Οι τροποποιούμενες από τους Ν 4335/2015 και Ν 4370/2016 διατάξεις του ΚΠολΔΗ αιτιολογική έκθεση του Ν 4335/2015Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4335/2015 με άρθρα του ΚΠολΔ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-998-4
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Χ. Απαλαγάκη

Το έργο περιλαμβάνει συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015, καθώς και τις τροποποιούμενες από τους Ν 4335/2015 και Ν 4370/2016 διατάξεις του ΚΠολΔ. 

Η συγγραφέας, καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, με τρόπο απλό και κατανοητό, αναλύει όλες τις βασικές τροποποιήσεις του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Επεξηγεί θέματα που προβλημάτισαν ως προς την εφαρμογή τους το νομικό κόσμο, όπως οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη, η άσκηση αγωγής, η κατάθεση προτάσεων, οι ένορκες βεβαιώσεις, οι μάρτυρες, οι αλλαγές στις ειδικές διαδικασίες, οι αλλαγές στα ένδικα μέσα και οι τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση. 

Η αναμόρφωση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης σε ότι κυρίως αφορά την προθεσμία της άμυνας του καθού η εκτέλεση σε συνάρτηση με την κατάργηση της αναστολής, αλλά και την ανάγκη περαίωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με τη διενέργεια πλειστηριασμού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μερικές μόνο από τις νέες, πολυσυζητημένες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, που αποσαφηνίζει η συγγραφέας. 

Το έργο «συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015» συμπληρώνεται με την αιτιολογική έκθεση του Ν 4335/2015, πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων του Ν 4335/2015 με τα άρθρα του ΚΠολΔ και αναλυτικό ευρετήριο.

 • 0
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΑΠΟ ΤΟ Ν 4335/2015 24
 • Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη δομή του ΚΠολΔ μετά τις τροποποιήσεις του Ν 4335/2015 26
 • Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ34
 • 1. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις34
 • 1.1. Η τροποποίηση του άρθρου 1634
 • 1.2. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο - Τύπος για τη χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 94 και 96)35
 • 2. Η άσκηση της αγωγής36
 • 3. Η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων που συνέχονται με τη νέα δομή της τακτικής διαδικασίας ή την επιδίωξη της εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς41
 • 4. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων42
 • 4.1. Κατάθεση προτάσεων42
 • 4.2. Προσδιορισμός δικασίμου και εκδίκαση της υποθέσεως (237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ)47
 • 4.3. Η κατ’ εξαίρεση εξέταση μαρτύρων σε διαφορετική δικάσιμο48
 • 4.4. Κατάργηση του άρθρου 269 ή άλλως του συστήματος συγκεντρώσεως στον 1ο βαθμό50
 • 5. Ανταγωγή51
 • 6. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (Προσεπίκληση, ανακοίνωση, παρεμβάσεις)52
 • 7. Ένορκες βεβαιώσεις55
 • 8. Μάρτυρες57
 • ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ57
 • ΙΙΙ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ62
 • 1. Έφεση62
 • 2. Αναίρεση63
 • IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ66
 • V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ68
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4335/2015 με άρθρα ΚΠολΔ88
 • Πίνακας αντιστοιχίας άρθρου Ν 4370/2016 με άρθρο ΚΠολΔ103
 • ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν 4335/2015 ΚΑΙ Ν 4370/2016 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ104
 • Γενικές διατάξεις106
 • Άρθρο 14. — Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού106
 • Άρθρο 16. — Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας106
 • Άρθρο 17. — Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων108
 • Άρθρο 47. — Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα108
 • Άρθρο 58. — Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή108
 • Άρθρο 79. — Παρέμβαση τρίτου 109
 • Άρθρο 89. — Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση109
 • Άρθρο 91. — Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται109
 • Άρθρο 94. — Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο110
 • Άρθρο 115. — Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις110
 • Άρθρο 116. — Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια110
 • Άρθρο 116Α. — Διαμεσολάβηση111
 • Άρθρο 117. — Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως111
 • Άρθρο 118. — Στοιχεία δικογράφων112
 • Άρθρο 119. — Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων 112
 • Άρθρο 126. — Σε ποιον γίνεται η επίδοση113
 • Άρθρο 128. — Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία113
 • Άρθρο 143. — Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν 115
 • Άρθρο 147. — Αναστολή προθεσμιών 115
 • Άρθρο 148. — Παράταση προθεσμιών 116
 • Άρθρο 190. — Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση 116
 • Άρθρο 192. — Εκκαθάριση εξόδων 116
 • Άρθρο 200. — Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή 117
 • Άρθρο 204. — Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις .117
 • Άρθρο 205. — Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους 117
 • Άρθρο 207. — Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους 118
 • Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια118
 • Άρθρο 208. — [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]118
 • Άρθρο 209. — Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό 118
 • Άρθρο 210. — Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών 119
 • Άρθρο 211. — [Επιβολή όρκου για το συμβιβασμό] 119
 • Άρθρο 212. — Πρακτικό για το συμβιβασμό 119
 • Άρθρο 213. — Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης120
 • Άρθρο 214Γ. — Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης120
 • Άρθρο 215. — Πώς ασκείται η αγωγή120
 • Άρθρο 226. — Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση 121
 • Άρθρο 228. — Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων 123
 • Άρθρο 229. — [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο] 123
 • Άρθρο 230. — Επίσπευση συζήτησης 123
 • Άρθρο 231. — [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο] 123
 • Άρθρο 232. — Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου 123
 • Άρθρο 233. — Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο 124
 • Άρθρο 223. — Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος 121
 • Άρθρο 237. — Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών» 125
 • Άρθρο 238. — Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές .128
 • Άρθρο 244. — [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση] 128
 • Άρθρο 245. — Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων 129
 • Άρθρο 251. — [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη] 129
 • Άρθρο 254. — Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών129
 • Άρθρο 260. — Ματαίωση της συζητήσεως 130
 • Άρθρο 263. — Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων 130
 • Άρθρο 268. — Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες 130
 • Άρθρο 269. — [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις.] 131
 • Άρθρο 270. — [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα.] 131
 • Άρθρο 271. — Ερημοδικία εναγομένου .131
 • Άρθρο 272. — Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής 131
 • Άρθρο 273. — Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος 132
 • Άρθρο 274. — Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος 132
 • Άρθρο 275. — Ερημοδικία επί ομοδικίας 133
 • Άρθρο 340. — Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση 137
 • Άρθρο 370. — Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων .137
 • Άρθρο 393. — Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού 138
 • Ένδικα μέσα και ανακοπές143
 • Άρθρο 495. — Άσκηση 143
 • Άρθρο 498. — Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου 144
 • Άρθρο 502. — Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας 144
 • Άρθρο 512. — Ανέκκλητες αποφάσεις 145
 • Άρθρο 518. — Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της 145
 • Άρθρο 524. — Διαδικασία συζήτησης της έφεσης 146
 • Άρθρο 527. — Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών 147
 • Άρθρο 538. — Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση 147
 • Άρθρο 544. — Λόγοι αναψηλαφήσεως 147
 • Άρθρο 546. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση 149
 • Άρθρο 548. — Διαδικασία 150
 • Άρθρο 560. — Κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων 150
 • Άρθρο 562. — Απαράδεκτα 151
 • Άρθρο 564. — Προθεσμία αναιρέσεως 151
 • Άρθρο 565. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση 152
 • Άρθρο 568. — Προσδιορισμός δικασίμου 153
 • Άρθρο 569. — Πρόσθετοι λόγοι 154
 • Ειδικές διαδικασίες158
 • Άρθρο 591. — Έρευνα της διαδικασίας 158
 • Άρθρο 592. — Υπαγόμενες διαφορές 160
 • Άρθρο 593. — Μόνο με αγωγή 161
 • Άρθρο 594. — Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 161
 • Άρθρο 595. — Σημασία ερημοδικίας 162
 • Άρθρο 596. — Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες 162
 • Άρθρο 597. — Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ. 162
 • Άρθρο 598. — Προθεσμία αναψηλάφησης 162
 • Ασφαλιστικά μέτρα181
 • Άρθρο 682. — Πότε διατάσσονται 181
 • Άρθρο 686. — Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση 181
 • Άρθρο 689. — Κατά αλλοδαπού δημοσίου 182
 • Άρθρο 690. — Αρκεί η πιθανολόγηση 182
 • Άρθρο 691. — Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου 183
 • Άρθρο 691Α. — Προσωρινή διαταγή 183
 • Άρθρο 693. — Προθεσμία για την άσκηση αγωγής 184
 • Άρθρο 696. — Ανάκληση ή μεταρρύθμιση 184
 • Άρθρο 697. — Κατά την εκκρεμοδικία 185
 • Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας188
 • Άρθρο 740. — Αρμόδιο δικαστήριο 188
 • Άρθρο 747. — Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο 189
 • Άρθρο 748. — Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις 190
 • Άρθρο 749. — Οχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση 190
 • Άρθρο 750. — Δικαιώματα του εισαγγελέα 191
 • Άρθρο 751. — Μεταβολή του αιτήματος 191
 • Άρθρο 754. — Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου .191
 • Άρθρο 755. — [Συνοπτικά πρακτικά] 191
 • Άρθρο 756. — [Απόφαση] 191
 • Άρθρο 759. — Πώς γίνεται η απόδειξη 191
 • Άρθρο 776. — Ειδικά βιβλία 192
 • Άρθρο 782. — Βεβαίωση γεγονότων 192
 • Άρθρο 786. — Διορισμός προσωρινής διοίκησης 193
 • Διαιτησία199
 • Άρθρο 867. — Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία 199
 • Άρθρο 878. — Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία 199
 • Άρθρο 879. — Κατάλογος διαιτητών 200
 • Άρθρο 880. — Ορισμός μη υποχρεωτικός. Άρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων 200
 • Άρθρο 882. — Αμοιβή και έξοδα 200
 • Άρθρο 898. — Αρμόδιο δικαστήριο 202
 • Άρθρο 901. — Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως 202
 • Αναγκαστική εκτέλεση203
 • Άρθρο 908. — Εξαιρετικοί λόγοι 203
 • Άρθρο 909. — Πότε αποκλείεται 204
 • Άρθρο 912. — Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας 204
 • Άρθρο 913. — Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία 205
 • Άρθρο 914. — Επαναφορά των πραγμάτων 205
 • Άρθρο 917. — Επί αντικαταστατών πραγμάτων 205
 • Άρθρο 924. — Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση 206
 • Άρθρο 933. — Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης 206
 • Άρθρο 934. — Προθεσμία ανακοπής 207
 • Μεταβατικές Διατάξεις250
 • Άρθρο 1 άρθρο ένατο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) 250
 • Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 254
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 4335/2015 260
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο 330
 • 0
 • 0