Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-982-3
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Β. Πολυζωΐδου
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Το έργο «Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων» έχει ως αντικείμενο το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας της σύγχρονης εποχής που έχει ήδη λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και συνεχίζει να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Συγκεκριμένα επιχειρείται η δογματική διερεύνηση του αξιοποίνου της πορνογραφίας ανηλίκων, η ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 348Α ΠΚ και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του. Ήδη οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές (Ν 4267/2014, Ν 3727/2008, Ν 3625/2007) σε μία ούτως ή άλλως σχετικά πρόσφατη διάταξη (Ν 3064/2002) καταδεικνύουν την αμφιβολία του νομοθέτη ως προς τον ακριβή τρόπο ποινικοποίησης του εξεταζόμενου εγκλήματος.Ειδικότερα, το πρώτο μέρος αφιερώνεται στην παρουσίαση του διεθνούς πλαισίου γένεσης του εγκλήματος και μάλιστα συγκριτικά με την εθνική έννομη τάξη, ούτως ώστε στο τέλος της ενότητας να προκύπτει μία σαφής εικόνα σχετικά με την εναρμόνιση του άρθρου 348Α ΠΚ στις διεθνείς και ενωσιακές σχετικές επιταγές. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται ο εντοπισμός της βάσης θεμελίωσης των συμπεριφορών που περιγράφονται στο άρθρο 348Α ΠΚ. Η προσέγγιση των εννόμων αγαθών τα οποία προστατεύονται από μία διάταξη συνιστά άλλωστε την πεμπτουσία δικαιολόγησης κάθε ποινικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγεται καταρχάς μία συζήτηση με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί ως προς τα προστατευόμενα από την τυποποίηση του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά, ούτως ώστε τελικά να αναδειχθούν τυχόν συγκλίσεις ή αποκλίσεις τους, ενώ μία ειδική ενότητα επιφυλάσσεται στο πλέον αμφισβητούμενο ζήτημα της εικονικής πορνογραφίας. Η θέση της συγγραφέως ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα διατυπώνεται στο τρίτο κεφάλαιο αυτού του μέρους, όπου επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα γιατί ένα έννομο αγαθό να προστατεύεται από τη συγκεκριμένη διάταξη –και αντίστροφα ενδεχομένως γιατί κάποιο άλλο δεν προστατεύεται τελικά. Όλα τα παραπάνω επιχειρούνται σε μία παράλληλη προσπάθεια ανάδειξης και των διαφοροποιήσεων των επιμέρους εγκληματικών συμπεριφορών (και συνδυασμών) της διάταξης.Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και ερμηνεία της αξιόποινης συμπεριφοράς του άρθρου 348Α ΠΚ, διατρέχοντας έτσι αναγκαία κάποιες από τις σημαντικότερες θεματικές του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Στη βάση των πορισμάτων της συγκεκριμένης ανάλυσης επιχειρείται, εξάλλου, τόσο η κριτική προσέγγιση του ισχύοντος δικαίου όσο και η αποτύπωση ειδικότερων προτάσεων για κάθε επιμέρους ζήτημα. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης στο τέταρτο μέρος προτείνεται τελικά μία διαφορετική νομοθετική αντιμετώπιση του εγκλήματος, η οποία φιλοδοξεί να επιτύχει, στο μέτρο που θα κριθεί ικανοποιητική, την εξισορρόπηση ανάμεσα στην αναγκαία ποινική αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων και στη διαφύλαξη του φιλελεύθερου χαρακτήρα του ποινικού δικαίου.Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση χρηστικών πινάκων για το οικείο έγκλημα (συγκριτικός πίνακας νομικών εργαλείων, πίνακας για το υλικό παιδικής πορνογραφίας κ.λπ.), πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
 • -1
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ17
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ25
 • ΜΕΡΟΣ Α΄30
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΕΣΗΣΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ30
 • 1. Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ30
 • 1.1. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού30
 • 1.2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματατου παιδιού, για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία34
 • 1.3. Σχετικές νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών37
 • 2. Το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης39
 • 2.1. Σύσταση Rec (1991) 11 για τη σεξουαλική εκμετάλλευση,την πορνογραφία και την πορνεία των παιδιών και των εφήβων και για την εμπορία αυτών40
 • 2.2. Σύσταση Rec (2001) 16 σχετικά με την προστασία των παιδιώνκατά της γενετήσιας εκμετάλλευσής τους41
 • 2.3. Η Σύμβαση για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Βουδαπέστη 23/11/2001) – ETS 18544
 • 2.4. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασίατων παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (LANZAROTE 25/10/2007) ETS αριθ. 20149
 • 3. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης52
 • 3.1. Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Μαΐου2000 για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (2000/375/ΔΕΥ)53
 • 3.2. Η Απόφαση-Πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ57
 • 3.3. Οδηγία 2011/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (της 13ης Δεκεμβρίου 2011) σχετικά με την καταπολέμησητης σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάστασητης Απόφασης – Πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου65
 • 4. Συνολική εικόνα του διεθνούς πλαισίου γένεσης του εγκλήματοςτης παιδικής πορνογραφίας – Βασικά συμπεράσματα και προκείμενες για την εθνική έννομη τάξη81
 • 5. Νομοθετική αντιμετώπιση της πορνογραφίας ανηλίκων στην ελληνική έννομη τάξη84
 • 5.1. Σύντομη νομοθετική αναδρομή στο σχετικό πεδίοτων εγκλημάτων εναντίον της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων – νομοθετική αντιμετώπιση του φαινομένουτης πορνογραφίας ανηλίκων πριν το Ν 3064/200284
 • 5.2. Το αδίκημα του άρθρου 348Α ΠΚ από το Νόμο 3064/2002 μέχρι την τροποποίηση του Νόμου 4267/201488
 • 6. Σύγκριση του διεθνούς και εθνικού νομοθετικού πλαισίου – Βασικοί άξονες και κριτική προσέγγιση95
 • 6.1. Βασικοί άξονες95
 • 6.2. Η ειδικότερη σύγκριση του διεθνούς και του εθνικού νομοθετικούπλαισίου για το αξιόποινο της παιδικής πορνογραφίας97
 • 6.2.1. Η οριοθέτηση της ανηλικότητας και του υλικού παιδικήςπορνογραφίας98
 • 6.2.1.1. Η οριοθέτηση της ανηλικότητας98
 • 6.2.1.2. Ορισμός του υλικού παιδικής πορνογραφίας - Το ζήτηματης εικονικής πορνογραφίας ανηλίκων101
 • 6.2.1.2.1. Ο ορισμός101
 • 6.2.1.2.2. Οι δυνατότητες εξαιρέσεων από το αξιόποινο103
 • 6.2.1.2.3. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη 105
 • 6.2.3. Η οριοθέτηση της νομοτυπικής μορφής της παιδικής πορνογραφίας108
 • 6.2.3.1. Οι τρόποι τέλεσης108
 • 6.2.3.2. Το πρόβλημα της κατοχής – και της απόκτησης πρόσβασηςσε υλικό παιδικής πορνογραφίας112
 • 6.2.4. Διακεκριμένες μορφές - Επιβαρυντικές περιστάσεις114
 • 6.2.5. Κυρώσεις 116
 • 6.2.5.1. Κυρώσεις φυσικών προσώπων116
 • 6.2.5.2. Κυρώσεις νομικών προσώπων119
 • 6.2.6. Το ζήτημα της παραγραφής120
 • 6.2.7. Θεμελίωση δικαιοδοσίας για τη δίωξη της παιδικήςπορνογραφίας 121
 • 6.3. Συμπέρασμα 125
 • ΜΕΡΟΣ Β΄129
 • ΤΟ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ129
 • 1. Εισαγωγικά 129
 • 1.1. Σύντομη συγκριτική επισκόπηση της τυποποίησηςτου εγκλήματος σε άλλα δίκαια129
 • 1.2. Πορνογραφία - Αιδώς και Άσεμνα στο ελληνικό ποινικό δίκαιο134
 • 1.3. Προβλήματα προσέγγισης του εννόμου αγαθού του άρθρου 348Α ΠΚ135
 • 2. Διάλογος με τις υποστηριζόμενες στην ελληνική και αλλοδαπήθεωρία απόψεις για τα προστατευόμενα από την τυποποίησητου εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά137
 • 2.1. Τα προστατευόμενα από την ποινικοποίηση της παιδικής πορνογραφίας έννομα αγαθά 138
 • 2.1.1. Πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή της δημόσιας τάξης138
 • 2.1.2. Πορνογραφία ανηλίκων: Μεταξύ δημόσιας τάξης και ανηλικότητας;143
 • 2.1.3. Αμιγώς «Παιδοκεντρικές» θεωρήσεις146
 • 2.1.3.1. Παιδική πορνογραφία και προσβολή διάφορων ατομικώνέννομων αγαθών147
 • 2.1.3.1.1. Πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή εικόνας (τιμής)και της δυνάμει σεξουαλικής αυτοδιάθεσης του ανηλίκου148
 • 2.1.3.1.2. Προστασία της υγείας των ανηλίκων 151
 • 2.1.3.1.3. Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ανηλίκων154
 • 2.1.3.1.4. Προστασία της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων157
 • 2.1.3.2. Προστασία της ανηλικότητας166
 • 2.1.3.2.1. Η ελεύθερη και αδιατάρακτη ανάπτυξη της ερωτικής ζωήςτων ανηλίκων166
 • 2.1.3.2.2. Παιδική πορνογραφία και προσβολή της ανηλικότητας,της γενετήσιας αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένωντων ανηλίκων170
 • 2.1.3.2.3. Προστασία της προσωπικότητας των αποτυπωμένων ανηλίκων και της ανηλικότητας in abstracto 173
 • 2.1.3.2.4. Η διακινδύνευση ανηλίκων λόγω της συγκαλυμμένης πρόκλησηςπρος τέλεση πράξεων σεξουαλικής κακοποίησης μέσω του καθεαυτόεπικίνδυνου («τοξικού» παιδοπορνογραφικού υλικού)175
 • 2.2. Το έννομο αγαθό στην εικονική παιδική πορνογραφία 178
 • 2.2.1. Κατηγορίες εικονικού παιδοπορνογραφικού υλικού179
 • 2.2.2. Η ποινικοποίηση της εικονικής παιδικής πορνογραφίας 181
 • 2.2.3. Αναζητώντας το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό στηνπερίπτωση της εικονικής παιδικής πορνογραφίας183
 • 2.2.3.1. Επιχειρήματα σχετικά με την ποινικοποίηση ή μητης εικονικής παιδικής πορνογραφίας183
 • 2.2.3.1.1. Επηρεασμός των θεατών 183
 • 2.2.3.1.1.1. Ως προς τους ανήλικους θεατές 183
 • 2.2.3.1.1.2. Ως προς τους ενήλικες θεατές184
 • 2.2.3.1.2. Δυσκολία απόδειξης187
 • 2.2.3.2. Κριτήρια προσδιορισμού της αξιόποινης εικονικότητας189
 • 2.3. Συγκλίσεις των απόψεων για το έννομο αγαθό – Βασικοί άξονες 194
 • 2.3.1. Πρωταγωνιστές του παιδοπορνογραφικού υλικού194
 • 2.3.2. Ανήλικοι θεατές του παιδοπορνογραφικού υλικού195
 • 2.3.3. Ενήλικοι θεατές του παιδοπορνογραφικού υλικού196
 • 2.3.4. Συμπεράσματα199
 • 3. Θέση της μελέτης200
 • 3.1. Εισαγωγικές Σκέψεις – Αναζητώντας το ουσιαστικό άδικο200
 • 3.2. Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και προστατευόμενα έννομα αγαθά 202
 • 3.3. Έννοια της ανηλικότητας204
 • 3.4. Η διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ και τα προστατευόμενα έννομα αγαθά207
 • 3.5. Διακρίβωση της σχέσης του έννομου αγαθού της ανηλικότηταςμε επιμέρους ατομικά έννομα αγαθά του ανηλίκου (: σωματικήακεραιότητα / υγεία, γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια)στο έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας212
 • 3.5.1. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της σωματικήςακεραιότητας και υγείας του ανηλίκου213
 • 3.5.2. Η σχέση της ανηλικότητας με τα έννομα αγαθά της γενετήσιαςελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανηλίκου218
 • 3.5.2.1. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της γενετήσιαςελευθερίας του ανηλίκου219
 • 3.5.2.2. Η σχέση της ανηλικότητας με τη γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου220
 • 3.5.3. Η σχέση της ανηλικότητας με το έννομο αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ανηλίκου221
 • 3.5.4. Η επιπρόσθετη προσβολή των ευαίσθητων προσωπικώνδεδομένων των ανηλίκων229
 • 3.6. Προσβαλλόμενα έννομα αγαθά σε περιπτώσεις πράξεων που αφορούν πραγματική απεικόνιση ανηλίκου239
 • 3.6.1. Κατά το στάδιο της παραγωγής του υλικού240
 • 3.6.2. Πράξεις μετά την παραγωγή του υλικού244
 • 3.7. Προσβαλλόμενο έννομο αγαθό σε περιπτώσεις πράξεων που αφορούν εικονικό παιδοπορνογραφικό υλικό 249
 • 3.8. Διακινδύνευση αορίστου αριθμού ανηλίκων251
 • 3.9. Συμπεράσματα258
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄265
 • Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 348Α ΠΚ265
 • 1. Νομοτυπική μορφή του άρθρου 348Α ΠΚ 265
 • 1.1. Η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 348Α ΠΚ – Άδικο265
 • 1.1.1. Ο ορισμός και το περιεχόμενο του υλικού παιδικήςπορνογραφίας 265
 • 1.1.1.1. Ηλικιακό όριο συμμετέχοντος στο πορνογραφικό υλικόανηλίκου266
 • 1.1.1.2. Το είδος της εμφάνισης (αναπαράσταση ή αποτύπωση)269
 • 1.1.1.3. Το περιεχόμενο του παιδοπορνογραφικού υλικού 275
 • 1.1.1.3.1. Γεννητικά όργανα ή σώμα εν γένει275
 • 1.1.1.3.2. Πρόδηλη πρόκληση γενετήσιας διέγερσης277
 • 1.1.1.3.3. Ασελγής πράξη280
 • 1.1.1.4. Το μέσο εμφάνισης/έκθεσης του υλικού (ηλεκτρονικός ή άλλος υλικός φορέας –ψηφιακό ή συμβατικό– ηλεκτρονικό υλικό)290
 • 1.1.1.5. Νομοθετικές επιλογές για το υλικό παιδικής πορνογραφίαςκαι προτάσεις βελτίωσης 291
 • 1.1.2. Οι επιμέρους τρόποι τέλεσης του αδικήματος297
 • 1.1.2.1. Συμβατική Παιδική Πορνογραφία 297
 • 1.1.2.1.1. Περιεχόμενο των τρόπων τέλεσης του άρ. 348Α παρ. 1298
 • 1.1.2.1.2. Η προβληματική της κατοχής 303
 • 1.1.2.1.2.1. Ορισμός304
 • 1.1.2.1.2.2. «Εφαρμογή» των στοιχείων της κατοχής στο άρ. 348Α ΠΚ 305
 • 1.1.2.1.3. Κριτική των νομοθετικών επιλογών αναφορικά με τους τρόπους τέλεσης της πορνογραφίας ανηλίκων – Παράμετροι μίας έλλογης ρύθμισης 311
 • 1.1.2.2. Η ηλεκτρονική – ψηφιακή πορνογραφία ανηλίκων 317
 • 1.1.2.2.1. Είδος εγκλήματος317
 • 1.1.2.2.2. Αναγκαιότητα ξεχωριστής τυποποίησης319
 • 1.1.2.2.3. Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών321
 • 1.1.2.2.4. Περιεχόμενο των τρόπων τέλεσης του άρ. 348Α παρ. 2 ΠΚ324
 • 1.1.2.2.5. Η κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων 328
 • 1.1.2.2.5.1. Ψηφιακές πληροφορίες328
 • 1.1.2.2.5.2. Ηλεκτρονικός υλικός φορέας και κατοχή329
 • 1.1.2.2.5.3. Ετερότητα κατόχου του φορέα και συλλέκτη του υλικού330
 • 1.1.2.2.5.4. Κατοχή σε πτητική μνήμη (Ram) και απλή θέαση331
 • 1.1.2.2.6. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης μέσω της τεχνολογίαςτων πληροφοριών και των επικοινωνιών338
 • 1.1.2.2.7. Κριτική των νομοθετικών επιλογών αναφορικά με τους τρόπους τέλεσης της πορνογραφίας ανηλίκων – Παράμετροιμίας έλλογης ρύθμισης 340
 • 1.1.2.3. Ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές πορνογραφίας ανηλίκων(άρ. 348Α παρ. 4 ΠΚ)345
 • 1.1.2.3.1. Κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση345
 • 1.1.2.3.2. Η εκμετάλλευση αδυναμίας και η περαιτέρω προσβολή άλλωνέννομων αγαθών του ανηλίκου 348
 • 1.1.2.3.3. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα 354
 • 1.1.2.3.4. Κριτική Αποτίμηση – Προτάσεις355
 • 1.1.3. Ζητήματα απόπειρας359
 • 1.1.4. Ζητήματα λόγων άρσης του αδίκου362
 • 1.1.4.1. Τέχνη, επιστήμη και παιδική πορνογραφία 362
 • 1.1.4.2. Η συναίνεση του παθόντος368
 • 1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός371
 • 1.2.1. Το προϊσχύσαν καθεστώς της «από κερδοσκοπία τέλεσης»371
 • 1.2.2. Το σημερινό καθεστώς 373
 • 1.2.3. Κριτική - Ειδικά ζητήματα ενοχής του δράστη της παιδικήςπορνογραφίας 375
 • 1.3. Οι κυρώσεις για την αξιόποινη πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων και οι διακεκριμένες μορφές379
 • 1.3.1. Η ταυτότητα των ποινικών κυρώσεων379
 • 1.3.1.1. Ποινές 379
 • 1.3.1.1.1. Συμβατική (348Α παρ. 1 ΠΚ) – Ηλεκτρονική (348Α παρ. 2 ΠΚ)πορνογραφία ανηλίκων – Εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης(348Α παρ. 5 ΠΚ)379
 • 1.3.1.1.2. Ιδιαίτερα διακεκριμένες μορφές (άρ. 348Α παρ. 4 ΠΚ)381
 • 1.3.1.1.3. Κριτική αποτίμηση – Προτάσεις383
 • 1.3.1.2. Παρεπόμενες ποινές – Μέτρα ασφαλείας385
 • 1.3.1.2.1. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος385
 • 1.3.1.2.2. Δήμευση και κατάσχεση 387
 • 1.3.1.3. Οι κυρώσεις των νομικών προσώπων389
 • 1.3.1.3.1. Κριτική αποτίμηση – Προτάσεις390
 • 1.4. Ζητήματα συρροής392
 • 1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Εγκληματική μονάδα392
 • 1.4.2. Πορνογραφία ανηλίκων: ένα υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα393
 • 1.4.3. Υλικό περιέχον περισσότερους ανηλίκους 394
 • 1.4.4. Εικονικό παιδοπορνογραφικό υλικό394
 • 1.4.5. Συρροή και κατοχή395
 • 1.4.6. Συρροή διακεκριμένων και βασικής μορφής395
 • 1.4.7. Συρροή βασικής μορφής και εκ του αποτελέσματος396
 • 1.4.8. Συρροή με εγκλήματα του 19ου κεφαλαίου396
 • 1.4.9. Συρροή με άσεμνα404
 • 1.4.10. Συρροή με προσβολές των προσωπικών δεδομένων 406
 • 1.4.11. Συρροή με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση406
 • 1.5. Ζητήματα παραγραφής407
 • 1.6. Ζητήματα δικαιοδοσίας409
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄417
 • DE LEGE FERENDA ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ417
 • Άρθρο 348Α ΠΚ417
 • Άρθρο 8 ΠΚ419
 • Άρθρο 13 ΠΚ419
 • Άρθρο 353Α ΠΚ419
 • Άρθρο 67 παρ. 1 in fine ΠΚ420
 • 1ο άρθρο του Ν 3727/2008 420
 • ΠΙΝΑΚΕΣ423
 • ΜΕΡΟΣ Α΄423
 • 1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ423
 • 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ424
 • ΜΕΡΟΣ Β΄431
 • ΠΙΝΑΚΑΣ – ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ431
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄435
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ435
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ436
 • ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΤΡΟΠΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ437
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ439
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ439
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ457
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ469
 • 0
 • 0