Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-031-9
Σελίδες: 344
Συγγραφέας: Δ. Μωραΐτης
Διεύθυνση Σειράς: Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδημητρίου
Πρόλογος: Γ. Λεβέντης

Το έργο «Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας» αποτελεί το δεύτερο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας & Πράξης Εργατικού Δικαίου», τη διεύθυνση της οποίας έχουν οι Καθηγητές κκ. Παπαδημητρίου Κώστας και Λεβέντης Γεώργιος, στην οποία σειρά δημοσιεύονται αξιόλογες μονογραφίες, ως επί το πλείστον διδακτορικές διατριβές, του εργατικού δικαίου.

Το παρόν έργο εξετάζει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας από την εποχή της θέσπισης της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 του Ν 2112/1920. Μέσω συστηματικής και διεισδυτικής έρευνας ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε όλα τα κεφαλαιώδη ζητήματα που διαπλέκονται με τη μονομερή μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας και αναλύει όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, καθώς και όλες τις μορφές υπό τις οποίες συνήθως εμφανίζεται στην πράξη η μονομερής βλαπτική μεταβολή. Εν συνεχεία αναλύονται οι συνέπειες της βλαπτικής μεταβολής και οι δυνατότητες αντίδρασης που έχει κατά τη νομολογία και τη θεωρία ο μισθωτός. Τέλος, η εργασία δεν παραλείπει να εξετάσει και τις δικονομικές διαστάσεις της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής, αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα πραγματικά περιστατικά ως προς τα οποία ο μισθωτός έχει το βάρος επίκλησης και απόδειξης, καθώς και τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο μισθωτός θα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • -21
 • §1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η ιδιαιτερότητα της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 Ν 2112/19201
 • §2 Βασικοί άξονες της προβληματικής5
 • §3 Οι προϋποθέσεις της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 Ν 2112/19206
 • Ι. Σύμβαση εργασίας 6
 • 1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας6
 • 2. Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες 8
 • 3. Ορισμένου ή αορίστου χρόνου;8
 • 4. Σύμβαση εργασίας ενεργός και έγκυρη11
 • 5. Έμμισθη εντολή δικηγόρου 13
 • ΙΙ. Μεταβολή14
 • 1. Γενικά 14
 • 2. Μεταβολή κατά παράβαση κανόνων αναγκαστικού δικαίου19
 • 3. Αρκεί απλώς η μη τήρηση των συμβατικών όρων;22
 • ΙΙΙ. Μονομέρεια24
 • 1. Pacta sunt servanda24
 • 2. Μονομερής ενέργεια του εργοδότη25
 • 3. Μεταβολή στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος29
 • α. Η έννοια του διευθυντικού δικαιώματος29
 • β. Φορέας34
 • γ. Νομική θεμελίωση 36
 • i. Η θεμελίωση του διευθυντικού δικαιώματος κατά την ελληνική θεωρία και νομολογία36
 • ii. Γερμανική και άλλες έννομες τάξεις42
 • iii. Η ορθότερη αντιμετώπιση του ζητήματος στην ελληνική έννομη τάξη48
 • δ. Φύση του διευθυντικού δικαιώματος49
 • ε. Όρια άσκησης 52
 • i. Τα όρια άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος52
 • ii. Διεύρυνση των ορίων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος61
 • iii. Περιστολή των ορίων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος61
 • στ. Συνέπειες μεταβολής στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος66
 • 4. Μεταβολή δυνάμει συμβατικής ρήτρας 67
 • α. Η ανάγκη ελέγχου του περιεχομένου των όρων της σύμβασης εργασίας68
 • i. Ο έλεγχος περιεχομένου στη Γερμανία 68
 • ii. Ελληνική έννομη τάξη και έλεγχος περιεχομένου70
 • iii. Διατάξεις καίριας σημασίας75
 • β. Ρήτρες που αφορούν την παροχή του εργαζομένου (ρήτρες διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος)81
 • i. Έλεγχος περιεχομένου81
 • ii. Έλεγχος άσκησης85
 • γ. Ρήτρες που αφορούν την αντιπαροχή του εργοδότη86
 • i. Οι ρήτρες επιφύλαξης ανακλήσεως 89
 • ii. Οι ρήτρες επιφύλαξης ελευθεριότητας 92
 • δ. Ρήτρες κανονισμών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας94
 • ΙV. Βλάβη97
 • §4 Οι συνέπειες της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των συμβατικών όρων εργασίας του μισθωτού105
 • Ι. Πλάσμα δικαίου; 105
 • ΙΙ. Δυνατότητες των μισθωτών108
 • 1. Δυνατότητες αντίδρασης σε ατομικό επίπεδο 108
 • 2. Συλλογική αντίδραση των μισθωτών - Το συνταγματικά επιτρεπτό της απεργίας119
 • III. Η αποδοχή της μεταβολής από το μισθωτό ειδικότερα – Το ζήτημα υπό το πρίσμα του Αστικού Δικαίου122
 • 1. Πρώτη προσέγγιση122
 • 2. Κώλυμα εκ του άρθρου 8 Ν 2112/1920;124
 • 3. Σιωπηρή αποδοχή125
 • 4. Αντίλογος 127
 • 5. Αντίκρουση128
 • 6. Προστασία του μισθωτού134
 • 7. Χρονικό διάστημα έως τη σιωπηρή αποδοχή135
 • 8. Πότε δεν υπάρχει αποδοχή 137
 • §5 Ratio legis και διάκριση από συναφείς περιπτώσεις138
 • Ι. Ratio legis138
 • ΙΙ. Η τροποποιητική καταγγελία139
 • ΙΙΙ. Η μερική καταγγελία149
 • ΙV. Ο εξαναγκασμός του μισθωτού σε παραίτηση151
 • §6 Επιμέρους περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής154
 • Ι. Η μεταβολή του τόπου εργασίας του μισθωτού 154
 • 1. Μετάθεση και συναφείς περιπτώσεις154
 • 2. Η μετάθεση εντός της Ελλάδος157
 • 3. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος μετάθεσης165
 • 4. Μετάθεση με ταυτόχρονη μεταβολή και άλλων συμβατικών όρων167
 • 5. Ρητή πρόβλεψη περί μεταθετού ή περί αμετάθετου171
 • 6. Η μετάθεση του μισθωτού στο εξωτερικό174
 • 7. Άρθρο 7 Ν 2112/1920 και προστασία συνδικαλιστικών στελεχών176
 • ΙΙ. Μεταβολή του είδους της εργασίας - υποβιβασμός - παράλειψη προαγωγής178
 • 1. Το είδος της εργασίας του μισθωτού 178
 • 2. Πρόσθετες εργασίες (ΑΚ 659) – ανωτέρα βία – απεργία181
 • α. Συναφείς και πρόσθετες εργασίες181
 • β. Ανωτέρα βία185
 • γ. Απεργία186
 • 3. Ανάθεση κατώτερων εργασιών ή αφαίρεση καθηκόντων187
 • 4. Ανάθεση κατώτερων εργασιών δυνάμει συμβατικής ρήτρας199
 • 5. Παράλειψη προαγωγής του μισθωτού – παράλειψη τοποθέτησης σε θέση προϊσταμένου202
 • α. Παράλειψη προαγωγής 202
 • β. Παράλειψη τοποθέτησης σε θέση προϊσταμένου205
 • 6. Ανάθεση ανώτερων εργασιών208
 • ΙΙΙ. Η άρνηση πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού 210
 • ΙV. Η μείωση των αποδοχών του μισθωτού219
 • 1. Γενικά219
 • 2. H μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας λόγω ανάκλησης των οικειοθελών παροχών ειδικότερα222
 • 3. Οικονομική κρίση και μείωση από τον εργοδότη των αποδοχών του μισθωτού – η διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ228
 • 4. Η θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότητα 232
 • V. Η μεταβολή του χρόνου εργασίας 235
 • 1. Γενικά 235
 • 2. Μονομερής επιβολή μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας243
 • 3. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το σύστημα συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης251
 • VI. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη και μονομερής βλαπτική μεταβολή 253
 • VII. Ο δανεισμός του μισθωτού257
 • VIII. Βάναυση ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδότη - παράβαση της υποχρεώσεως πρόνοιας - επιβολή πειθαρχικών ποινών260
 • §7 Ευθύνη του εργοδότη πέραν της διάταξης του άρθρου 7 Ν 2112/1920: ΑΚ 914 επ. - ΑΚ 57, 59264
 • Ι. Αδικοπρακτική ευθύνη του εργοδότη 264
 • ΙΙ. Προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού265
 • §8 Οι δικονομικές διαστάσεις του ζητήματος της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των συμβατικών όρων εργασίας του μισθωτού269
 • §9 Αξιολόγηση της παρεχόμενης από το άρθρο 7 Ν 2112/1920 προστασίας278
 • Βιβλιογραφία283
 • I. Ελληνική283
 • II. Ξενόγλωσση304
 • IIΙ. Ιστοσελίδες315
 • Αλφαβητικό ευρετήριο317
 • 0
 • 0