Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-009-8
Σελίδες: 840
Συγγραφέας: Ε. Σταυρουλάκη
Πρόλογος: Α. Παπαπαναγιώτου-Λέζα

Το έργο «Μεταναστευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Ιθαγένειας» αποτελεί μία αναλυτική ερμηνεία και παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Το έργο αποτελείται από θεωρία, πλούσια σχολιασμένα διαγράμματα, πίνακες, νομολογία, παραδείγματα τα οποία στοχεύουν στην κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου και στην πρακτική καθοδήγηση τόσο των νομικών όσο και των ενασχολούμενων γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας.

Ο τόμος είναι χωρισμένος σε τέσσερα Μέρη:

1. Στη μετανάστευση η οποία περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά

στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους σύμφωνα με το ΠΔ 106/2007στην είσοδο και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών έλληνα πολίτηστην είσοδο, διαμονή και εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογενείας τουςστην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και στη διαδικασία της απέλασης

2. Στο ειδικό καθεστώς των ομογενών που αφορά

στους ομογενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, την πρώην ΕΣΣΔ και τις λοιπές χώρες.

3. Στο δίκαιο της ιθαγένειας το οποίο αναφέρεται

στους τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειαςστην απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας

4. Στην δικαστική προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις.

Επίσης, είναι ενημερωμένο με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές διοικητικές εγκυκλίους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους νόμους 4251/2014 και 3284/2004 αναφορικά με την εισαγωγή του Κώδικα Μετανάστευσης και την κύρωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν 4332/2015 και έως τον Ν 4384/2016 και ισχύουν, τις διατάξεις για την είσοδο και διαμονή χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις σύμφωνα με το Ν 4375/2016 και την επιστροφή των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σύμφωνα το Ν 3907/2011, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις περί απέλασης του Ν 3386/2005, την ΚΥΑ 4000/3/10-πβ΄/2012 για την παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία, όπως τροποποιήθηκε με την 4000/3/10-πγ΄/2015, την ΚΥΑ 4000/3/84/2014 για την παραμονή και εργασία ομογενών από την Τουρκία, το νόμο Ν 2790/2000 για τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και την ΚΥΑ 123/2016 για τους ομογενείς από τις λοιπές χώρες, την Ελληνοκαναδική Σύμβαση για την κινητικότητα των νέων (Ν 4091/2012),  καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν). 

Η ακολουθητέα διαδικασία για την προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις που αφορούν στην είσοδο, διαμονή, εργασία, επιστροφή, απέλαση των υπηκόων τρίτων χώρων, καθώς και στην κτήση ή απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας παρατίθενται με εύχρηστο τρόπο και στοχεύουν στην ενημέρωση για τις απαραίτητες ενέργειες, που θα μπορούσαν να γίνουν από κάθε δικηγόρο που χειρίζεται στην πράξη ανάλογες υποθέσεις.

Τέλος, ξεχωριστή θέση στο βιβλίο κατέχουν τα υποδείγματα με σύντομες παρατηρήσεις για διάφορες διαδικασίες που άπτονται του θεματικού αντικειμένου του μεταναστευτικού δικαίου και του δικαίου της ιθαγένειας.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας, καθόσον εμβαθύνει στη θεωρία και κατευθύνει στην πρακτική.

 

 • -39
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ17
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ17
 • Α. Ο Κώδικας Μετανάστευσης17
 • Β. Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις22
 • Γ. Εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης24
 • Δ. Οι τροποποιήσεις του Ν 4332/201525
 • Ι. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ25
 • Α. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των συνόρων28
 • Β. Εφαρμογή ελέγχων κατά τη διέλευση φυσικών προσώπων35
 • 1. Για τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης36
 • 2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, με το άρθρο 8 παρ. 3 του Κανονισμού ακολουθείται διεξοδικός έλεγχος37
 • Γ. Η σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων42
 • Δ. Η διέλευση44
 • ΙΙ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ50
 • Α. Η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα52
 • Β. Η αξιολόγηση του πιθανού μέτρου57
 • ΙΙΙ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ58
 • IV. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ61
 • Α. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης61
 • 1. Δομές68
 • 2. Στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης70
 • Β. Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)74
 • 1. Διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες75
 • 2. Ο περιορισμός της ελευθερίας75
 • 3. Μέριμνα για τα ευάλωτα πρόσωπα79
 • 4. Αιτούντες διεθνή προστασία82
 • V. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - VISA82
 • Α. Η θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής (visa Shengen)84
 • 1. Γενικές προϋποθέσεις για την έγκριση κάθε αιτήματος θεώρησης SHENGEN88
 • 2. Θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα91
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις αιτήματος Θεώρησης SHENGEN - Μέλη οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης92
 • Β. Η θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος (visa LTV)94
 • Γ. Η θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας 95
 • VI. Η ΕΙΣΟΔΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ96
 • Α. Η καταγραφή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης96
 • 1. Προϋποθέσεις καταγραφής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 97
 • 2. Η καταγραφή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη οικογένειας πολίτη ΕΕ100
 • 3. Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης102
 • Β. Το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης103
 • 1. Χορήγηση δελτίου διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ που είναι υπηκόοι τρίτης χώρας107
 • 2. Ανανέωση του δικαιώματος διαμονής στην περίπτωση διάστασης των συζύγων ή απουσίας του πολίτη τρίτης χώρας109
 • 3. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής110
 • 4. «Δελτίο μόνιμης διαμονής» μέλους οικογένειας πολίτη της ΕΕ που είναι υπήκοος τρίτης χώρας112
 • 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας πολίτη της ΕΕ113
 • (α) Δικαιώματα113
 • (β) Υποχρεώσεις 114
 • (γ) Κατάχρηση δικαιώματος114
 • Γ. Άδεια διαμονής σε σύντροφο πολίτη ΕΕ ή Έλληνα με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη114
 • Δ. Το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη116
 • 1. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα119
 • (α) Αρχική χορήγηση119
 • (β) Ανανέωση δελτίου διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων119
 • 2. Άδεια και δελτίο διαμονής σε γονείς και αδέλφια ανήλικων ημεδαπών120
 • (α) Νομιμοποίηση των παρανόμως διαμενόντων στη Χώρα γονέων ημεδαπών 120
 • (β) Δελτίο διαμονής γονέων και αδελφών ανήλικων ημεδαπών121
 • 3. Δελτίο διαμονής σε λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη121
 • 4. Δελτίο μόνιμης διαμονής123
 • 5. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής124
 • 6. Μη αναγνώριση δικαιώματος χορήγησης άδειας ή δελτίου διαμονής126
 • Ε. Προϋποθέσεις και όροι έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής/απέλασης σε βάρος πολιτών ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας ΕΕ ή Έλληνα127
 • ΣΤ. Περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους129
 • 1. Σχετικά με τη δημόσια τάξη129
 • 2. Σχετικά με τη δημόσια υγεία131
 • 3. Υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου131
 • 4. Διαδικαστικές εγγυήσεις - Δικαίωμα προσφυγής132
 • VΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ133
 • Α. Η ενιαία άδεια διαμονής133
 • 1. Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων της ενιαίας άδειας διαμονής133
 • 2. Έννοια και δικαιούχοι της ενιαίας άδειας διαμονής136
 • B. Κατηγορίες και τύποι αδειών διαμονής140
 • Γ. Υπηρεσία υποβολής αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής141
 • Δ. Υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων Χωρών 142
 • 1. Υποχρέωση υποβολής παραβόλου142
 • (α) Χορήγηση του ηλεκτρονικού παραβόλου144
 • (β) Επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του καταβληθέντος ποσού145
 • (γ) Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής παραβόλου 146
 • 2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά146
 • Ε. Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διαμονής149
 • ΣΤ. Απόδειξη υποβολής αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής και νομιμότητα διαμονής στη χώρα152
 • Ζ. Έκδοση άδειας διαμονής154
 • Η. Γενικοί λόγοι απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης καθώς και ανάκλησης αδειών διαμονής156
 • Θ. Η διαδικασία επίδοσης των αποφάσεων158
 • 1. Επίδοση αδειών διαμονής158
 • 2. Επίδοση δυσμενών πράξεων159
 • Ι. Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών160
 • IA. Επιτροπές Μετανάστευσης και ο ρόλος τους στη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής161
 • ΙΒ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης165
 • VΙΙI. Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ165
 • Α. Η άδεια διαμονής για εργασία168
 • 1. Η διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία168
 • 2. Η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία170
 • 3. Η διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου171
 • Β. Η θεώρηση εισόδου για συγκεκριμένο σκοπό και διάστημα172
 • 1. Η εποχιακή εργασία172
 • (α) Η αίτηση μετάκλησης175
 • (i) Σχετικά με τη σύμβαση εργασίας176
 • (ii) Σχετικά με το κατάλυμα176
 • (β) Η έγκριση μετάκλησης 177
 • (i) Οι κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου178
 • (ii) Υποχρέωση αναχώρησης με τη λήξη της θεώρησης εισόδου και δυνατότητα παράτασης της θεώρησης εισόδου179
 • (iii) Ελληνο-αλβανική συμφωνία εποχιακής απασχόλησης181
 • (iν) Η επανείσοδος του ίδιου εργαζόμενου για εποχιακή απασχόληση181
 • (γ) Μη κάλυψη της θέσης εργασίας από τον μετακληθέντα εργαζόμενο182
 • (δ) Απόρριψη έγκρισης για θεώρηση εισόδου και η ανάκληση183
 • 2. Η μετάκληση αλιεργατών185
 • (α) Η αίτηση μετάκλησης185
 • (β) Η έγκριση μετάκλησης186
 • 3. Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία187
 • IΧ. Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ191
 • Α. Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό επιχειρήσεων191
 • Β. Μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος με σκοπό την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας 199
 • 1. Μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας200
 • 2. Μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης προμήθειας200
 • Χ. Η ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ201
 • (i) Έννοιες και εφαρμογή των διατάξεων για τη Μπλε Κάρτα204
 • (ii) Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Συνδικαλιστικά δικαιώματα205
 • (iii) Προσωρινή ανεργία207
 • (iv) Μισθός - Ασφαλιστικά δικαιώματα207
 • (v) Κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα209
 • (vi) Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της Μπλε Κάρτας της ΕΕ210
 • (vii) Υποχρέωση ενημέρωσης, ανταλλαγής στοιχείων και αποστολής στατιστικών στοιχείων στα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή (άρθρο 124 Κώδικα)212
 • (viii) Αλλαγή σκοπού212
 • Α. Η διαδικασία μετάκλησης για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης213
 • Β. Η θεώρηση εισόδου για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης214
 • Γ. Η αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης215
 • Δ. Η ανανέωση της άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης217
 • Ε. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ»219
 • ΣΤ. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ220
 • Ζ. Υποχρέωση αποδοχής της επανεισδοχής του υπηκόου τρίτης χώρας κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα μετά από απόρριψη αίτησης χορήγησης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ225
 • Η. Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογενείας του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και «Πρώην κάτοχου Μπλέ κάρτας της ΕΕ»226
 • 1. Θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση226
 • 2. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση226
 • 3. Χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 227
 • ΧΙ. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ228
 • Α. Άδεια διαμονής για απλές επενδύσεις228
 • 1. Θεώρηση εισόδου για επενδυτική δραστηριότητα229
 • 2. Χορήγηση άδειας διαμονής231
 • 3. Ανανέωση άδειας διαμονής 231
 • 4. Υποχρεώσεις επενδυτών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης232
 • Β. Άδεια διαμονής για στρατηγικές επενδύσεις232
 • 1. Θεώρηση εισόδου για στρατηγικές επενδύσεις234
 • 2. Χορήγηση άδειας διαμονής235
 • 3. Ανανέωση άδειας διαμονής 236
 • 4. Βοηθητικό προσωπικό στρατηγικών επενδυτών που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες236
 • ΧΙΙ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ236
 • Α. Κατηγορίες αδειών διαμονής με πρόσβαση στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας238
 • Β. Κάτοχοι αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα238
 • Γ. Προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα239
 • XΙΙΙ. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ240
 • Α. Το καθεστώς της ίσης μεταχείρισης240
 • Β. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος241
 • Γ. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος246
 • Δ. Απόκλιση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος: η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας 249
 • Ε. Απόρριψη αιτήματος του επί μακρόν διαμένοντος και ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος αυτού252
 • ΣΤ. Επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος253
 • Ζ. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας255
 • 1. Δικαίωμα κινητικότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ 255
 • 2. Ζητήματα σχετικά με την κινητικότητα σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα 257
 • Η. Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ257
 • Θ. Δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα ή όσων το απέκτησαν σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ και άσκησαν το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα263
 • Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτης Χώρας μετά την κτήση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα ή όσων το απέκτησαν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και άσκησαν το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα263
 • XIV. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ268
 • Α. Αίτηση έγκρισης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης270
 • 1. Η έννοια της επιμέλειας του τέκνου 271
 • 2. Η έννοια του μείζονος συμφέροντος του παιδιού272
 • 3. H συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας για το/τη σύζυγο 273
 • 4. Προϋποθέσεις275
 • 5. Επαρκές εισόδημα276
 • 6. Σχετικά με το κατάλυμα 279
 • 7. Δικαιολογητικά280
 • 8. Εξέταση της αίτησης280
 • 9. Ο ρόλος των Αστυνομικών Αρχών 282
 • 10. Ο ρόλος των Προξενικών Αρχών282
 • 11. Η απόφαση έγκρισης της θεώρησης εισόδου283
 • B. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης284
 • 1. Για σύσταση οικογένειας εκτός Ελλάδας285
 • 2. Σύσταση οικογένειας στην Ελλάδα από νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας 286
 • 3. Δικαίωμα στην εργασία των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας287
 • Γ. Τα κριτήρια ένταξης κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης - Μη εφαρμοστέα διάταξη287
 • Δ. Ανανέωση της άδειας διαμονής των συζύγων κατόχων άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης για αυτοτελή άδεια291
 • Ε. Απόρριψη, ανάκληση, μη ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης292
 • ΣΤ. Δικαιώματα των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας στην εκπαίδευση και την εργασία293
 • XV. ΤΕΚΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ294
 • Α. Τα ανήλικα τέκνα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτης Χώρας 294
 • Β. Νομιμοποίηση των ανηλίκων η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των Ελληνικών αρχών296
 • Γ. Τα τέκνα των υπηκόων τρίτης Χώρας μετά την ενηλικίωσή τους297
 • 1. Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς297
 • 2. Η αυτοτελής άδεια διαμονής301
 • 3. Η Ελληνοκαναδική Σύμβαση για την κινητικότητα των νέων303
 • XVI. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ308
 • Α. Άδεια διαμονής για σπουδές310
 • 1. Χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών312
 • 2. Καθορισμός των επαρκών πόρων 313
 • 3. Ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές314
 • 4. Κινητικότητα σπουδαστών315
 • Β. Άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία316
 • Γ. Άδεια διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση318
 • Δ. Άδεια διαμονής για υπότροφους320
 • Ε. Άδεια διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα320
 • ΣΤ. Άδεια διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές321
 • Ζ. Άδεια διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας321
 • Η. Άδεια διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους321
 • XVΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ322
 • Α. Ερευνητικός οργανισμός324
 • Β. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στον ερευνητή και στα μέλη της οικογένειάς του326
 • Γ. Η κινητικότητα του ερευνητή εντός των ορίων της ΕΕ327
 • Δ. Δικαίωμα του ερευνητή στην ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς328
 • XVIΙΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)328
 • Α. Ως ανεξάρτητα οικονομικά άτομα328
 • 1. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα328
 • 2. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανεξάρτητα οικονομικά άτομα329
 • Β. Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή330
 • 1. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας (εθνικής θεώρησης εισόδου) για υποψήφιο αγοραστή ακινήτων333
 • 2. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας και έκδοση άδειας διαμονής για μόνιμη άδεια επενδυτή334
 • (α) Για την περίπτωση αγοράς ακινήτου335
 • (β) Για την περίπτωση μίσθωσης335
 • 3. Πληρεξουσιότητα σε συνήγορο για την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής 336
 • 4. Ανανέωση της άδειας διαμονής ως μόνιμη άδεια επενδυτή336
 • XΙΧ. Η ΕIΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΥΠΗΚOΩΝ ΤΡIΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ κ.ά. ΛΟΓΟΥΣ337
 • Α. Εγγραφή, μεταγραφή και πρόσληψη αθλητών - προπονητών 338
 • Β. Προετοιμασία αθλητή ενόψει συμμετοχής του σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις 339
 • Γ. Απασχόληση πνευματικών δημιουργών 340
 • Δ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 340
 • Ε. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leaders)341
 • ΣΤ. Ανταποκριτές ξένου Τύπου 342
 • Ζ. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών342
 • Η. Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης στο αντικείμενο των σπουδών τους343
 • Θ. Μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα για τη συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις344
 • Ι. Άδεια διαμονής για φοίτηση σε αναγνωρισμένα από το Κράτος μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα344
 • ΙΑ. Εκπαιδευτικοί ξένων και μειονοτικών σχολείων της Θράκης346
 • ΙΒ. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών346
 • ΙΓ. Σπουδή - Γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου346
 • ΙΔ. Γνωριμία του μοναχικού βίου ή μοναχισμό347
 • XΧ. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ348
 • Α. Ενήλικα τέκνα μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής - Τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα348
 • Β. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών ή ειδικών προξενικών υπαλλήλων 348
 • Γ. Εργαζόμενοι ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών διπλωματικών αποστολών 349
 • XΧΙ. ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ349
 • Α. Ορισμοί350
 • Β. Διαδικασία352
 • 1. Προθεσμία περίσκεψης353
 • 2. Ενημέρωση354
 • 3. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής354
 • 4. Αλλαγή σκοπού355
 • 5. Μη ανανέωση και ανάκληση της άδειας διαμονής356
 • XΧΙΙ. ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 356
 • Α. Θύματα εμπορίας ανθρώπων μη συνεργαζόμενα με τις αρχές356
 • Β. Θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων 357
 • Γ. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας 358
 • Δ. Απασχολούμενοι με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους 360
 • XΧΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ362
 • Α. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας362
 • Β. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης 363
 • Γ. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία 364
 • XΧΙV. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ365
 • Α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού365
 • Β. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία366
 • Γ. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση Δικαστηρίου σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή ή για τα οποία είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των Ελληνικών αρχών367
 • Δ. Άδεια διαμονής κατόπιν απόρριψης της αίτησης για διεθνή προστασία 368
 • 1. Πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία368
 • 2. Μεταβατικές διατάξεις370
 • Ε. Άδεια διαμονής σε αιτούντες διεθνή προστασία371
 • XΧV. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΔΤΟ373
 • Α. Άδεια διαμονής μετά από ανάκληση της Ελληνικής Ιθαγένειας373
 • Β. Άδεια διαμονής μετά από απόρριψη χορήγησης ή ανανέωσης ΕΔΤΟ Αλβανών υπηκόων374
 • XΧVΙ. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 376
 • Α. Άδεια διαμονής σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους δημοσίου συμφέροντος376
 • 1. Λόγω πράξεων κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης376
 • 2. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος376
 • Β. Η διαρκής νομιμοποίηση377
 • 1. Η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 Κώδικα Μετανάστευσης379
 • (α) Υποβολή αίτησης και χορήγηση άδειας διαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης380
 • (β) Υποβολή αίτησης και χορήγηση άδειας διαμονής από τις κατά τόπον αρμό­διες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 382
 • 2. Η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους - Μεταβατική διάταξη390
 • (α) Η απόδειξη μακράς διαμονής στη Χώρα 390
 • (β) Η χορήγηση άδειας διαμονής391
 • 3. Αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με τη Χώρα και έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, για τον υπολογισμό της επταετούς διαμονής392
 • XΧVII. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ394
 • XΧVΙΙΙ. ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2010397
 • XXΙΧ. ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ397
 • Α. Η ειδική βεβαίωση λόγω αναστολής εκτέλεσης απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής 398
 • Β. Η ειδική βεβαίωση λόγω περιοριστικών όρων ή απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα 399
 • Γ. Η ειδική βεβαίωση για τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης Χώρας 400
 • Δ. Άλλες περιπτώσεις χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής402
 • XXΧ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ403
 • Α. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τη δικαστική απόφαση403
 • Β. Οι ενέργειες του ενδιαφερομένου405
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ409
 • Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ409
 • Α. Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών409
 • 1. Σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και με το δικαίωμα απουσίας τους από το Ελληνικό έδαφος409
 • 2. Σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και με την ασφάλισή τους410
 • 3. Σχετικά με την προστασία των υπηκόων τρίτων χωρών από φυλετικές ή άλλες διακρίσεις411
 • 4. Σχετικά με την εκπαίδευση 411
 • Β. Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών412
 • 1. Σχετικά με τις μεταβολές στη ζωή και τη δραστηριότητα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών412
 • 2. Σχετικά την ανανέωση της άδειας διαμονής 413
 • 3. Σχετικά με τα αλλοδαπά έγγραφα 413
 • ΙI. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ414
 • Α. Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας414
 • Β. Ίση μεταχείριση εποχιακά εργαζομένων416
 • ΙIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ418
 • Α. Συναλλαγές των υπηρεσιών με υπηκόους τρίτων χωρών418
 • Β. Υποχρεώσεις Συμβολαιογραφών420
 • IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ420
 • Α. Σχετικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, διευθυντών ξενοδοχείων και όσων υποβάλλουν δηλώσεις ή βεβαιώσεις για να υποβληθούν σε υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο420
 • Β. Σχετικά με τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών421
 • Γ. Σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα421
 • Δ. Υποχρεώσεις μεταφορέων και κυρώσεις για την παράβασή τους422
 • 1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί423
 • 2. Εταιρείες ή πρόσωπα που εκτελούν δημόσια μεταφορά προσώπων424
 • 3. Δαπάνες διαβίωσης και έξοδα επαναπροώθησης των υπηκόων τρίτων χωρών425
 • Ε. Κακουργήματα του άρθρου 29 παρ. 5, 6, 8 και 30 του Κώδικα Μετανάστευσης (Αρμοδιότητα Δικαστηρίου - Διαδικασία - Αποκτηθείσα περιουσία) 425
 • V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ428
 • Α. Απαγόρευση πρόσληψης παρανόμως διαμένοντα ή νομίμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας 429
 • Β. Κυρώσεις για απασχόληση νομίμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς όμως πρόσβαση στην εργασία430
 • Γ. Κυρώσεις για απασχόληση παρανόμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας431
 • Δ. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για απασχόληση με σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων χωρών σε πορνεία434
 • Ε. Υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι σε απασχολούμενους από αυτόν παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών434
 • 1. Σχετικά με τις αμοιβές435
 • 2. Σχετικά με τις εισφορές436
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις και κυρώσεις του εργοδότη σχετικά με την εποχική εργασία436
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ442
 • Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ442
 • Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής διοικητικής απέλασης και προστασία από την απέλαση445
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της επιστροφής446
 • 1. Οι παρανόμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτης χώρας447
 • 2. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν 3907/2011 περί επιστροφής449
 • Γ. Η διοικητική κράτηση πριν και μετά την έκδοση διοικητικής πράξης απέλασης ή επιστροφής 453
 • 1. Οι αντιρρήσεις σαρανταοκταώρου πριν την έκδοση της δυσμενούς πράξης453
 • 2. Η συνέχιση της κράτησης456
 • 3. Οι αντιρρήσεις κατά της κράτησης461
 • Δ. Η διοικητική πράξη απέλασης ή επιστροφής 463
 • 1. Η προσφυγή κατά της εκδοθείσας από τις αστυνομικές αρχές πράξης επιστροφής ή απέλασης466
 • 2. Η αίτηση θεραπείας ή επανεξέτασης κατά της πράξης επιστροφής επιβαλλόμενης από τις αρχές έκδοσης αδειών διαμονής467
 • Ε. Η οικειοθελής αναχώρηση 468
 • ΣΤ. Η απομάκρυνση 476
 • 1. Αναβολή απομάκρυνσης477
 • 2. Προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και αγαθών479
 • 3. Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων481
 • 4. Δαπάνες απομάκρυνσης483
 • Ζ. Απαγόρευση εισόδου484
 • 1. Απαγόρευση/άρνηση εισόδου από Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές με απόφαση απόρριψης της αίτησης χορήγησης θεώρησης εισόδου485
 • 2. Aπαγόρευση/άρνηση εισόδου από τις Ελληνικές Αρχές Ελέγχου486
 • Η. Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και το ΣΠΣ492
 • 1. Ο Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών492
 • 2. Εγγραφή στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ ή SIS)497
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ505
 • ΠΡΟΟΙΜΙΟ505
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ507
 • Ι. ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΤΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ507
 • Α. Είσοδος στην Ελλάδα των ελληνικής καταγωγής αλβανών υπηκόων και των μελών της οικογένειάς τους508
 • 1. Χορήγηση θεώρησης εισόδου508
 • 2. Εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου511
 • Β. Διαδικασία υποβολής αίτησης και κτήσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ514
 • 1. Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής και έκδοσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ514
 • 2. Η υποβολή της αίτησης514
 • 3. Yποβολή αίτησης χορήγησης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ από ομογενείς που διέμεναν στην Ελλάδα πριν το 1990515
 • 4. Η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών516
 • 5. Η υποβολή των δικαιούχων ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ σε δακτυλοσκόπηση516
 • 6. Η έκδοση και η διάρκεια ισχύος των ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ517
 • 7. Η διαδικασία ανανέωσης της ΑΔΕΤ519
 • 8. Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομογενή520
 • 9. Διατήρηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από αλλοδαπούς συζύγους πολιτογραφημένων Ελλήνων521
 • ΙΙ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ521
 • Α. Λόγοι απόρριψης της αίτησης χορήγησης/ανανέωσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ και ανάκλησης των χορηγηθέντων δελτίων521
 • B. Η υποβολή μη γνήσιων εγγράφων για την απόκτηση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ522
 • 1. Η υποβολή μη γνήσιων πιστοποιητικών ως προς την ένδειξη της εθνικότητας522
 • 2. Η υποβολή μη γνήσιων πιστοποιητικών πλην των σχετικών ως προς την ένδειξη της εθνικότητας523
 • Γ. Απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις - Διαδικασία- Περιεχόμενο - Άμυνα526
 • 1. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ - Ανάκληση χορηγηθέντων 526
 • 2. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθεισών για λόγους δημόσιας τάξης528
 • 3. Άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ και/ή ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθέντων528
 • 4. Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής530
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ530
 • Α. Δικαιώματα531
 • Β. Υποχρεώσεις531
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ533
 • Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ533
 • Α. Χορήγηση θεώρησης εισόδου533
 • Β. Διαδικασία υποβολής αίτησης και κτήσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ535
 • 1. Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής και έκδοσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ535
 • 2. Η υποβολή της αίτησης 536
 • 3. Υποβολή αίτησης χορήγησης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ από ομογενείς που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα536
 • 4. Η υποβολή των δικαιούχων ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ σε δακτυλοσκόπηση537
 • 5. Η έκδοση και η διάρκεια ισχύος των ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ538
 • 6. Η διαδικασία ανανέωσης της ΑΔΕΤ540
 • 7. Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομογενούς541
 • ΙΙ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ542
 • Α. Απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις - Διαδικασία - Περιεχόμενο - Άμυνα542
 • 1. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ - Ανάκληση χορηγηθέντων543
 • 2. Άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ και/ή ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθέντων543
 • 3. Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής544
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ545
 • Α. Δικαιώματα545
 • Β. Υποχρεώσεις546
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩHΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ548
 • Ι. ΚΤΗΣΗ ΕΔΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ548
 • Α. Δικαιούχοι ΕΔΤΟ548
 • Β. Διαδικασία έκδοσης ΕΔΤΟ549
 • Γ. Έκδοση ΕΔΤΟ για τους διαμένοντες στην Κύπρο ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ551
 • Δ. Μέλη οικογένειας κατόχων ΕΔΤΟ552
 • Ε. Αυτοτελής άδεια μελών οικογένειας κατόχων ΕΔΤΟ553
 • ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΔΤΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ554
 • ΙΙΙ. ΛοιπΑ μΕτρα για την ομαλΗ προσαρμογΗ και κοινωνικΗ Ενταξη των παλιννοστοΥντων ομογενΩν555
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ – ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ557
 • Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ557
 • ΙΙ. ΧΟΡHΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝEΩΣΗ ΤΗΣ AΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝHΣ ΣΤΑ ΜEΛΗ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤOΧΩΝ ΛΗΓΜEΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ558
 • ΙΙΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ559
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ563
 • ΠΡΟΟΙΜΙΟ563
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ570
 • Ι. ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ570
 • A. Αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας570
 • B. Κτήση ιθαγένειας με τη γέννηση δυνάμει του δικαίου του εδάφους571
 • ΙΙ. ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΗ Ή ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ573
 • Α. Κτήση ιθαγένειας με τη γέννηση και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο576
 • Β. Κτήση ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα579
 • Γ. Κτήση ιθαγένειας με αποφοίτηση από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης583
 • Δ. Η δυνατότητα εξελληνισμού των ονομάτων για τους αιτούντες την κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή αποφοίτησης από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης585
 • Ε. Εναλλακτικός τρόπος υποβολής δήλωσης - αίτησης κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης585
 • 1. Υποβολή αιτήματος δια πληρεξουσίου Δικηγόρου586
 • 2. Υποβολή αιτήματος από εξουσιοδοτημένο γονέα586
 • 3. Υποβολή αιτήματος με συστημένη ταχυδρομική επιστολή586
 • ΣΤ. Εκκρεμείς κατ’ άρθρα 1 και 24 Ν 3838/2010 αιτήσεις587
 • ΙΙΙ. ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ588
 • Α. Η πράξη αναγνώρισης588
 • Β. Εφαρμοστέο δίκαιο589
 • IV. ΜΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ590
 • V. MΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ591
 • VΙ. ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ592
 • A. Υποβολή δήλωσης και αίτηση πολιτογράφησης592
 • 1. Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης593
 • (α) Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης593
 • (β) Να μην έχει ποινικό κώλυμα594
 • (γ) Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα596
 • (δ) Να αποδεικνύει τον απαιτούμενο χρόνο διαμονής596
 • (ε) Να κατέχει συγκεκριμένους τίτλους νόμιμης διαμονής599
 • 2. Δικαιολογητικά πολιτογράφησης601
 • (α) Έγγραφα προσκομιζόμενα από τον υποβάλλοντα την αίτηση αλλοδαπό602
 • (β) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης603
 • 3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης604
 • (α) Απαρίθμηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης604
 • (β) Ο έλεγχος της ύπαρξης των ουσιαστικών προϋποθέσεων604
 • (i) Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης604
 • (ii) Ο έλεγχος της Επιτροπής Πολιτογράφησης 606
 • (iii) Η διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων 607
 • (γ) Η κλήση σε συνέντευξη607
 • (δ) Η συνέντευξη609
 • (i) Η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας609
 • (ii) Η ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας610
 • (ε) Η σύνταξη και κοινοποίηση του πρακτικού και εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης (άρθρο 7 παρ. 6 ΚΕΙ)615
 • (στ) Αμφιβολίες και αντιρρήσεις ως προς την ορθότητα της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης616
 • (i) Το Συμβούλιο Ιθαγένειας616
 • (ii) Οι αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου616
 • (iii) Αμφιβολίες του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την ορθότητα της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης616
 • (ζ) Προθεσμίες κατά την εξέταση της αίτησης πολιτογράφησης616
 • (η) Απόφαση πολιτογράφησης και ορκωμοσία617
 • VΙI. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ619
 • Α. Η εθνική καταγωγή του ενδιαφερομένου620
 • Β. Η Ελληνική εθνική συνείδηση620
 • Γ. Διαδικασία - Απόφαση - Ορκομωσία621
 • VIΙΙ. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ622
 • Α. Δικαιούχοι κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας622
 • Β. Υποβολή αίτησης και διαδικασία623
 • 1. Η συνέντευξη ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΕΙ625
 • 2. Ο ρόλος των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. β΄ΚΕΙ625
 • Γ. Η χορήγηση βεβαίωσης 627
 • Δ. Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας και ορκωμοσία628
 • ΙΧ. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ629
 • Α. Αμφιβολίες ως προς την ομογενειακή ιδιότητα του ενδιαφερομένου630
 • Β. Δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης στην Επιτροπή Πολιτογράφησης631
 • Γ. Ολοκλήρωση της Πολιτογράφησης631
 • Χ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ631
 • Α. Διαδικασία επανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας631
 • Β. Εκκρεμή αιτήματα των θυμάτων του ολοκαυτώματος κατά τη δημοσίευση του Ν 4018/2011 633
 • 1. Αιτήματα ανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας 633
 • 2. Αιτήματα ανάκλησης αποφάσεων περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων των δήμων ως ανυπάρκτων 633
 • ΧΙ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 8.5.1984 Ή ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 16.7.1982634
 • Α. Ιθαγένεια τέκνου γεννημένου από Ελληνίδα μητέρα πριν την 8.5.1984635
 • Β. Ιθαγένεια τέκνου γεννημένου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν την 16.7.1982637
 • Γ. Το επώνυμο των τέκνων που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια δυνάμει του άρθρου 14 ΚΕΙ638
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ641
 • Ι. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ641
 • Α. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας641
 • 1. Κατόπιν βούλησης ή ανάληψης δημόσιας υπηρεσίας σε αλλοδαπό Κράτος641
 • 2. Αίτηση αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας από πολυιθαγενή642
 • 3. Διαδικασία 642
 • Β. Η αφαίρεση της ιθαγένειας από την Πολιτεία643
 • Γ. Λόγω δήλωσης αποποίησης644
 • Δ. Μετά την ενηλικίωση του τέκνου αλλοδαπού πολιτογραφηθέντος Έλληνα ή που κατέστη Έλληνας με δήλωση των γονέων645
 • Ε. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό647
 • ΣΤ. Λόγω κτήσης με το γάμο με Έλληνα πολίτη647
 • ΙΙ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ648
 • Α. Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου της με αλλοδαπό648
 • Β. Τέκνο Ελληνίδας που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα649
 • Γ. Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μετά την απώλεια της με βάση τα άρθρα 16 και 18 ΚΕΙ649
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ653
 • ΠΡΟΟΙΜΙΟ653
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ653
 • Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ653
 • Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα653
 • Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα654
 • ΙΙ. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ655
 • Α. Ο αιτών, η ομοδικία και σώρευση των αιτημάτων σε κοινό δικόγραφο655
 • Β. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης - Κατάθεση δικογράφου - Κοινοποίηση656
 • Γ. Λόγοι Ακύρωσης - Πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης και περίληψη 658
 • Δ. Η Εκδίκαση - Εκπροσώπηση των μερών - Νομιμοποίηση - Υπόμνημα 659
 • ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ661
 • Α. Η αίτηση αναστολής 661
 • Β. Η προσωρινή διαταγή665
 • Γ. Η ανάκληση και η υποβολή νέας αίτησης αναστολής666
 • IV. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ666
 • V. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν 3900/2010667
 • VI. Η ΕΦΕΣΗ668
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ – Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ671
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ675
 • 1. Αίτηση ακύρωσης κατά δυσμενούς πράξης της Διοίκησης που έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής του675
 • 2. Υπόμνημα υποστήριξης ισχυρισμών της αίτησης ακύρωσης και αντίκρουσης των ισχυρισμών της Διοίκησης690
 • 3. Αίτηση αναστολής κατά δυσμενούς πράξης της Διοίκησης που ανακάλεσε ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ699
 • 4. Κατάσταση σχετικών επί αιτήσεως αναστολής711
 • 5. Αντιρρήσεις 48ώρου714
 • 6. Προσφυγή κατά πράξης επιστροφής ή απέλασης719
 • 7. Αντιρρήσεις κατά της κράτησης725
 • 8. Αίτηση παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης732
 • 9. Αίτηση επανεξέτασης άρθρου 24 περ. γ΄ Κώδικα Μετανάστευσης737
 • 10. Αίτηση Θεραπείας741
 • 11. Αντιρρήσεις πριν την ανάκληση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ή την απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ746
 • 12. Προσφυγή μετά την ανάκληση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ753
 • 13. Αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπής δικαστικής απόφασης762
 • 14. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης769
 • 15. Αιτιολογία εντύπου αίτησης πολιτογράφησης773
 • 16. Αντιρρήσεις κατά της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης776
 • 17. Ενημερωτικό έγγραφο προς τον εντολέα σχετικά με την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους783
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ789
 • 0
 • 0