Συστήματα επιλογήςΑξιοκρατικά κριτήριαΈλεγχος και συνταγματικές αρχές

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-971-7
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Η. Μαυρομούστακου

Η αναζήτηση συστημάτων για την εφαρμογή της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και στη σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων αποτέλεσε μέρος μίας συνολικότερης συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των τρόπων, των διαδικασιών και των κριτηρίων που θέσπισε κατά καιρούς ο νομοθέτης, για την είσοδο υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, τη βαθμολογική προαγωγή και επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και, τέλος, τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα συζητείται κατά πόσον τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο τέτοιων διαφορετικών συστημάτων, ήταν σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, με απώτερο στόχο να προαχθεί η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση κατά την εργασία του εν λόγω προσωπικού. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ως θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων και στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων που έχουν εφαρμοστεί καθώς και το ισχύον σύστημα. Στο τρίτο μέρος μελετώνται τα συστήματα που θεσπίστηκαν για τη βαθμολογική προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης αναλύεται το σύστημα αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων, που είχε επιλεγεί, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή (και) κινητικότητας, καθώς και το ισχύον σύστημα κινητικότητας.  

 • -19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ7
 • Κεφάλαιο 17
 • Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: ο θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων7
 • Α. Αρχές και κανόνες7
 • Β. Εγγυήσεις και αρμοδιότητες10
 • Κεφάλαιο 213
 • Οι «ειδικές» εγγυήσεις ανεξαρτησίας13
 • Α. Οι προβλέψεις του κοινού νομοθέτη 13
 • Β. Το άρθρο 101Α Σ και ο εφαρμοστικός νόμος18
 • Κεφάλαιο 324
 • Όρια παρέμβασης της ανεξάρτητης αρχής: η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων24
 • Α. Αρμοδιότητες αποφασιστικές και ελεγκτικές24
 • Β. Ο έλεγχος28
 • Γ. Η ερμηνεία32
 • Δ. Διαπιστώσεις και προτάσεις 36
 • Ε. Αξιολόγηση της λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής41
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ45
 • Κεφάλαιο 145
 • Ο πρότυπος νόμος45
 • Α. Ο σκοπός του νομοθέτη45
 • Β. Το πεδίο εφαρμογής48
 • Κεφάλαιο 254
 • Αναδρομή στο «ασαφές» τοπίο των προσλήψεων54
 • A. Ο ν. 2190/1994 και οι προγενέστερες διαδικασίες 54
 • B. Οι εναλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων55
 • 1. Η πρόκριση του διαγωνισμού55
 • 2. Η μηχανογραφική και αυτοματοποιημένη επιλογή56
 • 3. Η επαναφορά του διαγωνισμού66
 • Γ. Η κριτική στις διαδικασίες των προσλήψεων67
 • Κεφάλαιο 370
 • Τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων70
 • Α. Η συνύπαρξη διαγωνισμού και επιλογής70
 • 1. Ο διαγωνισμός 70
 • 2. Η επιλογή βάσει προτεραιότητας73
 • Β. Η προφορική συνέντευξη: σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων;83
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ91
 • Κεφάλαιο 191
 • Προαγωγές και Προϊστάμενοι91
 • Α. Βαθμολογική εξέλιξη91
 • Β. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων 105
 • 1. Τυπικά προσόντα, όργανα και διαδικασία επιλογής 105
 • 2. Κριτήρια επιλογής122
 • α. Σύνδεση κριτηρίων με θέσεις 122
 • β. Αποσύνδεση κριτηρίων από θέσεις125
 • γ. Κριτήρια και «Βαθμίδα Διοίκησης»128
 • δ. Η κριτική στα κριτήρια 130
 • ε. Στάδια επιλογής133
 • Γ. Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 135
 • Κεφάλαιο 2138
 • Υπηρεσιακή αξιολόγηση138
 • Α. Εκθέσεις, διαδικασία, όργανα138
 • Β. Κριτήρια και κλίμακα βαθμολογίας142
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ151
 • Κεφάλαιο 1151
 • Τα δύο «εργαλεία»151
 • Α. Κριτήρια: αιτιολόγηση151
 • Β. Θεσμικό πλαίσιο153
 • Κεφάλαιο 2160
 • Αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης160
 • Α. Η μοριοδότηση τεσσάρων επιμέρους κριτηρίων160
 • Β. Οι διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση164
 • Κεφάλαιο 3168
 • Εθελοντική κινητικότητα168
 • Α. Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες 168
 • Β. Νέα κριτήρια αξιολόγησης172
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ175
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ181
 • Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008)181
 • ΙΙ. Νομοθεσία για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)183
 • ΙΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις205
 • ΙV. Συστήματα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα κατά τον N. 2190/1994213
 • V. Βαθμολογικές προαγωγές και συστήματα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (αρχική έκδοση των σχετικών άρθρων του Υ.Κ.)232
 • VI. Διαθεσιμότητα242
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ245
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ259
 • 0
 • 0