Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-984-7
Σελίδες: 536
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής
Συνεργασία: Δ. Αναστασόπουλος, Α. Βενέρης, Γ. Γιαννόπουλος, Δ. Ζωγραφόπουλος, Ι. Ιγγλεζάκης, Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Γ. Λαζαράκος, Κ. Λωσταράκου, Λ. Μήτρου, Φ. Μίτλεττον, Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Γ. Τσόλιας, Ν. Φραγκάκης, Α. Χρυσάνθου, Σ. Βλαχόπουλος, Α. Ηλιάδου, Χ. Λάτσιου, Δ. Λιάππης, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Σ. Τάσσης

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα Ανάλυση - Σχόλια - Εφαρμογή» έχει ως αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία των οποίων διαχέεται σε περισσότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου και συνδέεται στενά με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει συνολικά 21 κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, που ως βασικό σημείο αναφοράς έχουν το Ν 2472/1997.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα εξής θέματα: Έννοια προσωπικών δεδομένων, Συνταγματική κατοχύρωση προσωπικών δεδομένων, Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Αρχείο προσωπικών δεδομένων, Προσωπική και οικιακή χρήση προσωπικών δεδομένων, Συγκατάθεση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, Ελευθερία του Τύπου και προστασία προσωπικών δεδομένων, Δεδομένα υγείας, Συνταγματικά όρια επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων, Προστασία δεδομένων εργαζομένων, Διακίνηση τραπεζικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων, Δεδομένα τηλεπικοινωνιών, Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης και αόριστες έννοιες), Έλεγχος της ΑΠΔΠΧ στις επεξεργασίες φορολογικών δεδομένων και σε δημοσιοποιήσεις δυσμενών δεδομένων, Τεχνολογία και ιδιωτικότητα, Διακινδύνευση swiss replica watches δεδομένων από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (U.A.V. - “drones”), Ελευθερία έρευνας και προστασία δεδομένων, Ασφάλεια δεδομένων, Κυρώσεις από την προσβολή προσωπικών δεδομένων, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων και τέλος Ηθική προσέγγιση προσωπικών δεδομένων. Το έργο ολοκληρώνεται με συμπερασματικές παρατηρήσεις εν είδει επιλόγου.

Η έκδοση συμπληρώνεται με μια διαγραμματική απεικόνιση της ύλης των προσωπικών δεδομένων, παράρτημα νομοθεσίας (Ν 2472/1997 και Ν 3471/2006), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο όχι μόνο για το νομικό, αλλά και για κάθε ενασχολούμενο με τα προσωπικά δεδομένα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις κ.λπ.).

 • -21
 • Εισαγωγή , Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό Μέλος ΑΠΔΠΧ1
 • Κεφάλαιο 1ο5
 • Η έννοια των προσωπικών δεδομένων5
 • Κεφάλαιο 2ο23
 • Η συνταγματική κατοχύρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα23
 • Κεφάλαιο 3ο43
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων43
 • Κεφάλαιο 4ο59
 • Αρχείο προσωπικών δεδομένων59
 • Κεφάλαιο 5ο71
 • Η προσωπική και οικιακή χρήση των προσωπικών δεδομένων71
 • Κεφάλαιο 6ο95
 • Η συγκατάθεση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων95
 • Κεφάλαιο 7ο111
 • Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα111
 • Κεφάλαιο 8ο127
 • Η ελευθερία του τύπου και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα127
 • Κεφάλαιο 9ο145
 • Δεδομένα υγείας145
 • Κεφάλαιο 10ο171
 • Τα συνταγματικά όρια της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων171
 • Κεφάλαιο 11ο191
 • Η προστασία δεδομένων των εργαζομένων191
 • Κεφάλαιο 12ο221
 • Διακίνηση τραπεζικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων221
 • Κεφάλαιο 13ο237
 • Δεδομένα τηλεπικοινωνιών237
 • Κεφάλαιο 14ο253
 • Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν: Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης και αόριστες έννοιες253
 • Κεφάλαιο 15ο271
 • Ο έλεγχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις επεξεργασίες φορολογικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα271
 • Κεφάλαιο 16ο301
 • Ο έλεγχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε δημοσιοποιήσεις δυσμενών δεδομένων: Οι υποθέσεις των «φυγόστρατων», των συλληφθέντων από τις Αστυνομικές Αρχές και των οφειλετών του ΕΟΔΕΑΠ301
 • Κεφάλαιο 17ο327
 • ΜΕΡΟΣ A΄327
 • Τεχνολογία και Ιδιωτικότητα327
 • ΜΕΡΟΣ Β΄353
 • Διακινδύνευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (U.A.V. - “drones”) (Μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος)353
 • Κεφάλαιο 18ο369
 • Ελευθερία της έρευνας και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα369
 • Κεφάλαιο 19ο381
 • Ζητήματα ασφάλειας δεδομένων381
 • Κεφάλαιο 20ο403
 • ΜΕΡΟΣ Α΄403
 • Κυρώσεις από την προσβολή προσωπικών δεδομένων403
 • ΜΕΡΟΣ Β΄421
 • Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων421
 • Κεφάλαιο 21ο445
 • Προσωπικά δεδομένα: Μια ηθική προσέγγιση445
 • Αντί Επιλόγου457
 • Το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων - Κατακτήσεις, αμφισβητήσεις, προκλήσεις και προοπτικές457
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ469
 • Α. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα - Κανονιστικό πλαίσιο και βασικές αρχές ερμηνείας και εφαρμογής της προστασίας τους - Μια διαγραμματική αποτύπωση469
 • Β. Νομοθεσία475
 • – Ν 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα475
 • – Ν 3471/2006: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997497
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ509
 • 0
 • 0