Τραπεζικά δάνειαΠιστωτική κάρταΔάνεια σε συνάλλαγμαΥπερχρεωμένα νοικοκυριάΥπερχρεωμένες επιχειρήσειςΑναγκαστική εκτέλεση τραπεζών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €39.00
ΝΠ €49.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-026-5
Σελίδες: 416
Συγγραφέας: Ι. Γεροντίδης, Ι. Δρίτσουλας, Γ. Πανίτσας
Επιμέλεια: Δ. Λαδάς

Το παρόν βιβλίο «Τραπεζικές Συναλλαγές» αποτελεί ένα ευσύνοπτο βοήθημα με αμιγώς πρακτικό προσανατολισμό, το οποίο αποσκοπεί στη συνδρομή των εφαρμοστών του δικαίου (δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και νομικών συμβούλων) και των επαγγελματιών που χρειάζονται ορισμένες νομικές γνώσεις (λ.χ. λογιστών, οικονομικών συμβούλων επιχειρήσεων), στα συνήθη ζητήματα του ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματός τους. Ο σκοπός αυτός επιχειρείται να επιτευχθεί με την καταγραφή των βασικών επίκαιρων νομικών ζητημάτων που αναφύονται στην καθημερινή πρακτική των τραπεζικών συναλλαγών, την παράθεση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και την απόδοση των λύσεων που παρέχει η νομολογία των δικαστηρίων μας.

Τα ζητήματα  που ερευνώνται αφορούν κυρίως στη σχέση τράπεζας και πελάτη, στον  Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, στις τραπεζικές καταθέσεις, στις μεταφορές κεφαλαίων, στις τραπεζικές εγγυήσεις και στην breitling replica watches εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων, στα τραπεζικά δάνεια, στα στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα, στα δάνεια στους τραπεζικούς υπαλλήλους, στις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις, στον τραπεζικό αλληλόχρεο λογαριασμό, στην πιστωτική κάρτα, στα κόκκινα δάνεια, στα υπερχρεωμενα φυσικά πρόσωπα και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις καθώς και στην αναγκαστική εκτέλεση τραπεζών.

Με σχετικά υποδείγματα, ευρετήριο αναλυτικό, το έργο «Τραπεζικές συναλλαγές» αποτελεί  ένα ιδιαίτερο εγχειρίδιο, χρήσιμο για σε κάθε νομικό και εφαρμοστή δικαίου, που οι υποθέσεις του και το πεδίο έρευνάς του ανάγεται στην καθημερινή πρακτική των συναλλαγών με τις Τράπεζες.

 • -19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΟι αντισυμβαλλόμενοι τραπεζών: Ο έμπορος και ο καταναλωτής4
 • Ο εγγυητής4
 • Ο καταναλωτής6
 • Ο έμπορος7
 • Η προστασία11
 • Η υπαγωγή του εμπόρου στην έννοια του καταναλωτή12
 • Η καταγγελία της πιστωτικής σύμβασης16
 • Δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας της πιστωτικής σύμβασης18
 • Συμπέρασμα20
 • 1 ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ22
 • Α. ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ22
 • Ι. Έννοια και Νομική Ρύθμιση22
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο της σχέσης25
 • i. Δογματική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ιδιαίτερης σχέσης τράπεζας και πελάτη25
 • ii. Έναρξη της σχέσης30
 • iii. Υποχρεώσεις τράπεζας31
 • III. Ζητήματα ευθύνης38
 • B. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ45
 • Ι. Νομική Ρύθμιση45
 • ΙΙ. Η έννοια του καταναλωτή στα πλαίσια τραπεζικών συναλλαγών47
 • III. Περαιτέρω ζητήματα από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στις τραπεζικές συμβάσεις55
 • i. ΓΟΣ55
 • ii. Καταναλωτική πίστη59
 • iii. Συμβάσεις από απόσταση και αθέμιτες πρακτικές60
 • ΙV. Προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών61
 • i. Εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης διαφορών61
 • ii. Δικαστική προστασία62
 • 2 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν 4224/201367
 • Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση67
 • ΙΙ. Περιεχόμενο Κώδικα Δεοντολογίας71
 • i. Πεδίο Εφαρμογής71
 • ii. Συνεργάσιμος Δανειολήπτης και Εύλογες Δαπάνες διαβίωσης72
 • iii. Ζητήματα ως προς την επικοινωνία τράπεζας και οφειλέτη74
 • iv. Δ.Ε.Κ.76
 • ΙΙΙ. Αδυναμία εξεύρεσης λύσης στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας80
 • IV. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας81
 • V. Υποχρεώσεις οφειλέτη82
 • VI. Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας83
 • VIΙ. Πίνακας για Δ.Ε.Κ.84
 • 3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ87
 • Ι. Έννοια και νομική φύση87
 • ΙΙ. Ζητήματα τραπεζικού δανείου89
 • i. Γενικά89
 • ii. Ζητήματα σχετικά με τόκους και επιτόκια94
 • III. Εξασφαλίσεις98
 • i. Προσωπικές εξασφαλίσεις98
 • ii. Εμπράγματες102
 • IV. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας108
 • V. Δικαστική προστασία115
 • 4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ119
 • Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση119
 • ΙΙ. Ζητήματα που προκύπτουν από κοινό καταθετικό λογαριασμό125
 • ΙΙΙ. Απόδοση ποσού από τραπεζική κατάθεση σε μη δικαιούχο129
 • IV. Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων131
 • 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ137
 • Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση137
 • ΙΙ. Πεδίο Εφαρμογής Ν 3862/2010139
 • ΙΙΙ. Πρόσθετες επιβαρύνσεις για την χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής141
 • ΙV. Υποχρεώσεις ενημέρωσης142
 • V. Ζητήματα από ελαττωματική διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμής143
 • 6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ148
 • Γενικά148
 • Α. Χρηματοδοτικές συμβάσεις148
 • Ι. Factoring148
 • i. Έννοια και νομική φύση148
 • ii. Περιεχόμενο της σύμβασης150
 • iii. Είδη factoring153
 • iv. Περαιτέρω ζητήματα155
 • ΙΙ. Forfaiting157
 • i. Έννοια και νομική ρύθμιση157
 • ii. Περιεχόμενο της σύμβασης και διαφοροποίηση από factoring158
 • iii. Περαιτέρω ζητήματα158
 • ΙΙΙ. Leasing159
 • i. Έννοια και νομική ρύθμιση159
 • ii. Περιεχόμενο της σύμβασης161
 • iii. Μορφές εμφάνισης164
 • iv. Περαιτέρω ζητήματα166
 • Β. Τραπεζικές εγγυοδοτικές συμβάσεις - Ειδικά η εγγυητική επιστολή170
 • Ι. Γενικά170
 • ΙΙ. Εγγυητική επιστολή171
 • i. Έννοια και νομική ρύθμιση171
 • ii. Ορισμένα ζητήματα173
 • 7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ182
 • I. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση182
 • II. Το κλείσιμο του λογαριασμού184
 • i. Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού184
 • ii. Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο του λογαριασμού184
 • iii. Αναγνώριση του καταλοίπου185
 • iv. Διαταγής πληρωμής βάσει αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας186
 • v. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης187
 • III. Ανατοκισμός189
 • IV. Καταδολίευση δανειστών191
 • V. Ευθύνη και υποκατάσταση του εγγυητή192
 • i. Εγγύηση οφειλής από πίστωση με αλληλόχρεο λογαριασμό192
 • ii. Καταδολιευτική απαλλοτρίωση από τον εγγυητή193
 • iii. Υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα της τράπεζας196
 • VI. Εισαγωγή στο λογαριασμό απαιτήσεων από πιστωτικούς τίτλους196
 • VII. Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου ΟΕ / ΕΕ197
 • VIII. Δικονομικά ζητήματα198
 • i. Διαταγή πληρωμής198
 • ii. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής200
 • IX. Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση202
 • 8 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ210
 • I. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση210
 • II. Η τριμερής έννομη σχέση από την έκδοση και χρήση πιστωτικής κάρτας212
 • i. Ζητήματα από τη σχέση εκδότη - κατόχου213
 • ii. Ζητήματα από τη σχέση εκδότη - συμβεβλημένης επιχείρησης214
 • iii. Ζητήματα από τη σχέση κατόχου - συμβεβλημένης επιχείρησης214
 • iv. Ζητήματα από την ταχυδρομική αποστολή πιστωτικής κάρτας215
 • v. «Οικογενειακή» ή «πρόσθετη» κάρτα216
 • III. Οι ΓΟΣ συμβάσεων πιστωτικής κάρτας217
 • i. Επιτόκιο217
 • ii. Προμήθειες218
 • iii. Υπέρβαση πιστωτικού ορίου219
 • iv. Συμψηφισμός χωρίς κοινοποίηση δήλωσης219
 • v. Παροχή συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων220
 • vi. Αναγνώριση υπολοίπου220
 • IV. Ζητήματα από την απώλεια/κλοπή/υπεξαίρεση πιστωτικής κάρτας221
 • V. Πιστωτική κάρτα και δικαίωμα στην προσωπικότητα223
 • i. Η σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή223
 • ii. Η αυθαίρετη έκδοση/χρέωση κάρτας ως προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα224
 • VI. Η ασφάλιση κατόχων πιστωτικής κάρτας224
 • VII. Ζητήματα προσωπικών δεδομένων226
 • i. Ανεπαρκής μηχανισμός αυθεντικοποίησης χρήστη ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών αγοράς με πιστωτική κάρτα226
 • ii. Αυθαίρετη αποστολή προεγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας227
 • iii. Αυθαίρετη έκδοση πιστωτικής κάρτας228
 • iv. Χρήση πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο (απαλλαγή της τράπεζας)229
 • v. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του Ν 2472/1997229
 • VIII. Κρίσιμα δικονομικά και πρακτικά θέματα230
 • i. Εισαγωγικά230
 • ii. Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης231
 • iii. Ανακοπή & αρνητική αναγνωριστική αγωγή231
 • Ειδικότερα ζητήματα233
 • iii. Αγωγή (χρηματικής) ικανοποίησης (λόγω) ηθικής βλάβης234
 • IX. Υπόδειγμα αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης235
 • 9 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ240
 • I. Έννοια, είδη και χαρακτηριστικά240
 • II. Τα στεγαστικά δάνεια ως δάνεια καταναλωτών242
 • i. Τα έξοδα δανείου244
 • ii. Η εκταμίευση δανείου245
 • iii. Το επιτόκιο δανείου246
 • iv. Η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου:247
 • v. Η μετακύλιση της εισφοράς του Ν 128/1975249
 • vi. Το δικαίωμα καταγγελίας250
 • vii. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας251
 • III. H είσπραξη των απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια251
 • i. Οι δυνατότητες της τράπεζας για είσπραξη της απαίτησής της252
 • ii. Η άμυνα του δανειολήπτη έναντι της δανείστριας τράπεζας253
 • IV. Τα στεγαστικά δάνεια μέσω Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας257
 • V. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο259
 • 10 ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ273
 • I. Εισαγωγή - Η νομοθεσία για το συνάλλαγμα και το εγχώριο νόμισμα273
 • II. Το ισχύον δίκαιο για τα δάνεια σε συνάλλαγμα και η λειτουργία τους277
 • III. Η είσπραξη των απαιτήσεων από δάνεια σε συνάλλαγμα282
 • i. Οι δυνατότητες της τράπεζας για είσπραξη της απαίτησής της282
 • ii. Η άμυνα του δανειολήπτη έναντι της δανείστριας τράπεζας284
 • Επί του πιεστηρίου: Απόφαση Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί συλλογικής αγωγής290
 • 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ298
 • I. Εισαγωγή298
 • i. Ο Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων298
 • ii. Ο Ν 4354/2015 για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων299
 • II. Η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων300
 • i. Το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο300
 • ii. Πεδίο εφαρμογής302
 • iii. Η αίτηση υπαγωγής στον Ν 3869/2010304
 • iv. Η συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο309
 • v. Η δικαστική απόφαση ρύθμισης των χρεών310
 • vi. Η προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2 επ.)314
 • III. Ο Ν 4354/2015 για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις320
 • i. Εισαγωγή320
 • ii. Εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΔΑΔΠ και ΕΑΑΔΠ321
 • iii. Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων321
 • iv. Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων (άρθρο 3)323
 • 12 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ328
 • I. Εισαγωγή: Η έννοια και οι συνέπειες της υπερχρέωσης και οι τρόποι αντιμετώπισής της328
 • II. H διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99-106ι ΠτΚ)330
 • i. Γενικές παρατηρήσεις - Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία330
 • ii. Η δίκη για το άνοιγμα της διαδικασίας333
 • iii. Η λήψη προληπτικών μέτρων336
 • iv. Η συμφωνία εξυγίανσης339
 • v. Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης343
 • III. H διαδικασία αναδιοργάνωσης (άρθρα 107-131ΠτΚ)346
 • IV. H ρύθμιση οφειλών με βάση τα άρθρα 61 επ. Ν 4307/2014350
 • V. Τελικές παρατηρήσεις352
 • 13 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ354
 • I. Η ιδιαιτερότητα της τραπεζικής εταιρείας ως προς τις απαιτήσεις της354
 • II. Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το ΝΔ 17.7/13.8.1923356
 • i. Γενικά356
 • ii. Η αναγκαστική εκτέλεση επί παροχής ενεχύρου357
 • iii. Η αναγκαστική εκτέλεση επί παροχής υποθήκης358
 • III. Τα προνόμια των τραπεζών στην αναγκαστική εκτέλεση σε ειδικούς νόμους360
 • i. Η «πρώιμη» είσπραξη του πλειστηριάσματος360
 • ii. Τα ειδικά προνόμια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος361
 • IV. Οι περιορισμοί της αναγκαστικής εκτέλεσης των τραπεζών σε ειδικούς νόμους362
 • i. Οι διατάξεις για τον περιορισμό του ύψους του τραπεζικού ανατοκισμού362
 • ii. Οι περιορισμοί στην αναγκαστική εκτέλεση με βάση το Ν 3816/2010368
 • iii. Ο περιορισμός του πλειστηριασμού της α΄ κατοικίαςαπό τις τράπεζες370
 • iv. Η απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων από τις τράπεζες372
 • 14 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ373
 • I. Το ζήτημα373
 • II. Κοινωνικοποίηση της συμβατικής ελευθερίας374
 • III. Ο κρίσιμος συμβατικός δεσμός376
 • IV. Τα σημεία ελέγχου του συμβατικού όρου377
 • i. Συλλογικό επίπεδο377
 • ii. Στάδια ουσιαστικού ελέγχου του περιεχομένου συμβατικών όρων379
 • V. Η σύμβαση τοκοχρεολυτικού στεγαστικού δανείου380
 • VI. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου381
 • VII. Ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απολύσεως με την απαίτηση του εργοδότη από το χορηγηθέν στεγαστικό δάνειο385
 • VIII. Συμπέρασμα389
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ391
 • 0
 • 0