Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-025-8
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Κ. Ρίζος
Διεύθυνση Σειράς: Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδημητρίου
Πρόλογος: Γ. Λεβέντης

Το έργο «Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου» αποτελεί το πρώτο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας & Πράξης Εργατικού Δικαίου», τη διεύθυνση της οποίας έχουν οι Καθηγητές κκ. Παπαδημητρίου Κώστας και Λεβέντης Γεώργιος, στην οποία σειρά δημοσιεύονται αξιόλογες μονογραφίες, ως επί το πλείστον διδακτορικές διατριβές, του εργατικού δικαίου. 

Στο παρόν έργο εξετάζονται η επάρκεια του νομικού πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, καθώς και οι δυνατότητες που υφίστανται για μία πληρέστερη προστασία της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας εργαζομένων του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την ελπίδα ότι θα φωτισθούν οι πτυχές εκείνες της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνηγορούν υπέρ μιας λιγότερο δύσπιστης προσέγγισής της και αναδεικνύουν τις δυνατότητες αξιοποίησής της ως μορφής απασχόλησης που ισορροπεί επιτυχώς ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του έργου χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Αρχικά, παρατίθενται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και γίνεται διαχωρισμός αυτής από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Εν συνεχεία, ο συγγραφέας παραθέτει τα μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ αναλυτική αναφορά γίνεται και στους περιορισμούς σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο διάστημα πριν και μετά τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Τέλος, αναλύονται οι προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης της εργασίας ορισμένου χρόνου και διασφάλισης πληρέστερης προστασίας των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 • -25
 • A΄ Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου1
 • 1. Το σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης της ατυπικής απασχόλησης1
 • α. Το πρότυπο της «τυπικής» απασχόλησης1
 • β. Η επιδιωκόμενη με το «δίκαιο της ευελιξίας» ισορροπία3
 • γ. Τα σημεία σύγκλισης των ατυπικών μορφών απασχόλησης7
 • δ. Το «δίκαιο της ευελιξίας» και το «δίκαιο της κρίσης»9
 • 2. Ο εννοιολογικός διαχωρισμός της αορίστου και της ορισμένου χρόνου σύμβασης εξαρτημένης εργασίας12
 • α. Η λειτουργία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας12
 • i. H σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για αόριστη διάρκεια12
 • ii. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για ορισμένη διάρκεια13
 • β. Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας15
 • i. Η λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου με κοινή βούληση των μερών15
 • ii. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 16
 • iii. Η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου17
 • iv. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 18
 • Β΄ Μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου27
 • 1. Περιορισμοί σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ27
 • α. Ο δικαστικός έλεγχος της σύναψης και της ανανέωσης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου27
 • i. Τα όρια της επέμβασης στη δικαιοπρακτική βούληση των μερών για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 27
 • ii. Ο δικαστικός έλεγχος της μη ανανέωσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.33
 • β. Η προβληματική της διαδοχικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου36
 • i. Ο κίνδυνος καταχρήσεων εις βάρος του εργαζομένου36
 • ii. Η έννοια των διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – νομολογιακά δεδομένα 42
 • iii. Η νομική φύση των «κενών» διαστημάτων ανάμεσα στις διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου49
 • γ. Ο νομολογιακός κανόνας της ύπαρξης αντικειμενικού λόγου για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – η νομολογιακή διάπλαση του α. 8 Ν 2112/192052
 • i. Εννοιολογικά στοιχεία του αντικειμενικού λόγου52
 • ii. Το γράμμα και το πνεύμα της διάταξης του α. 8 του Ν 2112/192056
 • iii. Ο αντικειμενικός λόγος υπό το πρίσμα της διάταξης της ΑΚ 28159
 • iv. Η οικονομική χροιά του αντικειμενικού λόγου62
 • v. Το κρίσιμο χρονικό σημείο της συνδρομής αντικειμενικού λόγου63
 • vi. Πορίσματα της Νομολογίας65
 • vii. Συνέπειες της μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου69
 • viii. Δικονομικά70
 • δ. Ο νομολογιακός αποκλεισμός της εφαρμογής του α. 8 Ν 2112/1920 σε περιπτώσεις επιβολής της ορισμένης διάρκειας από το νόμο72
 • i. Η πλειοψηφούσα άποψη72
 • ii. Η μειοψηφούσα άποψη74
 • iii. Η σημασία του νομολογιακού αποκλεισμού75
 • iv. Η παράκαμψη του νομολογιακού αποκλεισμού με την πρακτική της έκδοσης νόμων «τακτοποίησης»85
 • ε. Η περίπτωση των «αλυσιδωτών συμβάσεων» ορισμένου χρόνου εμπορικής διαμεσολάβησης89
 • i. Το νομικό πλαίσιο 89
 • ii. Η ανάλογη εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 και σε άλλες συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης92
 • iii. Ο δικαστικός έλεγχος των «αλυσιδωτών συμβάσεων» ορισμένου χρόνου εμπορικής διαμεσολάβησης96
 • iv. Συγκριτική επισκόπηση του δικαστικού ελέγχου των«αλυσιδωτών συμβάσεων» ορισμένου χρόνου εμπορικής διαμεσολάβησης και εξαρτημένης εργασίας99
 • 2. Περιορισμοί σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μετάτη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ100
 • α. Το πλαίσιο συμμόρφωσης της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ100
 • i. Γενικές παρατηρήσεις επί της Οδηγίας100
 • ii. Η ρήτρα 2 της Οδηγίας106
 • iii. Η ρήτρα 5 της Οδηγίας110
 • iv. Η ρήτρα 8 της Οδηγίας122
 • v. Η απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των «εκτάκτων» από το Σύνταγμα 123
 • β. Η θέση κανόνων δικαίου προς αποτροπή της κατάχρησης στον ιδιωτικό τομέα131
 • i. Γενικές παρατηρήσεις επί του ΠΔ 81/2003131
 • ii. Αντικειμενικοί λόγοι για την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – ορισμός της έννοιας των διαδοχικών συμβάσεων και σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου133
 • iii. Ο έγγραφος τύπος για την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου137
 • iv. Τεκμήρια κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών του εργοδότη139
 • v. Ο βαθμός επάρκειας του «μηχανισμού» αποτροπής της κατάχρησης στον ιδιωτικό τομέα139
 • γ. Η θέση κανόνων δικαίου προς αποτροπή της κατάχρησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα150
 • i. Η δυνατότητα και η ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας με χωριστό ΠΔ για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα150
 • ii. Γενικές παρατηρήσεις επί του ΠΔ 164/2004 ορισμένου χρόνου153
 • iii. Ο ορισμός της έννοιας των διαδοχικών συμβάσεων και σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – αντικειμενικοί λόγοι για την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας155
 • iv. Ο έγγραφος τύπος για την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου156
 • v. Η ανώτατη επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου156
 • vi. Οι συνέπειες παραβίασης των περιορισμών για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα157
 • vii. Ο βαθμός επάρκειας του «μηχανισμού» αποτροπής της κατάχρησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα158
 • viii. Οι μεταβατικές διατάξεις του ΠΔ 164/2004163
 • δ. Η μεταστροφή της Νομολογίας αναφορικά με τον αποκλεισμό της εφαρμογής του α. 8 Ν 2112/1920 σε περιπτώσεις επιβολής της ορισμένης διάρκειας από το νόμο172
 • i. Η νομική βάση172
 • ii. Κριτικά σχόλια επί της μεταστροφής της Νομολογίας187
 • Γ΄ Οι προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης της εργασίας ορισμένου χρόνου και διασφάλισης πληρέστερης προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου195
 • 1. Το πλαίσιο αποτροπής των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου195
 • α. Η αρχή της μη διάκρισης195
 • i. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά195
 • ii. Η έννοια του συγκρίσιμου εργαζομένου αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό και τον δημόσιο (και ευρύτερο δημόσιο) τομέα201
 • iii. Η κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή διάκριση – η έννοια του αντικειμενικού λόγου203
 • iv. Το περιεχόμενο της αρχής της μη διάκρισης204
 • v. Οι συνέπειες της παραβίασης της αρχής της μη διάκρισης209
 • β. Η υποχρέωση για ενημέρωση σχετικά με κενές θέσεις εργασίας εντός της επιχείρησης και εκμετάλλευσης και η υποχρέωση για διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης215
 • i. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης για ενημέρωση σχετικά με κενές θέσεις εργασίας εντός της επιχείρησης και εκμετάλλευσης215
 • ii. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης για διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης219
 • iii. Οι συνέπειες της παραβίασης των υποχρεώσεων223
 • γ. Η υποχρέωση για ενημέρωση και διαβούλευση 225
 • i. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης225
 • ii. Οι συνέπειες της παραβίασης της υποχρέωσης232
 • 2. Οι δυνατότητες για την διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και την αξιοποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου234
 • α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις234
 • β. Προτάσεις αναβάθμισης της προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου237
 • γ. Προτάσεις διαφοροποίησης των περιορισμών σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ανάλογα με το μέγεθος και το χρόνο ίδρυσης της επιχείρησης και την ηλικία του εργαζομένου241
 • Βιβλιογραφία251
 • Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ251
 • Β. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ267
 • Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ270
 • Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ271
 • Αλφαβητικό Eυρετήριο273
 • 0
 • 0