Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-999-1
Σελίδες: 484
Συγγραφέας: Ν. Βερβεσός
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης με τίτλο «Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» αποτελεί το ερώτημα, εάν η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνιστά μία γενική αρχή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυτού συνίσταται στο γεγονός, ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της ίσης μεταχείρισης συνεπάγεται περιορισμό της κυρίαρχης και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας. Ως εκ τούτου η αποδοχή μίας τέτοιας γενικής replica watches shop αρχής προϋποθέτει δογματική θεμελίωσή της, καθώς επίσης και σαφή χάραξη της δομής, των χαρακτηριστικών και των ορίων μιας τέτοιας γενικής αρχής. Τον στόχο αυτό ευελπιστεί να εκπληρώσει η παρούσα εργασία επιχειρώντας συγχρόνως επί τη βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων να αναδείξει την λειτουργία της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο σύστημα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Η μελέτη συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνή), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα του δίκαιου της Κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού δικαίου.

 

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ22
 • Α. Εισαγωγή28
 • Β. Οι υποστηριζόμενες απόψεις σχετικά με την αρχήτης ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς32
 • I. Η ίση μεταχείριση ως ουσιαστική καθοδηγητικήαρχή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς 32
 • II. Η ίση μεταχείριση ως προϋπόθεση ισορροπίας των συμμετεχόντων στην κεφαλαιαγορά33
 • III. Διαβαθμίσεις των υποχρεώσεων ίσης μεταχείρισης35
 • IV. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως κοινή θεμελιώδης αρχήειδικότερων εκφάνσεων ίσης μεταχείρισης στο δίκαιοτης κεφαλαιαγοράς 36
 • V. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως υποχρέωση επιμέλειας του διοικητικού συμβουλίου της εκδότριας εταιρείας 37
 • Γ. Το πρόβλημα με παραδείγματα39
 • Δ. Η δομή και περιορισμός της μελέτης40
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ44
 • Η πορεία προς τη συναγωγή μίας γενικής αρχής της ίσηςμεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς44
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ44
 • § 1 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο ενωσιακό, στο συνταγματικό και στο ιδιωτικό δίκαιο44
 • Α. Το ζήτημα των γενικών αρχών στη θεωρία του δικαίου45
 • Ι. Dworkin-Alexy (Principles versus Rules)45
 • ΙΙ. Esser-Canaris46
 • III. Bydlinski47
 • IV. Metzger 48
 • B. Οι γενικές αρχές στο ενωσιακό δίκαιο49
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των γενικών αρχών στο ενωσιακό δίκαιο 49
 • ΙΙ. Γενικώς περί της απαγόρευσης διακρίσεων στο ενωσιακό δίκαιο53
 • ΙΙΙ. Ειδικώς η απόφαση Audiolux του ΔικΕΕ54
 • 1. Τα πραγματικά περιστατικά54
 • 2. Οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως56
 • 3. Η κρίση του ΔικΕΕ για την αρχή της ίσης μεταχείρισης57
 • 4. Η απόφαση Audiolux στη βιβλιογραφία59
 • α. Αποδοχή59
 • β. Κριτική61
 • Γ. Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η επιρροή τηςστις ιδιωτικές έννομες σχέσεις63
 • Ι. Η ισότητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος63
 • ΙΙ. Η προβληματική της τριτενέργειας των ατομικών δικαιωμάτων66
 • Δ. Ελευθερία των συμβάσεων και ίση μεταχείριση68
 • Ι. Η σχέση έντασης μεταξύ ισότητας και ελευθερίας68
 • ΙΙ. Η επιχειρηματολογία κατά της αναγνώρισης μίας υποχρέωσηςίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των συμβάσεων70
 • ΙΙI. Η αφανής επενέργεια της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων71
 • ΙV. Μοντέλα επίλυσης της σχέσης έντασης μεταξύ ελευθερίας των συμβάσεων και ίσης μεταχείρισης74
 • 1. Προτεραιότητα της ελευθερίας έναντι της ισότητας (Vorrangsmodel)74
 • 2. Το μοντέλο του πραγματικού του κανόνα δικαίου (Tatbestandsmodell)76
 • 3. Το μοντέλο δικαιολόγησης (Rechtfertigungsmodell)77
 • Ε. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο 79
 • Ι. Εισαγωγή79
 • ΙΙ. Δογματική βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο80
 • ΙΙΙ. Η κατοχύρωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/192082
 • 1. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης83
 • α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής83
 • β. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής83
 • 2. Χρονική ισχύς της ίσης μεταχείρισης85
 • ΣΤ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο πτωχευτικό δίκαιο85
 • Ζ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο του ανταγωνισμού88
 • Η. Σύνοψη και Συμπεράσματα90
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ94
 • § 2 Η κεφαλαιαγορά ως σημείο αναφοράς της αρχής της ίσης μεταχείρισης94
 • Α. Η έννοια της κεφαλαιαγοράς94
 • I. Κεφαλαιαγορά και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων96
 • II. Η κεφαλαιαγορά ως αγορά επιχειρηματικού ελέγχου97
 • Β. Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς98
 • I. Η πορεία προς την αυτονόμηση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς98
 • II. Η έννοια του δικαίου της κεφαλαιαγοράς101
 • III. Η τριχοτόμηση των κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς102
 • IV. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και στόχοι του δικαίου της κεφαλαιαγοράς105
 • 1. Η προστασία του θεσμού της κεφαλαιαγοράς105
 • α. Η θεσμική αποτελεσματικότητα (institutional efficiency, institutionelle Funktionsfähigkeit), 106
 • β. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα (operational efficiency,operationelle Funktionsfähigkeit) 107
 • γ. Η κατανεμητική αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς(allocational efficiency, Allokative Funktionsfähigkeit)107
 • δ. Η πληροφορική αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς(Informationelle Funktionsfähigkeit)108
 • ε. Ρευστότητα και σταθερότητα ως συνέπεια της αποτελεσματικότηταςτης αγοράς109
 • αα. Ρευστότητα της κεφαλαιαγοράς109
 • ββ. Σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Finanzstabilität)110
 • 2. Η προστασία του επενδυτή111
 • Γ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράςαπό τη σκοπιά της χρηματοοικονομικής επιστήμης113
 • Ι. Εισαγωγή113
 • II. Η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς (efficient capital market hypothesis)115
 • 1. Μορφές αποτελεσματικής αγοράς116
 • 2. Κριτική στη θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς117
 • III. Η Θεωρία της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής 120
 • 1. Η πορεία προς τη δημιουργία μίας αυτόνομης επιστημονικήςκατεύθυνσης στην οικονομική θεωρία 120
 • 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή121
 • α. Αποκλίσεις κατά την πρόσληψη της πληροφορίας(Informationswahrnehmung)121
 • β. Αποκλίσεις κατά την επεξεργασία των πληροφοριών(Informationsverarbeitung)122
 • γ. Αποκλίσεις κατά τη λήψη της επενδυτικής απόφασης(Anlageentscheidung)123
 • 3. Θεωρία της προοπτικής (ProspectTheory) 125
 • 4. Δίκαιο και συμπεριφορική χρηματοοικονομική(Law and Behavioral Finance ή Behavioral Law & Economics)126
 • 5. Συμπεράσματα όσον αφορά τη σχέση της συμπεριφορικήςχρηματοοικονομικής και της αρχής της ίσης μεταχείρισης132
 • α. Γενικά132
 • β. Ζητήματα δικαιοσύνης στη συμπεριφορά των επενδυτών(ultimatumgame)132
 • γ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποστροφή της ζημίας (lossaversion)134
 • δ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποστροφή του κινδύνου(Risikoaversion)135
 • IV. Η θεωρία της αντιπροσωπεύσεως (Agency theory)136
 • 1. Γενικά136
 • 2. Βασικές παραδοχές της θεωρίας της αντιπροσώπευσης(Agency-Theorie)137
 • α. Ασυμμετρία πληροφόρησης 140
 • β. Συγκρούσεις συμφερόντων και ο κίνδυνος καιροσκοπικών συμπεριφορών141
 • V. Η θεωρία των σχεσιακών ή ατελών συμβάσεων142
 • VI. Συμπεράσματα ως προς τη δικαιολόγηση της ίσηςμεταχείρισης από τη σκοπιά της νεοθεσμολογικής θεωρίας145
 • 1. Ίση μεταχείριση ως μηχανισμός αντιμετώπισης σχεσιακώνσυμβάσεων145
 • 2. Η συμβολή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην αντιμετώπισητων δομικών ανισοτήτων στην κεφαλαιαγορά146
 • 3. Ίση μεταχείριση και συναλλακτικά έξοδα151
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ154
 • § 3 Ειδικές εκφάνσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς154
 • Α. Εισαγωγή154
 • Β. Υποχρεώσεις ίσης μεταχείρισης που απευθύνονταιστην εκδότρια εταιρία155
 • Ι. Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης της εκδότριας εταιρείαςκατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 3556/2007155
 • 1. Πεδίο εφαρμογής155
 • 2. Περιεχόμενο της αρχής ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν 3556/2007- Σχέση του με το άρθρο 30 παρ. 2του ΚΝ 2190/1920157
 • 3. Σκοπός της υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο17 παρ. 1 του Ν 3556/2007 159
 • 4. Έννομες συνέπειες από την παράβαση του άρθρου17 του Ν 3556/2007160
 • ΙΙ. Ειδικώς η ίση μεταχείριση των ομολογιούχων δανειστών 161
 • Γ. Η πληροφοριακή ίση μεταχείριση164
 • Ι. Εισαγωγή164
 • ΙΙ. Πρωτογενή αγορά165
 • 1. Ενημερωτικό δελτίο 165
 • ΙΙΙ. Δευτερογενή αγορά166
 • 1. Η πορεία προς τη θεσμική κατοχύρωση της απαγόρευσηςεκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών166
 • 2. Σκοπός της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών170
 • 3. Περιεχόμενο της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακώνπληροφοριών173
 • 4. Προληπτικά μέτρα κατά της καταχρηστικής εκμετάλλευσηςπρονομιακών πληροφοριών 176
 • α. Υποχρέωση άμεσης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών(ad hoc Publizität)177
 • β. Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών (Directors’ dealings)179
 • γ. Κατάλογοι προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες (Insiderverzeichnis)181
 • δ. Χειραγώγηση αγοράς182
 • Δ. Υποχρέωση των διαμεσολαβητών για ίση μεταχείριση των επενδυτών186
 • Ε. Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών191
 • Ι. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως η Magna Charta του δικαίου των εξαγορών191
 • ΙΙ. Η κριτική στην αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών193
 • ΙΙΙ. Ο αντίλογος195
 • IV. Η ρύθμιση της ίσης μεταχείρισης στο ελληνικό δίκαιοστο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006201
 • 1. Πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωναμε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006204
 • α. Φορείς204
 • β. Οριοθέτηση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920205
 • γ. Αντικείμενο206
 • δ. Κατηγορίες μετοχών206
 • 2. Ειδικές μορφές κατοχύρωσης της αρχής της ίσης μεταχείρισηςστο δίκαιο των εξαγορών 209
 • α. Άρθρο 7 του Ν 3461/2006209
 • β. Άρθρο 9 του Ν 3461/2006210
 • γ. Άρθρο 19 του Ν 3461/2006213
 • ΣΤ. Σύνοψη και συμπεράσματα από τις ειδικές μορφέςκατοχύρωσης της αρχής της ίσης μεταχείρισης215
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ218
 • § 4 Δογματική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς218
 • Α. Προσπάθειες δικαιολόγησης της αρχής της ίσης μεταχείρισηςσε όλο το ιδιωτικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς218
 • Ι. Η διδασκαλία για την μονομερή εξουσία κατανομής 218
 • ΙΙ. Η θεωρία της κοινότητας220
 • ΙΙΙ. Ίση μεταχείριση λόγω αυτοδέσμευσης222
 • IV. Ίση μεταχείριση λόγω προστασίας της εμπιστοσύνης224
 • B. Προσπάθειες κλαδικής θεμελίωσης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης226
 • Ι. Το επιχείρημα της αναλογίας δικαίου (Gesamtanalogie)226
 • ΙΙ. Η υποθετική βούληση των συμβαλλομένων 227
 • ΙΙΙ. Η Θεωρία ομάδας προσώπων229
 • ΙV. Η υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης αλλοτρίων υποθέσεων230
 • V. Culpa in contrahendo 231
 • VI. Δικαιοσύνη (Fairness), εμπιστοσύνη και ίσες ευκαιρίες233
 • Γ. Λειτουργίες, δομή και χαρακτηριστικά της αρχής της ίσηςμεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς241
 • Ι. Λειτουργίες της αρχής της ίσης μεταχείρισης241
 • 1. Γενικά περί της λειτουργίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης 241
 • 2. Αρχή της ίσης μεταχείρισης ως περιορισμός της ισχύος στο δίκαιοτης κεφαλαιαγοράς242
 • 3. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως ερμηνευτικός κανόνας243
 • ΙΙ. Δομή και χαρακτηριστικά της αρχής της ίσης μεταχείρισης244
 • 1. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής244
 • α. Φορείς244
 • β. Αποδέκτες247
 • 2. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής249
 • α. Το αντικείμενο της ίσης μεταχείρισης249
 • β. Tertium comparationis250
 • γ. Απόλυτη vs σχετική εφαρμογή255
 • δ. Δικαιολόγηση της άνισης μεταχείρισης256
 • 3. Τα Όρια της αρχής της ίσης μεταχείρισης259
 • α. Ιδιωτική αυτονομία260
 • β. Παραίτηση από δικαίωμα263
 • γ. Ενωσιακές ελευθερίες – Ιδιαίτερα η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων266
 • δ. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας269
 • ε. Εταιρικό συμφέρον ή συμφέρον τρίτων προσώπων270
 • 4. Διασύνδεση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με την κεφαλαιαγορά271
 • 5. Διαδικαστική αρχή vs ουσιαστική αρχή 272
 • 6. Η σχέση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράςμε την ίση μεταχείριση στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας277
 • α. Γενικά για τις διαφορές ανάμεσα στο δίκαιο της α.ε. και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς277
 • β. Ειδικώς, διαφορές όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισηςστο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς280
 • IΙΙ. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση της αρχής της ίσηςμεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, ιδίως αξιώσεις αποζημίωσης282
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ290
 • Εφαρμογή και συγκεκριμενοποίηση της αρχής της ίσηςμεταχείρισης σε επιλεγμένα παραδείγματα290
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ290
 • § 5 Ζητήματα Επιλεκτικής πληροφόρησης290
 • Α. Εισαγωγή στο ζήτημα290
 • Β. Νομικές Βάσεις για την επίλυση του ζητήματος291
 • Ι. Εταιρικό δίκαιο291
 • 1. Η αντίθεση στο άρθρο 39 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920291
 • 2. Η εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920293
 • ΙΙ. Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς297
 • 1. Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας σε άλλο πρόσωπο(άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3340/2005)297
 • 2. Ο τρόπος δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας299
 • 3. Αναβολή δημοσιοποίησης μιας προνομιακής πληροφορίας301
 • 4. Η ρύθμιση της παροχής πληροφοριών σε ειδικούς επενδυτές ήαναλυτές στην πρωτογενή αγορά303
 • 5. Βολιδοσκοπήσεις στον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς(market soundings)307
 • Γ. Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης - Περιπτωσιολογία308
 • Ι. Ίση μεταχείριση και Investor relations309
 • 1. Αναλυτές310
 • 2. Ο μεγαλομέτοχος313
 • 3. Η θεωρία της αποδοτικής άνισης μεταχείρισης315
 • ΙΙ. Ίση μεταχείριση και Due Diligence318
 • 1. Εισαγωγή στο πρόβλημα318
 • 2. Σκοπός και χαρακτηριστικά του Due Diligence318
 • 3. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς321
 • α. Δημόσια πρόταση εξαγοράς ή αγορά πακέτου μετοχών επί τη βάσεινομικού ελέγχου ως εκμετάλλευση προνομιακής πληροφορίας;321
 • β. Ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών στο πλαίσιο νομικούελέγχου για την αγορά πακέτου μετοχών324
 • 4. Εταιρικό Δίκαιο328
 • ΙΙΙ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και ανταγωνιστικές δημόσιες προτάσεις εξαγοράς330
 • 1. Το ζήτημα330
 • 2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος σε άλλες έννομες τάξεις330
 • 3. Προσπάθειες δογματικής κατοχύρωσης για την ίση μεταχείρισηανταγωνιστικών προτάσεων333
 • α. Το πρότυπο του αγγλικού δικαίου και η αξιοποίησή τουστο ελληνικό δίκαιο333
 • αα. Δομικά γνωρίσματα του City Code334
 • ββ. Δομικά γνωρίσματα των δημόσιων προτάσεων εξαγοράς στο ελληνικό δίκαιο335
 • β. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 3461/2006337
 • γ. Ίση μεταχείριση ως απόρροια της αρχής της ουδετερότητας από το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας338
 • δ. Ίση μεταχείριση των ανταγωνιστικών προτάσεων στο πλαίσιοερμηνείας του άρθρου 26 του Ν 3461/2006339
 • ε. Σχέση της ίσης μεταχείρισης των ανταγωνιστικών προτάσεων με τη γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς342
 • στ. Όρια στην πληροφοριακή ίση μεταχείριση των ανταγωνιστικών προτάσεων343
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ346
 • § 6 Ίση μεταχείριση κατά την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά346
 • Α. Το ζήτημα: Δικαίωμα κατανομής μετοχών για όλουςτους επενδυτές;346
 • Β. Προλεγόμενα στη δημόσια προσφορά απόκτησης κινητώναξιών347
 • Γ. Νομικές βάσεις350
 • Ι. Η έννομη σχέση μεταξύ εκδότριας εταιρείας και επενδυτών350
 • 1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 30 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920350
 • 2. Άρθρο 2 του Ν 3959/2011351
 • 3. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις (cic)352
 • 4. Συμβατικές αξιώσεις357
 • α. Σύμβαση υπέρ τρίτου357
 • β. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτων 358
 • ΙΙ. Η έννομη σχέση μεταξύ μέλους της κοινοπραξίας αναδοχήςκαι επενδυτών359
 • 1. Άρθρο 1 του Ν 3959/2011360
 • 2. Συμβατικές αξιώσεις 361
 • 3. Άρθρο 25 παρ. 1 και άρθρο 28 παρ. 1 εδ. 2 του Ν 3606/2007362
 • Δ. Η σημασία της γενικής αρχής για ίση μεταχείριση στο δίκαιοτης κεφαλαιαγοράς κατά την εισαγωγή μετοχών σεοργανωμένη αγορά365
 • Ε. Σύνοψη και Συμπέρασμα368
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ370
 • § 7 Απόκτηση ιδίων μετοχών και Αρχή της ίσης μεταχείρισης370
 • Α. Το ζήτημα370
 • Β. Εταιρικό δίκαιο371
 • Ι. Οι όροι απόκτησης ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16του ΚΝ 2190/1920371
 • ΙΙ. Ιδίως η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920372
 • Γ. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς373
 • Ι. Περιπτωσιολογία373
 • 1. Απόκτηση ιδίων μετοχών σε οργανωμένη αγορά373
 • 2. Απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς απότην εκδότρια εταιρεία προς τους μετόχους της377
 • 3. Ιδίως η σχέση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο εταιρικό δίκαιο(άρθρο 16 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920) με την αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο των εξαγορών (άρθρο 5α) του Ν 3461/2006)384
 • Δ. Σύνοψη και Συμπέρασμα387
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ390
 • § 8 Ίση μεταχείριση και αντάλλαγμα στις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς – Ιδίως το αντάλλαγμα στην μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων390
 • A. Το ζήτημα390
 • B. Το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα στις δημόσιες προτάσειςεξαγορών391
 • Γ. Ειδικότερα (1): Ο αυτοματισμός της αύξησης του ανταλλάγματοςστην περίπτωση διενέργειας παράλληλων συναλλαγών(άρθρο 9 παρ. 2 του Ν 3461/2006) 401
 • Δ. Ειδικότερα (2): Προσπάθειες αποφυγής καταβολήςυπερτιμήματος ελέγχου403
 • Ε. Η καταβολή ανταλλάγματος κατά την μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων μετοχών404
 • Ι. Πριν την έκδοση της οδηγίας για τις δημόσιες προτάσειςεξαγοράς404
 • ΙΙ. Μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις δημόσιες προτάσειςεξαγοράς στην ελληνική έννομη τάξη407
 • ΣΤ. Αντάλλαγμα και διαφορετικές κατηγορίες μετοχών413
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ418
 • § 9 Συμπεράσματα418
 • Α. Γενικό Συμπέρασμα418
 • Β. Ειδικότερα Συμπεράσματα419
 • Ι. Η ίση μεταχείριση στο ενωσιακό, στο συνταγματικόκαι στο ιδιωτικό δίκαιο419
 • ΙΙ. Η κεφαλαιαγορά ως σημείο αναφοράς της αρχής της ίσης μεταχείρισης421
 • ΙΙΙ. Ειδικές εκφάνσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς424
 • IV. Δογματική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχείρισηςστο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς426
 • V. Ζητήματα επιλεκτικής πληροφόρησης429
 • VI. Ίση μεταχείριση κατά την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά434
 • VII. Απόκτηση ιδίων μετοχών και αρχή της ίσης μεταχείρισης434
 • VIII. Ζητήματα ίσης μεταχείρισης από την καταβολή ανταλλάγματος στις δημόσιες προτάσεις. Ιδίως το αντάλλαγμα στην μεταβίβαση μειοψηφικών πακέτων436
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ438
 • Ελληνική438
 • Αλλοδαπή451
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ478
 • 0
 • 0