Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-008-1
Σελίδες: 296
Συγγραφέας: Δ. Βαρελάς

Στο έργο «Κληρονομικό Δίκαιο με 45 πρακτικά  θέματα» παρουσιάζεται το ισχύον στον συγκεκριμένο κλάδο του αστικού δικαίου, θεσμικό πλαίσιο, με τρόπο που καλύπτει πλήρως  το σχετικό αντικείμενο, τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική άποψη.

Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε πέντε (5)  ενότητες-μέρη, που  περιλαμβάνουν ειδικότερα κεφάλαια, ως εξής:

Στο πρώτο μέρος εκτίθενται οι γενικές έννοιες του κληρονομικού δικαίου. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η εκ διαθήκης διαδοχή από θεωρητική άποψη και στο τέλος της ενότητας αυτής, αφού εκτίθενται πρώτα οδηγίες για την αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων, παρατίθενται δέκα πέντε (15) σχετικά πρακτικά θέματα.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου αναλύεται η διαδοχή εκ του νόμου, η οποία συμπληρώνεται με δεκατρία (13) πρακτικά θέματα.

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται διάφορα επιμέρους ζητήματα της κληρονομίας, όπως μεταξύ άλλων, η αποδοχή και η αποποίηση κληρονομίας, η κληρονομική αναξιότητα, το ευεργέτημα της απογραφής, η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας, η σχολάζουσα κληρονομία, η περί κλήρου αγωγή κ.ά. Στο τέλος της ενότητας αυτής υπάρχουν δέκα (10) πρακτικά θέματα.

Στο πέμπτο μέρος εξετάζονται το καταπίστευμα, οι κληροδοσίες, ο τρόπος και η δωρεά αιτία θανάτου και παρατίθενται επτά (7) πρακτικά θέματα.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, η οποία κατά το θεωρητικό της μέρος είναι πλήρως ενημερωμένη από άποψη βιβλιογραφίας και νομολογίας,  παρέχονται στον χρήστη όλες οι απαραίτητες, από θεωρητική αλλά και πρακτική άποψη πληροφορίες  και δίδεται απάντηση σε πολύπλοκα ζητήματα που ενδεχομένως προκύπτουν για τον νομικό, που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του κληρονομικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο κληρονομικό δίκαιο.

 

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ26
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ26
 • 1. Έννοια και σκοπός του Κληρονομικού Δίκαιου26
 • 2. Κληρονομική διαδοχή26
 • α. Θάνατος του κληρονομούμενου27
 • β. Ύπαρξη κληρονόμου28
 • γ. Επαγωγή ή κτήση της κληρονομιάς29
 • 3. Κληρονομικές συμβάσεις30
 • α. Έννοια - Δικαιολογία απαγόρευσης30
 • β. Άρθρο 368 ΑΚ – εφαρμογή - συνέπειες30
 • 4. Ακληρονόμητες σχέσεις32
 • α. Κληρονομητό νομής, οιονεί νομής, κατοχής33
 • β. Κληρονομητό χρησικτησίας33
 • 5. Ορολογία του κληρονομικού δικαίου34
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ38
 • ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗ38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ38
 • 1. Έννοια - Δικαιολογία38
 • 2. Στοιχεία της διαθήκης38
 • 3. Προϋποθέσεις για τη σύνταξη διαθήκης40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ41
 • 1. Γενικά41
 • 2. Πλήρως ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης41
 • 3. Περιορισμένα ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης44
 • 4. Ανικανότητα λόγω πραγματικής αδυναμίας45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ46
 • 1. Ιδιόγραφη Διαθήκη46
 • α. Γενικά46
 • β. Ανίκανοι προς σύνταξη ιδιόγραφης διαθήκης46
 • γ. Στοιχεία της ιδιόγραφης διαθήκης47
 • δ. Άλλα θέματα σχετικά με την ιδιόγραφη διαθήκη51
 • 2. Δημόσια διαθήκη52
 • α. Γενικά52
 • β. Συμπράττοντα πρόσωπα53
 • γ. Διαδικασία σύνταξης54
 • δ. Ιδιοτυπίες επί κουφών και αυτών που αγνοούν την ελληνική γλώσσα57
 • 3. Μυστική διαθήκη57
 • α. Γενικά57
 • β. Συμπράττοντα πρόσωπα - διαδικασία58
 • γ. Ιδιοτυπίες επί αλάλων ή κωφαλάλων, επί προσώπων που αγνοούν την ελληνική και προσώπων που δεν μπορούν να υπογράψουν - Μετατροπή μυστικής σε ιδιόγραφη59
 • 4. Έκτακτες διαθήκες60
 • α. Γενικά60
 • β. Διαθήκη σε πλοίο60
 • γ. Διαθήκη σε εκστρατεία61
 • δ. Διαθήκη σε αποκλεισμό62
 • ε. Χρονικό όριο ισχύος της έκτακτης διαθήκης62
 • στ. Παράδοση έκτακτης διαθήκης62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ64
 • 1. Ανάκληση διαθήκης64
 • α. Γενικά64
 • β. Ικανότητα προς ανάκληση64
 • γ. Τήρηση ορισμένου τύπου65
 • αα) Ανάκληση με τη σύσταση νέας διαθήκης65
 • ββ) Ανάκληση με δήλωση στον συμβολαιογράφο66
 • γγ) Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης66
 • δδ) Ανάκληση μυστικής διαθήκης68
 • εε) Ανάκληση της ανάκλησης68
 • 2. Δημοσίευση της διαθήκης68
 • α. Γενικά68
 • β. Νομική σημασία της δημοσίευσης69
 • γ. Διαδικασία δημοσίευσης69
 • δ. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ72
 • 1. Ερμηνεία της διαθήκης72
 • α. Γενικά72
 • β. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών73
 • γ. Διάταξη υπέρ συγγενών (1790)73
 • δ. Διάταξη υπέρ του κατιόντος (1791)74
 • ε. Διάταξη υπέρ των φτωχών (1792)75
 • στ. Αμφιβολία περί τον τιμημένο (1793)75
 • 2. Ακυρότητα διαθήκης75
 • α. Γενικά75
 • β. Εικονικότητα διαθήκης76
 • γ. Ασάφεια του περιεχομένου της διαθήκης76
 • δ. Περιεχόμενο αντίθετο στο νόμο ή στην ηθική78
 • ε. Περιεχόμενο που εξαρτάται από τη γνώμη τρίτου79
 • 3. Ακυρώσιμες διαθήκες79
 • α. Γενικά79
 • β. Ακύρωση λόγω απειλής80
 • γ. Ακύρωση λόγω απάτης80
 • δ. Ακύρωση λόγω πλάνης περί το πρόσωπο ή το αντικείμενο81
 • ε. Ακύρωση λόγω πλάνης περί τα παραγωγικά αίτια82
 • στ. Ακύρωση λόγω παράλειψης μεριδούχου83
 • ζ. Διάταξη υπέρ του συζύγου84
 • η. Διαδικασία της ακύρωσης86
 • 4. Εγκατάσταση του κληρονόμου88
 • α. Γενικά88
 • β. Ιδιότητα του τιμημένου (1800 § 1)88
 • γ. Εγκατάσταση επί δήλου (1800 § 2)89
 • δ. Εγκατάσταση επί μέρους της κληρονομιάς (1801 -1802)91
 • ε. Εγκατάσταση καθ’ υπέρβαση της κληρονομιάς (1803)92
 • στ. Αόριστη εγκατάσταση (1804)92
 • ζ. Εγκατάσταση με προσδιορισμό και χωρίς προσδιορισμό των μερών (1805)92
 • η. Εγκατάσταση επί κοινής μερίδας (1806)93
 • 5. Προσαύξηση93
 • α. Έννοια93
 • β. Προϋποθέσεις κατά το 180793
 • γ. Η κατά προσαύξηση μερίδα94
 • 6. Υποκατάσταση95
 • α. Γενικά95
 • β. Είδη υποκατάστασης95
 • γ. Υποκατάσταση και προσαύξηση96
 • 7. Αιρέσεις και προθεσμίες96
 • α. Γενικά96
 • β. Ερμηνεία αιρέσεων στις διαθήκες97
 • γ. Είδη αιρέσεων και αποτελέσματα98
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ100
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ100
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1-15102
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ122
 • ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ122
 • 1. Έννοια - προϋποθέσεις - δικαιολογία122
 • 2. Χαρακτηριστικά της εξ αδιαθέτου διαδοχής122
 • 2α. Βαθμοί συγγενείας124
 • 3. Πρώτη τάξη125
 • Αρχές που διέπουν την πρώτη τάξη126
 • 4. Δεύτερη τάξη128
 • Αρχές που διέπουν τη δεύτερη τάξη131
 • 5. Τρίτη τάξη131
 • Αρχές που διέπουν την τρίτη τάξη132
 • 6. Τετάρτη τάξη132
 • 7. Πέμπτη τάξη133
 • 8. Έκτη τάξη133
 • 9. Ο επιζών σύζυγος133
 • Το εξαίρετο135
 • Προσαύξηση της μερίδας του επιζώντος συζύγου137
 • 10. Διαδοχή βαθμών ή τάξεων και προσαύξηση137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ)139
 • 1. Έννοια-δικαιολογία-φύση της νόμιμης μοίρας139
 • 2. Προϋποθέσεις της αναγκαστικής διαδοχής139
 • 3. Ποσοστό της νόμιμης μοίρας140
 • 4. Διαδοχή βαθμών ή τάξεων και «προσαύξηση» στη νόμιμη μοίρα141
 • 5. Κατάλειψη και παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα143
 • α. Κατάλειψη143
 • β. Παραίτηση κατά τον ΑΚ και στο σύμφωνο συμβίωσης 146
 • 6. Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας - «Σοκίνειος ρήτρα»147
 • 7. Προσδιορισμός της κληρονομιάς - υπολογισμός νόμιμης μοίρας148
 • 8. Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς152
 • 9. Μέμψη άστοργης δωρεάς154
 • 10. Αποκλήρωση158
 • α. Έννοια158
 • β. Προϋποθέσεις158
 • γ. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του ανιόντος159
 • δ. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του κατιόντος160
 • ε. Λόγοι αποκλήρωσης υπέρ του συζύγου160
 • στ. Συγγνώμη του λόγου της αποκλήρωσης161
 • ζ. Αποκλήρωση «επί πρόνοια»161
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16-28163
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ182
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ182
 • 1. Κτήση της κληρονομιάς182
 • 2. Αποποίηση της κληρονομιάς182
 • α. Γενικά182
 • β. Φύση του δικαιώματος183
 • γ. Τύπος αποποίησης183
 • δ. Προθεσμία αποποίησης183
 • ε. Ακυρότητα αποποίησης184
 • στ. Ειδικά θέματα αποποίησης184
 • ζ. Συνέπειες της αποποίησης184
 • η. Αμετάκλητο της αποποίησης185
 • θ. Διαχείριση της κληρονομιάς πριν από την αποποίηση186
 • 2. Αποδοχή της κληρονομιάς186
 • α. Έννοια186
 • β. Προϋποθέσεις έγκυρης αποδοχής187
 • γ. Αποδοχή που χρειάζεται μεταγραφή187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ189
 • 1. Έννοια - δικαιολογία189
 • 2. Λόγοι αναξιότητας189
 • 3. Κήρυξη της αναξιότητας191
 • 4. Συγγνώμη της αναξιότητας191
 • 5. Συνέπειες της αναξιότητας191
 • 6. Σχέσεις αναξιότητας με συγγενείς έννοιες192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ193
 • 1. Έννοια - Περιπτώσεις193
 • 2. Κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομιάς194
 • α. Πώς διορίζεται194
 • β. Εξουσία του κηδεμόνα194
 • γ. Λήξη της κηδεμονίας194
 • 3. Μητέρα κυοφορούμενου κληρονόμου195
 • 4. Μη εξεύρεση κληρονόμου195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗ196
 • 1. Έννοια-νομική φύση-δικαιολογία196
 • 2. Ενάγων - εναγόμενος - Βάρος απόδειξης197
 • 3. Αντικείμενα της κληρονομιάς - Αρμόδιο δικαστήριο -Παραγραφή - Χρησικτησία198
 • 4. Καλόπιστος νομέας της κληρονομιάς200
 • α. Έννοια200
 • β. Ευθύνη σχετικά με τα κληρονομιαία200
 • γ. Ευθύνη σχετικά με τα ωφελήματα200
 • δ. Αξίωση για δαπάνες201
 • 5. Κακόπιστος νομέας της κληρονομιάς201
 • α. Έννοια201
 • β. Ευθύνη σχετικά με τα κληρονομιαία201
 • γ. Ευθύνη σχετικά με τα ωφελήματα201
 • δ. Αξίωση για δαπάνες202
 • ε. Νομέας που απόκτησε τη νομή με κολάσιμη πράξη202
 • 6. Η περί κλήρου αγωγή του άφαντου202
 • 7. Άλλη ένδικη προστασία του κληρονόμου202
 • α. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών202
 • β. Έγερση ειδικών αγωγών203
 • γ. Προστασία με τις αγωγές της νομής203
 • δ. Διαφορές της περί κλήρου αγωγής από τη διεκδικητική 203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ205
 • 1. Κοινωνία205
 • 2. Διανομή της κληρονομιάς206
 • α. Είδη διανομής206
 • β. Αγωγή περί διανομής206
 • 3. Νέμηση ανιόντος208
 • α. Έννοια-δικαιολογία208
 • β. Κανόνες που ισχύουν στη νέμηση208
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ210
 • 1. Έννοια - δικαιολογία210
 • 2. Ποιες παροχές συνεισφέρονται210
 • 3. Ποιοι συνεισφέρουν211
 • 4. Διαδικασία συνεισφοράς211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ213
 • 1. Ευθύνη απλού κληρονόμου213
 • 2. Ευεργέτημα της απογραφής213
 • α. Γενικά213
 • β. Πως γίνεται η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής214
 • γ. Προθεσμία απογραφής214
 • δ. Διαδικασία απογραφής215
 • ε. Έκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφής215
 • 3. Αποτελέσματα του ευεργετήματος της απογραφής215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ217
 • 1. Έννοια - σκοπός217
 • 2. Πότε διατάσσεται δικαστική εκκαθάριση217
 • 3. Συνέπειες της δικαστικής εκκαθάρισης218
 • 4. Ο εκκαθαριστής της κληρονομιάς219
 • α. Πώς διορίζεται219
 • β. Ποιος διορίζεται σαν εκκαθαριστής219
 • γ. Έργο του εκκαθαριστή219
 • δ. Επαλήθευση των υποχρεώσεων της κληρονομιάς219
 • ε. Πληρωμή των δανειστών220
 • στ. Λήξη της εκκαθάρισης220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ222
 • 1. Έννοια χαρακτηριστικά222
 • 2. Τι περιλαμβάνει η πώληση της κληρονομιάς222
 • 3. Υποχρεώσεις του πωλητή223
 • 4. Υποχρεώσεις του αγοραστή224
 • 5. Ευθύνη απέναντι στους δανειστές224
 • 6. Άλλες συμβάσεις εκποίησης225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ226
 • 1. Έννοια - νομική φύση226
 • 2. Αίτηση παροχής κληρονομητηρίου226
 • α. Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση226
 • β. Περιεχόμενο της αίτησης227
 • γ. Διαδικασία παροχής του κληρονομητηρίου228
 • δ. Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου228
 • ε. Κληρονομητήριο για περισσότερους κληρονόμους229
 • 3. Αποτελέσματα από το κληρονομητήριο229
 • α. Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας229
 • β. Ισχύς δικαιοπραξιών230
 • 4. Ανακριβές κληρονομητήριο. Αφαίρεση - ακύρωση - ανάκληση αυτού230
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ233
 • 1. Έννοια - νομική φύση αυτού233
 • 2. Διορισμός του εκτελεστή 233
 • α. Τρόπος διορισμού233
 • β. Αριθμός εκτελεστών234
 • γ. Ικανότης-αποδοχή των εκτελεστών234
 • 3. Εξουσίες του εκτελεστή234
 • α. Γενικά234
 • β. Αγωγές της κληρονομιάς235
 • γ. Ευθύνη του εκτελεστή236
 • δ. Αμοιβή του εκτελεστή236
 • 4. Παύση του λειτουργήματος του εκτελεστή236
 • 5. Εκτελεστές επί κοινωφελούς σκοπού.237
 • 6. Σχέση εκτελεστή διαθήκης με το άρθρο 1521 ΑΚ237
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29-38239
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ254
 • ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣΤΡΟΠΟΣ - ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ254
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ254
 • 1. Έννοια - θεμελιώδεις αρχές254
 • 2. Σύσταση του καταπιστεύματος254
 • 3. Οικογενειακό καταπίστευμα256
 • 4. Επαγωγή του καταπιστεύματος256
 • α. Χρόνος επαγωγής256
 • β. Αποδοχή ή αποποίηση του καταπιστεύματος257
 • γ. Τα μετά την αποδοχή257
 • δ. Ματαίωση της επαγωγής257
 • 5. Σχέσεις κληρονόμου - καταπιστευματοδόχου258
 • α. Σιωπηρή υποκατάσταση258
 • β. Έκταση καταπιστεύματος258
 • γ. Δικαιώματα του βεβαρημένου κληρονόμου258
 • δ. Ευθύνη για τις δαπάνες259
 • ε. Καταπίστευμα του περιλιμπανόμενου259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ262
 • 1. Έννοια262
 • 2. Σύσταση της κληροδοσίας262
 • α. Ποιοί βαρύνονται με κληροδοσία262
 • β. Σιωπηρό κληροδότημα263
 • γ. Προσδιορισμός του κληροδόχου από τον βεβαρημένο ή τρίτο263
 • δ. Τύπος σύστασης - αντικείμενο κληροδοσίας264
 • ε. Εξαίρετο ή προκληροδότημα264
 • 3. Επαγωγή της κληροδοσίας265
 • α. Χρόνος επαγωγής265
 • β. Αποδοχή - αποποίηση της κληρονομιάς266
 • γ. Καρποί του κληροδοτήματος267
 • δ. Αξίωση για δαπάνες268
 • ε. Προσαύξηση επί κληροδοσίας268
 • στ. Μείωση της κληροδοσίας268
 • ζ. Υποκατάσταση και κληροδοσία269
 • η. Έκπτωση βεβαρημένου με κληροδοσία269
 • 4. Νομική φύση του δικαιώματος του κληροδόχου269
 • α. Ενοχικό δικαίωμα (legatum per damnationem)269
 • β. Εμπράγματο δικαίωμα (legatum per vindicationem)270
 • 5. Ακυρότητα της κληροδοσίας270
 • 6. Υποκληροδοσία271
 • 7. Καταπιστευτική υποκατάσταση272
 • 8. Κληροδοσίες κατά τον ΑΚ273
 • α. Κληροδοσία πράγματος που ανήκει στην κληρονομιά273
 • β. Κληροδοσία πράγματος που δεν ανήκειστην κληρονομιά274
 • γ. Ένωση ή ανάμιξη του κληροδοτήματος274
 • δ. Επεξεργασία ή μετάπλαση του κληροδοτήματος275
 • ε. Κληροδοσία απαίτησης που εισπράχθηκε275
 • στ. Κληροδοσία πράγματος κατά γένος ορισμένο275
 • ζ. Κληροδοσία όλων των απαιτήσεων276
 • η. Κληροδοσία οφειλής276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΡΟΠΟΣ277
 • 1. Έννοια - γενικά277
 • 2. Προσδιορισμός του λήπτη της παροχής279
 • 3. Ποιος απαιτεί την εκπλήρωση του τρόπου279
 • 4. Ακυρότητα - αδυναμία εκτέλεσης του τρόπου280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ281
 • 1. Έννοια - γενικά281
 • 2. Σύσταση - ανάκληση δωρεάς αιτία θανάτου281
 • α. Σύσταση281
 • β. Ανάκληση282
 • 3. Δικαίωμα δανειστών ή μεριδούχων284
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ 39-45285
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ294
 • 0
 • 0