Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-033-3
Σελίδες: 640
Συγγραφέας: Ε. Μπαλογιάννη
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη

Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 159 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4335/2015, οι οποίες σημειώνονται με διακριτή χρωματική επισήμανση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες παραπομπές στη νομική φιλολογία και τη νομολογία. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 159 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς  το δικονομικό ζήτημα που ερευνά.

Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας, για την κατανόηση της δομής της και την εξοικείωση μʼ αυτήν και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας της. 

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε μεγάλο μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4335/2015, αλλά και η θετική απήχηση που είχαν οι δύο προηγούμενες εκδόσεις του έργου «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας», δημιούργησαν την ανάγκη για ενημέρωσή του και για κυκλοφορία της παρούσας τρίτης έκδοσης.

 • -17
 • Εισαγωγικό σημείωμα1
 • Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων3
 • [1] Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 1 - 4 ΚΠολΔ]3
 • [2] Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 3, 4 ΚΠολΔ]5
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης9
 • [3] Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [άρθρα 7-11 ΚΠολΔ]9
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα11
 • [4] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου [άρθρα 14 παρ. 1, 15 ΚΠολΔ]11
 • [5] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου [άρθρα 14 παρ. 2, 16, 17, 17Α ΚΠολΔ]13
 • [6] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου [άρθρο 18 ΚΠολΔ]15
 • [7] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Εφετείου [άρθρο 19 ΚΠολΔ]17
 • [8] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Αρείου Πάγου [άρθρο 20 ΚΠολΔ]19
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα21
 • [9] Κατά τόπον αρμοδιότητα [άρθρα 22 - 46 ΚΠολΔ]21
 • [10] Δωσιδικίες [άρθρα 22 - 40 ΚΠολΔ]23
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο29
 • [11] Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [άρθρα 48-51 ΚΠολΔ]29
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας31
 • [12] Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [άρθρα 52 - 61 ΚΠολΔ]31
 • Διάδικοι33
 • [13] Ικανότητα διαδίκου [άρθρο 62 ΚΠολΔ]33
 • [14] Ικανότητα δικαστικής παράστασης [άρθρα 63-67 ΚΠολΔ]37
 • [15] Νομιμοποίηση [άρθρο 68 ΚΠολΔ]41
 • [16] Έννομο συμφέρον [άρθρα 68, 69 ΚΠολΔ]43
 • [17] Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης [άρθρα 1-4, 12, 14-44, 46, 62-64, 215, 216, 222, 321-334, 612, 622 ΚΠολΔ]45
 • [18] Καταψηφιστική αγωγή47
 • [19] Αναγνωριστική αγωγή [άρθρο 70 ΚΠολΔ]49
 • [20] Διαπλαστική αγωγή [άρθρο 71 ΚΠολΔ]51
 • [21] Πλαγιαστική αγωγή [άρθρο 72 ΚΠολΔ]53
 • Ομοδικία55
 • [22] Ομοδικία [άρθρα 74-78 ΚΠολΔ]55
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη57
 • [23] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 79, 81 ΚΠολΔ]57
 • [24] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 80-85 ΚΠολΔ]59
 • [25] Προσεπίκληση [άρθρα 86-90 ΚΠολΔ]61
 • [26] Ανακοίνωση δίκης [άρθρα 91, 92 ΚΠολΔ]63
 • Πληρεξουσιότητα65
 • [27] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 94-105 ΚΠολΔ]65
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές69
 • [28] Αρχή της διάθεσης [άρθρο 106 ΚΠολΔ]69
 • [29] Αρχή της συζήτησης [άρθρο 106 ΚΠολΔ]71
 • [30] Αρχή της ανάκρισης73
 • [31] Αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων [άρθρο 108 ΚΠολΔ]75
 • [32] Αρχή της συγκέντρωσης77
 • [33] Αρχή του νόμιμου δικαστή [άρθρο 109 ΚΠολΔ]79
 • [34] Αρχή της ισότητας των διαδίκων [άρθρο 110 παρ. 1 ΚΠολΔ]81
 • [35] Αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρο 110 παρ. 2 ΚΠολΔ]83
 • [36] Αρχή της τήρησης προδικασίας [άρθρο 111 ΚΠολΔ]85
 • [37] Αρχή της δημοσιότητας [άρθρα 110 παρ. 2, 112, 113, 114 ΚΠολΔ]87
 • [38] Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 115 ΚΠολΔ]89
 • [39] Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 116 ΚΠολΔ]91
 • [40] Υποχρέωση του δικαστηρίου να ενθαρρύνει την προσφυγή σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών [άρθρο 116Α ΚΠολΔ]95
 • Εκθέσεις97
 • [41] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 117 ΚΠολΔ]97
 • Δικόγραφα99
 • [42] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 118 - 121 ΚΠολΔ]99
 • Επιδόσεις103
 • [43] Επιδόσεις [άρθρα 122-140 ΚΠολΔ]103
 • [44] Αντίκλητος [άρθρα 142-143 ΚΠολΔ]111
 • Προθεσμίες113
 • [45] Δικονομικές προθεσμίες [άρθρα 144-151 ΚΠολΔ]113
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση117
 • [46] Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [άρθρα 152-158 ΚΠολΔ]117
 • Ακυρότητες121
 • [47] Ανίσχυρες διαδικαστικές πράξεις [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ]121
 • [48] Δικονομική ακυρότητα [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ]125
 • Εγγυοδοσία127
 • [49] Εγγυοδοσία [άρθρα 162-172 ΚΠολΔ]127
 • Δικαστικά έξοδα131
 • [50] Δικαστικά έξοδα [άρθρα 173-193 ΚΠολΔ]131
 • Ευεργέτημα της πενίας137
 • [51] Ευεργέτημα της πενίας και παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος [άρθρα 194-204 ΚΠολΔ, Ν 3226/2004]137
 • Ποινές141
 • [52] Ποινές τάξης [άρθρα 205-207 ΚΠολΔ]141
 • Απόπειρα συμβιβασμού143
 • [53] Συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη [άρθρα 209 - 214 ΚΠολΔ]143
 • [54] Δυνατότητα συμβιβασμού [άρθρο 214Α ΚΠολΔ]145
 • [55] Δικαστική μεσολάβηση [άρθρο 214Β ΚΠολΔ]147
 • [56] Διαμεσολάβηση [άρθρα 116Α, 214Γ ΚΠολΔ, Ν 3898/2010]149
 • Άσκηση της αγωγής151
 • [57] Αγωγή [άρθρα 215-217, 226-230 ΚΠολΔ]151
 • [58] Αντικειμενική σώρευση αγωγών [άρθρο 218 ΚΠολΔ]155
 • [59] Επικουρική σώρευση αγωγών [άρθρο 219 ΚΠολΔ]157
 • [60] Βιβλία διεκδικήσεων [άρθρο 220 ΚΠολΔ]159
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής161
 • [61] Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [άρθρο 221 ΚΠολΔ]161
 • [62] Ειδικά η εκκρεμοδικία [άρθρα 222-225 ΚΠολΔ]165
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση σε όλες τις διαδικασίες169
 • [63] Πινάκιο [άρθρο 226, 237 παρ. 4 ΚΠολΔ]169
 • [64] Ενέργειες γραμματέα, δικαστή και διαδίκων σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 226-232 ΚΠολΔ]171
 • Συζήτηση στο ακροατήριο173
 • [65] Ενέργειες του δικαστηρίου σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 233 επ. ΚΠολΔ, βλ. και Διάγραμμα [66]]173
 • [66] Τακτική διαδικασία ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων [άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ]177
 • [67] Ενέργειες των διαδίκων [άρθρα 234 επ. ΚΠολΔ]181
 • [68] Ενστάσεις [άρθρα 262, 263, 267 ΚΠολΔ]185
 • [69] Ανταγωγή [άρθρο 268 ΚΠολΔ]191
 • [70] Ερημοδικία [άρθρα 271-280 ΚΠολΔ]193
 • Παρεμπίπτοντα197
 • [71] Παρεμπίπτοντα ζητήματα και παρεμπίπτουσες αγωγές [άρθρα 282-285 ΚΠολΔ]197
 • Διακοπή κι επανάληψη της δίκης199
 • [72] Διακοπή της δίκης [άρθρα 286-289 ΚΠολΔ]199
 • [73] Επανάληψη της δίκης [άρθρα 290-292 ΚΠολΔ]203
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης205
 • [74] Δικαστικός κι εξώδικος συμβιβασμός [άρθρο 293 ΚΠολΔ]205
 • [75] Παραίτηση από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της αγωγής [άρθρα 294-299 ΚΠολΔ]209
 • [76] Αποδοχή της αγωγής [άρθρα 298, 299 ΚΠολΔ]213
 • Απόφαση215
 • [77] Δικαστική απόφαση [άρθρα 300-314 ΚΠολΔ]215
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων219
 • [78] Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης [άρθρα 315-320 ΚΠολΔ]219
 • Δεδικασμένο223
 • [79] Δεδικασμένο [άρθρα 321-334 ΚΠολΔ]223
 • Απόδειξη229
 • [80] Απόδειξη - γενικό μέρος [άρθρα 335 - 347 ΚΠολΔ]229
 • [81] Συντηρητική απόδειξη [άρθρα 348-351 ΚΠολΔ]233
 • [82] Ομολογία [άρθρα 352-354 ΚΠολΔ]235
 • [83] Αυτοψία [άρθρα 355-367 ΚΠολΔ]239
 • [84] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 368-392 ΚΠολΔ]241
 • [85] Μάρτυρες [άρθρα 393-414 ΚΠολΔ]247
 • [86] Εξέταση των διαδίκων [άρθρα 415-420 ΚΠολΔ]251
 • [87] Ένορκες βεβαιώσεις [άρθρα 421-424 ΚΠολΔ]253
 • [88] Έγγραφα [άρθρα 432-465 ΚΠολΔ]255
 • [89] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 395 ΚΠολΔ]263
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές265
 • [90] Μικροδιαφορές [άρθρα 466-472 ΚΠολΔ]265
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία267
 • [91] Λογοδοσία [άρθρα 473-477 ΚΠολΔ]267
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή271
 • [92] Διανομή [άρθρα 478-494 ΚΠολΔ]271
 • Ένδικα μέσα και ανακοπές275
 • [93] Ένδικα μέσα - γενικές διατάξεις [άρθρα 495-500 ΚΠολΔ]275
 • [94] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 501-510 ΚΠολΔ]279
 • [95] Έφεση [άρθρα 511-537 ΚΠολΔ]283
 • [96] Αντέφεση [άρθρο 523 ΚΠολΔ]291
 • [97] Αναψηλάφηση [άρθρα 538-551 ΚΠολΔ]293
 • [98] Αναίρεση [άρθρα 552-582 ΚΠολΔ]299
 • Ανακοπή και Τριτανακοπή309
 • [99] Ανακοπή [άρθρα 583-585 ΚΠολΔ]309
 • [100] Τριτανακοπή [άρθρα 586-590 ΚΠολΔ]311
 • Ειδικές διαδικασίες313
 • [101] Ειδικές διαδικασίες - Γενικές διατάξεις [άρθρο 591 ΚΠολΔ]313
 • [102] Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 592-613 ΚΠολΔ]315
 • [103] Γαμικές διαφορές [άρθρα 592-605 ΚΠολΔ]317
 • [104] Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 592-602, 606-609 ΚΠολΔ]321
 • [105] Λοιπές οικογενειακές διαφορές [άρθρα 592 παρ. 3, 593-602, 610-613 ΚΠολΔ]325
 • [106] Περιουσιακές διαφορές [άρθρα 614 - 622 ΚΠολΔ]329
 • [107] Μισθωτικές διαφορές [άρθρα 614, 615-620 ΚΠολΔ]333
 • [108] Εργατικές διαφορές [άρθρα 591, 614, 621, 622 ΚΠολΔ]335
 • [109] Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές [άρθρα 591, 614 παρ. 5, 622Α ΚΠολΔ]339
 • [110] Έκδοση διαταγής πληρωμής [άρθρα 591, 623-636 ΚΠολΔ]341
 • [111] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [άρθρα 591, 614 παρ. 8, 622Β ΚΠολΔ]349
 • [112] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου [άρθρα 591, 637-645 ΚΠολΔ]351
 • Ασφαλιστικά μέτρα355
 • [113] Ασφαλιστικά μέτρα - γενικές διατάξεις [άρθρα 682-703 ΚΠολΔ]355
 • [114] Εγγυοδοσία (ασφαλιστικό μέτρο) [άρθρα 704, 705 ΚΠολΔ]361
 • [115] Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [άρθρο 706 ΚΠολΔ]365
 • [116] Συντηρητική κατάσχεση [άρθρα 707-724 ΚΠολΔ]369
 • [117] Δικαστική μεσεγγύηση [άρθρα 725-727 ΚΠολΔ]377
 • [118] Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [άρθρα 728-730 ΚΠολΔ]381
 • [119] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρα 731-736 ΚΠολΔ]385
 • [120] Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [άρθρα 737-738 ΚΠολΔ]389
 • Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας393
 • [121] Εκούσια δικαιοδοσία - γενικές διατάξεις [άρθρα 739-781 ΚΠολΔ]393
 • [122] Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείων [άρθρο 787 ΚΠολΔ]403
 • [123] Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών δικαιωμάτων [άρθρο 791 ΚΠολΔ]407
 • [124] Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας για άλλες πράξεις [άρθρο 798 ΚΠολΔ]409
 • [125] Δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα [άρθρο 799 ΚΠολΔ]411
 • [126] Δικαστική άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση [άρθρο 799 ΚΠολΔ]413
 • [127] Τέλεση υιοθεσίας [άρθρο 800 ΚΠολΔ]415
 • [128] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 807-809 ΚΠολΔ]417
 • [129] Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρα 807-808 ΚΠολΔ]421
 • [130] Κληρονομητήριο [άρθρα 819-824 ΚΠολΔ]423
 • [131] Σφράγιση [άρθρα 826-830, 841, 842 ΚΠολΔ]427
 • [132] Αποσφράγιση [άρθρα 831-837, 841, 842 ΚΠολΔ]431
 • [133] Απογραφή [άρθρα 838-842 ΚΠολΔ]435
 • Διαιτησία439
 • [134] Διαιτησία [άρθρα 867-903 ΚΠολΔ]439
 • Αναγκαστική εκτέλεση447
 • [135] Εκτελεστοί τίτλοι [άρθρα 904-906 ΚΠολΔ]447
 • [136] Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας [άρθρα 907-914 ΚΠολΔ]451
 • [137] Απαίτηση βέβαιη κι εκκαθαρισμένη - Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της παροχής [άρθρα 915 - 917 ΚΠολΔ]457
 • [138] Απόγραφο [άρθρο 918 ΚΠολΔ]461
 • [139] Υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας [άρθρα 919 - 923 ΚΠολΔ]465
 • [140] Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου [άρθρα 94 παρ. 4 Συντ., 4 Ν 3068/2002, 923 ΚΠολΔ]469
 • [141] Επιταγή για εκούσια συμμόρφωση [άρθρα 924-926 ΚΠολΔ]471
 • [142] Εντολή προς εκτέλεση [άρθρο 927 ΚΠολΔ]475
 • [143] Δικαστικός επιμελητής [άρθρα 928-931 ΚΠολΔ]477
 • [144] Έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 932 ΚΠολΔ]481
 • [145] Ανακοπή για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 933-935, 937, 940 ΚΠολΔ]483
 • [146] Ανακοπή τρίτου [άρθρο 936 ΚΠολΔ]491
 • [147] Απόφαση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 939 ΚΠολΔ]495
 • [148] Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 941-952 ΚΠολΔ]497
 • [149] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 953-958 ΚΠολΔ]507
 • [150] Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [άρθρα 982-991Β ΚΠολΔ]515
 • [151] Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [άρθρα 992, 993, 995-997, 1011, 1013, 1014, 1016 ΚΠολΔ]525
 • [152] Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [άρθρα 1022-1025, 1027-1030, 1032, 1033 ΚΠολΔ]535
 • [153] Πλειστηριασμός - Προδικασία και διεξαγωγή [άρθρα 959-970, 973, 998-1005, 1007, 1008, 1010, 1017 επ. ΚΠολΔ]541
 • [154] Πλειστηριασμός - Αναγγελία δανειστών - Πίνακας κατάταξης - Διανομή πλειστηριάσματος [άρθρα 971-981, 1006, 1007, 1018 ΚΠολΔ]555
 • [155] Πλειστηριασμός πλοίου [άρθρα 1011Α, 1012, 1013 ΚΠολΔ]567
 • [156] Πλειστηριασμός αεροσκάφους [άρθρα 1015 ΚΠολΔ]569
 • [157] Εκούσιος πλειστηριασμός [άρθρο 1021 ΚΠολΔ]571
 • [158] Αναγκαστική διαχείριση [άρθρα 1034-1046 ΚΠολΔ]573
 • [159] Προσωπική κράτηση [άρθρα 1047-1054 ΚΠολΔ577
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο583
 • 0
 • 0