Η θέση της νομολογίας125
 • 1. Εισαγωγή125
 • 2. Νομολογία ποινικών δικαστηρίων126
 • 3. Τα πολιτικά δικαστήρια128
 • 4. Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων132
 • ΙΙΙ. Η ενδεδειγμένη λύση136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14141
 • Κοινοπραξία και ομόρρυθμη εταιρία δίχως νομική προσωπικότητα141
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση141
 • 2. Η αντιμετώπιση της νομοθετικής ρυθμίσεως από τη θεωρία143
 • 3. Αξιολόγηση της ασκηθείσας κριτικής – ιδία γνώμη153
 • 4. Επιλεγόμενα163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15167
 • Ένωση ιδιοκτητών πολυκατοικίας167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16170
 • Η επιχείρηση170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17176
 • Συμπλοιοκτησία και Joint Ventures176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18179
 • Αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και «ειδικοί λογαριασμοί» του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ιδίως έρευνας των Α.Ε.Ι.179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19184
 • Ενώσεις οικονομικής στήριξης ηθοποιών και καλλιτεχνών άσματος και χορού184
 • Α. Η νομοθετική ρύθμιση184
 • Β. Ικανότητα δικαίου και δικαιοπρακτική των οντοτήτων του ν. 2435/1996185
 • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ – ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ189
 • Ι. Τα «οιονεί» νομικά πρόσωπα γενικώς189
 • ΙΙ. Περιπτωσιολογία193
 • Α. Ομάδες περιουσίας193
 • Β. Ενώσεις προσώπων195
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ201
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ213
 • 0
 • 0