Θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-012-8
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Γ. Γεραπετρίτης
Πρόλογος: Ν. Αλιβιζάτος

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα βασικά κεφάλαια της αγγλο-αμερικανικής συνταγματικής ιστορίας και επιστήμης, με έμφαση στην επίδρασή της στη διαμόρφωση των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών, σε συνάρτηση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης.  Η σκέψη της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας, υπό την επίδραση των μεγάλων θεωρητικών του 19ου και του 20ού αιώνα, οι οποίοι είχαν τις επιστημονικές τους προσλαμβάνουσες στη Γαλλία και τη Γερμανία, επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ιστορική παράδοση της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Εντούτοις, η μεταφορά ενός σημαντικού μέρους της συνταγματικής θεωρίας σε Άγγλους και Αμερικανούς, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρέασε τη νομική παιδεία και στην Ελλάδα, ώστε σήμερα η μελέτη και η διδασκαλία των αγγλοσαξονικών πηγών να θεωρείται αυτονόητη για την πληρότητα της έρευνας.

Στην παρούσα μονογραφία προηγείται η εισαγωγή στο αντικείμενο, όπου αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο εννόμων τάξεων και κοινωνιών. 

Το έργο χωρίζεται σε δύο Μέρη. Κάθε χώρα (Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) καταλαμβάνει ένα ιδιαίτερο μέρος. Εντός του Μέρους αυτού ανευρίσκονται τρία κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στην πολιτική και συνταγματική ιστορία με ανάδειξη και ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών στην ιστορική πορεία των δύο χωρών προς το συνταγματικό κράτος και, εντός αυτού, τις μεγάλες συνταγματικές στιγμές. Ακολουθείται χρονολογική σειρά στη σχετική καταγραφή, με ένταξη σε ευρύτερες ιστορικές περιόδους, που ενέχει βεβαίως ένα ισχυρό στοιχείο υποκειμενικής προσέγγισης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναδεικνύει τα σπουδαιότερα συνταγματικά κείμενα και ορισμένους από τους συνταγματικούς θεσμούς, που άσκησαν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση των οικείων συνταγματικών συστημάτων. Η επιλογή των κειμένων και των θεσμών έγινε με κριτήριο κυρίως τον βαθμό επιρροής που αυτοί άσκησαν στη διαμόρφωση των οικείων συνταγματικών συστημάτων αλλά και στην αντανακλαστική τους αξία για τον δυτικό συνταγματισμό συνολικά. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει τη συνταγματική θεωρία των δύο χωρών, με έμφαση σε μεγάλους θεωρητικούς αλλά και σημαντικά επιστημονικά, ιδεολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα που αποτελούν μέρος της νομικής τους παράδοσης. 

Στο τέλος του έργου παρατίθεται επίμετρο με τις βασικές πρωτογενείς πηγές των δύο χωρών στην ελληνική γλώσσα.

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης το βιβλίο περιλαμβάνει δύο ευρετήρια, καθ΄ ύλην και ονομάτων.

 • -5
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ7
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ κεντρομόλος διάσταση13
 • ΜΕΡΟΣ Α΄Αγγλία / Ηνωμένο Βασίλειο21
 • 1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία21
 • 1.1 Η αγγλική ιστορία πριν από τη νορμανδική εισβολή (1066)22
 • 1.2 Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού συστήματος (13ος-17ος αιώνας) 23
 • 1.3 Ο «μεγάλος» 17ος αιώνας των θεσμών29
 • 1.4 Η αυτοκρατορία και η Βιομηχανική Επανάσταση (18ος αιώνας και εντεύθεν)34
 • 1.5 Ο 20ός αιώνας της θεσμικής ανασυγκρότησης37
 • 1.6 Οι σταθερές στην ιστορία των αγγλικών θεσμών49
 • 2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί54
 • 2.1 Χάρτα των Ελευθεριών (Carta Libertatum, 1100)54
 • 2.2 Η Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum, 1215)55
 • 2.3 Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights, 1628) 58
 • 2.4 Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Instrument of Government, 1653)59
 • 2.5 Habeas Corpus Act (1679)60
 • 2.6 Bill of Rights (1689) 61
 • 2.7 Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement, 1701)62
 • 2.8 Συνθήκη της Ένωσης (Treaty of Union, 1707)63
 • 3. Συνταγματική θεωρία65
 • 3.1 O Coke και η απαρχή της περιορισμένης διακυβέρνησης65
 • 3.2 Η πολιτειολογική σκέψη των Hobbes και Locke και των Levellers για τη σχέση εξουσίας και υποκειμένων 67
 • 3.3 Burke, Bentham και John Stuart Mill: Κριτική και εδραίωση του φιλελευθερισμού στη Βρετανία 70
 • 3.4 Blackstone, Hume, Austin και Hart: Η βρετανική εκδοχή του νομικού θετικισμού73
 • 3.5 Ο Dicey και η εδραίωση των βάσεων του βρετανικού πολιτεύματος77
 • 3.6 Ο May και η κωδικοποίηση των κοινοβουλευτικών παραδόσεων80
 • ΜΕΡΟΣ Β΄Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής85
 • 1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία85
 • 1.1 Η Αμερική ως αποικία πριν από την ανεξαρτησία από τον 15ο αιώνα έως τον 17ο αιώνα85
 • 1.2 Η πορεία προς τη συγκρότηση του κράτους τον 18ο αιώνα: αφύπνιση, επανάσταση, συνομοσπονδία και ομοσπονδία88
 • 1.3 Η διαμόρφωση του συνταγματισμού στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα97
 • 1.4 Η διαμόρφωση του ρεπουμπλικανισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα102
 • 1.5 Η επικράτηση της δημοκρατικής ανάγνωσης του Συντάγματος στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα 105
 • 1.6 Η εδραίωση των συνταγματικών δικαιωμάτων στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 113
 • 1.7 Η κρίση των συνταγματικών δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα121
 • 2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί129
 • 2.1 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)129
 • 2.2 Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1777)130
 • 2.3 Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787)133
 • 2.4 Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο137
 • 2.5 Marbury κατά Madison (1803)150
 • 3. Συνταγματική θεωρία156
 • 3.1 O Paine και η θεωρητική συναίρεση Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης156
 • 3.2 Holmes, Cardoso, Pound και Llevellyn: Ο αμερικανικός νομικός ρεαλισμός157
 • 3.3 Kennedy, Unger, Gordon, MacKinnon: Κριτική Σχολή του Δικαίου162
 • 3.4 Coase, Becker και Posner: Η οικονομική ανάλυση του δικαίου165
 • 3.5 Rawls και Dworkin: Ο σύγχρονος αμερικανικός φιλελευθερισμός168
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣΗ φυγόκεντρος διάσταση173
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ Πρωτογενείς συνταγματικές πηγές181
 • Α. Συνταγματικά κείμενα Αγγλίας / Ηνωμένου Βασιλείου181
 • 1. Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum) (1215)181
 • 2. Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights) (1628)193
 • 3. Habeas Corpus Act (1679)197
 • 4. Bill of Rights (1689)201
 • 5. Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement) (1701)208
 • 6. Νόμος για την Ένωση με την Αγγλία (Union with England Act) (1707)210
 • 7. MacCormick κατά Λόρδου Συνηγόρου (Lord Advocate) (1953)213
 • 8. Νόμος περί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Communities Act) (1972)219
 • 9. Νόμος περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Act) (1998)221
 • Β. Συνταγματικά κείμενα ΗΠΑ225
 • 1. Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)225
 • 2. Σύνταγμα του Νιου Χαμσάιρ (1776)229
 • 3. Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1777)232
 • 4. Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787)241
 • 5. Τροποποιήσεις του Συντάγματος των ΗΠΑ I-X (Bill of Rights) (1791)251
 • 6. Τροποποιήσεις του Συντάγματος των ΗΠΑ XI-XXVII (1795-1992)253
 • 7. The Federalist Papers: No. 1(1787)261
 • 8. Marbury κατά Madison (1803)265
 • 9. Lochner κατά Νέας Υόρκης (1905)270
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ281
 • I. Ελληνική281
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση282
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ295
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ299
 • 0
 • 0