Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-029-6
Σελίδες: 373
Συγγραφέας: Α.-Ν.. Κουκούλης
Πρόλογος: Χ. Σταμπέλου

Η παρούσα μονογραφία «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» έχει ως αντικείμενο τους λόγους διαζυγίου και πραγματεύεται ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Οι λόγοι διαζυγίου συνιστούν ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα του Οικογενειακού Δικαίου, το οποίο απασχολεί έντονα όχι μόνο τη νομική επιστήμη, αλλά και την κοινωνία. Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων για την εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών που αναφύονται από τους λόγους διαζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα σε άλλες έννομες τάξεις.

Στην εισαγωγή του παρόντος έργου παρατίθενται η έννοια και οι αρχές του διαζυγίου, η έννοια και τα συστήματα των λόγων διαζυγίου, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του συγγραφέα στην ιστορική εξέλιξη του δικαίου του διαζυγίου και η παράθεση συγκριτικής επισκόπησης με τα σχετικώς ισχύοντα στα δίκαια άλλων κρατών. Ακολουθούν δύο εκτενείς θεματικές ενότητες, όπου στην πρώτη ο συγγραφέας αναφέρεται στη θεμελίωση αφενός και  την αποδυνάμωση αφετέρου των λόγων διαζυγίου, ενώ στη δεύτερη αναλύονται δικονομικά ζητήματα τόσο αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο όσο και με το κατʼ αντιδικία.

Το έργο «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» συμπληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων, ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ενασχολούμενους στην πράξη με το οικογενειακό δίκαιο και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • 0
 • Πρόλογος8
 • Αντί Προλόγου12
 • Συντομογραφίες20
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ24
 • Ι. Έννοια και αρχές του διαζυγίου 24
 • 1. Έννοια διαζυγίου24
 • 2. Διαζύγιο και ελαττωματικός γάμος26
 • 3. Νομική φύση δικαιώματος διάζευξης29
 • 4. Τύπος διαζυγίου32
 • ΙΙ. Έννοια λόγων διαζυγίου33
 • ΙΙI. Στόχοι των λόγων διαζυγίου34
 • ΙV. Συστήματα λόγων διαζυγίου 38
 • 1. Υπαίτιοι λόγοι διαζυγίου 38
 • 2. Αντικειμενικοί λόγοι διαζυγίου 40
 • 3. Η συναίνεση των συζύγων42
 • 4. Η μονομερής λύση του γάμου 43
 • V. Ιστορική εξέλιξη46
 • 1. Αρχαία Ελληνικά δίκαια46
 • 2. Ρωμαϊκό δίκαιο47
 • 3. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο48
 • 4. Νεότεροι Ελληνικοί Χρόνοι52
 • 5. Καθεστώς Αστικού Κώδικα πριν από τον ν.1329/198352
 • VΙ. Συγκριτική επισκόπηση54
 • 1. Γαλλικό Δίκαιο55
 • 2. Γερμανικό Δίκαιο64
 • 3. Αγγλικό Δίκαιο70
 • 4. Ελβετικό Δίκαιο76
 • 5. Βελγικό Δίκαιο79
 • 6. Ιταλικό Δίκαιο82
 • 7. Ισπανικό Δίκαιο85
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ90
 • ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ90
 • Α. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 90
 • Ι. H συμφωνία των συζύγων (ΑΚ 1441)92
 • 1. H κοινή βούληση για λύση του γάμου ως λόγος διαζυγίου97
 • - Νομική φύση συναινετικού διαζυγίου100
 • 2. Προϋποθέσεις θεμελίωσης105
 • α. Η συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου107
 • i. Νομική φύση της συμφωνίας διάζευξης112
 • ii. Εφαρμογή των διατάξεων για τις δικαιοπραξίες 115
 • iii. Ελαττωματικότητα των συναινέσεων121
 • β. Ελάχιστη διάρκεια γάμου129
 • γ. Η υποβολή και η επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο131
 • δ. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα134
 • ΙΙ. Ο ισχυρός κλονισμός της συζυγικής σχέσης (ΑΚ 1439)149
 • 1. Ο ισχυρός κλονισμός (ΑΚ 1439§§1,2)150
 • α. Οι προϋποθέσεις (ΑΚ 1439§1)150
 • i. Το κλονιστικό γεγονός151
 • ii. Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης168
 • iii. Το βάσιμα αφόρητο για τον ενάγοντα173
 • β. Τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439§2)175
 • i. H διγαμία177
 • ii. H μοιχεία180
 • iii. H εγκατάλειψη182
 • iv. H επιβουλή της ζωής185
 • v. H άσκηση ενδοοικογενειακής βίας187
 • 2. Ισχυρός κλονισμός λόγω διετούς διάστασης (ΑΚ 1439§3)189
 • α. Ο σκοπός του αμάχητου τεκμηρίου 190
 • β. Η φύση του τεκμηρίου 191
 • γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 195
 • i. H διάσταση195
 • ii. Διάρκεια διάστασης201
 • ΙII. Η αφάνεια (ΑΚ 1440) 207
 • Β. ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ211
 • Ι. Οι ειδικοί αποσβεστικοί λόγοι211
 • 1. Η συναίνεση212
 • 2. Η παροχή συγγνώμης 213
 • 3. Η παραίτηση 217
 • 4. Η πάροδος του χρόνου 218
 • ΙΙ. Η κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281) στους λόγους διαζυγίου219
 • 1. Η στηριζόμενη στις ΑΚ 1439§§1,2 κατάχρηση δικαιώματος221
 • 2. Η στηριζόμενη στην ΑΚ 1439§3 κατάχρηση δικαιώματος224
 • Γ. ΤΟ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ229
 • Ι. Συνταγματικά θεμέλια και όρια των λόγων διαζυγίου229
 • 1. Συνταγματική θεμελίωση του συναινετικού διαζυγίου230
 • 2. Συνταγματική θεμελίωση του ισχυρού κλονισμού και των μαχητών τεκμηρίων 231
 • 3. Συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου του ισχυρού κλονισμού233
 • ΙΙ. Η νομολογία του ΕΔΑΔ236
 • Δ. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ240
 • Ι. Προσβολή της προσωπικότητας240
 • ΙΙ. Λόγοι διαζυγίου και προσωπικά δεδομένα247
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ254
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ254
 • A. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ254
 • Ι. To αντικείμενο της δίκης του συναινετικού διαζυγίου254
 • ΙI. Αρμοδιότητα & διαδικασία εκδίκασης του συναινετικού διαζυγίου 255
 • 1. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα255
 • 2. Η διαδικασία εκδίκασης του συναινετικού διαζυγίου256
 • 3. Η διεθνής δικαιοδοσία 259
 • ΙΙI. Εκκρεμοδικία 260
 • IV. Ιδιορρυθμίες ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων261
 • 1. Αντιμετώπιση της μεταμέλειας-υπαναχώρησης των συζύγων263
 • 2. Αντιμετώπιση της ελαττωματικότητας και της ακυρότητας της βούλησης των συζύγων269
 • 3. Παραίτηση των συζύγων από τα ένδικα μέσα270
 • 4. Άσκηση ένδικων μέσων και παραίτηση από τον Εισαγγελέα271
 • V. Δεδικασμένο & ισχύς αλλοδαπής απόφασης συναινετικού διαζυγίου274
 • 1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου274
 • 2. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων276
 • B. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ277
 • Ι. To αντικείμενο της δίκης διαζυγίου με αντιδικία 279
 • ΙI. Άσκηση της αγωγής διαζυγίου με αντιδικία 281
 • 1. Περιεχόμενο της αγωγής281
 • 2. Σώρευση περισσότερων βάσεων της ΑΚ 1439284
 • 3. Μεταβολή ιστορικής βάσης και αιτήματος της αγωγής διαζυγίου286
 • 4. Εκκρεμοδικία287
 • IΙI. Συμπεριφορά των διαδίκων 289
 • 1. Άμυνα του εναγομένου289
 • α. Άρνηση αγωγής 289
 • β. Ενστάσεις 291
 • i. H συναίνεση291
 • ii. H συγγνώμη291
 • iii. Η παραίτηση292
 • iv. Η πάροδος του χρόνου293
 • v. Η κατάχρηση δικαιώματος293
 • vi. Η ανταγωγή και η αντίθετη αγωγή294
 • 2. Ερημοδικία των διαδίκων298
 • 3. Παρέμβαση και προσεπίκληση299
 • 4. Θάνατος διαδίκου301
 • 5. Προσπάθεια συμφιλίωσης302
 • IV. Η συζήτηση της αγωγής 303
 • 1. Αποδεικτική διαδικασία-περιορισμοί303
 • 2. Αποδεικτικά μέσα307
 • V. Ιδιορρυθμίες ένδικων μέσων 309
 • 1. Προϋποθέσεις παραίτησης από τα ένδικα μέσα309
 • 2. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου για παροχή συγγνώμης με έφεση311
 • 3. Άσκηση ένδικου μέσου, όταν γίνονται δεκτές αντίθετες αγωγές ή αγωγή και ανταγωγή διαζυγίου312
 • 4. Προθεσμία αναψηλάφησης314
 • VI. Δεδικασμένο & ισχύς αλλοδαπής απόφασης κατ’ αντιδικία διαζυγίου316
 • 1. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου316
 • 2. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων320
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ324
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ334
 • Ελληνική334
 • Ξενόγλωσση348
 • Διαδίκτυο353
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ354
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ372
 • 0
 • 0