Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-034-0
Σελίδες: 1128
Συγγραφέας: Α. Μάνθος, Β. Παναγιωτόπουλος, Π. Βίτσα, Μ. Γεωργιάδου, Μ. Φανού
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Υπό την επιμέλεια του Ομ. Καθηγητή κ. Ι. Καράκωστα πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την παρουσίαση και ανάλυση των αγωγών που εγείρονται κατά την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου.

Το έργο Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση των εν λόγω αγωγών, με σκοπό να καθοδηγηθούν οι αναγνώστες στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων στην πράξη. Αναλύονται αγωγές και αιτήσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα φυσικά πρόσωπα (προστασία προσωπικότητας, αφάνεια κ.ά.), τα νομικά πρόσωπα, τις δικαιοπραξίες, τις αιρέσεις, την πληρεξουσιότητα, τη συναίνεση και την έγκριση, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων, την άμυνα, την κατάσταση ανάγκης και την κατάχρηση δικαιώματος. Η ανάλυση τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες αναφορές σε θεωρία και νομολογία και συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των σχετικών δικογράφων. Για την ανάλυση και τεκμηρίωση έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Οι «Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» απευθύνονται στους νομικούς της πράξης, στους οποίους παρέχουν ένα πλήρες βοήθημα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, προς διευκόλυνση της έρευνας του αναγνώστη.

 • -37
 • [1] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ3
 • I. Νομικό πλαίσιο3
 • II. Έννοια - Άσκηση - Είδη4
 • III. Άσκηση αγωγής6
 • Α. Περιεχόμενο δικογράφου6
 • Β. Σώρευση αγωγών 15
 • Γ. Συνέπειες ασκήσεως αγωγής20
 • IV. Συζήτηση της αγωγής 29
 • Α. Γενικά29
 • Β. Ανταγωγή35
 • V. Κατάργηση και περάτωση της δίκης36
 • Α. Παραίτηση από το δικόγραφο36
 • Β. Αποδοχή αγωγής40
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ43
 • [2] ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ56
 • Ι. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα (κύριο όνομα ή επώνυμο) κατ’ άρθρο 782 § 3 ΚΠολΔ56
 • Α. Εισαγωγικά56
 • 1. Κτήση κυρίου ονόματος - Έννοια του δικαιώματος ονοματοδοσίας57
 • 2. Φορείς του δικαιώματος ονοματοδοσίας57
 • 3. Ο κανόνας του αμετακλήτου της ονοματοδοσίας ως έκφανση της προστασίας της προσωπικότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών60
 • 4. Κτήση επωνύμου60
 • 5. Αποκλίσεις από τον κανόνα του αμεταβλήτου του ονόματος61
 • Β. Τα στοιχεία της αίτησης67
 • 1. Έννομο συμφέρον67
 • 2. Δικαιολογητικοί νόμιμοι λόγοι διόρθωσης68
 • 3. Αίτημα70
 • 4. Δικαστικά έξοδα71
 • Γ. Βεβαίωση γεγονότος που αφορά την ονοματοδοσία71
 • Δ. Το όριο της διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης με βάση την εκουσία δικαιοδοσία72
 • Ε. Εσφαλμένη αναγραφή στο δικόγραφο επωνυμίας νομικού προσώπου73
 • ΣΤ. Τυπολογία περιπτώσεων από τη νομολογία 73
 • 1. Όνομα κακόηχο/πρόκληση σύγχυσης ως προς την ταυτότητα του υποκειμένου ή δυσχερειών στην κοινωνική δραστηριότητα73
 • 2. Όνομα που έχει καθιερωθεί de facto στις συναλλαγές76
 • 3. Όνομα που προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του υποκειμένου76
 • 4. Μεταβολή του ονόματος λόγω μεταβολής θρησκεύματος77
 • 5. Μεταβολή του ονόματος λόγω αλλαγής φύλου77
 • 6. Όνομα ακατάλληλο για την ψυχική υγεία θετού τέκνου και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του77
 • 7. Αντίθεση ονόματος στα χρηστά ήθη78
 • Ζ. Δικονομικά ζητήματα78
 • 1. Διεθνής δικαιοδοσία78
 • 2. Αρμοδιότητα79
 • 3. Διαδικασία80
 • 4. Ενεργητική νομιμοποίηση80
 • 5. Κοινοποιήσεις81
 • 6. Προσωρινή διαταγή81
 • 7. Έλεγχος του δικαιώματος διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα με βάση την ΑΚ 28181
 • 8. Απόφαση81
 • 9. Ένδικα μέσα82
 • ΙΙ. Αίτηση κτήσης ή αλλαγής επωνύμου προς τη Διοίκηση σύμφωνα με το ΝΔ 2573/195384
 • A. Γενικά84
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση84
 • 2. Η αλλαγή του επωνύμου ως στοιχείο της δημόσιας τάξης85
 • Β. Το επώνυμο των συζύγων μετά το Ν 1329/198385
 • 1. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 1388 § 3 ΑΚ κατισχύει του ΝΔ 2573/1953 (μεταβολή επωνύμου με διοικητική διαδικασία)85
 • 2. Επώνυμο της συζύγου μετά το διαζύγιο με το οποίο είχε αποκτήσει επαγγελματική φήμη86
 • Γ. Το επώνυμο του τέκνου87
 • 1. Μεταβολή επωνύμου τέκνου διά της διοικητικής οδού87
 • 2. Μεταβολή του επωνύμου του υιοθετηθέντος τέκνου διά της διοικητικής οδού88
 • 3. Αρμόδιο διοικητικό όργανο89
 • 4. Στοιχεία αναγκαία για το ορισμένο της αίτησης91
 • 5. Περιεχόμενο απόφασης διοικητικού οργάνου περί αλλαγής του επωνύμου92
 • Δ. Τυπολογία περιπτώσεων κτήσης ή αλλαγή επωνύμου από τη νομολογία92
 • 1. Μη ουσιώδεις λόγοι αλλαγής του επωνύμου92
 • 2. Ουσιώδεις λόγοι αλλαγής του επωνύμου93
 • ΙΙΙ. Μέσα δικαστικής προστασίας από την παράνομη προσβολή ονόματος 96
 • Α. Γενικά96
 • Β. Αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον96
 • Γ. Αγωγή αναγνωριστική99
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα100
 • Ε. Λοιπές μορφές προστασίας100
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ103
 • 1. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το επώνυμο του τέκνου λόγω ελαττώματος στη βούληση (πλάνη-απάτη-απειλή) των γονέων ως προς την κοινή δήλωσή τους κατ’ άρθρο 1505 § 1 ΑΚ103
 • 2. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το επώνυμο του τέκνου λόγω ακυρότητας της κοινής δήλωσής τους ως προς το επώνυμο των τέκνων τους (άρθρο 1505 § 1 ΑΚ)106
 • 3. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης ανηλίκου ως προς το κύριο όνομά του (πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα του τέκνου)109
 • [3] ΚΑΤΟΙΚΙΑ114
 • Ι. Η κατοικία ως στοιχείο εξατομίκευσης του φυσικού προσώπου114
 • Α. Γενικά114
 • Β. Η κατοικία ως νομική έννοια118
 • Γ. Η έννοια της κατοικίας στο ποινικό δίκαιο119
 • Δ. Η έννοια της κατοικίας κατά τον ΚΠολΔ120
 • Ε. Αναγκαία ή νόμιμη κατοικία122
 • ΙΙ. Αίτηση διορισμού επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου αλλοδαπού ανηλίκου με συνήθη διαμονή την Ελλάδα (άρθρα 796 ΚΠολΔ, 24 § 2 ΑΚ)123
 • Α. Γενικά123
 • Β. Τα στοιχεία της αίτησης123
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης124
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση 124
 • 2. Ποιοι τίθενται υπό επιτροπεία 124
 • 3. Προσδιορισμός του προσώπου του επιτρόπου125
 • 4. Προσδιορισμός του τόπου συνήθους διαμονής του ανηλίκου125
 • 5. Αίτημα127
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα127
 • 1. Αρμοδιότητα127
 • 2. Διαδικασία127
 • 3. Κοινοποιήσεις127
 • 4. Απόφαση128
 • 5. Ένδικα μέσα128
 • ΙΙΙ. Αίτηση διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη προσώπου αναγκαστικά διαμένοντος σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας του (άρθρο 801 ΚΠολΔ)128
 • Α. Γενικά128
 • Β. Τα στοιχεία της αίτησης129
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης129
 • 1. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα 129
 • 2. Περιπτώσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση129
 • 3. Προσδιορισμός του δικαστικού συμπαραστάτη και των μελών του εποπτικού συμβουλίου130
 • 4. Δικονομικά ζητήματα130
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ133
 • 1. Αίτηση παροχής άδειας κατ’ άρθρο 797 ΚΠολΔ για να εκχωρήσουν οι γονείς ανηλίκου σε τρίτο, χρήματα που ανήκουν στον ανήλικο (άρθρα 1526, 1623, 1625, 24 ΑΚ)133
 • 2. Προτάσεις ανακόπτοντος κατά διαταγής πληρωμής λόγω μη νόμιμης επίδοσής της στην κατοικία του ανακόπτοντος (παρά την αντίθετη βεβαίωση περί κατοικίας του στην έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή)137
 • 3. Αίτηση για κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα τελεσίδικης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου με εναγόμενο που είχε ειδική εμπορική κατοικία (άρθρο 51 § 3 ΑΚ)142
 • [4] Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ147
 • I. Γενικά147
 • Α. Η ratio της ρύθμισης147
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής147
 • Γ. Νομικό πλάσμα148
 • Δ. Γονιμοποιημένο ωάριο και ικανότητα δικαίου148
 • Ε. Ατελής ικανότητα δικαίου148
 • ΣΤ. Προσωρινή ικανότητα δικαίου152
 • Ζ. Το κυοφορούμενο ως φορέας ανθρώπινης αξίας152
 • Η. Επαγωγή κληρονομίας σε κυοφορούμενο 152
 • Θ. Ανάλογη διατροφή μητέρας από την κληρονομική μερίδα του κυοφορουμένου153
 • Ι. Προσωρινή επιδίκαση (ως ασφαλιστικό μέτρο) διατροφής και δαπανών τοκετού της άγαμης μητέρας (άρθρο 1503 ΑΚ)153
 • ΙΑ. Ποινική προστασία του κυοφορούμενου και της εγκύου153
 • II. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης μη περιουσιακής ζημίας λόγω θανάτωσης κυοφορουμένου συνεπεία αδικοπραξίας154
 • III. Αγωγή κυοφορουμένου για χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης λόγω θανάτωσης μέλους της οικογένειάς του κατ’ άρθρο 932 εδ. β’ ΑΚ156
 • IV. Αγωγή αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης λόγω γέννησης τέκνου με γενετική βλάβη συνεπεία σφάλματος στον προγεννητικό έλεγχο157
 • Α. Νομική θεμελίωση της αγωγής157
 • Β. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα158
 • Γ. Στοιχειοθέτηση της ζημίας του τέκνου158
 • V. Κοινά δικονομικά ζητήματα 159
 • Α. Διεθνής δικαιοδοσία επί αξιώσεως διατροφής κυοφορούμενου τέκνου159
 • Β. Ικανότητα διαδίκου160
 • Γ. Δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων του κυοφορουμένου και πριν από τον τοκετό161
 • Δ. Απόδειξη161
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ162
 • 1. Προτάσεις επί αγωγής κυοφορουμένου-ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατ’ άρθρο 932 εδ. γ’ ΑΚ162
 • 2. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης γονέων λόγω γέννησης τέκνου με γενετική βλάβη συνεπεία σφάλματος κατά τη διάρκεια προγεννητικού ελέγχου (ΑΚ 932 ΑΚ)167
 • [5] ΑΦΑΝΕΙΑ173
 • Ι. Η αίτηση κήρυξης σε αφάνεια173
 • Α. Τα στοιχεία της αίτησης174
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επί μέρους στοιχείων της αίτησης 174
 • 1. Ο θάνατος του προσώπου να είναι πολύ πιθανός και όχι βέβαιος 174
 • 2. Εξαφάνιση σε κίνδυνο ζωής 175
 • 3. Απουσία χωρίς ειδήσεις176
 • 4. Αίτημα177
 • Γ. Διάδικοι177
 • ΙΙ. Η αίτηση για άρση της αφάνειας ή για μεταβολή του χρόνου ενάρξεώς της 178
 • Α. Τα στοιχεία της αίτησης178
 • Β. Διάδικοι178
 • Γ. Προθεσμία179
 • ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα επί των αιτήσεων για την αφάνεια (κήρυξη, άρση και μεταβολή του χρόνου ενάρξεώς της)179
 • Α. Διεθνής δικαιοδοσία179
 • Β. Αρμοδιότητα181
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα181
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα181
 • Γ. Διαδικασία181
 • Δ. Προδικασία-Κοινοποιήσεις182
 • Ε. Έκδοση μη οριστικής απόφασης182
 • 1. Βασιμότητα της αίτησης182
 • 2. Δημοσίευση περιλήψεως της αίτησης183
 • 3. Περιεχόμενο της περιλήψεως183
 • 4. Προθεσμία για παροχή πληροφοριών183
 • ΣΤ. Έκδοση οριστικής απόφασης183
 • Ζ. Απόδειξη 184
 • Η. Καθορισμός του χρόνου έναρξης της αφάνειας185
 • Θ. Δικαστικά έξοδα185
 • Ι. Χαρακτήρας δικαστικής αποφάσεως 186
 • ΙΑ. Ένδικα μέσα188
 • ΙΒ. Δεδικασμένο188
 • ΙV. Η αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας188
 • Α. Τα στοιχεία της αίτησης189
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επί μέρους στοιχείων της αγωγής 189
 • 1. Γάμος189
 • 2. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί κήρυξης του εναγομένου σε αφάνεια189
 • Γ. Παθητική νομιμοποίηση190
 • Δ. Ειδικά δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής διαζυγίου λόγω αφάνειας190
 • 1. Αρμοδιότητα 190
 • 2. Διαδικασία190
 • 3. Δεδικασμένο από την προηγούμενη απόφαση περί κήρυξης της αφάνειας 190
 • 4. Επανεμφάνιση του αφάντου κατά την εκκρεμοδικία191
 • 5. Ο θάνατος του αφάντου κατά την εκκρεμοδικία191
 • V. Αγωγές λόγω επανεμφάνισης του αφάντου ή αναγνώρισης επικρατέστερων δικαιωμάτων σε τρίτους192
 • A. Η περί κλήρου αγωγή193
 • Β. Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού 198
 • 1. Η αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού με βάση το άρθρο 904 ΑΚ198
 • 2. Η αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού με βάση το άρθρο 913 ΑΚ203
 • Γ. Ειδικές αγωγές από την κυριότητα και τη νομή (διεκδικητική, νομής κ.λπ.)204
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ205
 • 1. Αίτηση κήρυξης σε αφάνεια λόγω απουσίας χωρίς ειδήσεις για διάστημα άνω των πέντε ετών 205
 • 2. Αίτηση κήρυξης σε αφάνεια λόγω εξαφάνισης εν κινδύνω ζωής207
 • 3. Αίτηση άρσης της αφάνειας210
 • [6] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ217
 • Ι. Αποσαφήνιση της έννοιας της προσωπικότητας -Το ενιαίο δικαίωμα και οι κατ’ ιδίαν εκφάνσεις του 217
 • ΙΙ. Η αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον219
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής219
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής221
 • 1. Προσβολή221
 • 2. Παράνομη προσβολή222
 • 3. Τυπολογία περιπτώσεων παράνομης προσβολής της προσωπικότητας από τη νομολογία224
 • 4. Αιτιώδης σύνδεσμος244
 • 5. Αίτημα της αγωγής244
 • ΙΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας246
 • A. Τα στοιχεία της αγωγής246
 • B. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής248
 • 1. Έννοια του παρανόμου της προσβολής248
 • 2. Έννοια της υπαιτιότητας249
 • 3. Αιτιώδης σύνδεσμος251
 • 4. Αίτημα251
 • IV. Η αγωγή ικανοποίησης της ηθικής βλάβης 252
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής252
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής256
 • 1. Εσωτερική προσβολή256
 • 2. Πταίσμα του προσβολέα 256
 • 3. Επέλευση ηθικής βλάβης257
 • 4. Αιτιώδης σύνδεσμος260
 • 5. Αίτημα261
 • V. (IV) Δικονομικά ζητήματα επί των αγωγών για την προστασία της προσωπικότητας265
 • A. Διεθνής δικαιοδοσία265
 • B. Αρμοδιότητα266
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα266
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα267
 • Γ. Διαδικασία268
 • Δ. Νομιμοποίηση271
 • 1. Ενάγων271
 • 2. Εναγόμενος275
 • Ε. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς276
 • ΣΤ. Δικαστικό ένσημο277
 • Ζ. Αντικειμενική σώρευση αγωγών277
 • 1. Το θέμα της καθ’ ύλην αρμοδιότητας277
 • 2. Το θέμα της ταυτότητας της διαδικασίας278
 • 3. Σώρευση αιτήματος περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης280
 • Η. Απόδειξη280
 • Θ. Η απόφαση και η εκτέλεσή της284
 • Ι. Δεδικασμένο 286
 • VI. Άμυνα του εναγομένου288
 • Α. Άρνηση της αγωγής288
 • Β. Ανταγωγή290
 • Γ. Ενστάσεις291
 • 1. Ένσταση άρσης του αδίκου της πράξεως 291
 • 2. Ένσταση παραγραφής297
 • 3. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281 ΑΚ)298
 • 4. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος (300 ΑΚ) 300
 • VII. Άλλες μορφές έννομης προστασίας της προσωπικότητας301
 • Α. Η προληπτική αγωγή για παράλειψη301
 • Β. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 303
 • Γ. Η αναγνωριστική αγωγή του παρανόμου χαρακτήρα της προσβολής 317
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ326
 • 1. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας μη ρητά κατονομαζόμενου του φορέα του εννόμου αγαθού326
 • 2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγω προσβολής απολύτου αγαθού της προσωπικότητας (ως προς την έκφανση της υγείας, σωματικής και ψυχικής)332
 • 3. Αγωγή προσβολής του ζωτικού χώρου (ΑΚ 57) από την παράνομη εκπομπή καπνού και αιθάλης336
 • [7] ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ357
 • Ι. Η αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου357
 • A. Γενικά357
 • Β. Τα στοιχεία της αίτησης359
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης360
 • 1. Έλλειψη διοίκησης360
 • 2. Σύγκρουση συμφερόντων363
 • 3. Έννομο συμφέρον του αιτούντος366
 • 4. Αίτημα διορισμού προσωρινής διοίκησης367
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα368
 • 1. Αρμοδιότητα368
 • 2. Διαδικασία369
 • 3. Κοινοποιήσεις369
 • 4. Σώρευση αιτημάτων370
 • 5. Προτάσεις 371
 • 6. Παρέμβαση371
 • 7. Απόδειξη374
 • 8. Απόφαση375
 • 9. Έλεγχος παρεμπίπτων 377
 • 10. Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή378
 • 11. Δεδικασμένο378
 • 12. Ένδικα μέσα - βοηθήματα379
 • II. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης (άρθρο 70 ΑΚ)381
 • III. Αγωγή κατά νομικού προσώπου λόγω αδικοπραξίας (άρθρο 71 ΑΚ)382
 • ΙV. Κοινά δικονομικά θέματα επί των αγωγών IΙ και IΙΙ 384
 • V. Αίτηση διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή 386
 • VI. Αγωγή αποζημίωσης εταιρικού δανειστή κατά εκκαθαριστή (άρθρο 75 ΑΚ)388
 • VII. Αίτηση για εγγραφή σωματείου ή για τροποποίηση του καταστατικού του390
 • VIII. Προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης αποβολής του396
 • Α. Γενικά396
 • Β. Τα στοιχεία της προσφυγής396
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της προσφυγής397
 • 1. Καταστατικοί λόγοι αποβολής397
 • 2. Σπουδαίος λόγος αποβολής397
 • Δ. Δικονομικά θέματα398
 • 1. Αρμοδιότητα398
 • 2. Διαδικασία399
 • 3. Προθεσμία400
 • 4. Τρόπος άσκησης της προσφυγής400
 • 5. Αναστολή απόφασης - προσωρινή διαταγή400
 • 6. Απόδειξη401
 • 7. Απόφαση401
 • 8. Ένδικα μέσα402
 • 9. Δεδικασμένο402
 • ΙX. Αγωγή ακύρωσης απόφασης ΓΣ σωματείου402
 • Α. Γενικά402
 • Β. Τα στοιχεία της αγωγής404
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής405
 • 1. Ακυρώσιμες αποφάσεις της ΓΣ σωματείου405
 • 2. Ακυρότητα λόγω παράβασης νόμου ή καταστατικού405
 • 3. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης νόμου ή καταστατικού και της ληφθείσας απόφασης από τη ΓΣ406
 • Δ. Δικονομικά ζητήματα406
 • 1. Νομιμοποίηση406
 • 2. Αρμοδιότητα411
 • 3. Διαδικασία411
 • 4. Δικονομικός τρόπος προβολής της ακυρότητας411
 • 5. Προθεσμία412
 • 6. Σώρευση αγωγών412
 • 7. Βάρος απόδειξης413
 • 8. Ερημοδικία εναγομένου414
 • 9. Απόφαση - Ένδικα μέσα414
 • 10. Δεδικασμένο415
 • 11. Εκτελεστότητα415
 • X. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης άκυρης απόφασης ΓΣ σωματείου415
 • Α. Γενικά415
 • Β. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης417
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα418
 • 1. Νομιμοποίηση418
 • 2. Αρμοδιότητα419
 • 3. Διαδικασία420
 • 4. Χρόνος άσκησης αίτησης αναστολής 421
 • 5. Παρέμβαση421
 • 6. Σώρευση αιτημάτων422
 • 7. Άμυνα καθ’ ου η αναστολή422
 • 8. Απόφαση αναστολής422
 • 9. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης αναστολής423
 • 10. Προσωρινή διαταγή423
 • XI. Αίτηση για ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος424
 • XII. Αγωγή διάρρηξης της σύστασης ιδρύματος από δανειστή του ιδρυτή ως καταδολιευτική (939 ΑΚ)425
 • XIII. Αγωγή μέμψης κατά της σύστασης ιδρύματος ως άστοργης δωρεάς από νόμιμο μεριδούχο του ιδρυτή425
 • ΧIV. Αγωγή νομικού προσώπου κατά εκπροσώπων του (άρθρο 68 § 2 ΑΚ) 426
 • XV. Αίτηση μελών για σύγκληση ΓΣ σωματείου (άρθρο 96 ΑΚ)432
 • XVI. Αίτηση διάλυσης σωματείου (άρθρο 105 ΑΚ)435
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ442
 • 1. Αίτηση διάλυσης σωματείου (άρθρο 105 ΑΚ)442
 • 2. Αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης για σύγκληση ΓΣ σωματείου (άρθρο 96 ΑΚ)445
 • 3. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου (άρθρο 69 ΑΚ)448
 • 4. Προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης αποβολής του (άρθρο 88 ΑΚ)451
 • 5. Αίτηση σύστασης σωματείου (άρθρο 80 ΑΚ)456
 • 6. Αίτηση τροποποίησης του καταστατικού σωματείου (άρθρο 84 ΑΚ)459
 • 7. Αγωγή ακύρωσης απόφασης ΓΣ σωματείου (άρθρο 101 ΑΚ)461
 • [8] ΚΥΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ465
 • Ι. Όροι κύρους δικαιοπραξίας465
 • A. Ικανότητα δικαιοπρακτική466
 • B. Δήλωση βούλησης466
 • Γ. Έλλειψη διάστασης μεταξύ δήλωσης και βούλησης466
 • Δ. Τύπος467
 • Ε. Περιεχόμενο σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη467
 • II. Όροι ενεργού δικαιοπραξίας468
 • ΙΙΙ. Στοιχεία δικαιοπραξίας469
 • [9] ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ472
 • Ι. Δικαιοπρακτική ικανότητα472
 • ΙΙ. Δικαιοπρακτική ανικανότητα473
 • ΙΙΙ. Περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα 474
 • Α. Γενικά474
 • Β. Ανήλικοι 475
 • 1. Ανήλικοι συμπληρώσαντες το δέκατο έτος475
 • 2. Ανήλικοι συμπληρώσαντες το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο έτος476
 • 3. Ανήλικοι έγγαμοι478
 • Γ. Τελούντες σε μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση479
 • IV. Ακυρότητα 481
 • V. Δικονομικά ζητήματα491
 • Α. Νομιμοποίηση491
 • Β. Αρμοδιότητα - Διαδικασία495
 • Γ. Στοιχεία αγωγής495
 • Δ. Ενστάσεις εναγομένου496
 • Ε. Ειδικά ζητήματα499
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ501
 • Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που είχε επιχειρήσει ο κληρονομούμενος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω έλλειψης συνείδησης των πράξεών του και διανοητικής διαταραχής501
 • [10] EIKONIKOTHTA510
 • Ι. Γενικά 510
 • Α. Η διάταξη της ΑΚ 138510
 • 1. Η έννοια της εικονικότητας 510
 • 2. Η διάκριση σε απόλυτη και σχετική εικονικότητα 512
 • Β. Πεδίο εφαρμογής και διάκριση από συγγενείς έννοιες 513
 • 1. Διάκριση από συγγενείς έννοιες 513
 • 2. Δικαιοπραξίες ανεπίδεκτες εικονικότητας 514
 • Γ. Οι συνέπειες της εικονικότητας 515
 • ΙΙ. Η αναγνωριστική αγωγή ακύρωσης λόγω απόλυτης ή σχετικής εικονικότητας 516
 • Α. Διάδικοι 516
 • Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα517
 • Γ. Ιστορική βάση της αγωγής 518
 • Δ. Το αίτημα της αγωγής 520
 • Ε. Βάρος απόδειξης 520
 • ΣΤ. Απόδειξη 521
 • Ζ. Παραγραφή522
 • Η. Άμυνα εναγομένου 522
 • Θ. Εγγραφή σε βιβλία (μεταγραφών, διεκδικήσεων)523
 • ΙΙΙ. Προστασία των τρίτων (ΑΚ 139) 523
 • ΙV. Ειδικότερα ζητήματα και συνήθεις περιπτώσεις εικονικότητας 524
 • A. Εικονικότητα και πώληση (με έμφαση σε περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου)524
 • 1. Εικονική πώληση υποκρύπτουσα δωρεά524
 • 2. Πώληση με εικονικό τίμημα 526
 • 3. Άλλες περιπτώσεις και διευκρινίσεις527
 • B. Εικονικότητα περί το πρόσωπο528
 • Γ. Εικονικότητα διαθήκης530
 • Δ. Εικονικότητα και αντιπροσώπευση530
 • Ε. Εικονική σύμβαση μίσθωσης531
 • ΣΤ. Εικονικότητα σύμβασης με αντικείμενο αυτοκίνητα531
 • Ζ. Εικονικότητα και αξιόγραφα532
 • 1. Συναλλαγματική532
 • 2. Επιταγή532
 • Η. Εικονικότητα και εταιρείες533
 • Θ. Συρροή εικονικότητας με άλλες ακυρότητες534
 • Ι. Άλλες περιπτώσεις534
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ536
 • 1. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας λόγω εικονικότητας536
 • 2. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότητας540
 • [11] ΑΓΩΓΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ, ΑΠΑΤΗΣ Ή ΑΠΕΙΛΗΣ546
 • Ι. Εισαγωγικά546
 • ΙΙ. Αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης547
 • Α. Γενικά547
 • Β. Τα στοιχεία της αγωγής548
 • Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής550
 • 1. Έννοια της πλάνης550
 • 2. Ουσιώδης - αιτιώδης πλάνη555
 • 3. Αίτημα559
 • ΙΙI. Αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω απάτης561
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής561
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής562
 • 1. Αθέμιτη παραπλάνηση562
 • 2. Δόλια παραπλάνηση565
 • 3. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραπλανητικής συμπεριφοράς και δήλωσης βούλησης του εξαπατηθέντος565
 • 4. Αίτημα566
 • ΙV. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απειλής566
 • Α. Τα στοιχεία της αγωγής 566
 • Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής569
 • 1. Εξαγγελία κακού569
 • 2. Έννοια παράνομης απειλής569
 • 3. Έννοια απειλής εναντίον των χρηστών ηθών570
 • 4. Απειλή σοβαρή που εκθέτει σε άμεσο και σπουδαίο κίνδυνο έννομα αγαθά του απειλουμένου571
 • 5. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της απειλής και της δήλωσης βούλησης572
 • 6. Αίτημα572
 • V. Κοινά δικονομικά θέματα επί των αγωγών ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής572
 • Α. Αρμοδιότητα572
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα572
 • 2. Κατά τόπο αρμοδιότητα572
 • Β. Διαδικασία573
 • Γ. Νομιμοποίηση576
 • 1. Ενάγων576
 • 2. Εναγόμενος578
 • Δ. Αποσβεστική προθεσμία579
 • Ε. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς582
 • ΣΤ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων582
 • Ζ. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. 582
 • Η. Δικαστικό ένσημο582
 • Θ. Σώρευση αιτημάτων583
 • 1. Αντικειμενική σώρευση583
 • 2. Επικουρική σώρευση585
 • Ι. Προτάσεις586
 • ΙΑ. Παρέμβαση, προσεπίκληση, ανακοίνωση δίκης, ανταγωγή (άρθρα 238 §§ 1, 79, 89, 91, 268 ΚΠολΔ)587
 • ΙΒ. Απόδειξη-συζήτηση589
 • 1. Βάρος και μέσα απόδειξης589
 • 2. Η νομοθετική ρύθμιση μετά το Ν 4335/2015590
 • ΙΓ. Απόφαση595
 • ΙΔ. Εκτέλεση598
 • ΙΕ. Δεδικασμένο598
 • ΙΣΤ. Ένδικα μέσα598
 • IZ. Δικονομική στάση εναγομένου599
 • 1. Άρνηση599
 • 2. Ανταγωγή601
 • 3. Ενστάσεις602
 • VI. Aγωγή αποζημίωσης λόγω ακύρωσης συνεπεία απάτης ή απειλής (άρθρα 149 εδ. α’, 152 εδ. α’ ΑΚ)605
 • VII. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αποδοχής ακυρώσιμης σύμβασης (άρθρα 149 εδ. β’, 152 εδ. β’ ΑΚ)609
 • VIIΙ. Aγωγή αποζημίωσης συνεπεία ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης (άρθρο 145 ΑΚ)610
 • IX. Αξίωση αποζημίωσης του καλόπιστου αποδέκτη της δήλωσης βούλησης λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας από απειλή που ασκήθηκε από τρίτο (άρθρο 153 ΑΚ)612
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ614
 • 1. Αγωγή ακύρωσης της κοινής δήλωσης των μελλονύμφων (συνδικαιοπραξίας) για το επώνυμο του τέκνου τους λόγω ελαττωμάτων της βούλησης614
 • 2. Αγωγή ακύρωσης πράξης ανάκλησης διαθήκης λόγω απειλής (ψυχολογικής βίας)617
 • 3. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης με σωρευόμενο αίτημα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών κατ’ άρθρο 149 εδ. α’ ΑΚ622
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης συνεπεία αποδοχής ελαττωματικής δικαιοπραξίας λόγω απάτης (άρθρο 149 εδ. β’ ΑΚ)626
 • 5. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής λόγω πλάνης ως προς την ιδιότητα του αγορασθέντος πράγματος632
 • [12] ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ640
 • Ι. Γενικά - Επισκόπηση των ρυθμίσεων των άρθρων 174 - 177 ΑΚ640
 • Α. Δικαιoπραξία απαγορευμένη 640
 • 1. Δικαιοπραξία με απαγορευμένη παροχή642
 • 2. Συνέπειες643
 • 3. Σχέση της ΑΚ 174 με άλλες διατάξεις των Γενικών Αρχών643
 • Β. Απαγόρευση διάθεσης αντικειμένου από το νόμο (ΑΚ 175), τη δικαστική απόφαση (ΑΚ 176) ή τη δικαιοπραξία (ΑΚ 177) 644
 • 1. Οι ρυθμίσεις 644
 • 2. Η έννοια της διαθέσεως647
 • 3. Συνέπειες (ΑΚ 175, 176)647
 • ΙΙ. Η αγωγή ακυρότητας βάσει των άρθρων 174, 175 και 176 ΑΚ648
 • Α. Διάδικοι648
 • Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα648
 • Γ. Ιστορική βάση της αγωγής648
 • Δ. Το αίτημα της αγωγής648
 • Ε. Άμυνα εναγομένου 648
 • ΣΤ. Άλλα δικονομικά ζητήματα649
 • ΙΙΙ. Η αγωγή για παράλειψη και η αγωγή αποζημίωσης βάσει της ΑΚ 177649
 • Α. Διάδικοι650
 • Β. Ιστορική βάση650
 • 1. Ιστορική βάση της αγωγής για παράλειψη 650
 • 2. Ιστορική βάση της αγωγής αποζημίωσης 650
 • Γ. Αίτημα 650
 • ΙV. Περιπτώσεις650
 • Α. Ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου651
 • 1. Περιορισμοί διάθεσης γεωργικών κλήρων651
 • 2. Μη άρτια οικόπεδα651
 • 3. Οροφοκτησία651
 • 4. Ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές653
 • 5. Αυθαίρετα κτίσματα 654
 • Β. Άλλα ζητήματα 654
 • 1. Ζητήματα κληρονομικού δικαίου654
 • 2. Ζητήματα δικαίου εταιρειών655
 • 3. Χρηματοπιστωτικά ζητήματα - συμβάσεις δανείου κ.ά.655
 • 4. Συμβάσεις εντολής, έργου, μεσιτείας, εργασίας 656
 • 5. Καταπίστευση επί καταπιστεύματος660
 • 6. Τόκος660
 • 7. Συμβιβασμός 661
 • 8. Εκούσια αναγνώριση τέκνου661
 • 9. Προσύμφωνο661
 • 10. Μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας662
 • 11. Καταπιστευτική εκχώρηση662
 • 12. Εγγύηση662
 • 13. Έκδοση τιμολογίου 662
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ663
 • Η αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δικαιοπραξίας που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου663
 • [13] ΑΝΗΘΙΚΗ - ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ672
 • Ι. Γενικά672
 • Α. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη (negotium turpe - negotium contra bonos mores) (ΑΚ 178) 672
 • 1. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 178672
 • 2. Η έννοια των χρηστών ηθών 672
 • 3. Η κρίση περί της αντίθεσης μιας δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη674
 • 4. Κρίσιμος χρόνος674
 • 5. Περιπτώσεις675
 • 6. Σχέση με άλλες διατάξεις675
 • Β. Ενδεικτικές περιπτώσεις ανήθικων δικαιοπραξιών (ΑΚ 179)675
 • 1. Υπέρμετρη δέσμευση/Καταδυναστευτική δικαιοπραξία (179 εδ. α’ ΑΚ)676
 • 2. Καταπλεονεκτική (αισχροκερδής) δικαιοπραξία (ΑΚ 179 εδ. β’)676
 • Γ. Σχέση μεταξύ των ΑΚ 178 και 179681
 • Δ. Συνέπειες της αντίθεσης στα χρηστά ήθη681
 • ΙΙ. Η αγωγή ακύρωσης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη682
 • Α. Διάδικοι682
 • Β. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα683
 • Γ. Ιστορική βάση της αγωγής683
 • 1. Η αγωγή κατά την ΑΚ 178683
 • 2. Η αγωγή κατά την ΑΚ 179 εδ. α’683
 • 3. Η αγωγή κατά την ΑΚ 179 εδ. β’683
 • Δ. Το αίτημα της αγωγής684
 • Ε. Άμυνα του εναγομένου684
 • ΣΤ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων684
 • ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις 684
 • Α. Περιπτώσεις ειδικά ρυθμιζόμενες σε άλλες διατάξεις του ΑΚ684
 • Β. Περιπτώσεις από τη νομολογία685
 • 1. Αντίθεση στα χρηστά ήθη και ζητήματα οικογενειακού δικαίου685
 • 2. Αντίθεση στα χρηστά ήθη και ζητήματα κληρονομικού δικαίου686
 • 3. Ζητήματα αντιπροσώπευσης687
 • 4. Εργολαβία δίκης 688
 • 5. Άλλες περιπτώσεις ακυρότητας λόγω αντίθεσης στα άρθρα 178 και 179 ΑΚ690
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ695
 • Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας αισχροκερδούς δικαιοπραξίας695
 • [14] ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ701
 • Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της προσυμβατικής ευθύνης βάσει των ΑΚ 197-198701
 • Α. Πρωτογενής και υποκειμενική ευθύνη προς αποζημίωση701
 • Β. Ratio της ρύθμισης702
 • Γ. Οι ΑΚ 197-198 ως διατάξεις ενδοτικού δικαίου;702
 • ΙΙ. Η αναζήτηση της προσήκουσας ρύθμισης για τα αρρύθμιστα στο νόμο ζητήματα ενόψει της συζήτησης για τη νομική φύση της ευθύνης από διαπραγματεύσεις703
 • ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 197-198705
 • Α. Ματαίωση σύναψης σύμβασης705
 • Β. Κατάρτιση έγκυρης σύμβασης705
 • Γ. Κατάρτιση ελαττωματικής σύμβασης 706
 • Δ. Διοικητικές συμβάσεις 708
 • Ε. Μονομερείς δικαιοπραξίες708
 • ΙV. Προϋποθέσεις γέννησης της προσυμβατικής ευθύνης708
 • Α. Στάδιο διαπραγματεύσεων 709
 • 1. Έννοια διαπραγματεύσεων709
 • 2. Έναρξη διαπραγματεύσεων 709
 • 3. Λήξη διαπραγματεύσεων710
 • 4. Στάδιο διαπραγματεύσεων σε συμβάσεις συναπτόμενες με διαγωνισμό 711
 • Β. Συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη711
 • 1. Η γενική ρήτρα της καλής πίστης711
 • 2. Η συγκεκριμενοποίηση της γενικής ρήτρας μέσω διαμόρφωσης τυπολογίας υποχρεώσεων πρόνοιας 712
 • Γ. Υπαιτιότητα717
 • 1. Η υπαιτιότητα ως αυτοτελής προϋπόθεση της προσυμβατικής ευθύνης717
 • 2. Ο απαιτούμενος βαθμός πταίσματος717
 • Δ. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτής και του νόμιμου λόγου προσυμβατικής ευθύνης 718
 • V. Η οφειλόμενη αποζημίωση719
 • Α. Αποκατάσταση του αρνητικού διαφέροντος και έκταση αυτού719
 • Β. Συνήθη αποκαταστατέα κονδύλια 723
 • 1. Επί ματαίωσης σύναψης σύμβασης ή σύναψης ελαττωματικής σύμβασης 723
 • 2. Επί σύναψης έγκυρης σύμβασης 726
 • Γ. Ματαίωση σύναψης σύμβασης και μεταγενέστερη ανατίμηση ή υποτίμηση του αντικειμένου της728
 • Δ. Υποχρέωση κατάρτισης (έγκυρης) σύμβασης ως περιεχόμενο in natura αποζημίωσης; 729
 • VΙ. Ευθύνη επί υπαίτιας και κακόπιστης συμπεριφοράς τρίτου προσώπου που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις - ευθύνη περισσοτέρων ζημιωσάντων/κυρίων της υπόθεσης730
 • Α. Ατομική ευθύνη του ενδιάμεσου προσώπου730
 • Β. Ευθύνη του κυρίου της υπόθεσης λόγω της συμπεριφοράς του ενδιάμεσου προσώπου731
 • Γ. Ευθύνη περισσοτέρων ζημιωσάντων/κυρίων της υπόθεσης733
 • VII. Παραγραφή της αξίωσης735
 • VIΙI. Δικονομικά 736
 • Α. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής (ΚΠολΔ 216)736
 • Β. Βάρος απόδειξης736
 • Γ. Διαδικασία736
 • Δ. Αρμοδιότητα736
 • Ε. Δικαστικό ένσημο737
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ739
 • 1. Καθυστερημένη διαβίβαση πρότασης ασφάλισης από ασφαλιστικό πράκτορα σε ασφαλιστική εταιρία – ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας από διαπραγματεύσεις – διαφυγόν κέρδος ζημιωθέντος739
 • 2. Ματαίωση σύναψης σύμβασης αντίθετα προς την καλή πίστη – ευθύνη περισσοτέρων από διαπραγματεύσεις – θετική ζημία ζημιωθέντος745
 • [15] ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ753
 • Ι. Έννοια προσυμφώνου753
 • ΙΙ. Φύση και περιεχόμενο προσυμφώνου755
 • III. Τύπος προσυμφώνου757
 • IV. Χρόνος κατάρτισης της οριστικής σύμβασης762
 • V. Τα αποτελέσματα σύναψης έγκυρου προσυμφώνου764
 • Α. Υποχρεώσεις των μερών764
 • Β. Μεταβίβαση του δικαιώματος από το προσύμφωνο765
 • Γ. Μεταβίβαση της νομής ή της κατοχής766
 • Δ. Άδεια για αυτοσύμβαση766
 • VI. Η εξέλιξη της σχέσης από την αθέτηση του προσύμφωνου768
 • Α. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης768
 • Β. Αδυναμία εκπλήρωσης της ενοχής από προσύμφωνο775
 • VII. Περιπτώσεις781
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ783
 • Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως783
 • [16] ΤΥΠΟΣ791
 • Ι. Γενικά791
 • A. Η αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών791
 • B. Τα είδη του τύπου792
 • 1. Ο συστατικός ή πανηγυρικός τύπος 792
 • 2. Ο αποδεικτικός τύπος793
 • Γ. Ιδιόχειρη υπογραφή (ΑΚ 160 - 161)793
 • Δ. Επιστολές, τηλεγραφήματα, υπογραφή με μηχανικό μέσο (ΑΚ 162 - 163) 795
 • Ε. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας (ΑΚ 164) 795
 • ΣΤ. Η ρήτρα σύνταξης εγγράφου (ΑΚ 165)796
 • Ζ. Η μη τήρηση του τύπου - Συνέπειες (AK 159)797
 • ΙΙ. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του τύπου798
 • Α. Διάδικοι798
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής798
 • Γ. Αίτημα799
 • Δ. Άμυνα εναγομένου799
 • Ε. Άλλα δικονομικά ζητήματα799
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα και περιπτώσεις 799
 • Α. Περιπτώσεις ιδιωτικού εγγράφου ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ799
 • Β. Περιπτώσεις συμβολαιογραφικού εγγράφου ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ800
 • Γ. Άλλο δημόσιο έγγραφο 801
 • Δ. Περιπτώσεις δήλωσης ενώπιον της Αρχής ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ801
 • Ε. Ηλεκτρονικό έγγραφο 801
 • ΣΤ. Θεώρηση εγγράφων από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)803
 • Ζ. Πληρεξουσιότητα803
 • Η. Ενδεικτική απαρίθμηση άτυπων δικαιοπραξιών 803
 • Θ. Ενδεικτική απαρίθμηση τυπικών δικαιοπραξιών806
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ810
 • Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του νόμιμου - συστατικού τύπου810
 • [17] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ819
 • Ι. Γενικά 819
 • A. Αναβλητική αίρεση820
 • B. Διαλυτική αίρεση820
 • Γ. Προθεσμίες820
 • 1. Χρόνος γέννησης του υπό αναβλητική προθεσμία δικαιώματος821
 • 2. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για τις αιρέσεις821
 • ΙΙ. Αγωγή λόγω πλήρωσης αίρεσης ή επέλευσης προθεσμίας 821
 • Α. Διάδικοι822
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής822
 • 1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας υπό αίρεση 822
 • 2. Πλήρωση της αίρεσης824
 • Γ. Αίτημα της αγωγής830
 • 1. Πλήρωση αναβλητικής αίρεσης 830
 • 2. Πλήρωση διαλυτικής αίρεσης 833
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου835
 • 1. Άρνηση της αγωγής835
 • 2. Ενστάσεις842
 • Ε. Δεδικασμένο854
 • ΣΤ. Μορφές έννομης προστασίας του υπό αίρεση δικαιούχου, όσο εκκρεμεί η αίρεση854
 • 1. Γενικά854
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα856
 • ΙIΙ. Αγωγή λόγω πλήρωσης αίρεσης με αναδρομικά αποτελέσματα856
 • A. Συμφωνία για αναδρομικά αποτελέσματα857
 • 1. Ενοχική ενέργεια857
 • 2. Χρόνος της αναδρομής857
 • B. Αίτημα της αγωγής858
 • IV. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής του υπό αίρεση δικαιώματος 859
 • A. Διάδικοι860
 • B. Ιστορική βάση της αγωγής860
 • 1. Υπό αίρεση δικαίωμα860
 • 2. Πλήρωση της αίρεσης860
 • 3. Ματαίωση ή βλάβη του υπό αίρεση δικαιώματος861
 • 4. Υπαιτιότητα862
 • 5. Πρόκληση ζημίας862
 • 6. Αιτιώδης σύνδεσμος863
 • Γ. Αίτημα της αγωγής863
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου863
 • 1. Άρνηση της αγωγής863
 • 2. Ένσταση παραγραφής864
 • Ε. Ματαίωση ή βλάβη του υπό αίρεση δικαιώματος από τρίτους864
 • 1. Διάδικοι864
 • 2. Δυνατότητες του υπό αίρεση δικαιούχου864
 • V. Αγωγές λόγω διάθεσης του αντικειμένου της δικαιοπραξίας πριν από την πλήρωση της αίρεσης 867
 • Α. Αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας της διάθεσης867
 • 1. Διάδικοι867
 • 2. Ιστορική βάση της αγωγής868
 • 3. Αίτημα της αγωγής870
 • 4. Άμυνα του εναγομένου870
 • Β. Διεκδικητική αγωγή 871
 • 1. Διάδικοι871
 • 2. Ιστορική βάση της αγωγής872
 • 3. Αίτημα της αγωγής872
 • 4. Άμυνα του εναγομένου873
 • VI. Αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας δικαιοπραξίας με αίρεση ακατανόητη, αντιφατική κ.λπ. 874
 • Α. Διάδικοι874
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής874
 • 1. Ακατανόητη αίρεση874
 • 2. Αντιφατική αίρεση875
 • 3. Αίρεση που προσδίνει παράνομο περιεχόμενο στη δικαιοπραξία 875
 • 4. Αίρεση που προσδίνει ανήθικο περιεχόμενο στη δικαιοπραξία876
 • 5. Αδύνατη αίρεση877
 • Γ. Αίτημα της αγωγής878
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου878
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ880
 • 1. Ανακοπή τρίτου κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου880
 • 2. Αγωγή υπεργολάβου λόγω πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης885
 • 3. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης σε σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού891
 • [18] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ904
 • Ι. Γενικά για την αντιπροσώπευση και την πληρεξουσιότητα904
 • Α. Έννοια και διακρίσεις904
 • 1. Έννοια904
 • 2. Διακρίσεις904
 • B. Πληρεξουσιότητα908
 • 1. Στο ουσιαστικό δίκαιο908
 • 2. Δικαστική πληρεξουσιότητα909
 • II. Αγωγή με αντικείμενο δικαιοπραξία που καταρτίστηκε με αντιπρόσωπο 909
 • Α. Διάδικοι910
 • 1. Ενάγων και εναγόμενος910
 • 2. Η περίπτωση του αντιπροσώπου910
 • 3. Προσεπίκληση του αντιπροσώπου912
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής912
 • 1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας912
 • 2. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου915
 • 3. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης918
 • 4. Ύπαρξη πληρεξουσιότητας στην εκούσια αντιπροσώπευση920
 • Γ. Αίτημα της αγωγής927
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου927
 • 1. Άρνηση της αγωγής927
 • 2. Ενστάσεις932
 • Ε. Διαταγή πληρωμής960
 • ΙΙΙ. Αγωγή για εύλογη αποζημίωση λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας 960
 • Α. Διάδικοι960
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής960
 • Γ. Αίτημα της αγωγής961
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου962
 • Ε. Επικουρική σώρευση αγωγών962
 • IV. Αγωγή απόδοσης του πληρεξούσιου εγγράφου 962
 • Α. Διάδικοι963
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής963
 • 1. Κατάρτιση πληρεξουσιότητας963
 • 2. Παράδοση και κατοχή του πληρεξούσιου εγγράφου963
 • 3. Επιχείρηση μελλοντικής δικαιοπραξίας963
 • 4. Παύση της πληρεξουσιότητας964
 • 5. Άρνηση του εναγομένου να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο964
 • Γ. Αίτημα της αγωγής964
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου964
 • 1. Ισχυρισμοί που μπορούν να προταθούν964
 • 2. Όχι ένσταση επίσχεσης965
 • Ε. Δικονομικά ζητήματα965
 • V. Αγωγή κήρυξης ανίσχυρου του πληρεξούσιου εγγράφου 965
 • Α. Διάδικοι966
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής966
 • Γ. Αίτημα της αγωγής966
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου966
 • Ε. Δικονομικά ζητήματα966
 • VI. Αγωγή κατά του ψευδοαντιπροσώπου 967
 • Α. Διάδικοι967
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής968
 • 1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας968
 • 2. Κατάρτιση δικαιοπραξίας ως αντιπρόσωπος968
 • 3. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης968
 • 4. Γνώση του ψευδοαντιπροσώπου968
 • 5. Μη έγκριση 969
 • 6. Πρόκληση ζημίας969
 • Γ. Αίτημα της αγωγής969
 • 1. Εκτέλεση της σύμβασης 969
 • 2. Αποζημίωση970
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου970
 • Ε. Επικουρική σώρευση αγωγών972
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ973
 • 1. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση της ακυρότητας δωρεάς λόγω υπέρβασης της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο973
 • 2. Αγωγή ακύρωσης της πληρεξουσιότητας και αναγνώρισης της ακυρότητας αφενός της κύριας σύμβασης πώλησης μεταβίβασης ακινήτου (μαζί με διεκδικητική αγωγή) και αφετέρου της προσημείωσης υποθήκης979
 • 3. Αγωγή κατά έμμεσου αντιπροσώπου (υπερθεματιστή σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό) για αναμεταβίβαση ακινήτου (καταδίκη σε δήλωση βούλησης)984
 • [19] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ993
 • Ι. Γενικά για τη συγκατάθεση (συναίνεση και έγκριση)993
 • Α. Έννοια της συγκατάθεσης993
 • Β. Είδη συγκατάθεσης996
 • 1. Συναίνεση996
 • 2. Έγκριση997
 • ΙΙ. Αγωγή με αντικείμενο δικαιοπραξία για την οποία δόθηκε συναίνεση ή έγκριση (συγκατάθεση)998
 • Α. Διάδικοι998
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής999
 • 1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας999
 • 2. Η δικαιοπραξία απαιτεί συγκατάθεση999
 • 3. Ύπαρξη συναίνεσης ή έγκρισης (συγκατάθεσης)1000
 • Γ. Αίτημα της αγωγής1003
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου1003
 • 1. Άρνηση της αγωγής 1003
 • 2. Ενστάσεις1006
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1013
 • Αγωγή συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά λοιπών συνδικαιούχων - Συναίνεση στην εγγραφή συνδικαιούχου στον λογαριασμό1013
 • [20] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ1022
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την αυτοδικία, την άμυνα και την κατάσταση ανάγκης1022
 • ΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αυτοδικίας1023
 • Α. Διάδικοι1024
 • Β. Ιστορική βάση της αγωγής1025
 • 1. Παράνομη αυτοδικία1025
 • 2. Υπαιτιότητα1028
 • 3. Ζημία1028
 • 4. Αιτιώδης σύνδεσμος1028
 • Γ. Αίτημα της αγωγής1028
 • Δ. Άμυνα του εναγομένου1028
 • 1. Άρνηση της αγωγής1029
 • 2. Ενστάσεις1029
 • ΙΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη νόμιμης άμυνας1030
 • IV. Αγωγή αποζημίωσης λόγω κατάστασης ανάγκης 1031
 • Α. Η αγωγή από αδικοπραξία κατ’ ΑΚ 9141032
 • Β. Η αγωγή για εύλογη αποζημίωση κατ’ ΑΚ 286 1033
 • V. Η αγωγή με αντικείμενο την κατάχρηση δικαιώματος 1035
 • Α. Μορφές αγωγής με αντικείμενο την κατάχρηση δικαιώματος1035
 • 1. Αναγνωριστική αγωγή1036
 • 2. Καταψηφιστική αγωγή1037
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα1039
 • Β. Η θεμελίωση της κατάχρησης δικαιώματος ως στοιχείου της ιστορικής βάσης της αγωγής1039
 • 1. Δικαίωμα1039
 • 2. Άσκηση του δικαιώματος1042
 • 3. Κατάχρηση του δικαιώματος1042
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ1047
 • 1. Προσεπίκληση μαζί με παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του προσώπου που ωφελήθηκε από την πράξη εκείνου που ενήργησε σε κατάσταση ανάγκης1047
 • 2. Αγωγή για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος κατά ναυτικής εταιρείας και κατά του ιδιοκτήτη της λόγω κατάχρησης νομικής προσωπικότητας1051
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1057
 • 0
 • 0