Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-990-8
Σελίδες: 374
Συγγραφέας: A. Διβριώτη
Πρόλογος: Δ. Παπαδοπούλου - Κλαμαρή

Η ξενοδοχειακή σύμβαση μαζικών κρατήσεων, που καταρτίζεται μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, αποτελεί μια μορφή συμβάσεως της σύγχρονης οικονομίας με ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία, ενώ απασχολεί συχνά τη νομολογία τόσο την εθνική όσο και την ευρωπαϊκή. 

Το παρόν έργο αναφέρεται στην έννοια και στα ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής συμβάσεως, στις μορφές εμφάνισής της, με ιδιαίτερη αναφορά στις συμβάσεις guarantee και allotment, στην κατάρτισή της, στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της. 

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ξενοδοχειακή σύμβαση και στην προσπάθεια ένταξης των επιμέρους κανόνων σε ένα ενιαίο σύστημα, με σκοπό την αναζήτηση και την εξεύρεση συνεπών λύσεων. 

Εξετάζεται, ακόμη, η νομική φύση και ο εμπορικός χαρακτήρας της ξενοδοχειακής συμβάσεως, καθώς και η νομική θέση των εμπλεκόμενων στην ξενοδοχειακή σύμβαση προσώπων, ήτοι του ξενοδόχου, του τουριστικού πράκτορα και του πελάτη του τελευταίου - τουρίστα. Γίνεται, επίσης, προσπάθεια διευκρίνησης και αποσαφήνισης του παρεχόμενου εκ του νόμου στα συμβαλλόμενα μέρη ειδικού δικαιώματος ακύρωσης των κρατήσεων, με ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά στην κρίσιμη μέχρι σήμερα νομολογία. 

Σημαντικό μέρος του έργου αφιερώνεται στα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν εκ της ξενοδοχειακής συμβάσεως, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθʼ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και στη διεθνή δικαιοδοσία τους. Αναφορά γίνεται και στη ρήτρα διαιτησίας που ανευρίσκει κανείς συχνά στις ξενοδοχειακές συμβάσεις, ενώ, παράλληλα, αναλύεται το εφαρμοστέο στην ξενοδοχειακή σύμβαση δίκαιο στο πλαίσιο εξέτασης ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ20
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ20
 • § 1. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του τουρισμού20
 • I. Έννοια του τουρισμού20
 • II. Ιστορική αναδρομή 21
 • III. Iστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων και ξενοδοχείων25
 • 1. Ιστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων25
 • 2. Ιστορική εξέλιξη ξενοδοχείων27
 • § 2. Η κοινωνική/οικονομική σπουδαιότητα του τουρισμού και η διεθνής διάστασή του 29
 • I. Η σημασία του τουρισμού για την παγκόσμια και ιδίως για την Ελληνική οικονομία29
 • II. Η λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων στο πλαίσιο και στην εξέλιξη του τουρισμού31
 • III.α Εσωτερικοί οργανισμοί και ενώσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό34
 • 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)34
 • 2. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) 35
 • 3. Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)35
 • 4. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)36
 • III.β Διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό36
 • 1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization - UNWTO)37
 • 2. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council – WTTC)38
 • 3. Η Διεθνής Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (International Hotel and Restaurant Association – IHRA)38
 • 4. Η Ενωμένη Ομοσπονδία Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (United Federation of Travel Agent’s Associations - UFTAA)39
 • 5. Η Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Γραφείων (World Association of Travel Agencies - WATA)40
 • 6. Το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (International Social Tourism Organization - ISTO, άλλως Bureau International Tourisme Sociale - BITS)40
 • 7. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association – IATA) 41
 • 8. Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και Ενώσεις για τον τουρισμό42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ43
 • Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (HOTEL CONTRACT)43
 • § 3. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής σύμβασης (hotel contract)43
 • § 4. Διάκριση της ξενοδοχειακής σύμβασης από άλλες συμβάσεις:47
 • I. Τη σύμβαση ξενίας47
 • II. Την ταξιδιωτική σύμβαση48
 • III. Τη μίσθωση ξενοδοχείου ως μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου50
 • IV. Τη σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακής επιχείρησης (Hotel management)51
 • V. Τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Τime – Sharing)53
 • § 5. Μορφές εμφάνισης της ξενοδοχειακής σύμβασης με βάση τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρο 8 του Ν. 1652/1986) 54
 • I. Σύμβαση αποκλειστικής δέσμευσης, άλλως εγγυημένη ή βέβαιη κράτηση (guarantee, άλλως commitment)54
 • II. Σύμβαση μερικής δέσμευσης ή κατά μερίδιο ή υπό προειδοποίηση (allotment) και ειδικότερες μορφές εμφάνισης αυτής55
 • III. Λοιπές μορφές συνεργασίας μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων πέραν των ρυθμιζόμενων με τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών ξενοδοχειακών συμβάσεων62
 • 1. Η κράτηση με προμήθεια 62
 • 2. Συμφωνία κατόπιν αιτήματος (on request)63
 • 3. Λοιπές μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων 63
 • § 6. Νομοθετικό καθεστώς της ξενοδοχειακής σύμβασης 65
 • I. Η νομοθετική ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης 65
 • 1. Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρ. 8 Ν. 1652/1986)66
 • 2. Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα69
 • ΙΙ. Διεθνή κείμενα, ιδίως ο Κώδικας συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ διοργανωτών-ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων στην Ε.Ε. (ECTAA/HOTREC Κώδικας Συμπεριφοράς)73
 • 1. Κώδικας Συμπεριφοράς ECTAA/HOTREC73
 • 2. Διεθνής Σύμβαση Ξενοδοχίας75
 • § 7. Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης77
 • § 8. Εμπορικός χαρακτήρας της ξενοδοχειακής σύμβασης86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ88
 • Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ88
 • § 9. Τα συμβαλλόμενα μέρη και η κατάρτιση της ξενοδοχειακής σύμβασης 88
 • Ι. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ξενοδοχειακής σύμβασης88
 • 1. Έννοια τουριστικού πράκτορα (tour operator) και τουριστικού γραφείου (tour agent)89
 • 2. Έννοια ξενοδόχου (hotelier) – ξενοδοχείου92
 • 3. Έννοια πελάτη (client)95
 • ΙΙ. Η κατάρτιση της ξενοδοχειακής σύμβασης100
 • § 10. Το περιεχόμενο της ξενοδοχειακής σύμβασης 102
 • Ι. Συνήθεις όροι της ξενοδοχειακής σύμβασης102
 • ΙΙ. Γενικοί Όροι Συναλλαγών104
 • 1. Διαπραγματευτική ισοτιμία Έλληνα ξενοδόχου και αλλοδαπού τουριστικού πράκτορα;104
 • 2. Οι συνήθως τεθειμένοι στην ξενοδοχειακή σύμβαση Γενικοί Όροι των Συναλλαγών110
 • 3. Δυνατότητες αποδέσμευσης του Έλληνα ξενοδόχου από επαχθείς, μονομερώς επιβαλλόμενους από τον αλλοδαπό τουριστικό πράκτορα, όρους 115
 • ΙΙΙ. Η χρησιμοποιούμενη στην ξενοδοχειακή σύμβαση γλώσσα120
 • IV. Η ρήτρα αποκλειστικότητας 124
 • § 11. Η λειτουργία της ξενοδοχειακής σύμβασης 130
 • Ι. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην ξενοδοχειακή σύμβαση μερών130
 • 1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ξενοδόχου130
 • 2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του τουριστικού πράκτορα 133
 • ΙI. Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού 135
 • ΙΙΙ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο ως μέθοδος προσέγγισης πελατείας εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων 149
 • § 12. Ανώμαλη εξέλιξη της ξενοδοχειακής σύμβασης 154
 • Ι. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του τουριστικού πράκτορα154
 • ΙΙ. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του ξενοδόχου 161
 • ΙΙΙ. Η αξίωση του ξενοδόχου απέναντι στον πελάτη του τουριστικού πρακτορείου για φθορές στο ξενοδοχείο166
 • IV. Οι διατάξεις του Π.Δ. 339/1996 για τα Οργανωμένα Ταξίδια (packaged tourism), που αφορούν στη μη εκτέλεση, καθώς και στην πλημμελή εκπλήρωση της ταξιδιωτικής σύμβασης 170
 • V. Το δικαίωμα ακύρωσης των 21 ημερών (release period), που παρέχει ο Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτού 182
 • VΙ. Θέσεις και εξέλιξη της νομολογίας των Ελληνικών Δικαστηρίων ως προς το δικαίωμα ακύρωσης των 21 ημερών 194
 • VIΙ. Το πρόβλημα των υπερκρατήσεων (overbookings) και η νομοθετική αντιμετώπισή του 200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ206
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ206
 • § 13. Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ακολουθητέα διαδικασία 206
 • Ι. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων206
 • ΙΙ. Ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης των διαφορών 211
 • § 14. Διεθνή δικονομικά ζητήματα215
 • Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας215
 • § 15. Ρήτρα διαιτησίας στην ξενοδοχειακή σύμβαση236
 • Η ρήτρα διαιτησίας στην ξενοδοχειακή σύμβαση και η εξαίρεσή της από το ρυθμιστικό πεδίο του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων και του Κανονισμού 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) 236
 • § 16. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου245
 • Εφαρμοστέο δίκαιο στην ξενοδοχειακή σύμβαση245
 • § 17. Κατακλείδα253
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ255
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ265
 • Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ265
 • Ν 1652/1986265
 • Ν 2160/1993274
 • HOTREC / ECTAA της 10.1.1996307
 • ΒΔ της 1/7 Νοεμβρίου 1938321
 • Ν 5205 της 23/28.7.1931326
 • ΒΔ της 26.2/9.3.1938329
 • Ν 393 της 27/31.7.1976332
 • ΠΔ 288 της 21.6/1.7.91347
 • YA 7382/2006 (ΦΕΚ Β΄ 887/12.7.2006)352
 • ΠΔ 339/1996354
 • Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ365
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ372
 • 0
 • 0