Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-018-0
Σελίδες: 408
Συγγραφέας: Υ. Μπιστούνα, Β. Πολυζωΐδου, Α. Δανηλάτου

Στο παρόν έργο «Δίκαιο προστασίας ανηλίκου» γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετηθεί η θέση του ανηλίκου στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. 

Στο πρώτο μέρος, η κα Δανηλάτου εξετάζει την αντιμετώπιση του ανηλίκου κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο, με αφετηρία τα διάφορα Βιβλία του Αστικού Κώδικα. Αναλύει την δικαιοπρακτική ικανότητα και αδικοπρακτική ευθύνη του ανηλίκου, θέματα εποπτείας, συγγένειας, διατροφής, γονικής μέριμνας, υιοθεσίας, επιτροπείας, αναδοχής, κληρονομικά. 

Στο δεύτερο μέρος, η κα Πολυζωΐδου αναλύει την μεταχείριση των ανήλικων δραστών και την προστασία των ανήλικων θυμάτων κατά τις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος, η κα Μπιστούνα ερευνά τη θέση και τα δικαιώματα των ανηλίκων σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Θίγει θέματα διεθνούς απαγωγής παιδιών, μετανάστευσης, φορολογικής μεταχείρισης κ.ά. 

Το βιβλίο «Δίκαιο προστασίας ανηλίκου» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση για το τι ισχύει στο αστικό, ποινικό και δημόσιο δίκαιο για τους ανήλικους – πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

 • -21
 • I. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟΔΙΚΑΙΟ3
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ3
 • 1. Γενικές Αρχές15
 • [1] ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ15
 • A. Εισαγωγή15
 • Β. Ο ανήλικος υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων16
 • 1. Γενικά16
 • 2. Εξατομίκευση της προσωπικότητας του ανηλίκου17
 • α. Κατοικία του ανηλίκου17
 • β. Το όνομα του ανηλίκου ως στοιχείο της προσωπικότητάς του17
 • γ. Προστασία της προσωπικότητας του ανηλίκου24
 • Γ. Δικαιοπρακτική ικανότητα του ανηλίκου25
 • 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα με βάση την ηλικία25
 • 2. Ικανότητα παράστασης ενώπιον δικαστηρίου28
 • 3. Άδεια διενέργειας πράξεων που αφορούν ανήλικο32
 • 4. Παραγραφή των αξιώσεων33
 • 2. Ενοχικό Δίκαιο37
 • [2] Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ37
 • Α. Αδικοπρακτική ευθύνη του ανηλίκου37
 • 1. Ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του37
 • 2. Ανήλικος μεταξύ δέκα και δεκατεσσάρων ετών38
 • 3. Ανήλικος συμπληρώσας το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του39
 • 4. Εύλογη αποζημίωση 39
 • Β. Βλάβη του σώματος ή της υγείας ανηλίκου40
 • 1. Χρηματική ικανοποίηση του ανηλίκου λόγω βλάβης του σώματοςή της υγείας του40
 • 2. Αξίωση τρίτων για αποζημίωση λόγω θανάτωσης ανηλίκου43
 • α. Προϋποθέσεις της αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφήςή παροχής υπηρεσιών από το τέκνο43
 • β. Προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης44
 • γ. Χρηματική ικανοποίηση τρίτων λόγω ψυχικής οδύνης εκ του θανάτουτου ανηλίκου45
 • Γ. Εποπτεία ανηλίκου45
 • 1. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της εποπτείας45
 • α. Γενικά η έννοια της εποπτείας45
 • β. Φορείς της εποπτείας47
 • 2. Η παραμέληση της εποπτείας και η εξ αυτής ευθύνη48
 • α. Έννοια48
 • β. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης50
 • γ. Ύψος αποζημίωσης 51
 • δ. Ζημία του ίδιου του εποπτευόμενου λόγω παραμέλησης εποπτείας52
 • ε. Ειδικές περιπτώσεις52
 • 3. Δικονομικά53
 • α. Στοιχεία αγωγής53
 • β. Διαδικασία 53
 • γ. Ενστάσεις53
 • i. Ο εποπτεύων53
 • ii. Συντρέχον πταίσμα54
 • iii. Άσκηση της εποπτείας από τρίτο πρόσωπο, κατάλληλο για την άσκησή της55
 • 3. Οικογενειακό Δίκαιο59
 • [3] ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ59
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ59
 • ΙΙ. ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ59
 • ΙΙΙ. ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ61
 • A. Tέκνο γεννημένο εντός γάμου (ή συμφώνου συμβίωσης)61
 • 1. Το τεκμήριο καταγωγής του τέκνου από το γάμο61
 • 2. Προσβολή της πατρότητας63
 • α. Πρόσωπα που δικαιούνται να προσβάλουν την πατρότητα63
 • β. Λόγος προσβολής63
 • γ. Προθεσμία προσβολής της πατρότητας64
 • i. Για το σύζυγο της μητέρας64
 • ii. Για το τέκνο65
 • iii. Για τη μητέρα65
 • iv. Για τον άνδρα που είχε σαρκική συνάφεια με τη μητέρα65
 • δ. Άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού της δυνατότητας προσβολής της πατρότητας (εκτός από την παρέλευση της προθεσμίας)66
 • ε. Δικονομικά66
 • Β. Τέκνο γεννηθέν εκτός γάμου (ή συμφώνου συμβίωσης)67
 • 1. Εκούσια και δικαστική αναγνώριση67
 • α. Εκούσια αναγνώριση68
 • i. Τρόπος, δικαιούχοι και έννομες συνέπειες68
 • ii. Προσβολή της αναγνώρισης68
 • β. Δικαστική αναγνώριση69
 • i. Δικαιούχοι69
 • ii. Δικονομικά70
 • iii. Αναγνωριστική αγωγή71
 • 2. Ο ρόλος του εξ αναγνωρίσεως πατέρα στην άσκηση της γονικής μέριμνας72
 • [4] ΔΙΑΤΡΟΦΗ73
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις του δικαιώματος του ανηλίκουγια διατροφή73
 • 1. Γενικά73
 • Β. Υπόχρεοι διατροφής - Χαρακτήρας76
 • Γ. Περιεχόμενο της διατροφής, χρόνος και τρόπος καταβολής και προσδιορισμός του ύψους της78
 • 1. Περιεχόμενο78
 • 2. Τρόπος και χρόνος καταβολής78
 • 3. Προσδιορισμός ύψους διατροφής79
 • α. Οι συνθήκες ζωής του δικαιούχου79
 • β. Οι δυνατότητες των γονέων80
 • i. Περιουσιακές δυνατότητες των γονέων80
 • ii. Δαπάνες που συνυπολογίζονται στη διατροφή81
 • iii. Υπόχρεος που δεν εργάζεται πραγματικά81
 • iv. Μεταβολή των συνθηκών83
 • γ. Αγωγή του ενός γονέα κατά του άλλου84
 • Δ. Διατροφή ενηλίκου τέκνου85
 • 1. Προϋποθέσεις85
 • 2. Υπόχρεοι87
 • 3. Περιπτώσεις88
 • Ε. Προσωρινή διατροφή88
 • ΣΤ. Θανάτωση υποχρέου διατροφής89
 • Ζ. Παύση της υποχρέωσης διατροφής - Παραγραφή92
 • Η. Δικονομικά θέματα 92
 • 1. Αγωγή διατροφής92
 • α. Ενεργητική νομιμοποίηση – Αρμοδιότητα – Σώρευση αγωγών92
 • β. Στοιχεία της αγωγής94
 • γ. Ενστάσεις του εναγόμενου γονέα95
 • i. Ένσταση συνεισφοράς95
 • ii. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος97
 • iii. Ένσταση στοιχειώδους διατροφής97
 • iv. Ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής97
 • v. Ένσταση δυνατότητας απαίτησης διατροφής από άλλο δικαιούχο98
 • δ. Δικαιοδοσία98
 • ε. Αίτημα99
 • 2. Αναγνωριστική αγωγή99
 • [5] Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ102
 • Α. Η έννοια και το περιεχόμενο της γονικής μέριμνας102
 • 1. Γενικά102
 • 2. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ως στοιχείο της γονικής μέριμνας104
 • α. Ανατροφή - Επίβλεψη - Μόρφωση και εκπαίδευση του τέκνου104
 • β. Ονοματοδοσία104
 • 3. Η διοίκηση περιουσιακών στοιχείων 105
 • 4. Η εκπροσώπηση106
 • Β. Φορείς της γονικής μέριμνας108
 • 1. Τέκνα γεννημένα εντός γάμου ή κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης108
 • 2. Θάνατος, κήρυξη σε αφάνεια ή έκπτωση του ενός γονέα109
 • 3. Αδυναμία του ενός γονέα να ασκήσει τη γονική μέριμναγια πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμέναικανός για δικαιοπραξία110
 • 4. Διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή συμβίωσης111
 • 5. Τέκνο εκτός γάμου που έχει αναγνωρισθεί από τον πατέρα του111
 • 6. Υιοθεσία112
 • 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και πράξειςεπιχειρούμενες από τον ένα γονέα 113
 • Γ. Κριτήρια ανάθεσης της γονικής μέριμνας114
 • Δ. Αφαίρεση, έκπτωση και παύση της γονικής μέριμνας117
 • 1. Αφαίρεση117
 • α. Γενικά 117
 • β. Λόγοι αφαίρεσης118
 • γ. Αφαίρεση γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς ή μόνοαπό τον ευρισκόμενο εν ζωή ακατάλληλο γονέα120
 • δ. Εξέταση αποτελεσματικότητας του μέτρου - αναλογικότητα120
 • ε. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης για τη γονική μέριμνα121
 • στ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων122
 • ζ. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων123
 • 2. Έκπτωση των γονέων123
 • 3. Παύση της γονικής μέριμνας124
 • Ε. Επικοινωνία γονέων και τέκνων125
 • ΣΤ. Δικονομικά130
 • 1. Αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική μέριμνα (άρθρο 592 ΚΠολΔ)130
 • 2. Διαφορές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας 131
 • [6] ΥΙΟΘΕΣΙΑ134
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο της υιοθεσίας134
 • 1. Έννοια, σκοπός και νομική φύση134
 • 2. Χαρακτήρας της υιοθεσίας135
 • 3. Υιοθεσία με στοιχεία αλλοδαπότητας136
 • α. Εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις136
 • β. Εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις θετού γονέα και θετού τέκνου139
 • 4. Διακρατικές υιοθεσίες139
 • Β. Προϋποθέσεις139
 • 1. Ανηλικότητα του υιοθετουμένου139
 • 2. Το συμφέρον του υιοθετουμένου140
 • 3. Ηλικία του υιοθετούντος140
 • 4. Μη ύπαρξη άλλου θετού γονέα143
 • 5. Συναίνεση 144
 • α. Των γονέων αυτού που πρόκειται να υιοθετηθεί144
 • β. Του επιτρόπου147
 • γ. Της κοινωνικής υπηρεσίας 147
 • δ. Του ίδιου του ανηλίκου που υιοθετείται148
 • ε. Του συζύγου του έγγαμου υιοθετούντος148
 • στ. Συνέπειες έλλειψης συναίνεσης148
 • Γ. Διαδικασία149
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο149
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση150
 • 3. Κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης150
 • 4. Συναίνεση151
 • 5. Ακρόαση151
 • α. Πλησιέστερων συγγενών151
 • β. Του ίδιου του ανηλίκου151
 • γ. Των άλλων τέκνων του υιοθετούντος152
 • 6. Κοινωνική έρευνα 152
 • 7. Παράσταση του ίδιου του ανηλίκου153
 • 8. Απόφαση περί υιοθεσίας153
 • Δ. Αποτελέσματα της υιοθεσίας153
 • 1. Γενικά153
 • 2. Συγγένεια154
 • α. Γενικά154
 • β. Προϊσχύον δίκαιο154
 • γ. Υιοθεσία του τέκνου του άλλου συζύγου157
 • δ. Η συγγένεια ως κώλυμα157
 • 3. Επώνυμο158
 • 4. Γονική μέριμνα159
 • Ε. Ένδικα μέσα – βοηθήματα160
 • ΣΤ. Λύση και ανασύσταση της υιοθεσίας162
 • 1. Με δικαστική απόφαση162
 • 2. Συναινετικά163
 • 3. Αυτοδικαίως163
 • 4. Λύση ως προς τον ένα σύζυγο164
 • 5. Αποτελέσματα164
 • 6. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία165
 • 7. Ανασύσταση της υιοθεσίας165
 • Ζ. Υιοθεσία ενηλίκου – εγγάμου165
 • Η. Αναγνώριση ύπαρξης ή μη υιοθεσίας168
 • [7] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ170
 • Α. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιτροπείας170
 • Β. Προϋποθέσεις για να τεθεί ο ανήλικος υπό επιτροπεία - Το συμφέρον του ανηλίκου171
 • 1. Ανυπαρξία ή αδυναμία άσκησης της γονικής μέριμνας171
 • 2. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας κατά τα άρθρα 1532 και 1535 ΑΚ172
 • 3. Ανάθεση σε τρίτον της άσκησης της γονικής μέριμνας, σε περίπτωσηδιαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συμβίωσης172
 • 4. Διορισμός ως επιτρόπων των ανάδοχων γονέων μετά από αίτησή τους,όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1660 ΑΚ ή 1661 ΑΚ172
 • 5. Το συμφέρον του τέκνου173
 • Γ. Το Δικαστήριο174
 • 1. Ο ρόλος του δικαστηρίου174
 • 2. Στοιχεία που συνεκτιμά το δικαστήριο175
 • 3. Άλλες αρμοδιότητες του δικαστηρίου176
 • Δ. Ο Επίτροπος176
 • 1. Ποιος διορίζεται επίτροπος177
 • 2. Η συνεπιτροπεία179
 • 3. Ο αποκλεισμός προσώπου από το ρόλο του επιτρόπου180
 • α. Χαρακτήρας του αποκλεισμού180
 • β. Λόγοι αποκλεισμού180
 • 4. Αποποίηση του διορισμού – παραίτηση182
 • 5. Προσωρινός επίτροπος183
 • 6. Ειδικός επίτροπος183
 • α. Περιπτώσεις διορισμού ειδικού επιτρόπου183
 • 7. Υποχρεώσεις185
 • α. Επιμέλεια185
 • β. Διοίκηση της περιουσίας187
 • i. Απογραφή και προϋπολογισμός δαπάνης187
 • ii. Μετρητά χρήματα, τίτλοι και πολύτιμα αντικείμενα187
 • iii. Διαχείριση της περιουσίας του ανηλίκου188
 • iv. Άσκηση αγωγών στο όνομα του ανηλίκου190
 • 8. Αμοιβή επιτρόπου – Καταβολή δαπανών192
 • 9. Ευθύνη του επιτρόπου, λογοδοσία, ακυρότητα πράξεων193
 • 10. Λήξη επιτροπείας – παύση του επιτρόπου – ανάκληση του επιτρόπου 195
 • 11. Η διαδικασία διορισμού επιτρόπου – δικονομικά196
 • α. Αίτηση για διορισμό, αντικατάσταση ή παύση επιτρόπου, ειδικού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου196
 • β. Διορισμός είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως197
 • γ. Παρέμβαση198
 • δ. Ένδικα μέσα198
 • ε. Τριτανακοπή199
 • στ. Μεταρρύθμιση της απόφασης199
 • 12. Αίτηση για ανάκληση επιτρόπου199
 • Ε. Το Εποπτικό Συμβούλιο200
 • 1. Η συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου200
 • 2. Ευθύνη και απόδοση δαπανών202
 • 3. Αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου202
 • ΣΤ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας205
 • Ζ. Δικονομικά206
 • 1. Αγωγή για την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπεία206
 • 2. Άδεια προς διενέργεια πράξεων207
 • [8] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ208
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο της αναδοχής ανηλίκου208
 • 1. Γενικά208
 • 2. Περιεχόμενο και νομική φύση της αναδοχής 209
 • 3. Λόγοι της αναδοχής209
 • Β. Τρόποι αναδοχής209
 • 1. Αναδοχή με ανάθεση από τους γονείς ή τον επίτροπο209
 • α. Ποιος αναθέτει την αναδοχή209
 • β. Κατάρτιση σύμβασης211
 • i. Εγγράφως211
 • 2. Αναδοχή με δικαστική απόφαση211
 • α. Η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 3 ΠΔ 86/2009211
 • β. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας211
 • γ. Ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία212
 • δ. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας212
 • ε. Αναγγελία212
 • 3. Αναγγελία της σύμβασης στην κοινωνική υπηρεσία212
 • Γ. Ανάδοχοι γονείς213
 • 1. Κριτήρια ανάθεσης213
 • 2. Επιμόρφωση (άρθρο 7 ΠΔ 86/2009)214
 • 3. Υποχρεώσεις214
 • 4. Δικαιώματα214
 • α. Μέριμνα για τις υποθέσεις του ανηλίκου – διατύπωση γνώμης πριναπό τη λήψη απόφασης από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο για τον ανήλικο214
 • β. Οικονομική υποστήριξη (άρθρο 4 ΠΔ 96/2009)215
 • γ. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του ανηλίκου, σε περίπτωση δαπανών διατροφής216
 • 5. Ευθύνη 216
 • Δ. Εξασθένηση της γονικής μέριμνας - επιτροπείας217
 • Ε. Ανάκληση και παύση της αναδοχής – Άρση και ανάθεσησε άλλο ανάδοχο217
 • Κυρώσεις (άρθρο 8 ΠΔ 86/2009)218
 • ΣΤ. Εποπτεία της αναδοχής218
 • Εποπτεία (άρθρο 5 ΠΔ 86/2009)218
 • [9] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ220
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις για να τεθεί ο ανήλικος υπό δικαστική συμπαράσταση220
 • Β. Ο δικαστικός συμπαραστάτης222
 • 1. Ποιοι διορίζονται222
 • 2. Ποιοι αποκλείονται 222
 • 3. Κριτήρια του δικαστηρίου κατά τη λήψη απόφασηςπερί του προσώπου του συμπαραστάτη222
 • Γ. Ο ρόλος του δικαστηρίου και της κοινωνικής υπηρεσίας223
 • Δ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης225
 • Ε. Λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης226
 • ΣΤ. Δικονομικά228
 • 4. Κληρονομικό Δίκαιο233
 • [10] ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ233
 • Α. Αποδοχή κληρονομίας που επάγεται στον ανήλικο233
 • Β. Αποποίηση κληρονομίας235
 • Γ. Αποκλεισμός γονέα από τη διοίκηση ή διαχείριση περιουσιακώνστοιχείων236
 • Δ. Κληρονομικά δικαιώματα του κυοφορούμενου237
 • Ε. Σύνταξη διαθήκης – Σύσταση δωρεάς αιτία θανάτου238
 • ΙΙ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΔΙΚΑΙΟ241
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ241
 • [11] Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ246
 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ246
 • ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 249
 • Α. Το έννομο αγαθό της ανηλικότητας249
 • 1. Η ανηλικότητα στο Σύνταγμα και στον ΠΚ250
 • 2. Περιεχόμενο της «ανηλικότητας»251
 • 3. Εννοιολογική προσέγγιση της «ανηλικότητας»253
 • 4. Συμπέρασμα255
 • Β. Ο ανήλικος ως θύμα εγκληματικών πράξεων στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα256
 • 1. Η τυποποίηση των εγκλημάτων κατά των ανηλίκων στο 19ο Κεφάλαιο του ΠΚ257
 • α. Εγκλήματα που τυποποιούνται το πρώτον ως προσβολές της ανηλικότητας257
 • i. Γενετήσιες προσβολές της ανηλικότητας257
 • ii. Σύγχρονες μορφές γενετήσιων προσβολών της ανηλικότητας267
 • iii. Εξαιρετικές ρυθμίσεις για δράστες που τελούν (γενετήσια) εγκλήματα κατά ανηλίκων280
 • β. Εγκλήματα του 19ου Κεφαλαίου που τυποποιούνταιως προσβολές και κατά ενηλίκων 286
 • 2. Η τυποποίηση των εγκλημάτων κατά των ανηλίκων σε διατάξεις άλλων κεφαλαίων του ΠΚ291
 • α. Εγκλήματα που τυποποιούνται το πρώτον ως προσβολές της ανηλικότητας291
 • β. Εγκλήματα κατά ανηλίκων που τυποποιούνται ως προσβολέςκαι κατά ενηλίκων 296
 • 3. Δικονομικές διατάξεις προστατευτικές των ανηλίκων θυμάτων 298
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ 301
 • Α. Η ιδιαίτερη μεταχείριση των ανήλικων δραστών 301
 • 1. Γενικές αρχές αντιμετώπισης των ανήλικων δραστών301
 • 2. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών302
 • α. Σχετικές Διατάξεις Γενικού Μέρους ΠΚ303
 • β. «Κώδικας Ανηλίκων» – (8ο Κεφάλαιο ΠΚ)304
 • i. Κατηγοριοποίηση των ανηλίκων δραστών 304
 • ii. Αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα307
 • iii. Παρέκκλιση - Αντιμετώπιση ανηλίκων άνω των 18 ετών 316
 • iv. Εκτέλεση της απόφασης 318
 • v. Έκτιση της ποινής: Απόλυση319
 • 3. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών322
 • α. Δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα323
 • β. Γενικές Διατάξεις 326
 • γ. Ποινική Δίωξη - Προδικασία328
 • δ. Ένδικα μέσα334
 • ε. Εκτέλεση της απόφασης338
 • στ. Ποινικό μητρώο339
 • IΙI. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ343
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ343
 • [12] ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ346
 • Α. Οι ανήλικοι ως φορείς ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτωνσύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα346
 • 1. Η καθ’ εαυτή συνταγματική προστασία (άρθρο 21 Συντ.)346
 • 2. Η θρησκευτική εκπαίδευση των ανηλίκων (άρθρο 13 Συντ.)351
 • 3. Εκπαίδευση των ανηλίκων (άρθρο 16 Συντ.)354
 • 4. Ελευθερία έκφρασης και ανήλικοι (άρθρο 14 Συντ.) 357
 • 5. Μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και προστασία ανηλίκων (άρθρο 15 Συντ.)358
 • 6. Το δικαίωμα των ανηλίκων στην εργασία και η απαγόρευση της παιδικής εργασίας (άρθρο 22 Συντ.)362
 • Β. Διεθνές Δίκαιο364
 • 1. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα364
 • 2. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού - Πρωτόκολλα364
 • α. Εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία366
 • β. Ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη366
 • γ. Πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων,ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών367
 • Γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο367
 • 1. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ367
 • 2. Συμβούλιο της Ευρώπης368
 • α. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)368
 • β. Άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών369
 • γ. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και αποκατάσταση της επιμέλειάς τους370
 • δ. Νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους370
 • ε. Υιοθεσία ανηλίκων370
 • στ. Προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσηςκαι κακοποίησης370
 • ζ. Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων371
 • Δ. Διάσκεψη της Χάγης371
 • 1. Αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών371
 • 2. Εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής372
 • 3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικώνμε υποχρεώσεις διατροφής372
 • 4. Προστασία των παιδιών και συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία372
 • 5. Διεθνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση, εκτέλεσηκαι συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτραπροστασίας των παιδιών373
 • Ε. Μετανάστευση και ανήλικοι. Νομοθετικό πλαίσιο – Γενική προστασία373
 • 1. Άδεια διαμονής376
 • 2. Επιστροφή382
 • 3. Κράτηση382
 • 4. Ασυνόδευτοι ανήλικοι384
 • Στ. Φορολογική μεταχείριση ανηλίκων386
 • 0
 • 0