Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-003-6
Σελίδες: 120
Επιμέλεια: Εταιρία Δικαστικών Μελετών

Η έκδοση «ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Συμβολή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης» επιχειρείται με κωδικοποιημένο και εύληπτο τρόπο η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων πορισμάτων και προτάσεων της ομώνυμης επιστημονικής μελέτης την υλοποίηση της οποίας ανέλαβε τον Μάιο του 2013 η Ένωση Δικαστικών Μελετών. Σκοπός της μελέτης ήταν να προσεγγίσει τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού δικαστικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τις δυσλειτουργίες του, ώστε με τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις να προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες βελτιώσεις και καίριες λύσεις. Η ολοκληρωμένη Μελέτη συγκαταλέγεται ήδη από το 2015 στις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα στοιχεία της Μελέτης, η οποία διαρθρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες: την Οργάνωση του Δικαστικού Συστήματος, την Πολιτική Δίκη, και την Ποινική Δίκη και Σωφρονιστικό Σύστημα, για να καταλήξει στην πρωτοποριακή πρόταση δημιουργίας ειδικού φορέα, του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, ως κεντρικού κόμβου ενημέρωσης, πρόβλεψης, έρευνας και διαλόγου. Η Ένωση Δικαστικών Μελετών παρουσιάζει –χωρίς απαραίτητα να υιοθετεί– τις απόψεις των συνεργατών και κριτικών αναγνωστών της Μελέτης, δίνοντας έτσι στο νομικό κόσμο ένα έναυσμα διαλόγου, περίσκεψης ή/και κριτικής, το οποίο ενισχύεται από τη χρήση των πρωτοτύπων πινάκων και γραφημάτων μέσω των οποίων παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε η Μελέτη.

Συνολικά, η παρούσα έκδοση παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να πληροφορηθεί με τρόπο σύντομο, αλλά περιεκτικό, για το περιεχόμενο μιας μελέτης η οποία αποτέλεσε καθόλα νέο και πρωτότυπο εγχείρημα, για ένα θέμα τόσο κομβικής σημασίας για την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Η μεταφορά των κειμένων στην αγγλική γλώσσα στο αʼ μέρος της έκδοσης, με παράθεση του αντίστοιχου ελληνικού κειμένου στο βʼ μέρος της, εξασφαλίζει στο εγχείρημα μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, αυξάνοντας έτσι και την πρακτική του χρησιμότητα.

Έτσι, η παρούσα έκδοση δίγλωσση έκδοση ενδιαφέρει τους νομικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ποσοτικοποιημένη απεικόνιση του πεδίου εργασίας τους, τους ερευνητές που χρειάζονται δεδομένα που θα ενισχύσουν το ερευνητικό τους έργο, όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης με εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του ελληνικού δικαστικού συστήματος, καθώς επίσης και γενικότερα τους πολίτες που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας σήμερα και για πιθανούς τρόπους βελτίωσης του εν λόγω συστήματος.

 • -16
 • Προλογος52
 • Ι. ΠροσΕγγιση του προβληματος54
 • Α. Δυσλειτουργίες του συστήματος54
 • Β. Ο εύλογος χρόνος διάρκειας των δικών55
 • Γ. Ποιότητα νομοθετημάτων56
 • ΙΙ. ΑνΑλυση και σχολιασμΟς δεδομΕνων58
 • Α. Συλλογή στατιστικών δεδομένων58
 • Β. Ανάλυση στατιστικών δεδομένων60
 • 1. Μεταβλητές60
 • 2. Υπολογισμοί61
 • Γ. Σχολιασμός στατιστικών δεδομένων63
 • 1. Πίνακας ρυθμών περαίωσης Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων63
 • 2. Γραφήματα Α1 & Α2: Όγκος ανά Δικαστή & Ρυθμός περαίωσης στα πολιτικά Εφετεία64
 • 3. Γραφήματα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 & Δ6: Χρόνοι αναμονής ανά στάδιο διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια66
 • 4. Γραφήματα Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 & Ζ6: Ποσοστά απορριπτικών αποφάσεων στα πολιτικά δικαστήρια70
 • 5. Δεδομένα Αρείου Πάγου72
 • 5.1. Ποσοστά απορριπτικών αναιρέσεων72
 • 5.2. Ποσοστό αιτήσεων αναιρέσεως ανά δικαιικό κλάδο73
 • 6. Δεδομένα ποινικών υποθέσεων Εφετείου Αθηνών74
 • Δ. Οικονομικά δεδομένα Ελληνικής Δικαιοσύνης75
 • ΙΙΙ. ΟργΑνωση ΔικαστικοΥ ΣυστΗματος78
 • Α. Οργάνωση δικαστικών υπηρεσιών78
 • Β. Επιλογή και εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών80
 • Γ. Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών81
 • Δ. Υπηρεσιακή εξέλιξη και την κατάσταση δικαστικών λειτουργών82
 • Ε. Κατάσταση δικαστικών υπαλλήλων83
 • Στ. Συνεργάτες της Δικαιοσύνης84
 • Ζ. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη85
 • Iv. ΠολιτικΗ ΔΙκη86
 • Πολιτική Δίκη86
 • V. ΠοινικΗ ΔΙκη90
 • Α. Ποινικός Κώδικας90
 • 1. Γενικό Μέρος90
 • 2. Ειδικό Μέρος91
 • Β. Ποινική Δικονομία91
 • 1. Για το στάδιο της Ποινικής δίωξης92
 • 2. Για το στάδιο της Κυρίας Ανάκρισης92
 • 3. Για το στάδιο της ενδιάμεσης διαδικασίας93
 • 4. Για τη διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής93
 • 5. Για το στάδιο της Κύριας Διαδικασίας94
 • 6. Για τα Ένδικα μέσα94
 • Γ. Σωφρονιστικό σύστημα94
 • Vi. Παρατηρητηριο98
 • Παρατηρητήριο98
 • ViΙ. ΣυμπΕρασμα100
 • Συμπέρασμα100
 • 0
 • 0