3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Αθήνα 1 και 2 Δεκεμβρίου 2015

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-989-2
Σελίδες: 256
Επιμέλεια: Β. Τζέμος

Το βιβλίο περιλαμβάνει 20 μελέτες βασισμένες σε ομιλίες του 3ου θεματικού Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με θέμα «Το Δημόσιο Δίκαιο μέσα από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων» που διεξήχθη την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). 

Το Δημόσιο Δίκαιο εξελίσσεται δυναμικά μέσα από αποφάσεις σταθμούς των δικαστηρίων. Εμπλουτίζεται από την αποτίμηση-επεξεργασία τους από την θεωρία, από τον εδραζόμενο σε αυτές διάλογο των Δικαστηρίων και από τις νομοθετικές «απαντήσεις». 

Το βιβλίο απαρτίζεται από 6 κεφάλαια: 1) Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, 2) Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου, 3) Νομολογία Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 4) Νομολογία ΔΕΕ, 5) Νομολογία ΕΔΔΑ και Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 6) Νομολογία Αλλοδαπών Ανωτάτων Δικαστηρίων (Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας). 

Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε Δικαστές, Δικηγόρους εξειδικευμένους στο Δημόσιο Δίκαιο, Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, Σπουδαστές της ΕΣΔΙ και της ΕΣΔΔ, υποψηφίους για τις εξετάσεις των Δικηγόρων, της Σχολής Δικαστών, της ΕΣΔΔ, αλλά και σε φοιτητές.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • I. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ18
 • Οι αποφάσεις ΣτΕ 2439-2445/2015 για τον μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (claw back) από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη18
 • Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας στα πλαίσια της αστικής ευθύνης των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Δημήτριος Εμμανουηλίδης26
 • Η συρρίκνωση των συντάξεων των ευρωπαίων πολιτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (Παρατηρήσεις με αφορμή τις αποφάσεις 2287-2288/2015 Ολομ. του Συμβουλίου της Επικρατείας), Αικατερίνη Μ. Ρωξάνα34
 • Προθεσμία παραγραφής και αρχή ασφάλειας δικαίου στο δίκαιο ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νίκος Σ. Κοσμίδης46
 • Ο αναιρετικός έλεγχος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εξαιρετικός, προβλέψιμος, κατά κανόνα ατελέσφορος και σύντομα ανενεργός, Θανάσης Γ. Ξηρός54
 • IΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ70
 • Η στέρηση της σύνταξης λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης.Ένα παράδειγμα αναλογικότητας στη συνταξιοδοτική δίκη, Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη70
 • Περιπτώσεις επιβολής του επαχθούς μέτρου της ολικής δημοσιονομικής διόρθωσης, Ευάγγελος Α. Καραθανασόπουλος78
 • Καταλογισμός στρατιωτικών ιατρών λόγω πρόωρης αποχώρησης από την υπηρεσία. Νομολογιακά δεδομένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Δημήτριος Κοκοτσής96
 • IΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ106
 • Η διαπλαστική εξουσία του διοικητικού δικαστή στις διοικητικές συμβάσεις στο πλαίσιο μετριασμού της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο κατά το άρθρο 409 ΑΚ, Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης106
 • Πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου (ΕΙΣ.Ν.ΑΚ αρ. 105-106), Παναγιώτης Ι. Δανιάς116
 • Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των διοικητικών δικαστηρίων επί της ουσιαστικής - εσωτερικής νομιμότητας των καταλογιστικών του φόρου πράξεων πριν και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρ. 20 του Ν 3900/2010 - Με αφορμή την ΔΕφΑθ 2829/2015 και την ΜονΔΠρΘ 3990/2014, Βαρβάρα Μπουκουβάλα120
 • IV. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ156
 • Η αρχή της μη νομισματικής χρηματοδότησης των ελλειμμάτων κατά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, Αστέρης Πλιάκος156
 • Η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για το Facebook (C-362/14, Schrems), Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου170
 • Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ (Η υπ' αριθ. C-277/14 απόφαση του ΔΕΕ), Δημήτριος Φινοκαλιώτης180
 • V. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ192
 • Η αρχή της δικαστικής αμεροληψίας υπό την επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ, Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη192
 • Το εθνικό δίκαιο στη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, Αντώνης Μπρεδήμας200
 • VI. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ212
 • Η απόφαση «Λισαβόνα» του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, Βασίλης Γ. Τζέμος212
 • Η απόφαση 238/2014 της 22 Οκτωβρίου 2014 του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το Κορνελιανό δίλημμα μεταξύ πίστης προς το Σύνταγμα και σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου για το ζήτημα της ετεροδικίας κράτους στην δικαιοδοσίας, Χαράλαμπος Μ. Τσιλιώτης222
 • Η υπερφορολόγηση του εισοδήματος στην πρόσφατη νομολογία του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, Νικόλαος Σεκέρογλου242
 • Η Aρχή της Yπεροχής και οι Συνταγματικές Αρχές του Δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου (με αφορμή την απόφαση R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3), Αντώνης Κουρουτάκης248
 • 0
 • 0