Συστήματα επιλογήςΑξιοκρατικά κριτήριαΈλεγχος και συνταγματικές αρχές

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-517-7
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Η. Μαυρομούστακου

Η αναζήτηση συστημάτων για την εφαρμογή της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και στη σταδιοδρομία των δημοσίων υπαλλήλων αποτέλεσε μέρος μίας συνολικότερης συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των τρόπων, των διαδικασιών και των κριτηρίων που θέσπισε κατά καιρούς ο νομοθέτης, για την είσοδο υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, τη βαθμολογική προαγωγή και επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και, τέλος, τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή κινητικότητας προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα συζητείται κατά πόσον τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο τέτοιων διαφορετικών συστημάτων, ήταν σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, με απώτερο στόχο να προαχθεί η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση κατά την εργασία του εν λόγω προσωπικού. 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ως θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων και στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων που έχουν εφαρμοστεί καθώς και το ισχύον σύστημα. Στο τρίτο μέρος μελετώνται τα συστήματα που θεσπίστηκαν για τη βαθμολογική προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και για την υπηρεσιακή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης αναλύεται το σύστημα αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων, που είχε επιλεγεί, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή (και) κινητικότητας, καθώς και το ισχύον σύστημα κινητικότητας.  

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ20
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ26
 • Κεφάλαιο 126
 • Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: ο θεσμικός εγγυητής των προσλήψεων26
 • Α. Αρχές και κανόνες26
 • Β. Εγγυήσεις και αρμοδιότητες29
 • Κεφάλαιο 232
 • Οι «ειδικές» εγγυήσεις ανεξαρτησίας32
 • Α. Οι προβλέψεις του κοινού νομοθέτη 32
 • Β. Το άρθρο 101Α Σ και ο εφαρμοστικός νόμος37
 • Κεφάλαιο 343
 • Όρια παρέμβασης της ανεξάρτητης αρχής: η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων43
 • Α. Αρμοδιότητες αποφασιστικές και ελεγκτικές43
 • Β. Ο έλεγχος47
 • Γ. Η ερμηνεία51
 • Δ. Διαπιστώσεις και προτάσεις 55
 • Ε. Αξιολόγηση της λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής60
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ64
 • Κεφάλαιο 164
 • Ο πρότυπος νόμος64
 • Α. Ο σκοπός του νομοθέτη64
 • Β. Το πεδίο εφαρμογής67
 • Κεφάλαιο 273
 • Αναδρομή στο «ασαφές» τοπίο των προσλήψεων73
 • A. Ο ν. 2190/1994 και οι προγενέστερες διαδικασίες 73
 • B. Οι εναλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων74
 • 1. Η πρόκριση του διαγωνισμού74
 • 2. Η μηχανογραφική και αυτοματοποιημένη επιλογή75
 • 3. Η επαναφορά του διαγωνισμού85
 • Γ. Η κριτική στις διαδικασίες των προσλήψεων86
 • Κεφάλαιο 389
 • Τα διαφορετικά συστήματα προσλήψεων89
 • Α. Η συνύπαρξη διαγωνισμού και επιλογής89
 • 1. Ο διαγωνισμός 89
 • 2. Η επιλογή βάσει προτεραιότητας92
 • Β. Η προφορική συνέντευξη: σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων;102
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ110
 • Κεφάλαιο 1110
 • Προαγωγές και Προϊστάμενοι110
 • Α. Βαθμολογική εξέλιξη110
 • Β. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων 124
 • 1. Τυπικά προσόντα, όργανα και διαδικασία επιλογής 124
 • 2. Κριτήρια επιλογής141
 • α. Σύνδεση κριτηρίων με θέσεις 141
 • β. Αποσύνδεση κριτηρίων από θέσεις144
 • γ. Κριτήρια και «Βαθμίδα Διοίκησης»147
 • δ. Η κριτική στα κριτήρια 149
 • ε. Στάδια επιλογής152
 • Γ. Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 154
 • Κεφάλαιο 2157
 • Υπηρεσιακή αξιολόγηση157
 • Α. Εκθέσεις, διαδικασία, όργανα157
 • Β. Κριτήρια και κλίμακα βαθμολογίας161
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ170
 • Κεφάλαιο 1170
 • Τα δύο «εργαλεία»170
 • Α. Κριτήρια: αιτιολόγηση170
 • Β. Θεσμικό πλαίσιο172
 • Κεφάλαιο 2179
 • Αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης179
 • Α. Η μοριοδότηση τεσσάρων επιμέρους κριτηρίων179
 • Β. Οι διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση183
 • Κεφάλαιο 3187
 • Εθελοντική κινητικότητα187
 • Α. Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες 187
 • Β. Νέα κριτήρια αξιολόγησης191
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ194
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ200
 • Ι. Σύνταγμα της Ελλάδας (1975/1986/2001/2008)200
 • ΙΙ. Νομοθεσία για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)202
 • ΙΙΙ. Έκταση εφαρμογής του Ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις224
 • ΙV. Συστήματα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα κατά τον N. 2190/1994232
 • V. Βαθμολογικές προαγωγές και συστήματα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (αρχική έκδοση των σχετικών άρθρων του Υ.Κ.)251
 • VI. Διαθεσιμότητα261
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ264
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ278
 • 0
 • 0